De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectgroep PA6 Kosteneffectiviteitsanalyse PA6 Analyse Coût Efficacité René Boeters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectgroep PA6 Kosteneffectiviteitsanalyse PA6 Analyse Coût Efficacité René Boeters."— Transcript van de presentatie:

1 Projectgroep PA6 Kosteneffectiviteitsanalyse PA6 Analyse Coût Efficacité René Boeters

2 Presentatiestructuur •Mandaat •Aanpak •Resultaat na verloop van één jaar •Vervolgactiviteiten

3 Mandaat •Het PA6-mandaat gaat vooral over de ”technische en economische analyse van de maatregelenprogramma’s ” met als uitgangspunt de kosteneffectiviteitsanalyse •Il concerne également l’appui de l’analyse économique pour l’aménagement des objectifs (dérogations, masses d’eau artificielles ou fortement modifiées) ainsi que le niveau de récupération des coûts

4 Approche du PA6 selon le plan de travail, l’année écoulée 1.Echange d’informations sur les méthodes d’analyse CE de chaque partie 2.Comparaison des résultats des analyses Cout- Efficacité pour les mesures individuelles de chaque partie –Exécuté pour les mesures que les parties prévoient afin de réaliser une réduction, efficace du point de vue des coûts, des nitrates provenant de l’agriculture et des eaux usées domestiques –Ces mesures ont été présentées au PA6 par chaque représentant directement à partir de sa propre région

5 Kosteneffectief wil zeggen: de manier waarop een bepaald doel, zoals de KRW doelen, tegen de laagst mogelijke kosten wordt bereikt Stappen in een Kosteneffectiviteitsanalyse (KEA): 1.Doeldefinitie 2.‘Gap’ analyse (analyse van de doelafstand) 3.Identificatie mogelijke maatregelen 4.Beoordeling effecten en effectiviteit van maatregelen 5.Schatting kosten van maatregelen ------------------------------------------------------ 6.Rangordening van maatregelen op basis van kosteneffectiviteit 7.Schatting totale kosten

6 Conclusies na één jaar: kosteneffectiviteitsanalyse •Veel informatie over maatregelen verzameld en ondergebracht in EXCEL-bestand (ongeveer 150 maatregelen) •Veel overeenkomsten in het type maatregelen •Doelafstand in veel gevallen nog niet kwantificeerbaar •Effectiviteit van maatregelen veelal uitgedrukt in emissie- of vrachtreductie, nog niet voor waterkwaliteit bekend •Kosten per soorten van maatregelen ingeschat via verschillende eenheidsprijzen (per hectare, per stuk, per inwoner equivalent) •Nog meer aandacht nodig voor de ruimtelijke schaal waarop maatregelen effectief kunnen zijn

7 •voor de economische sectoren ‘industrie’ en ‘landbouw’ moeten berekeningen verder verfijnd worden •overige door de Richtlijn geïdentificeerde diensten zoals bevloeiing, scheepvaart, e.a., dienen nog verder bestudeerd te worden •evaluatie van milieu- en watervoorraadkosten is tot op heden weinig aan bod gekomen; aanbevolen wordt dit alsnog te doen (zelfs zonder concrete methoden van Europese ECO 2-groep) Conclusies na één jaar: kostenterugwinning

8 Vervolgactiviteiten I •Identificeren van soorten maatregelen met een effect op districtsniveau Voorbereidingen zijn gestart voor opstellen van identificatiecriteria Voortzetting synthese en vergelijking resultaten regionale KEA’s, met speciale aandacht voor oplossingen met een effect op districtsniveau Gegevens aanvullen over basis- en aanvullende maatregelen van de partijen Met behulp van criteria oplossingen met effect op districtsniveau proberen te identificeren

9 Vervolgactiviteiten II: •Uitwisselen van informatie over methoden van partijen voor de aanwijzing van Sterk Veranderde Waterlichamen, en over de berekeningswijzen voor kosten van mogelijke herstelmaatregelen en over methoden van economische analyse van de vormen van gebruik die worden beïnvloed door mogelijke herstelmaatregelen Vragenlijst is in concept beschikbaar over de betreffende waterlichamen, gebruiksfuncties en kosten/baten van mogelijke herstelmaatregelen als richtsnoer voor de analyse

10 Vervolgactiviteiten III •EXCEL-bestand met verzamelde maatregelen wordt verder bewerkt en uitgebreid •Dit bestand kan dienen als basis voor de catalogus van kosten en effecten van maatregelen, die in het kader van de voortzetting van Scaldit wordt opgesteld

11 Oproep •De vertegenwoordigers van de regio’s in PA6 kunnen niet zonder de inbreng van hun inhoudelijk deskundige collega’s om over de benodigde informatie over doelen, maatregelen, hun kosten en effecten te beschikken •Daarom aan hen de oproep om deze inbreng op actieve en coöperatieve wijze te leveren!

12 4. Beoordeling effecten en effectiviteit van maatregelen RegioBeoordelingscriteriaToelichting Artois- Picardië Toepassingsschaal; direct of indirect effect; effectiviteit (1 – 3); moeilijkheidsgraad (0 –3); uitvoerder; financieringsbron Voornamelijk kwalitatief; Effecten in termen van emissie- of vrachtreductie, niet op waterkwaliteit WalloniëKans dat doelstelling wordt gehaald; ecologische efficiëntie; tijd benodigd voordat maatregelen efficiënt worden beoordeling effect uitgekozen maatregelen op de waterkwaliteit via PEGASE VlaanderenSchaal; minimum - gemiddeld – maximum effect; huidige implementatie, min-max implementatiegraad, Voornamelijk kwantitatief; Effecten in termen van emissie- of vrachtreductie, niet op waterkwaliteit BrusselInschatting op basis van het doel dat de Richtlijn in kwestie voor ogen staat Voornamelijk kwalitatief NederlandUitvoerder maatregel, doelgroep, implementatietijd, tijd voordat maatregel effectief is, risico’s (kans en slaagfactoren implementatie), onzekerheden Voornamelijk kwantitatief; Effecten in termen van emissie- of vrachtreductie, niet op waterkwaliteit

13 Quelques résultats: convergences et divergences entre les méthodes appliquées par les parties : 1. Définition de l’objectif RegioHuidige Nitraatnorm (NO3/l); * = 90 percentielwaarde OppervlaktewaterGrondwater Artois-Picardië50 mg * (grens matig/goed) - 10 mg * (grens goed/zeer goed) 50 mg * (grens matig/goed) Wallonië25 mg * (ondergrens goede toestand) Gem. 50 mg (ondergrens goede toestand) Vlaanderen44 mg * (10 mg N/l is voorlopige norm voor goede toestand) 50 mg * BrusselGeen bestaande norm (ammoniakgehalte geeft basisnorm: 2mg N/l) 50 mg Nederland9,74 mg * (grens matig/goed)50 mg *

14 3. Identificatie van mogelijke maatregelen, voorbeeld Huishoudens BronHuishoudens BelastingNitraat IngreepUitbreiding afvalwaterbehandelingscapciteit rwzi’s Beschrijving ingreepVerdere uitbreiding huidige capciteit rwzi’s met ± 50% Schaalniveau ImplementatieHele deelstroomgebied/regio Maatregel/instrumentMaatregel Basis/aanvullende maatregelAanvullende maatregel Kosteninschatingongeveer €45 per inwoner equivalent per jaar (in 2006) Methode kosteninschattingVia kengetallen aangevuld met expert judgement; Effectinschattingtot 10 mg N-tot/l bij uitbreiding actief slibproces; Methode effectinschattingexpert judgement inschatting effluentconcentraties KosteneffectiviteitsinschattingGemiddeld rond €45 per i.e. per jaar Schaalniveau kosteneffectiviteitsinschatting Voornamelijk op niveau waterlichaam, ook enig effect op heel deelstroomgebied Overige opmerkingenBetreft globale raming; exacte raming o.a. afhankelijk van: schaalgrootte, reservecapaciteit, mogelijkheid afkoppeling regenwater, stofconcentraties influent, beschikbare uitbouwruimte

15 3. Identificatie van mogelijke maatregelen, voorbeeld Landbouw BronAkkerbouw - Melkveehouderij - Tuinbouw BelastingNutriënten IngreepBemestingsvrije zone Beschrijving ingreep5 meter brede akker- en weiderand langs sloot/kanaal wordt niet bemest en bespoten met pesticiden Schaalniveau ImplementatieHele deelstroomgebied Maatregel/instrumentMaatregel Basis/aanvullende maatregelAanvullende maatregel Kosteninschating€822/ha grasland; €466/ha bouwland Methode kosteninschattingExpert judgement en kostenindicatoren LEI Effectinschattingkorte termijn: 0 lange termijn: 10-25% vrachtreductie Methode effectinschattingExpert judgement (emissiereductie in % van totale vracht) Kosteneffectiviteitsinschatting33-82 Euro/ha/procent vrachtreductie grasland en 19-47 Euro/ha/procent vrachtreductie bouwland Schaalniveau kosteneffectiviteitsinschatting Voornamelijk op niveau waterlichaam, ook enig effect op heel deelstroomgebied Overige opmerkingenSucces van maatregel o.a. afhankelijk van financieel-institutionele inbedding (=compensatie aan boeren)

16 5. Schatting van kosten van maatregelen alle regio’s nemen in principe zowel directe investeringskosten als jaarlijks terugkerende exploitatie-, beheers- en onderhoudskosten van maatregelen mee eenheidskosten van maatregelen kunnen afhankelijk zijn van de schaal waarop maatregelen worden ingezet eenheidskosten worden uitgedrukt in verschillende eenheden (per hectare, per stuks vee, per inwoner equivalent etc.; dit bemoeilijkt de vergelijkbaarheid van maatregelen en de totaaltelling van kosten

17 Ander onderwerp: Kostenterugwinning van waterdiensten (vervolg op Scaldit P07)  Volgens KRW geen volledige kostenterugwinning vereist, maar wel dat lidstaten hiermee rekening houden  Kostenterugwinning is analyse-instrument voor identificatie van de belangrijkste uitdagingen voor het waterbeheer op districtsniveau  Kostenterugwinning is instrument (sturende tarifering), onderdeel van maatregelenprogramma  Mogelijke diensten om voor te betalen hangen samen met de drukken en impacts op de waterlichamen  Kostenterugwinning in Schelderegio voor watervoorziening en waterzuivering  Gebruiksvormen: huishoudens, industrie en landbouw

18 Kostenterugwinning van waterdiensten: (drink)watervoorziening HuishoudensIndustrieLandbouw Franse regio*1,07 euro/m3 (2000)Zelfde als bij huishoudens, uitgezonderd industrieën die zelf water winnen en daarover heffing betalen Geen gegevens Waalse regio1,60 euro/m3 (2001) % terugwinning: 93 1,38 euro/m3 (2001) % terugwinning: 82 Zelfde als bij huishoudens Vlaamse regio1,33 euro/m3 (2003)1,29 euro/m3 % terugwinning: 99 - 127 Brussels Gewest1,44 euro/m3Zelfde als bij huishoudensn.v.t. Nederlandse regio1,32 euro/m3 (2000) % terugwinning: 100 tarieven zijn vertrouwelijk; kosten voor bedrijven in 2000: 305 mln. euro; % terugwinning: 100 kosten voor landbouw in NL: 35,4 mln. euro (2000) 100 % tw

19 Kostenterugwinning van waterdiensten: Verzamelen en behandelen van afvalwater HuishoudensIndustrieLandbouw Franse regio*1,23 euro/m3 (2000) plus heffingen van Agence de l’eau (0,54) en water- wegentaks (0,01) Als bij huishoudens, uitgezonderd industrieën die rechtstreeks heffing betalen aan Agence Geen gegevens Waalse regio0,65 euro/m3 (2001) % terugwinning: 108 Tarieven plus lozingstaks per vervuilingseenheid (vve) % terugwinning: 82 Als bij huis- houdens + taks per vve Vlaamse regioGemiddelde prijs is 0,68 euro/m3, kostenterugwinningspercentage is 58,9 (2003) Brussels Gewest0,3471 (verzamelen) + 0,25 (zuiveren) euro/m3 Zelfde als bij huishoudensn.v.t. Nederlandse regioinzameling 77% via rioolrecht; afvalwaterbehandeling 98% via verontreinigingsheffing; eigen dienstverlening 100%


Download ppt "Projectgroep PA6 Kosteneffectiviteitsanalyse PA6 Analyse Coût Efficacité René Boeters."

Verwante presentaties


Ads door Google