De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opdrachtonderzoek naar ICT in het onderwijs Henk Sligte Cognitieve Partnerschappen: Spelend Leren in Web-based Communities.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opdrachtonderzoek naar ICT in het onderwijs Henk Sligte Cognitieve Partnerschappen: Spelend Leren in Web-based Communities."— Transcript van de presentatie:

1

2 Opdrachtonderzoek naar ICT in het onderwijs Henk Sligte Cognitieve Partnerschappen: Spelend Leren in Web-based Communities

3 Aanleiding (Jochems)  “pure onderwijsresearch”: theorie-georiënteerd, onderzoeker-gedreven, vooral in universiteiten, goede kwaliteit  omvang ca. 100 tot 150 fte incl. aio’s;  ca. 20 tot 30 M€ p.a.  ca. 85% universitair geld en ca. 15% NWO-geld  “toegepaste onderwijsresearch”: meer praktijk- georiënteerd, klant-gedreven, in ondersteunings- organisaties, zekere maatschappelijke impact  omvang ca. 100 tot 150 fte  ca. 20 tot 30 M€ p.a.  Allerlei bronnen

4 Doel  Blik in de keuken van toegepast (opdracht)onderzoek  Ketenbenadering tonen  Ideeën, innovatie, probleem, praktijk- en/of beleidsvragen  Context: de echte wereld van school en opleiding  ICT-innovatie: visie, deskundigheidsbevordering, ondersteuning, content, technologie, infrastructuur, etc.  Onderzoek in combinatie met ontwikkeling  Evaluatie (formatief/summatief)  Valorisatie van kennis  Disseminatie  Zelf toepassen in nieuwe projecten  Overzicht in vogelvlucht  Keuze voor communities, CSCL, Leerobjecten

5 SCO-Kohnstamm Instituut  Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen  Afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen  Fundamenteel Onderzoek  Sterk gerelateerd aan leerstoelgroepen, NWO  Beleids- en Praktijkrelevant Contractonderzoek  Verschillende opdrachtgevers  ISO gecertificeerd instituut  Kwaliteitshandboek: van acquisitie tot evaluatie  Externe controle  Kloof?

6 De markt  Conculega’s  ITS  IVA  GION  Research voor Beleid  Regioplan  Oberon  Etc.  Marktconforme tarieven: € 1.050 ex BTW per dag  Raamcontract met OCW: preferred supplier  Drie typen acquisitie: in concurrentie, op verzoek, eigen initiatief

7 Schets omvang contractonderzoek (2005)  38 onderzoekers, 30 fte  2,5 fte onderzoeksondersteuning  Omzet 2005: M€4,7 (FO: M€2,2)  130 acquisities waarvan 70% toegekend  In concurrentie (40) ongeveer 40% toegekend  Gemiddelde omvang toegekende projecten K€55

8 Accounts  Voor- en vroegschoolse educatie  Primair onderwijs  Voortgezet onderwijs  Beroeps- en volwasseneneducatie  Hoger onderwijs  Jeugdzorg  Taal  Kunst- en cultuureducatie  Onderwijsarbeidsmarkt/leren en opleiden in organisaties  ICT in onderwijs en opleiding

9 Accounts  Voor- en vroegschoolse educatie  Primair onderwijs  Voortgezet onderwijs  Beroeps- en volwasseneneducatie  Hoger onderwijs  Jeugdzorg  Taal  Kunst- en cultuureducatie  Onderwijsarbeidsmarkt/leren en opleiden in organisaties  ICT in onderwijs en opleiding

10 Typen onderzoek  Literatuuronderzoek  Beschrijvend onderzoek  Monitoren/Cohortonderzoek  Kwalitatief onderzoek  In-case / cross-case studies  Evaluatieonderzoek  Ontwikkelingsonderzoek  Ontwerpgericht onderzoek  Evidence-based approach  Verbinden van onderwijs met onderzoek  Kennisketen

11 Trends in onderzoek naar ICT (AERA)  ICT niet geïsoleerd  Learning & Instruction (nieuwe software voor taal, assessment tools, impact studies: invloed ict op leerprocessen; what works)  ICT en achtergrondkenmerken  ICT-integratie in onderwijs  Toename aandacht ecologische kwaliteit onderzoeksopzet  Verschuiving naar kwalitatief onderzoek  Mixed method  Gebrek aan theorievorming

12 Veranderend landschap  OCW: grote programma’s INSP, PRINT, Investeren in Voorsprong, etc.  Directie ICT opgeheven: ICT-Expertisecentra tot 2005  Terugtrekkend centraal beleid:  Kennisnet Ict op School (Kennisrotonde)  Brancheorganisaties en besturen  Trends  Maatschappelijk / beleid (individualisering, innovatie, autonomie, LLL)

13 Opdrachtgevers ICT  Ministerie OCW ▼  Ministerie EZ  Europese Commissie  Kennisnet Ict op School ▲  Gemeente Amsterdam  Schoolbesturen ▲  SURF ▲  Digitale Universiteit ▼  UvA intern  Amsterdams Instituut voor Onderwijs en Opvoeding

14 Ordeningen ons onderzoek  Naar sector (PO, VO, HO, LLL)  Naar niveau  Micro, meso, macro  Leerproces, onderwijsorganisatie, onderwijsvernieuwing (beleid, praktijk)  Naar thematische gebieden  Stand van zaken (monitor, good practices)  Schoolnetwerken, leergemeenschappen, samenwerkingsverbanden  Onderwijskundige modellen (CSCL, leerobjecten, concept maps)  Invoerings- en implementatiestrategieën  Professionalisering  Ontwerp en evaluatie leeromgevingen  Navigatie leeromgevingen  Nieuwe tools (web 2.0 etc.), social software

15 www.elion.nl/ei 2000-2005

16

17 www.esp.uva.nl

18 Amsterdam - Telegraph Creek Aardrijkskunde Engelse taal 1987-1988 6 leraren 80 leerlingen Een van de eerste teleprojecten ter wereld Pre-Internet

19 ESP-Conferenties 1. London 2. Amsterdam 3. Gro  burgwedel 4. Humlebaek 5. Lenham 6. Toledo 7. Schwerte 1993 8. Amsterdam 9. Cambridge 10. Leuven 11. Portoroz 12. Copenhagen 13. Tartu 14. Haugesund 2000 F Community van leraren (VO/PO), lerarenopleiders, onderzoekers F Creëren en evalueren van innovatieve samenwerkingsprojecten met ICT F Verbeteren en uitbreiden community 15. Rendsburg 16. Malmö 17. Roma 18. Prague 19. Järvenpää 20. Amsterdam 21. Pies’tany 2007

20

21

22

23

24 El Imagen

25

26

27

28 www.ecolenet.nl

29

30 1997->

31 Lezen en schrijven met CIAO

32 http://www.nldata.nl/samendeskundiger/ Van Eck, Kral, Volman, Sligte

33 Reeksen van complexe processen Basisscholen 100-en leraren Schoolbesturen 5 swv’s Arrangementen Brochure Webenquête1 Webenquête2 Logboeken Symposia Complexe brillen

34 Onderzoeksvragen  Welke aanwijzingen zijn op grond van eerder onderzoek te geven voor effectieve ondersteuning aan leraren voor deskundigheidsbevordering op het gebied van didactisch gebruik van ICT?  Welke kenmerken bevatten de trajecten van deskundig- heidsbevordering zoals opgezet en uitgevoerd door de samenwerkingsverbanden?  Welke van deze kenmerken zijn voor de betrokken leraren effectief en efficiënt gebleken voor het bevorderen van hun deskundigheid in het didactisch gebruik van ict? En: waarom is dat het geval?  Door welke maatregelen of voorzieningen is de effectiviteit en efficiëntie van de beoogde aanpak van deskundigheids- bevordering verder te verbeteren?

35 Verschillen: de fruitmand  Concrete doelstellingen zoals in het arrangement opgenomen  Mate van diversiteit in de onderwerpen voor deskundigheidsbevordering (soms één hoofdonderwerp, andere op vijf of meer)  Mate van gemeenschappelijkheid van scholen ten aanzien van onderwerpen voor professionalisering  De wijze en mate van  vraagactivering en vraagarticulatie  afstemming op individuele leerwensen en behoeften  afstemming op beleid van individuele scholen  werken aan het ontwikkelen van visie

36 Verschillen: de fruitmand  Keuze voor de primaire doelgroep in het arrangement (leerlingen, leraren, ict-coördinatoren, directeuren)  De mate waarin elektronische hulpmiddelen voor o.a. kennisdeling worden ingezet  De schaal van het SWV, variërend van 5 tot 40 scholen, en de invloed daarvan op het organiseren van het SWV  Diversiteit aan partners, betrokkenheid van ‘externe’ deskundigen  Communicatiestrategieën naar alle betrokkenen binnen het SWV, om o.a. de bekendheid met de arrangementen te vergroten  etc. etc.

37 “Onderzoeksbrillen”  Communities of Practice (Wenger etc.): SWV?  Veranderkleuren (de Caluwé): organisatie en leren  De routekaart (van Eck, Volman): denken, doen, kunnen  De assessment tool: competenties, deskundigheid  Reflectie: interactief organiseren  Onze ervaring en expertise: brochure vooraf

38 Reflecties  Resultaten van het traject  Algemeen, bereik, inhoud, samenwerking  Waar ben je trots op?  Wat heeft tot de resultaten geleid (activiteiten, processen)  Algemeen, bereik, inhoud, samenwerking  Visueel applaus

39

40 Resultaten en aanbevelingen R Vergelijking met landelijk: geen voorlopers R Samenwerking tussen scholen gering; binnen school wel meer R Vooral ICT-coordinatoren; leraren veel minder R Enige groei competenties; zelfvertrouwen veel meer R Zelf uitproberen staat nummer 1 A Verhoging betrokkenheid; aandacht voor vraagarticulatie A Cultuur van halen en brengen; zorg voor lijm A Virtuele gemeenschap A Groeikernen; principes voor community-vorming A Leerlingen; variatie: houdt de community open

41 CSCL  Europees  Computer-Supported Collaborative Learning Networks in Primary and Secondary Education (CL-net: 1998-2000) www.pjb.co.uk/npl/bp31.htm  Innovative technology for Collaborative Learning and Knowledge Building (ITCOLE: 2001-2003) www.euro-cscl.org Twee omgevingen (Synergeia & FLE3) plus pedagogisch model (Progressive Inquiry Model)  Digitale Universiteit  Samenwerkend leren digitaal ondersteund (SALDO 2003-2004) Handboek

42 Naar ESP Naar ECOLE

43 Leerobjecten  CELEBRATE (EU: 2001-2004) http://celebrate.eun.org  Portal, repositories, federated search  1350 Learning Objects evaluated by 319 schools and 775 teachers in six countries  UvA: pedagogical models  Blended learning sequences  Teacher advice section  Leerobjecten in  PBL/PIM  CSCL  cognitive apprenticeship (Ontdeknet)  game-based learning  instructie

44

45 www.du.nl/leerobjecten

46 www.du.nl/conceptmaps

47 Surfen over Glad IJs ICT-implementatie- strategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Download via www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl

48 Op dit moment http://www.tencompetence.org/ www.noe-kaleidoscope.org Hergebruik materialen en methodieken Ontwerpgerichte kennisontwikkeling International Education Evaluatie Volaan! Vooruit! iov de Noordzee Onderwijsgroep

49 Cognitieve Partnerschappen: Spelend Leren in Web-based Communities

50 Dank voor uw aandacht Henk.Sligte@uva.nl


Download ppt "Opdrachtonderzoek naar ICT in het onderwijs Henk Sligte Cognitieve Partnerschappen: Spelend Leren in Web-based Communities."

Verwante presentaties


Ads door Google