De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 4a, les 16 Is er nog armoede?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 4a, les 16 Is er nog armoede?"— Transcript van de presentatie:

1 Deel 4a, les 16 Is er nog armoede?
Armoede en rijkdom Diaconale aspect van het christen-zijn Trouw zijn bij de arbeid Deel 4a, les 16 Is er nog armoede? orientatiefase

2 Belijdenisfragment Vorige les: Wat verbiedt God in dit 8e gebod
Nu: Vraag 111: Wat gebiedt God u in dit 8e gebod? Antwoord: Dat ik het , waar ik kan en mag, bevorder en zo met hem doe, als ik wil dat men met mij doet. Bovendien dat ik mijn arbeid trouw verricht, om ook de behoeftige te kunnen helpen. orientatiefase

3 relevantiefase

4 Hoe lijkt je zo’n toekomst? Wat zou jij doen als je 80.000 euro kreeg?
relevantiefase

5 Reageer eens op deze afbeelding
relevantiefase

6 Reageer eens op deze afbeelding
relevantiefase

7 Maak deze meerkeuzevraag
Als ik mijn vakantiegeld/zakgeld krijg, maak ik een extra gift over aan een goed doel a. Ja, dat doe ik meestal wel b. Nee, daar heb ik nooit aan gedacht c. Nooit gedaan, maar een goed idee! d. Ik vind dat helemaal niet nodig relevantiefase

8 Wat valt je op als je deze foto’s ziet
relevantiefase

9 Tsunami relevantiefase

10 Krantenartikel Thaise ambtenaar opgepakt voor stelen tsunami-hulp
Gepubliceerd op zaterdag 23 april 2005 BANGKOK (ANP) - Een hoge provincieambtenaar is in het Thaise Phuket opgepakt en aangeklaagd omdat hij een bedrag van omgerekend dollar zou hebben verduisterd. Het geld was bestemd voor de slachtoffers van de zeebeving op tweede kerstdag. Dat meldde de Thaise politie zaterdag. relevantiefase

11 Krantenartikel Het geld verdween kort na de ramp, die in Thailand bijna 5400 slachtoffers maakte, uit een kluis in het provinciehuis. Het slot was afgezaagd. Het ging uitsluitend om Thais geld. Bangkok heeft geen buitenlandse hulp aangenomen na de zeebeving. relevantiefase

12 Wat vind je van de daad van deze ambtenaar
Wat vind je van de daad van deze ambtenaar? Wat zegt het volgende belijdenisfragment hiervan? Vraag 111: Wat gebiedt God u in dit gebod? Antwoord: Dat ik het welzijn van mijn naaste, waar ik kan en mag, bevorder en zo met hem doe, als ik wil dat men met mij doet. Bovendien dat ik mijn arbeid trouw verricht, om ook de behoeftige te kunnen helpen. relevantiefase

13 Wat zie je hier? (Prediker 4: 1, 3)
Ik vestigde mijn aandacht op alle onderdrukking die er is onder de zon en zag de tranen van de onderdrukten. Er is niemand die hen bijstaat.(..) beter af (..) is degene die nog niet geboren is en nog geen weet heeft van het onrecht dat er wordt begaan onder de zon. (Prediker 4: 1, 3) relevantiefase

14 Wat is de overeenkomst tussen de boodschap van Amos en de ondergang van de Titanic?
informatiefase

15 Lees Amos 6: 1-8 Inleidend:
Het volk Israël dacht dat hun welvaart een voorafschaduwing was van een oordeel over de heidense volkeren en het volle geluk voor hun zelf. Deze gedachten hadden vooral de upper ten die te weinig aan de armen onder hen dachten. De profeet Amos denkt daar heel anders over, lees maar. informatiefase

16 STATENVERTALING 1 Wee den gerusten te Sion, en den zekeren op den berg van Samaria! die de voornaamste zijn van de eerstelingen der volken, en tot dewelke die van het huis Israëls komen. 2 Gaat over naar Kalné, en ziet toe; en gaat van daar naar Hamath, de grote stad, en trekt af naar Gath der Filistijnen; of zij beter zijn dan deze koninkrijken, of hun landpale groter dan uw landpale? 3 Gij, die den bozen dag verre stelt, en den stoel des gewelds nabij brengt. 4 Die daar liggen op elpenbenen bedsteden, en weelderig zijn op hun koetsen, en eten de lammeren van de kudde, en de kalveren uit het midden van den meststal. NBG 1 Wee de zorgelozen op Sion, en die zich veilig voelen op de berg van Samaria, de uitgelezenen van de keur der volken, tot wie het huis Israëls komt! 2 Trekt over naar Kalne en ziet, en gaat vandaar naar het grote Hamat en daalt af naar Gat der Filistijnen. Zijn zij beter dan deze koninkrijken? Is hun gebied groter dan het uwe? 3 Gij, die de boze dag ver weg stelt, en de zetel van het geweld nabij brengt, 4 die nederligt op ivoren bedden, en omhangt op uw divans, die lammeren uit de kudde opeet en kalveren midden uit de stal, informatiefase

17 STATENVERTALING 5 Die op het geklank der luit kwinkeleren, en bedenken zichzelven instrumenten der muziek, gelijk David; 6 Die wijn uit schalen drinken, en zich zalven met de voortreffelijkste olie, maar bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. 7 Daarom zullen zij nu gevankelijk henengaan onder de voorsten, die in gevangenis gaan; en het banket dergenen, die weelderig zijn, zal wegwijken. 8 De Heere HEERE heeft gezworen bij Zichzelf (spreekt de HEERE, de God der heirscharen): Ik heb een gruwel van Jakobs hovaardij, en Ik haat zijn paleizen; daarom zal Ik de stad en haar volheid overleveren. NBG 5 die joelt bij het geluid van de harp, die gelijk David muziekinstrumenten voor u uitdenkt, 6 die uit plengvaten drinkt, vol wijn, en met de voortreffelijkste olie u zalft, maar om de verbreking van Jozef u niet bekommert! 7 Daarom zullen zij nu in ballingschap gaan aan de spits der ballingen, en uit is het met het getier van wie zo omhangen. 8 De Here HERE heeft gezworen bij Zichzelf, luidt het woord van de HERE, de God der heerscharen: Ik verafschuw de hoogmoed van Jakob en haat zijn paleizen; ja prijsgeven zal Ik de stad met al wat erin is. informatiefase

18 Doe de opdracht in kleine groepjes
Doe de opdracht in kleine groepjes. Presenteer het resultaat in de grote groep. Wat was er mis aan de welvaart van de upper-ten? Wat was het gevolg hiervan? Formuleer in enkele zinnen de boodschap van dit gedeelte voor deze tijd. informatiefase

19 Reclame informatiefase

20 Film ”Koop een Jaguar” informatiefase

21 Geef je eerste reactie op deze video Geef jij je geld uit aan zo’n auto? Wat vind je van de volgende stellingen? informatiefase

22 Bespreek deze stellingen in groepjes (elk groep 2 of 3 stellingen)
1. Een bedrag van 5 euro in de collectezak lijkt meer dan wanneer je dit uitgeeft bij het uitgaan 2. 10 % van je geld uitgeven aan goede doelen is niet vreemd. Wel is vreemd dat je 90 % mag houden 3. Ik vrees dat de bijbelse liefdadigheid meer is dan het weggeven van datgene waar we toch wel zonder kunnen. 4. Er is een reusachtig verschil tussen veel geld verdienen en rijk zijn. informatiefase

23 Stellingen 5. Komisch, dat tien euro zoveel lijkt als je het in de collectezak wilt stoppen, maar zo weinig als je voor een kassa in de supermarkt staat. 6. Verdien zoveel als je kunt; spaar zoveel als je kunt; geef zoveel als je kunt. 7. In onze tijd is tienden geven, 10% van je tijd besteden aan vrijwilligerswerk in de kerk 8. Ons giroboek heeft misschien nog wel meer met de hemel en de hel te maken dan ons psalmboek. informatiefase

24 Presenteer de reacties in de grote groep
informatiefase

25 Onthouden Karl Marx heeft het communisme bedacht als antwoord op de schrijnende armoede van veel fabrieksarbeiders. Eigen bezit was verkeerd, zo stelde hij. De staat moest alle goederen beheren. Het communisme is een verkeerde weg om dit probleem aan te pakken. Nodig is bekering zodat we onze naaste niet zin als een concurrent, maar als een broeder. . informatiefase

26 Onthouden De overheid moet zorgen voor de zwakkeren. Het Oude Testament kent daarvoor mooie wetten (sociale zorg):  sabbatsjaar (7e jaar, wat vanzelf groeide was voor de armen)  ongemaaide hoeken van het land  gevallen aren Rijkdom is gevaarlijk. We kunnen van ons geld een afgod maken.(1e gebod) Denk aan de preek van zondagochtend over de rijke jongeling Wie Jezus wil volgen, moet zich met al zijn bezit in Zijn dienst stellen informatiefase

27 In het zweet uws aanschijns… Op welk plaatje heeft dat betrekking?
informatiefase

28 Onthouden Als we werk mogen hebben, is dat een gave van God. We moeten daarom ook denken aan armen en minderbedeelden.(het nut van mijn naaste) Een ieder zoeke niet alleen wat van hemzelf is, maar ook wat van een ander is (Fil. 2:4) Echt rijk ben je als de Heere voor je zorgt en je Christus kent als jouw Koning en Zaligmaker. informatiefase

29 Belijdenisfragment Vraag 111: Wat gebiedt God u in dit gebod? Antwoord: Dat ik het welzijn van mijn naaste, waar ik kan en mag, bevorder en zo met hem doe, als ik wil dat men met mij doet. Bovendien dat ik mijn arbeid trouw verricht, om ook de behoeftige te kunnen helpen. informatiefase

30 2 Korinthe 9: 7-11 7 Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief. 8 En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. 9 Gelijk er geschreven is: Hij heeft gestrooid, hij heeft den armen gegeven; Zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid. 10 Doch Die het zaad den zaaier verleent, Die verlene ook brood tot spijze, en vermenigvuldige uw gezaaisel, en vermeerdere de vruchten uwer gerechtigheid; 11 Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot God. informatiefase

31 God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf
2 Korinthe 8: 9 Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden. informatiefase

32 Lukas 12 13 En een uit de schare zeide tot Hem: Meester, zeg mijn broeder, dat hij met mij de erfenis dele. 14 Maar Hij zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij tot een rechter of scheidsman over ulieden gesteld? 15 En Hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het is niet in den overvloed gelegen, dat iemand leeft uit zijn goederen. 16 En Hij zeide tot hen een gelijkenis, en sprak: Eens rijken mensen land had wel gedragen; 17 En hij overleide bij zichzelven, zeggende: Wat zal ik doen, want ik heb niet, waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. 18 En hij zeide: Dit zal ik doen; ik zal mijn schuren afbreken, en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas, en deze mijn goederen; informatiefase

33 Lukas 12 19 En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk. 20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? 21 Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God. informatiefase

34 Wat zie je hier? Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het iemand geven die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een uiterst kwade zaak (Prediker 2:21) verwerkingsfase

35 Is er nog armoede? Interview met: Diaken B. van der Bor
Maatschappelijk werker J. van Gent Interview afgenomen door (aankomend) journalist Hans Willemsen verwerkingsfase


Download ppt "Deel 4a, les 16 Is er nog armoede?"

Verwante presentaties


Ads door Google