De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 RAADGEVEND COMITE FAVV PLENAIRE VERGADERING 13 januari 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 RAADGEVEND COMITE FAVV PLENAIRE VERGADERING 13 januari 2006."— Transcript van de presentatie:

1 1 RAADGEVEND COMITE FAVV PLENAIRE VERGADERING 13 januari 2006

2 2 OVERZICHT  Wettelijke basis en opdracht  Samenstelling  Werking  Jaarprogramma 2006  Communicatie

3 3 Wettelijke basis en opdracht WET VAN 4 FEBRUARI 2000  ARTIKEL 7 Adviseert : Adviseert :  op eigen initiatief  op vraag van de Minister  op vraag van de gedelegeerd bestuurder Over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het door het Agentschap gevolgde en te volgen beleid Over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het door het Agentschap gevolgde en te volgen beleid

4 4 Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Huishoudelijk reglement goedgekeurd op 13 januari 2003 ( gewijzigde versie) Huishoudelijk reglement goedgekeurd op 13 januari 2003 ( gewijzigde versie)

5 5 Samenstelling (toekomstige vernieuwde samenstelling)  Vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties  Vertegenwoordigers van de sectoren  Vertegenwoordigers van de overheden

6 6 Vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties  acht vertegenwoordigers & acht plaatsvervangers  OIVO (4)  GAIA (1)  Test-Aankoop (2)  Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (1)

7 7 Vertegenwoordigers van de sectoren  18 vertegenwoordigers & 18 plaatsvervangers  Vertegenwoordigers landbouwproductie (4)  Vertegenwoordigers sector fabricage dierenvoeding (1)  Vertegenwoordigers voedingsindustrie (4)  Vertegenwoordigers chemische nijverheid (1)  Vertegenwoordigers handel (5)  Vertegenwoordigers horeca (2)  Vertegenwoordigers transport (1)

8 8 Vertegenwoordigers van de overheden  10 vertegenwoordigers & 10 plaatsvervangers  Twee vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid & twee vertegenwoordigers van de FOD Economie;  Eén vertegenwoordiger van elk gewest en van elke gemeenschap (6)

9 9 Werking  Aantal vergaderingen :  Gemiddeld 10 plenaire vergaderingen per jaar  Type vergaderingen :  Informatieve vergaderingen of spoedvergaderingen voor de uitwisseling van informatie over actuele items  Werkgroepvergaderingen op vraag van het RC of uitgaande van de directies: Ad hoc werkgroepen zoals o.a. de werkgroepen Ethische Matrix, Huishoudelijk reglement, Communicatie, Informatieprocedure….; Structurele werkgroepen zoals de werkgroepen financiering, begroting, autocontrole, enz. I n het kader van de implementatie FAVV-Smiley werd een werkgroep opgericht. Al deze werkgroepen hebben als doel bepaalde onderwerpen en of adviezen voor te bereiden voor de plenaire vergadering. Al deze werkgroepen hebben als doel bepaalde onderwerpen en of adviezen voor te bereiden voor de plenaire vergadering.

10 10 Jaarprogramma 2006 •Vaste agenda •Variabele agenda

11 11 Vaste agenda  Controleprogramma  Controleprogramma  Controleplan  Controleplan  Begroting  Begroting  Communicatieplan  Communicatieplan  Opvolging toepassing huishoudelijk reglement  Opvolging toepassing huishoudelijk reglement  Management & operationele plannen & BSC  Management & operationele plannen & BSC  Stand van zaken: sectorgidsen, Smiley, BPR / Food@w / Foodnet BPR / Food@w / FoodnetFood@w  Vastlegging vergaderkalender  Vastlegging vergaderkalender  Verslag MHC / toelichting door de heer Sabbe  Verslag MHC / toelichting door de heer Sabbe  Voorstelling jaarprogramma  Voorstelling jaarprogramma  Opvolgingscomité  Opvolgingscomité  Evaluatie werking RC/opvolging actiepunten  Evaluatie werking RC/opvolging actiepunten  Werking ombudsdienst  Opvolging actiepunten

12 12 Variabele Agenda  Formele adviesaanvragen  Vragen aangebracht door leden van het RC  Beleidsvoorstellen onderworpen aan het advies RC  Beleidsvoorstellen onderworpen aan het advies RC  Werking structurele werkgroepen  Werking structurele werkgroepen  Werking ad hoc werkgroepen  Werking ad hoc werkgroepen  Preventie en beheer crisissen  Preventie en beheer crisissen  Themavergaderingen  Opvolging actualiteit  Opvolging situatie AI  Opvolging incidenten voedselketen zoals vb. para red, maïswortelboorder, ITX-incident, hormonendossier…

13 13 Formele Adviesaanvragen 2006 1. Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. 2. Salmonella - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vaccinatie van pluimvee - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vaccinatie van pluimvee - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bewaking van salmonella bij varkens - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bewaking van salmonella bij varkens 3. Zuivel - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de kwaliteit van melk - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de kwaliteit van melk - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de erkenning van interprofessionele organismen - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de erkenning van interprofessionele organismen 4. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de erkennignsvoorwaarden voor dierenvervoer (toepassing van de Verordening nr. 1/2005). 5. Verordening nr. 882/2004 “officiële controles food en feed” ; meerjaren – controleprogramma.

14 14 Vragen aangebracht door leden van het RC  Vragen uitgaande van o.a.  GAIA over egglabelling, toepassing regelgeving identificatie van runderen en andere nutsdieren …..  VBT over Umicore  Test-Aankoop over o.a. Recall van levensmiddelen – informatieprocedure voor de consumenten, toegelaten maximum bewaartemperatuur voor vlees, gevogelte en andere bederfbare levensmiddelen en de verplichte aanwezigheid van een thermometer in de verkoopspunten …  Plattelandsontwikkeling over de laagst toelaatbare gehalten aan antibiotica, coccidiostatica en geneesmiddelen in dierlijke producten en dierenvoeders, over antibiotica in varkensvlees …

15 15 Overzicht uitgebrachte adviezen 2005 •Formele adviezen •Andere adviezen

16 16 Formele adviesverlening  Advies over het ontwerp van KB tot vaststelling van de modaliteiten van voorafgaande registratie of kennisgeving voor de uitoefening van activiteiten in het kader van de voedselketen  Advies over het ontwerp van MB Afwijkingen zeer kleine bedrijven  Advies over het ontwerp van KB betreffende de detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong;  Advies over het ontwerp van KB tot vaststelling van de modaliteiten van de erkenningen afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen  Advies over het ontwerp van KB tot vaststelling van de nadere regels en de bedragen van de bijzondere provisie bepaald in artikel 9 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen  Advies over het ontwerp van KB houdende vaststelling van de vergoedingen betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

17 17 Andere adviezen  over het voorstel van wijziging van de samenstelling van het raadgevend comité  over de jaarkalender  over het jaarprogramma 2006  over het communicatieplan  over het Businessplan van het FAVV  omtrent de voorstellen betreffende Food@work en meer in het bijzonder verbeterprogramma 1 Food@work

18 18 Communicatie  De consumenten en de beroepssectoren worden geïnformeerd via:  de website ( verslagen, uitnodigingen, relevante documenten)  E-communities  persberichten  de nieuwsbrief  het jaarverslag  verschillende brochures uitgegeven door het FAVV  campagnes (bederf je zomer niet, favv2006.be,…)  vakbeurzen (o.a. Agribex, de Beurs van Libramont, Interpom, Battice…)  Consumentenbeurzen (o.a. Voedingssalon, Kokerello,…)


Download ppt "1 RAADGEVEND COMITE FAVV PLENAIRE VERGADERING 13 januari 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google