De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 1 Welzijnsronde van de fractie Met minister.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 1 Welzijnsronde van de fractie Met minister."— Transcript van de presentatie:

1 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 1 Welzijnsronde van de fractie Met minister Jo Vandeurzen Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg

2 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 2  Vergrijzing, verzilvering, ontgroening Welzijnsronde Omgevingsfactoren

3 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 3  Nood aan zorg neemt toe met de vergrijzing –24% van 65-plussers: functionele beperkingen –Toename dementie –Aanbod kan vraag niet volgen –Armoede bij ouderen stijgt –Vereenzaming neemt toe Welzijnsronde Omgevingsfactoren

4 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 4 Welzijnsronde Omgevingsfactoren - Nataliteit

5 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 5  Nieuwe budgettaire situatie  Totale Vlaamse begroting: 25 miljard euro  Begroting 2010 voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ruim 3,3 miljard euro –Loonaandeel budget WVG bedraagt ruim 80% van het totale budget –Investeringen: 3,63% vooral in VIPA, plus verbintenissen alternatieve financiering  In constant beleid is WVG één van de sterkste stijgers (gezinszorg elk jaar toename met 2,5%, de CAO social profit, bijzondere jeugdbijstand, Zorgfonds,…)  Na onderwijs grootste bevoegdheid in Vlaanderen Welzijnsronde Omgevingsfactoren

6 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 6  Ondanks besparingen keuze voor –Uitbreidingsbeleid •Kinderopvang •VAPH –Nieuw sociaal beleid •Maximumfactuur thuiszorg en residentiële zorg •Premie jonge gezinnen •Aanvullende hospitalisatieverzekering Welzijnsronde Omgevingsfactoren

7 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 7 Welzijnsronde Omgevingsfactoren

8 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 8 Europa Het federale België Vlaanderen De provincies De lokale besturen  Rekening houden met bestuurslagen Welzijnsronde Omgevingsfactoren

9 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 9 I. KINDEROPVANG II. BIJZONDERE JEUGDZORG III. WONEN EN ZORG IV. PERSONEN MET EEN HANDICAP Welzijnsronde 4 thema’s

10 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 10 Kinderopvang Het landschap  Erkende en gesubsidieerde kinderopvangvoorzieningen –Diensten voor onthaalouders - DVO –Kinderdagverblijven (+ kleine vestigingsplaatsen) - KDV –Buitenschoolse opvang in aparte lokalen van erkende kinderdagverblijven - BOKDV –Initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang - IBO –Lokale dienst buurtgerichte opvang - LoDi  Zelfstandige kinderopvangvoorzieningen met attest van toezicht –Zelfstandige onthaalouders - ZOO –Zelfstandige kinderdagverblijven - ZKDV –Zelfstandige buitenschoolse opvangvoorzieningen - ZBO  Gemelde kinderopvangvoorzieningen

11 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 11 Kinderopvang Voorschoolse opvang

12 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 12 Kinderopvang Verwarrend? Ingewikkeld? Vernieuwend!

13 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 13 Kinderopvang De uitdagingen KADERDECREET KINDEROPVANG Focuspunten: Voorschoolse kinderopvang Toegankelijkheid Betaalbaarheid Kwaliteit

14 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 14 Kinderopvang Reorganisatie  Eerst focus op voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang zal aansluiten  Statuut aangesloten onthaalouders  Erkende en zelfstandige sector wordt één vergunde sector  Op één lijn met Europese regelgeving

15 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 15 Kinderopvang Toegankelijkheid  Groeipad kinderopvang rekening houdend met nataliteitsprincipe, Barcelonanorm en Pact 2020-norm  Vraag en aanbod op elkaar afstemmen met één lokaal loket kinderopvang  Voorrangsbeleid gericht op inclusie van alle doelgroepen in de kinderopvang

16 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 16 Kinderopvang Kwaliteit  Vergunningen voor alle kinderopvang –Geen gemelde voorzieningen meer  Competenties verhogen –Competentievereisten in alle kinderopvangvoorzieningen! –Werken aan professionalisering en rekrutering  Inspectie en toezicht

17 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 17 Kinderopvang Buitenschoolse opvang Reorganisatie van buitenschoolse kinderopvang Focus op:  Link naar voorschoolse kinderopvang  Toegankelijkheid – betaalbaarheid - kwaliteit  Kader voor vakantieopvang  Samenwerking met alle actoren

18 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 18 Kinderopvang Buitenschoolse opvang

19 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 19 Kinderopvang Uitbreiding 2010  Uitbreiding 2010 –5,7 miljoen euro voorschoolse opvang –2,6 miljoen euro buitenschoolse opvang  Generatiepact –1,75 miljoen euro bovenop 5,3 miljoen euro federale middelen in buitenschoolse opvang –Doel: tewerkstelling realiseren van laaggeschoolde jongeren

20 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 20 Kinderopvang Vragen werkgroep  Wat komt er in het nieuwe decreet?  Hoe absoluut kan het recht op kinderopvang zijn?  Hoe organiseren we in elke gemeente een lokaal loket met informatie over vrije plaatsen?  Welke rol hebben de lokale besturen?  Het geboortecijfer trekt weer aan: hoe bereiden we ons voor?  Hoe plannen we buitenschoolse en voorschoolse opvang?

21 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 21 Huidige situatie Aantal minderjarigen in BJZ blijft toenemen  + 38% jongste 8 jaar  meer gerechtelijke maatregelen in POS  gemiddelde begeleidingsduur neemt toe  kloof tussen vraag en aanbod  hoge bezettingsgraad Bijzondere Jeugdzorg

22 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 22 Bijzondere Jeugdzorg Vlaanderen eind 2009 Capaciteiten

23 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 23 Bijzondere Jeugdzorg Oost-Vlaanderen - eind 2009 Totaal: 1.496 Bijkomende capaciteit (2006-2009:) 125 of 13,9 % Capaciteit 

24 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 24 Bijzondere Jeugdzorg Krachtlijnen Meerjarenplan  Meer jeugdzorg  Responsabilisering voorzieningen  Focus op ‘brede’ jeugdhulp: van opvoedingsondersteuning tot gesloten opvang

25 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 25 Bijzondere Jeugdzorg Meer jeugdzorg  Nieuwe (provinciale) programmatie  Uitbreiding –Mobiele jeugdhulp/kortdurende trajecten (opheffen maximumcapaciteit thuisbegeleiding) –VIPA-buffer (semi/residentieel) –Youth at Risk  Aandacht voor doelgroepen (verslaving, niet-begeleide buitenlandse vreemdelingen)  Kortere begeleidingsduur: meer jongeren helpen  Gemeenschapsinstellingen –Differentiatie –Uitbreiding

26 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 26 Bijzondere Jeugdzorg Brede jeugdhulp  Opvoedingsondersteuning: evaluatie i.f.v. bijsturing  CKG: uitbreiding en betere profilering  Pleegzorg –Één decreet –Trainingsprogramma pleegouders –Meewerken aan statuut pleegouders  Implementeren intersectorale toegangspoort  Evaluatie decreet integrale jeugdhulp

27 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 27 Bijzondere Jeugdzorg Vragen van de werkgroep  Hoe kunnen we ingrijpen op de toenemende instroom?  Welke rol en plaats verwachten we van jeugdhulp?  Hoe zorgen we ervoor dat ouders en jongeren leren om te gaan met moeilijke leefsituaties?  Is er nood aan meer opvang- en begeleidingscapaciteit? Wat zijn de prioriteiten?  Wat verwachten we van de intersectorale toegangspoort?  Wat doen we met jongeren die ernstige feiten gepleegd hebben?

28 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 28 Wonen en Zorg Uitdagingen  Woonzorgdecreet wil woonzorgaanbod diversifiëren  Versterking van de autonomiegedachte door thuiszorgondersteunende diensten (kortverblijf en dagopvang) en assistentiewoningen  Meer samenwerking tussen thuiszorg en residentiële ouderenzorg (woonzorgcentra) door woonzorgnetwerken  Mantelzorgers en ouderen beter inzicht geven in de keuzemogelijkheden aan woonzorg  Betaalbaarheid van de woonzorg door nieuw decreet

29 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 29 Wonen en Zorg Vlaanderen - Cijfers 2009 ProgrammeringInvullingInvullings% Woongelegenheden in woonzorgcentra 87.00065.95875,8 Centra voor kortverblijf (wg) 2.8391.01535,7 Dagverzorgingscentra2.9891.53951,5 Lokale dienstencentra58218632,0 Uren beschikbaar voor gezinszorg 19.140.495 in 2009 14.337.623 in 2008 74,9%

30 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 30 Wonen en Zorg Vlaanderen  Invulling woonzorgcentra

31 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 31 Wonen en Zorg Vlaanderen  Invulling centra voor kortverblijf

32 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 32 Wonen en Zorg Vlaanderen  Invulling dagverzorgingscentra

33 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 33 Wonen en Zorg Vlaanderen  Invulling gezinszorg

34 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 34 Wonen en Zorg Oost Vlaanderen – Cijfers 2010 ProgrammeringInvullingInvullings% Woongelegenheden in woonzorgcentra 19 77016 63484,1% Centra voor kortverblijf (wg) 66128345,6% Dagverzorgingscentra65027742,6% Lokale dienstencentra1262923,0% Uren beschikbaar voor gezinszorg 4.218.998 in 2009 3.265.037 in 2008 77,39 %

35 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 35 Wonen en Zorg  Indeling in 5 categorieën Percentage invulling  95 % – 105 % = programmatie behaald  > 105 % = programmatie overschreden  80 % < 95 %= licht tekort  60 % < 80 % = matig tekort  < 60 % = groot tekort

36 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg

37 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg

38 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg

39 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg

40 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 40 Wonen en Zorg RIZIV  Cijfers evolutie ZIV-uitgaven WZC-DVC

41 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 41 Wonen en Zorg RIZIV  Cijfers bewonersprofiel ROB-RVT

42 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 42 Wonen en Zorg RIZIV  Cijfers Evolutie ZIV-forfait DVC 2000 - 2008 -€ 5,00€ 10,00€ 15,00€ 20,00€ 25,00€ 30,00€ 35,00€ 40,00€ 45,00€ 50,00€ 1 / 0 1 / 2 0 0 0 1 / 0 7 / 2 0 0 0 1 / 0 1 / 2 0 0 1 1 / 0 7 / 2 0 0 1 1 / 0 1 / 2 0 0 2 1 / 0 7 / 2 0 0 2 1 / 0 1 / 2 0 0 3 1 / 0 7 / 2 0 0 3 1 / 0 1 / 2 0 0 4 1 / 0 7 / 2 0 0 4 1 / 0 1 / 2 0 0 5 1 / 0 7 / 2 0 0 5 1 / 0 1 / 2 0 0 6 1 / 0 7 / 2 0 0 6 1 / 0 1 / 2 0 0 7 1 / 0 7 / 2 0 0 7 1 / 0 1 / 2 0 0 8 1 / 0 7 / 2 0 0 8 1 / 0 1 / 2 0 0 9 ZIV-Tegemoetkoming DVC

43 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 43 Wonen en Zorg Gezinszorg  Cijfers Evolutie uitbreiding urencontingent

44 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 44 Wonen en Zorg RIZIV  Cijfers evolutie ZIV-uitgaven WZC-DVC

45 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 45 Wonen en Zorg Vragen van de werkgroep  Hoe wordt het woonzorgdecreet gerealiseerd?  Wat met assistentiewoningen en zorgwoningen?  Hoe wordt de toekomstige programmering van de uren gezinszorg afgestemd?

46 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 46 PmH Algemene situering

47 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 47 PmH Algemene situering

48 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 48 PmH: Aanbod in Vlaanderen Evolutie residentieel, semiresidentieel en ambulant aanbod in de periode 2004-2009 Evolutie aanbod voorzieningen voor PmH - Capaciteit in exploitatie op 31 dec 200920082007200620052004 internaten49244915488348614.8554.858 observatiecentra364361355352337332 semi-internaten37423751375337633.7443.727 tehuizen voor werkenden116911641160 1.1611.169 tehuizen voor niet-werkenden93279224885287458.5978.429 tehuizen van kort verblijf150148139135133114 dagcentra37403721362736093.5933.569 thuisbegeleiding plaatsen (*)5857 5502466344214190 begeleid wonen2752 2578240822732.129 zelfstandig wonen311 288275239236 beschermd wonen1129 107410231006745 geïntegreerd wonen91 29000 plaatsing in gezinnen/wop1028 1013 1.0071.001 totaal34.58434.45233.25332.00731.36630.499 (*) thuisbegeleiding (begeleidingen)87860 82527699476631762.850 (**) trajectbegeleiding (begeleidingen)2287

49 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 49 PmH: Aanbod in Vlaanderen  Evolutie in het aantal PAB-budgethouders in de periode 2004 - 2009 Evolutie totaal PAB-budget en actieve budgethouders Begroot totaalbudget PABActieve budgethouders in 200423.296.030 €694 200529.214.317 €893 200635.370.507 €1126 200742.616.968 €1287 200848.691.033 €1631 200954.758.400 €1727

50 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 50 PmH: Aanbod in Vlaanderen  Evolutie aantal goedgekeurde imb- vragen in de periode 2003 – 2009 Evolutie van het aantal personen met een goedgekeurde vraag Aantal PmH met goedgekeurde vragen 20039.359100% 200410.527112% 200512.242131% 200612.082129% 200716.029171% 200815.153162% 200915.214163%

51 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 51 PmH Algemene situering

52 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 52 PmH Cijfers

53 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 53 PmH Cijfers

54 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 54 PmH Cijfers

55 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 55 PmH Strategische doelstellingen en acties  Zorggarantie in 2020 voor de zwaarst zorgbehoevenden en voor de pmh met de grootste nood aan ondersteuning in de vorm van zorg en assistentie in natura of in contanten  Geïnformeerde gebruikers en vraaggestuurde zorg en assistentie in 2020

56 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 56 PmH Strategische projecten en acties 1.Meerjarenplan uitbreiding aanbod 2.Goed functionerend voortraject creëren 3.Toegangspoort vernieuwen in associatie met toegangspoort integrale jeugdhulp 4.Zorgregie en persoonsvolgende financiering vraaggestuurd organiseren 5.Inschalingsinstrument voor zorggerelateerde financiering maken 6.Ondernemerschap in sector bevorderen 7.Transitietraject voor PAB 8.Inclusie verwezenlijken in eigen beleidsdomein 9.Gelijkekansenbeleid voor pmh realiseren 10.Een breed denkkader vraagt een maatschappelijk debat

57 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 57  Wat vinden we van de doelstellingen zorggarantie voor zwaar zorgbehoevenden?  Moeten we evolueren naar meer vraaggestuurde zorg?  Hoe kunnen we de gebruiker beter informeren en ondersteunen in vraagverduidelijking? PmH Vragen van de werkgroep

58 Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 58 Welzijnsronde Tot uw dienst Contactpersonen kabinet Jo Vandeurzen ThemaEmailTelefoon Kinderopvang en Bijzondere Jeugdzorg dirk.broos@vlaanderen.be 02 552 64 45 Kinderopvangdeirdre.gees@vlaanderen.be 02 552 64 33 Bijzondere Jeugdzorg jan.deridder@vlaanderen.be 02 552 64 34 Wonen en Zorgdirk.dewolf@vlaanderen.be 02 552 64 31 Ouderenzorgsaskia.mahieu@vlaanderen.be 02 552 64 16 Woonzorg en ouderen walter.brusselaers@vlaanderen.be 02 552 64 04 PmHritje.pauwels@vlaanderen.be 02 552 64 57 Algemeen beleidkarine.moykens@vlaanderen.be 02 552 64 06


Download ppt "Welzijnsronde april - juni 2010Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg 1 Welzijnsronde van de fractie Met minister."

Verwante presentaties


Ads door Google