De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Volharding: Inleiding: Dagelijkse voorbeelden:lichaamsbouw, sporten,schoolvakken,taal,vaardigheden in werk/carriere, eigen karaktervorming,opvoeding,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Volharding: Inleiding: Dagelijkse voorbeelden:lichaamsbouw, sporten,schoolvakken,taal,vaardigheden in werk/carriere, eigen karaktervorming,opvoeding,"— Transcript van de presentatie:

1 Volharding: Inleiding: Dagelijkse voorbeelden:lichaamsbouw, sporten,schoolvakken,taal,vaardigheden in werk/carriere, eigen karaktervorming,opvoeding, geestelijke doelen. Ik wil het meer specifiek hebben over volharding in je relatie met Christus en verdere geestelijke doelen/geloofsdoelen (dat kan persoonlijke heiligheid zijn, zoals breken met slechte gewoonten en zonden, maar ook goede activiteiten zoals ekc, bijbelkring, evangelisatieactie en resultaat, opbouw pastoraal team, muziekgroep, etc.... Hier hebben we het over: Volharding in relatie tot Christus en verdere geloofsdoelen: “Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van Gods doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is” (Hebr.10:36.) Toelichting naar kontekst Hebr. 10:14-11:2 Voor wie geschreven? Allereerst mensen met joodse achtergrond in de eerste eeuw na Christus. Bekend met de tempeldienst en het OT. Zonder die kennis is veel van de inhoud van de brief moeilijker te begrijpen……

2 Hebr. 10:14-11:2 naar NBG. 14 Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. 15 En ook de heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, 16 want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, 17 en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken. 18 Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer (nodig). Standvastigheid 19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, 21 en wij een grote priester over het huis Gods hebben, 22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. 23 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. 24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

3 26 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, 27 maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. 28 Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. 29 Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal híj verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft? 30 Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. 31 Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God! 32 Herinnert u de dagen van weleer, toen gij, na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt, 33 hetzij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, hetzij deelnemende aan het lot van hen, die in zulk een toestand verkeerden. 34 Want gij hebt met de gevangenen mede geleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gij wist, dat gijzelf een beter en blijvend bezit hebt. 35 Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. 36 Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.

4 37 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten,
38 en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. 39 Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt. Geloofsgetuigen 11 1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 2 Want door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven.   Uit: NBG-vertaling 1951 © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap

5 Waarin volharden? Waarom volharden? Hoe te volharden? Waartoe te volharden? (Doel)?

6 Waarin? Volharding in leven uit genade:God heeft onze zonden na belijdenis en bekering vergeven (10:17,18) Volharding in gehoorzaamheid aan de wetten/standaard/richtlijn die de H.G. m.n. door Gods Woord in ons hart legt (10:15-17) Volharding in naderen in Gods heilige aanwezigheid (10:19-22)gebed/lofprijs.Vrijmoedig, in volle zekerheid. Volharding in belijden/(getuigen).Blijmoedige,standvastige identificatie als christen. (23) Volharding in samenkomen.Ontmoeting met andere christenen. Onderling bemoedigen. (24,25) Opmerking: Dit zijn basisprincipes voor onze relatie met Christus en discipelschap! Extra: Volharding in geloofwerken. (Hebr.11 en Ef:2:10)

7 Waarom? Niet doorgaan leid tot afkeuring/veroordeling door God (10: ,39) Kijk terug: Je bent al zover gekomen, hebt {mede}geleden,{mede}doorstaan (10:32-34). Het duurt niet lang meer, leef in/uit geloof (10:37,38){ m.n. eeuwig perspectief Opmerking: Het gaat wederom allereerst om de basis van je geloof. Daar betekent wegvallen, de aangeboden genade van Christus loslaten, hetgeen veroordeling tot gevolg heeft Tav. De geloofswerken betekent niet doorzetten of fout doorzetten, een behouden worden als door vuur heen, zonder beloning...(1Kor.3:14,15)

8 Terugkijken naar de volharding van Joab en Benaja.( 1Kon.2:28-35)
Hoe? Terugkijken naar de volharding van Joab en Benaja.( 1Kon.2:28-35) Over volharding in najagen van carriere dmv. Intriges/geweld door Joab. Op de voorgrond tredend Eindigend in smaad Over volharding in carriere dmv. Trouw en recht door Benaja. Zich op de achtergrond houdend eindigend in eer. Achtergrond: Joab: Qua carriere: Succesvol in leven, drama in sterven. Benaja op de achtergrond trouw en godsvrezend... Hij heeft de Juiste relaties: neefje van David. (1kron.2:16,17)Legeroverste: (1kron.11:6)Twee heldhaftige broertjes.Abisai en Asael Loyaal aan David (2Sam.12:28)en naaste familieleden, geeft aan God en Zijn toekomstige tempel veel wijgeschenken. (eigen vroomheid of na-apen David? Mogelijk echte vroomheid daar hij aan de horens van het altaar wil sterven. Maar zelfs in deze kan hij ook het voorbeeld van Adonai gevolgt zijn die kort daarvoor aan het altaar genade vond...(1Kon.1:50)) Vermoord Abner en Amasa vanuit het motief om eigen positie als legeroverste te bewaren.2Sam.20:8-10) Abner tevens uit wraak om de dood van zijn broertje (echter gebeurt in oorlogstijd uit zelfverdediging van Abner en koppigheid van broertje Asael...2Sam.2: Sam.3:26-29) Heeft verder ook medegewerkt aan de moord op Uriah door David(2Sam.11:14-17) David kan hem en de andere zonen van Seruja niet aan. Ze zijn hem te machtig.Hij kan hun niet straffen, hij ervaart dat hij ze nodig heeft (mede omdat ze hun rivalen weten uit te schakelen).2Sam.3:39+19:21 Joab doet een bod op het verkeerde paard.Kiest niet voor Salomo maar Adonai.(1 kon.2:28) Waarschijnlijk omdat naar volgorde in de kinderij Adonai de opvolger van David is....{wat met nr. 2 in de kinderrij is gebeurd, is onbekend...} Echter God heeft Salomo verkozen en David laat zich dat in herinnering brengen. Ook geeft David opdracht om Salomo tot vorst te zalven en Benaja stemt daarmee van harte in....(1kon.1:36-38.)Uit het gedeelte blijkt dat de bodyguard van David, de Kretie en Pletie,ook Salomo’s bodyguard worden..... Later geeft David Salomo de opdracht om Joabs grijze haren niet in vrede te laten sterven.(1Kon.2:5) Joab wordt door Benaja achtervolgt en geeft aan dat hij kiest te sterven aan de horens van het altaar. Dat wordt hem gegund.....(Horens, symbool van redding en kracht.)

9 Ga voor volharding in rechtvaardigheid!
Benaja: De overste van de persoonlijke lijfwacht van David. Valt verder niet op maar behoud zijn positie tot het einde van Davids leven, dus moet betrouwbaar en bekwaam geweest zijn..... Hij is zoon van de hogeprieste Jojada. (1Kron.27:5,6) Ook is zijn zoon jojada (blijkbaar genoemd naar zijn grootvader) raadsheer (na Achitofel) van David. (1Kron.27:34) Hij heeft waarschijnlijk niet onder Joab bevel gevoerd maar los daarvan....Daar Joab een man van intriges was, zou dat voor David in ieder geval veel veiliger geweest zijn......Hij is ook achteraf zeker op de hoogte geweest van de moorden door Joab en de affaire met Batseba. (Ondanks dit onrechtvaardig gedrag van David en Joab blijkt hij zelf niet meegesleurd te zijn in dit soort handelswijzen. Ook heeft hij zelf niet het recht in handen genomen tav David of Joab, daar beiden naar de wet gezien, de doodstraf verdienden.....) Bij de overdracht van de troon/kroon van David naar Salomo verkrijgt hij behalve de positie van heraut en bodieguard van Salomo direct de positie van Joab. Hij moet dan als een van zijn eerste opdrachten Joab doden. Hij wil dit duidelijk uitvoeren, maar als Joab de tent ingevlucht is en de horens van het altaar gepakt heeft, (plaats van smeken om redding en genade) voert hij niet direct het bevel uit, maar rapporteert eerst terug naar Salomo. (Hieruit blijkt dat hij wederom niet het recht in eigen hand neemt, maar er rekening mee houd dat Joab misschien nog genade kan ontvangen voor zijn intriges. Hij blijkt dus zowel God, als zijn –nieuwe-werkgever, Salomo te vrezen en niet eigen carriere na te streven.....) Pas na het tweede bevel voert hij de opdracht uit..... Verder lezen we nauwelijks iets over hem.... Hij is blijkbaar een bekwaam, betrouwbaar aanvoerder die altijd op de achtergrond gediend heeft..... Vraag: Hoe volhard je? Dmv. Intriges/ Jijzelf-het ik- centraal: of in recht/ God en medemens centraal? Ga voor volharding in rechtvaardigheid!

10 Persoonlijke lessen: Te nemen belangrijke hindernissen in rechtvaardige volharding: Er zijn situaties ,ook qua leiding van God, die je niet (volledig) begrijpen kan( Ga door! Je zit in een geestelijke oorlog die niet allereerst om jou draait maar om Gods eer en de redding van velen! Daar gebeuren dingen die veel belangrijker zijn als je persoonlijk geluk alhier en die je soms niet kan begrijpen maar aan Hem over moet geven. Mensen stellen teleur, op alle niveau’s. Bekeerlingen ,jonge discipelen, arbeiders begeleiders. En toch is dat niet verbazend. Gods Woord geeft genoeg voorbeelden over de verderfelijkheid van de menselijke natuur (Jer.17:7-10) Ga door! (... Jezus is waardig en bij machte om je door de pijn en teleurstelling heen te helpen!(Bedenk ook wat we lazen: God vergeet niet. Hem komt de wraak toe, Hebr. 10:30) Belijd je zonden, bekeer je dagelijks. Je kan de consequenties van onbeleden zonden en achterwege blijven van bekering, niet ontlopen Belijd, bekeer je, sta op! Ga door!

11 In de genoemde stukken. (Voorbeeld Benaja en Hebr.11:33-35a)
Waartoe? Wat is het doel? Verkrijgen van volmaaktheid{ in karakter, Zoonschap(10:14) } Verkrijgen van beter en blijvend bezit(10:34) Een ruime vergelding/beloning (10:35) Een volmaakt bezit(11:39,40) {dit is o.a.:} Deel verkrijgen aan het eeuwige, hemelse ,feestelijke Jeruzalem (12:22,23+27,28) Belangrijk: De meeste nadruk ligt op de beloning/vergelding in de eeuwigheid,bv (Hebr.11:35b-40) Maar : Trouw/volharding in juiste doelen en middelen wordt gelukkig ook vaak in dit leven beloond In de genoemde stukken. (Voorbeeld Benaja en Hebr.11:33-35a) Getuigenis aantal persoonlijke indrukken (meer vuur evangelisatie, bekeerlingen, doorgaan discipelen, arbeiders, etc)

12 Zijn Koningschap over aarde en Eeuwig met Hem...
Als laatste: Betrouwbaarheid van God in je levensloop zodat je kan volharden. Er is geen betere Werkgever/Zorgverzekeraar,etc. (Jes.46:4 Hij draagt/torst tot in je ouderdom...) En het beste komt nog! Zijn Koningschap over aarde en Eeuwig met Hem...


Download ppt "Volharding: Inleiding: Dagelijkse voorbeelden:lichaamsbouw, sporten,schoolvakken,taal,vaardigheden in werk/carriere, eigen karaktervorming,opvoeding,"

Verwante presentaties


Ads door Google