De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klik om de stijl te bewerken Wat verwacht de burger van een gemeentebestuur op het vlak van handhaving? Chris Nestor Vlaamse Ombudsdienst 10 december 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klik om de stijl te bewerken Wat verwacht de burger van een gemeentebestuur op het vlak van handhaving? Chris Nestor Vlaamse Ombudsdienst 10 december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Klik om de stijl te bewerken Wat verwacht de burger van een gemeentebestuur op het vlak van handhaving? Chris Nestor Vlaamse Ombudsdienst 10 december 2009

2 Klik om de stijl te bewerken INHOUD Klachtenbehandeling: een taak van de gemeente Klachtenbehandeling in het kader van handhaving - Wat is een klacht? - Beginselen van goede klachtenbehandeling - Specifieke aandachtspunten toezichthouders 2

3 Klik om de stijl te bewerken 3 I. Wat is een klacht? I. WAT IS EEN KLACHT? (de omzendbrief bij het Vlaamse klachtendecreet van 1 juni 2001): “Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de overheid klaagt over een door de overheid (al dan niet) verrichte handeling of prestatie.”

4 Klik om de stijl te bewerken 4 I. Wat is een klacht? WAT IS EEN KLACHT? -Klachten zowel over inhoud als vorm -Onderscheid vraag/melding/klacht -Klachten over gemeentediensten -Beleidsklachten

5 Klik om de stijl te bewerken I. Wat is een klacht? 5

6 Klik om de stijl te bewerken II. Beginselen van een goede klachtenbehandeling 6 II. BEGINSELEN VAN EEN GOEDE KLACHTENBEHANDELING

7 Klik om de stijl te bewerken 7 II. Beginselen van een goede klachtenbehandeling ONDERZOEKEN VAN EEN KLACHT -woord-wederwoord -overleg en bemiddeling -toetsing aan regelgeving -toetsing aan ombudsnormen -gemotiveerd oordeel -aanbeveling

8 Klik om de stijl te bewerken 8 II. Beginselen van een goede klachtenbehandeling OMBUDSNORMEN -Kwaliteitskader -Behoorlijkheidsnormen -Zorgvuldigheidsnormen

9 Klik om de stijl te bewerken 9 III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving III. SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN BIJ KLACHTEN OVER HANDHAVING

10 Klik om de stijl te bewerken 10 1.HET ONDERSCHEID MELDING - KLACHT -Klachtenregistratie -grijze zone melding – klacht -historiek van het dossier -dossieropvolging versus ontevredenheid -toon en inhoud -klacht erkennen III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

11 Klik om de stijl te bewerken 11 III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

12 Klik om de stijl te bewerken 12 2. COÖRDINATIE EN INFORMATIE-UITWISSELING: DE TOEZICHTHOUDER ALS SPILFIGUUR III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

13 Klik om de stijl te bewerken 13 De verzoeker van dossier 2008-0460 ondervindt geluidshinder van muziekoptredens in een Kunstencentrum (vlarem klasse 3, exploitatie van een schouwspelzaal). In januari meldt hij dit aan de stad. De schepen van Cultuur reageert dat dit zal worden aangepakt. Verdere reactie blijft uit. In juni contacteert de verzoeker de Vlaamse Ombudsdienst. De milieudienst blijkt niet op de hoogte te zijn van de problemen. Pas nu wordt de exploitant gewezen op de Vlarem- geluidsnormen en de verplichting om de zaal akoestisch voldoende te isoleren. De milieudienst vraagt een overzicht van de geplande optredens en volgt op om te beoordelen of een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

14 Klik om de stijl te bewerken 14 COÖRDINATIE EN INFORMATIE-UITWISSELING: DE TOEZICHTHOUDER ALS SPILFIGUUR - klachten komen langs verschillende kanalen binnen - is de toezichthouder op de hoogte - informatie-uitwisseling - coördinatie - communicatie III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

15 Klik om de stijl te bewerken 15 In dossier 2005-709 heeft de stad 30 jaar geleden een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van een handelscomplex: toonzalen en burelen. In het gebouw zijn echter al geruime tijd een 16-tal woongelegenheden gecreëerd. Alle appartementen zijn verkocht en enkele zijn zelfs al doorverkocht. De stad verklaarde aan de notaris steeds dat er geen bouwovertredingen gekend waren. Een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van de verzoeker voor zijn appartement wordt geweigerd. III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

16 Klik om de stijl te bewerken 16 3. GRENZEN AAN BEVOEGDHEID TOEZICHTHOUDER - wat valt er onder toezicht - burenruzies objectiveren - onderzoek en vaststellingen - duidelijke informatie - doorverwijzing andere mogelijkheden III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

17 Klik om de stijl te bewerken 17 In dossier 2003-0660 klaagt de verzoeker dat de gemeente onvoldoende optreedt tegen de bouwovertreding van zijn buurvrouw. Die heeft op de scheidingsmuur een afrastering geplaatst die veel zonlicht wegneemt. III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

18 Klik om de stijl te bewerken 18 4. TERMIJN: ALERTE REACTIE EN OPVOLGING III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

19 Klik om de stijl te bewerken 19 In dossier 2005-0391 ondervindt de verzoeker geurhinder van een textielbedrijf. De Milieu-inspectie zou al geruime tijd bezig zijn met een onderzoek maar de geurproblemen blijven aanhouden, aldus de verzoeker. III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

20 Klik om de stijl te bewerken 20 TERMIJN: ALERTE REACTIE EN OPVOLGING - snelle reactie - fasering - timing - opvolging - actieve communicatie III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

21 Klik om de stijl te bewerken 21 5. INSPANNING VERSUS RESULTAAT III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

22 Klik om de stijl te bewerken 22 In dossier 2007-1125 ondervindt de verzoeker stof- en geluidshinder van een sloop- en afvalstoffenbedrijf. In februari 2006 worden een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd aan het bedrijf. Anderhalf jaar later is daar volgens de verzoekers nog niet veel van terechtgekomen. Een controle door de Milieu-inspectie in oktober 2007 bevestigt dat er nog geen loods en geen stofscherm is. In het stappenplan dat de gemeente met het bedrijf had afgesproken, ontbreekt een timing voor het stofscherm en een groenstrook. Afspraken inzake een communicatie- en klachtensysteem voor de omwonenden bleken verwaterd. III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

23 Klik om de stijl te bewerken 23 INSPANNING VERSUS RESULTAAT - overtreder is een derde - acties - afdoendheid - opvolging - resultaat - controle III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

24 Klik om de stijl te bewerken 24 INSPANNING VERSUS RESULTAAT - overleg met overtreder - formeel aanmanen van overtreder - verbaliseren - meer algemeen: overleg met parket handhavingsnota - herstelvordering - toezien uitvoering afbraakvonnis III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

25 Klik om de stijl te bewerken 25 6. COMMUNICATIE III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

26 Klik om de stijl te bewerken 26 De verzoekster van dossier 2003-0939 ondervindt geluidshinder van een grootwarenhuis- distributiecentrum. Een geluidsmeting toont aan dat de koelinstallatie ’s nachts de geluidsnorm overschrijdt met 6,5 tot 6,7 dB. Bij de laad- en losactiviteiten wordt de norm voor fluctuerend geluid overdag met 18 dB overschreden. De hinder houdt aan. III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

27 Klik om de stijl te bewerken 27 COMMUNICATIE - bevestiging - onderzoek - vaststellingen - conclusies - aanpak - opvolging - controle - actieve communicatie III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

28 Klik om de stijl te bewerken 28 III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

29 Klik om de stijl te bewerken 29 7. WAT IS GOEDE HANDHAVING - GEDOGEN III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

30 Klik om de stijl te bewerken 30 III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving In dossier 2004-791 dient de verzoekster een klacht in over de overlast die een voetbalclub veroorzaakt. Het geroep, geschreeuw en gestamp en de felle, verblindende lichten zijn voor haar zeer irriterend. De voetbalvelden zijn gelegen in agrarisch gebied en vormen een bouwovertreding. De stad treedt echter niet op. De verzoekster had een tiental jaar geleden ook al een klacht ingediend bij de stad.

31 Klik om de stijl te bewerken 31 GEDOGEN - beperking in de tijd - realistisch perspectief - concrete oplossing - vertrouwen van de burger III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

32 Klik om de stijl te bewerken 32 De verzoeker van dossier 2007-1483 woont in een verkaveling. Hij wil naast zijn woning een carport bouwen. Zijn stedenbouwkundige vergunning wordt echter geweigerd: volgens de verkavelingsvergunning moet de strook naast de woning bouwvrij blijven. De verzoeker ziet in de verkaveling echter verschillende carports en andere constructies in de bouwvrije zone. III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

33 Klik om de stijl te bewerken 33 GEDOGEN - consequente handhaving - geloofwaardigheid III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

34 Klik om de stijl te bewerken 34 De verzoeker in dossier 2007-0985 ondervindt hinder van een schrijnwerkerij. Het bedrijf is in werking van 8u30 tot 21u00 en zorgt voor heel wat geluidsoverlast. Volgens de verzoeker is er noch een milieu-, noch een stedenbouwkundige vergunning. III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

35 Klik om de stijl te bewerken 35 GEDOGEN: EEN GEMOTIVEERDE AFWEGING - ernst en duur van de inbreuk - intenties van de exploitant - regularisatiemogelijkheid - beperking in de tijd - maximale inspanning om hinder in te perken - definitieve oplossing binnen redelijke termijn - afdoende inspanning om oplossing tijdig te realiseren - gevolgen voor de betrokkenen (werknemers, omwonenden) III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

36 Klik om de stijl te bewerken 36 8. EFFECTIEVE HANDHAVING - Lokale expertise - Lokaal draagvlak III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

37 Klik om de stijl te bewerken 37 In dossier 2006-0429 is de milieuvergunning van een bedrijf vervallen in oktober 2004. De exploitatie wordt echter ongewijzigd verder gezet. Er zijn ook vaststellingen van bouwovertredingen en de stad heeft al in november 2004 aanbevolen dat de exploitant zijn activiteiten zou verplaatsen omdat de huidige locatie tussen woningen niet geschikt is. De exploitant wordt een aantal keren aangemaand maar er verandert niets. III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

38 Klik om de stijl te bewerken 38 EFFECTIEVE HANDHAVING -gelijke behandeling -consequent optreden -duidelijkheid -gezag -geloofwaardigheid III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

39 Klik om de stijl te bewerken 39 III. Specifieke aandachtspunten bij klachten over handhaving

40 Klik om de stijl te bewerken •elke werkdag van 9 tot 18 uur en vrijdag tot 17 uur 1 e verdieping Zuidvleugel HVV Leuvenseweg 86 1000 Brussel tel. 0800 240 50 of 02 552 48 48 fax 02 552 48 00 info@vlaamseombudsdienst.be www.vlaamseombudsdienst.be info@vlaamseombudsdienst.be www.vlaamseombudsdienst.be 40 Onze coördinaten

41 Klik om de stijl te bewerken •na afspraak: –Antwerpen: elke eerste donderdag van 16 tot 19 uur –Brugge: elke eerste dinsdag van 14.30 tot 17.30 uur –Gent: elke eerste zaterdag van 9 tot 11.30 uur –Leuven: elke eerste woensdag van 9 tot 12 uur –Hasselt: elke eerste maandag van 14 tot 16 uur (geen afspraak nodig) Spreekuren 41 Onze coördinaten


Download ppt "Klik om de stijl te bewerken Wat verwacht de burger van een gemeentebestuur op het vlak van handhaving? Chris Nestor Vlaamse Ombudsdienst 10 december 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google