De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoringactie over 2009 Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoringactie over 2009 Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek."— Transcript van de presentatie:

1 Monitoringactie over 2009 Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek

2 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek2 Waarom monitoring ? Bodem- beleid Worden de doelstellingen gehaald ? Monitoring strategie Bewerken gegevens Rapportage en evaluatie Formuleren doelstellingen Beleidscyclus Bodemkwaliteitsbeleid Verzamelen gegevens - Vaststellen te monitoren doelstellingen - Opstellen indicatoren - Organisatie database systemen (GLOBIS, BISsen) - Standaardisatie UBIs, onderzoeksprotocollen - Uitwisselingsprotocollen SIKB - Monitoring actie - Opstellen LDB - Opbouw kostendatabase - Opbouw Stoffen database - Figurengenerator - Kosten model - Model doorstroming bij onderzoek - Karakteristieke risiconiveaus - Geografische analyse - Jaarrapportage - MKBA - Budgetverdeling - Milieubalans - Communicatie MNC - Scenario’s haalbaarheid doelstellingen - Inschattingen potentieel voor stagnatie (gebieds-inrichting, pijpleiding-straten, kwaliteit leefomgeving, vastgoed- waarde) - Maatschappelijk belang, relevantie - Politieke, economische, technische haalbaarheid - Beleidsnotities, regelingen, wetten - Verantwoordelijke partijen. - Prioriteiten, - Budgetten, - Mijlpalen, - Communicatie, -Differentiatie

3 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek3 Algemene opzet monitoringactie • Cursus • Controle van de gegevens • Proefdraai na cursus / zonodig overleg over wijze aanlevering • Laatste controles en levering uiterlijk 15 januari 2010 aan RIVM: Kees.Versluijs@RIVM.NL of Jaap.Bogte@RIVM.NLKees.Versluijs@RIVM.NLaap.Bogte@RIVM.NL • Monitoring gegevens + ingevulde enquête

4 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek4 Monitoringgegevens • Omschrijving indicatoren zie: Handboek Informatiebeheer bodem http://www.bodemloket.info/handboek http://www.bodemloket.info/handboek • Wijziging ten opzichte van 2008: • Toevoeging soorten risico (humaan, verspreiding, ecologisch) • Wijziging in coderingen

5 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek5 Aanlevering monitorringgegevens met XML en Excel-file MonRap •SIKB-Monitoring.XML bevat alle voor monitoring benodigde gegevens op locatieniveau •De Excel-file MonRap.XLS bevat de tellingen voor de monitoringresultaten weergegeven in draaitabellen - voor eigen controle

6 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek6 Hoe passen de verschillende onderdelen in het proces ? •LIB controle tool> vóór aanmaak XML •XML-files> aanlevering •LIB-rapportage tool / MonRap> controle tellingen en evt. aanpassingen •Indicatorenoverzicht > Jaarverslag •Enquête, voorbeeldlocaties > Jaarverslag •Figurengenerator> Bestuursrapportage

7 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek7 Werkproces bij BO: inventarisatie, onderzoek, sanering, nazorg Gbis db systeem (Globis en BIS met monitoring- functie) Landelijk overzicht van indicatoren door RIVM Data Landelijk jaarverslag 2009 voor de Tweede Kamer

8 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek8 Werkproces bij BO: inventarisatie, onderzoek, sanering, nazorg Gbis db systeem (Globis en BIS met monitoring- functie) LIB rapportagetool MonRap excel file met data voor uitslag indicatoren per BO en draaitabellen Landelijk overzicht van indicatoren door RIVM Data XML- file TXT- files Indi- catoren Landelijk jaarverslag 2009 voor de Tweede Kamer

9 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek9 Werkproces bij BO: inventarisatie, onderzoek, sanering, nazorg Gbis db systeem (Globis en BIS met monitoring- functie) LIB rapportagetool MonRap excel file met data voor uitslag indicatoren per BO en draaitabellen Landelijk overzicht van indicatoren door RIVM Data XML- file TXT- files Indi- catoren LIB-controle tool (webservice) Landelijk jaarverslag 2008 voor de Tweede Kamer Errors, warnings

10 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek10 Werkproces bij BO: inventarisatie, onderzoek, sanering, nazorg Gbis db systeem (Globis en BIS met monitoring- functie) LIB rapportagetool MonRap excel file met data voor uitslag indicatoren per BO en draaitabellen Figurengenerator Bestuursverslag van BO aan VROM/Bodem+ Tijdreeksen met data van voorgaande jaren Landelijk overzicht van indicatoren door RIVM Bestuurs- verslagen van BO Data XML- file TXT- files Indi- catoren Lijst 2009 Files 2000-8 Excel- figuren LIB-controle tool (webservice) Landelijk jaarverslag 2009 voor de Tweede Kamer Errors, warnings

11 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek11 Werkproces bij BO: inventarisatie, onderzoek, sanering, nazorg Gbis db systeem (Globis en BIS met monitoring- functie) LIB rapportagetool MonRap excel file met data voor uitslag indicatoren per BO en draaitabellen Figurengenerator Bestuursverslag van BO aan VROM/Bodem+ Tijdreeksen met data van voorgaande jaren Landelijk overzicht van indicatoren door RIVM Bestuurs- verslagen van BO Data XML- file TXT- files Indi- catoren Lijst 2009 Files 2000-8 Excel- figuren LIB-controle tool (webservice) Landelijk jaarverslag 2008 voor de Tweede Kamer Errors, warnings Op basis van vroeger vastgelegde monitoringgegevens Op basis van actuele gegevens in GBIS 2000-2008: Bewaarde invultabellen en indicatorenlijsten 2000-2008: Actueel aangemaakte indicatorenlijst, MonRap

12 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek12 Wie voeren de verschillende acties uit ? •Coördinatie LIB / Bodem+ /TAUW •Inhoudelijke aansturing Werkgroep monitoring •Acties Bodem+: Actualisatie en afstemmen info- systemen, uitwisselingsprotocollen, LIB-controletool •Acties RIVM: verzamelen, globale controle, verwerken monitoringgegevens tot tabellen, figuren, kaarten, analyse •Acties Tauw: Hoofdtekst jaarverslag, teksten voorbeeldlocaties •Acties RIVM: Eindredactie, opmaak, foto’s, aanvullende teksten

13 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek13 Verwerking gegevens door RIVM • Kerngegevens naar VROM februari 2010 • Totaal overzicht indicatoren voor Jaarverslag • Aanvullingen • uit enquête (BUS, trends) • GIS-analyse (zie Jv2008 blz.32) • stand van zaken werkvoorraad (zie Jv2008 blz. 40) • evt. kosten-baten balans voor 2009 (als MKBA) •

14 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek14 Stand van zaken werkvoorraad, Jv2008 Tabel 3.4: Het Landsdekkend beeld, de nulmeting van de werkvoorraad in 2004 en de actuele werkvoorraad (eind 2008) Landsdekkend beeld en werkvoorraad bodemverontreiniging Aantal locaties Landsdekkend beeld 2004 615000 Door toetsingscommissie niet opgenomen in werkvoorraad - 190000 Totale werkvoorraad (nulmeting 2004) 425000 Voortgang werkvoorraadAantal locaties Afgevoerd uit werkvoorraad - situatie eind 2008160.000 Categorieën vervallen na steekproefonderzoek130.000 Voldoende onderzocht, gesaneerd, nazorg afgerond 30.000 Werkvoorraad eind 2008265.000 Verdachte locaties186.500 Lopend onderzoek 68.000 Lopende saneringen en nazorg 10.500 Totaal425.000

15 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek15 Figuur Voortgang ten opzichte werkvoorraad

16 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek16 Figuur Bodemsanering en bodemgebruik (GIS-analyse)

17 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek17 Vervolg presentatie •Aandachtspunten monitoringactie •Hoe zit MonRap in elkaar ? •Procedure aanlevering

18 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek18 Aandachtspunten uit evaluatie monitoringactie over 2008 (1) de systemen •LIB-controle tool demotiverend veel waarschuwingen en deels irrelevant.Er werd een lijst gemist welke controlepunten wel / niet van belang zijn > selectie gegevens van belang voor monitoring •De verschillende systemen leveren verschillende typen gegevens, dit compliceert de analyse, BIS4All voldoet niet op alle punten aan het SIKB protocol •Versie beheer GBIS bij BO loopt vaak achter > bijhouden.

19 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek19 Aandachtspunten uit evaluatie monitoringactie over 2008 (2) MonRap •De definitieve versie van Monrap kwam pas eind dec beschikbaar zodat er lang met concepten is gewerkt, dit maakte de controles ook lastig (maar webservices maken snelle actualisaties mogelijk!) • Monrap is complex geworden, dit zou gestroomlijnd moeten worden > overzichtstabel, snoeien in draaitabellen •De verschillende systemen leveren verschillende typen gegevens, dit compliceert de analyse, BIS4All voldoet niet op alle punten aan het SIKB protocol.

20 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek20 Evaluatie monitoringactie over 2008 (3) de aanlevering •Niet alle BO hebben op tijd geleverd •Niet alle BO hebben op locatieniveau geleverd •Als op locatieniveau werd geleverd was de inhoud en kwaliteit divers, noodgedwongen duiken in de analyses nog steed groepen 'onbekend' en ‘(blank)’ op en hierdoor noodgedwongen extrapolaties om gaten dicht te breien (> bij DUBI, coordinaten, oppervlak, grondwater, hoeveelheden grond, huidige en toekomstig gebruik)

21 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek21 Evaluatie aanlevering over 2008 (4) de ligging van de locaties •Coördinaten onbraken vaak onnodig en zijn later waar nodig nagevraagd en o.a. gebruikt voor analyses ruimtelijke segmenten, NOBO en beschermingsgebieden •De onderverdeling in ruimtelijke segmenten is wel essentieel voor weergave financiering en vervangt de vroegere onderverdeling Wbb / ISV en SEB.

22 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek22 Evaluatie monitoringactie over 2008 (4) BUS •Verwarring over gegevens BUS-meldingen. Navraag over 2007 leverde andere gegevens dan in 2007. •Eigen coderingen van BO worden niet in standaard XML-levering opgenomen, maar zijn wel relevant > aanvullingen melden > errorlog

23 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek23 Aandachtspunten overgangssituaties door beleidswijzigingen ourgentie > spoed, otellen taken >rapporten; nieuw: onderzoek en onderzoeksstype, otellen locaties vs contouren > locaties vs rapporten of onderzoeken, oWbb-ISV-SEB > stad-land-bedrijf, oBeoordeling met maximale waarde ipv. bodemgebruikswaarde oO2: schatting verdeling uitgaven.

24 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek24 MonRap driedeling werkbladen excel-file 1.De gegevens in werkbladen Locaties, VerontrCont, Finan, SaneringCont, Nazorg, Besluit 2.De resultaten voor de indicatoren met alle bijbehorende onderverdelingen in 19 werkbladen Besluit1,..,B1.2 t/m It (voor indeling indicatoren zie Handboek Informatiebeheer Bodem). 3.Werkbladen ‘Toelichting’, ‘Overzicht’ (vervallen sinds 2007: de werkbladen ‘Onbekend’ ter signalering van ontbrekende gegevens, nu via LIB-controletool)

25 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek25 Indeling tabbladen indicatoren TabbladOnderwerpDetails Besluiten1Besluitenper categorie Besluiten2Besluitenalternatieve telling indicatoren B1.2HO-rapportenaantal, vervolg B1.3aOO-rapportenaantal, vervolg, convenanten B1.3bNO-rapportenaantal, vervolg, convenanten B1.4aBeschikkingen ernstig geen vervolgaantallen, convenanten B1.4bBeschikkingen ernstig geen vervolgoppervlakken B1.4cBeschikkingen ernstig geen vervolggrondwatervolumes B1.5a1Beschikkingen spoedaantal, milhyg/maatschappelijk B1.5a2Beschikkingen spoedconvenanten B1.5bBeschikkingen spoedoppervlakken en grondwatervolumes B2aSaneringen aantal, BUS, convenanten, milhyg/maatschappelijk, volledig/deel/fase B2a2Saneringenoppervlak, grondwatervolume, grondvolume B2a3Saneringenaanleiding, bodemfuncties B2a4Saneringenasbeststatus B3Nazorgplannensoorten, duur, gebruiksbeperkingen O1BPE (bodemprestatie-eenheid) index op basis van gesaneerd oppervlak, gron- en grondwatervolume O2Uitgaven onderzoek/sanering/nazorg, landelijk/stedelijk/bedrijventerreinen ItSaneringenSaneringsvarianten, vrijkomende grond

26 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek26 Demo: MonRap •Dubbelklikken op cijfers in draaitabellen geeft nieuw tabblad met overzicht van de gegevens van de betreffende locaties >> check • >> verbeteren in GBIS

27 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek27 De regels voor de monitoring over 2009 •Aanleveren per e-mail (evt. per FTP) aan RIVM uiterlijk op 15 januari 2010 •Levering van: SIKB-XML-files (gezipt), zoals deze door GLOBIS en andere GBISsen kunnen worden aangemaakt. •Eigen inspectie met MonRap.xls (aanmaken via de LIB rapportagetool) en toevoegen aan levering. •Stuur beide zipfiles naar : Kees.Versluijs@RIVM.NL of Jaap.Bogte@RIVM.NL ofKees.Versluijs@RIVM.NLaap.Bogte@RIVM.NL •Grote files via FTP in overleg met RIVM

28 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek28 Controles en proefdraai voor 15-1-2010 •In nov - dec 2009 zelf controles uitvoeren op de gegevens in GLOBIS en BISsen. Hulp bij de controles: •LIB-controletool, herstel in eerste plaats ‘errors’ •MonRap.xls geeft overzicht indicatoren in draaitabellen. (1) Komt dit overeen met verwachte cijfers ? (2) Controle op logisch vervolg. (3) Hulp bij terugzoeken van locaties die fouten veroorzaken. •Proefdraai en toelichtingen nu - half januari

29 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek29 Bijlagen bij monitoringgegevens •Bijlagen (als van toepassing): (1) verklaring niet verholpen afwijkingen (2) ontbrekende gegevens (evt. schattingen) (3) eigen coderingen •Vergeet de enquête niet

30 Monitoringactie over 2009 | Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek30 Webtools •De LIB-controletool is te bereiken via: URL: http://www.sikb0101-libcontroletool.nlhttp://www.sikb0101-libcontroletool.nl Inlognaam: controleur Wachtwoord: controleur •De XMLreader is te bereiken via: URL: http://www.sikb0101-libcontroletool.nl/rapportagetoolhttp:// Inlognaam: monitor Wachtwoord: 2008monitor •Problemen, vraag helpdesk: info@bodemloket.info@bodemloket.info of tel: (070) 37 35 123


Download ppt "Monitoringactie over 2009 Kees Versluijs, Jaap Bogte, Huub van den Broek."

Verwante presentaties


Ads door Google