De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integratiedecreet kwaliteitsbewaking Infosessie voor gemeenten en SVK’s 26/04/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integratiedecreet kwaliteitsbewaking Infosessie voor gemeenten en SVK’s 26/04/2013."— Transcript van de presentatie:

1 Integratiedecreet kwaliteitsbewaking Infosessie voor gemeenten en SVK’s 26/04/2013

2 Programma: 1.Waarom een integratieoefening? 2.Hoe zijn we tewerk gegaan? 3.Hoever staat het beslissingsproces?

3 Programma: 4.Wijzigingen art. 5 VWC 5.Wijzigingen conformiteitsattest 6.Wijzigingen administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring (O/O) 7.Wijziging administratieve procedure tot overbewoondverklaring 8.De herhuisvestingsplicht 9.Vragen

4 Waarom een integratieoefening? Nu 3 decreten: 1.Vlaamse Wooncode (15 juli 1997) + BVR (6 oktober 1998) 2.Kamerdecreet (4 februari 1997) + BVR (3 oktober 2003) 3.Heffingsdecreet (22 december 1995) + BVR (2 april 1996)

5 Waarom een integratieoefening?  2 decreten en BVR’s met woningkwaliteitsvereisten en - instrumentarium  Weinig transparant  Beperkte “wetmatige coherentie”  Probleem als “kwalificatie” wijzigt (woning vs kamer)

6 Hoe zijn we tewerk gegaan? 1.Niveau van normering vaststellen • VWC = hoofdlijnen • Kamerdecreet = concrete normering Beslissing beleid: • Integratiedecreet = hoofdlijnen • VR verzorgt concrete invulling (met behoud bestaand beschermingsniveau)

7 Hoe zijn we tewerk gegaan? 2.Koepelbegrip zoeken  Kamer = bijzonder type woning (nl. niet- zelfstandige woning)  Woning = koepelbegrip  Omzendbrief!  Integratiedecreet:  vermeldt kamers als bijzonder type woning  VR moet specifieke normen vaststellen voor kamers

8 Hoe zijn we tewerk gegaan? 3.Decreten screenen op: • Parallelle bepalingen • Specifieke bepalingen VWC / kamerdecreet

9 Hoe zijn we tewerk gegaan? 4.Keuze maken i.v.m. specifieke bepalingen: • Richthuurprijzen • Mogelijkheid aanvullende gemeentelijke normen • CA versterken • Bevoegdheid verzegeling • Ruimere toegangsbevoegdheid

10 Hoe zijn we tewerk gegaan? 5.Bepalingen zelfstandige woningen en kamers op elkaar afstemmen: • Normen • Procedures • Aanvullende bevoegdheden lokale besturen • Sanctiemechanismen

11 Hoe zijn we tewerk gegaan? 6.Bestaand instrumentarium en samenhang versterken: • Tussen C-attest en procedure O/O • Bij kwalificatiewijzigingen woning – kamer

12 Hoe zijn we tewerk gegaan? 7.Slagkracht gemeenten verhogen: • Mogelijkheid verplichten C-attest voor woningen en kamers • Adviesvereiste herbekeken • Snelherstel • Ontvoogding

13 Hoe zijn we tewerk gegaan? 8.Kleinere verbeteringen aanbrengen: • Logischer opbouw • Verfijnen bestaande definities • Procedure C-attest • Procedure O/O • Huiszoekingsbevoegdheid • Verzegeling

14 Hoever staat het beslissingsproces? Wat is er al gebeurd? • Principiële goedkeuring voorontwerp VR • Advies Vlaamse Woonraad • Bijsturing voorontwerp n.a.v. advies VWR • Advies RvS • Bijsturing voorontwerp n.a.v. advies RvS • 2 de principiële goedkeuring voorontwerp VR

15 Hoever staat het beslissingsproces? Wat is er al gebeurd? • Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie • Aangenomen in plenaire vergadering Vlaams Parlement • Bekrachtigd en afgekondigd door VR op 29 maart 2013

16 Hoever staat het beslissingsproces? Wat moet er nog gebeuren? • Publicatie in BS • Inwerkingtreding (10 dagen na publicatie) • “Integratiebesluit”

17 De belangrijkste wijzigingen

18 Art. 5 VWC De basisnormen: • Respect voor de persoonlijke levenssfeer toegevoegd • Aanwezigheid van drinkbaar water toegevoegd • Van toepassing op kamers  standstill beginsel

19 Art. 5 VWC “Rekening houden met”: • Specifieke woonvormen • Situatie van woonwagenbewoners  Ook roerende woonwagens • Andere kwetsbare bewonersgroepen  VR stelt specifieke normen vast  C-attest niet automatisch van toepassing (VR beslist), admin. en strafrechtelijke procedures wel

20 Art. 5 VWC Beperkte afwijkingsmogelijkheid voor: • Noodwoningen • Tijdelijke huisvesting van sociale huurders  VR kan hiervoor tijdelijke afwijking van bepaalde normen uit TV voorzien

21 Art. 5 VWC Basisnormen niet van toepassing op verblijfsvormen: • erkend door bevoegde overheid o.b.v. vastgelegde erkenningsvoorwaarden (vb: RVT’s, internaten) • waarbij de vrijheid van vestiging beperkt is (vb: asiecentra, gevangenissen)  Tenzij VR anders beslist

22 Art. 5 VWC Richthuurprijzen • Ter beschikking stellen van webtoepassing • Met oog op inschatten markthuurprijzen  www.huurschatter.be (niet voor kamers) (alleen voor woningen ts 400 en 1000 euro)

23 Art. 5 VWC • Aanvullende gemeentelijke normen voor kamers behouden • Mogelijkheid om verhuurvergunning te koppelen aan aanvullende normen kamers behouden

24 C-attest • Voor zelfstandige woningen, kamers en studentenkamers • Verplicht stellen kan voor alle woningen (via gemeentelijk reglement)! • Bevoegdheid afgifte verschuift van CBS naar burgemeester

25 C-attest • Afgifte door GA (Wonen-Vlaanderen) uitgebreid: • Nu al in kader van huursubsidie • Nieuw: • n.a.v. onderzoek i.f.v SVK-werking • na weigering door burgemeester  impliciete inwilliging valt volledig weg! • PV van uitvoering = C-attest

26 C-attest • Aantal bewoners speelt geen rol meer bij vaststellen bezettingsnorm  Geen link meer met overbewoning  Zuiver objectgebonden beoordeling  Geen subjectgebonden beoordeling • Verval C-attest bij onbewoonbaarheidsbesluit NGW • Verval na 10 jaar of korter (door Gemeenteraad of VR vast te stellen)

27 C-attest en procedure O/O Opheffen besluit O/O pas na afgifte C- attest  C-attest niet alleen door verhuurder aan te vragen  Besluit O/O vervalt automatisch na afgifte C-attest  Steeds C-attest voor nieuwe kwalificatie vereist + aantal woningen moet vergund zijn!

28 Conformiteitsonderzoek (in functie van C-attest en procedure O/O) Delegatie aan intergemeentelijk samenwerkingsproject wordt mogelijk

29 Administratieve procedure O/O Stap 1.Start procedure 2.onderzoek ontvankelijkheid (+ ev. vooronderzoek) 3.Verzoek conformiteitsonderzoek 4.Conformiteitsonderzoek 5.Advies aan burgemeester 6.Betrokkenen informeren 7.Betrokkenen horen (+ ev. hercontrole) 8.Besluit max 3 maanden (ordetermijn) 9.Beroep 10.Beslissing beroep Wie? • Gemeente • Wo-Vl • Gemeente • Burgemeester • Belanghebbende • Minister

30 Administratieve procedure O/O Advies - meer slagkracht voor gemeenten: • Voorbijgaan aan adviesvereiste  Voor alle gemeenten  Als advies langer dan 75 dagen op zich laat wachten • Ontvoogding  Enkel voor de formeel ontvoogde gemeenten  Geen advies GA meer nodig  VR bepaalt de voorwaarden

31 Administratieve procedure O/O Besluit O/O: • Toch nemen na andere vaststellingen bij hercontrole gemeente  Geen nieuw advies GA nodig • Snelherstel versoepeld:  Geen advies GA nodig  Conformiteit na zeer snel herstel geen voorwaarde meer voor opleggen snelherstel  Controle snelherstel door gemeente, eventueel gevolgd door eigen initiatief

32 Administratieve procedure O/O Beroepsprocedure verder verfijnd: • Alle tijdig ingesteld beroepen worden samengevoegd • Indiener kan aangeven dat hij mondeling gehoord wil worden  Beroepstermijn wordt dan 4 maanden ipv 3 • Geen beslissing binnen termijn?  Impliciete afwijzing beroep ipv impliciete inwilliging

33 Administratieve procedure tot overbewoondverklaring • Kleine aanpassing herhuisvestingsplicht burgemeester:  “overbewoning ongedaan maken”  ipv “overtallige bewoners herhuisvesten” • Beroepsprocedure gewijzigd  Parallel aan wijziging procedure O/O • Ontvoogding mogelijk  Parallel aan mogelijkheid procedure O/O

34 De herhuisvestingsplicht Afzonderlijk nieuw hoofdstuk IVbis: • Huidige bepalingen herhuisvesting overgenomen, maar cascaderegeling wordt verlaten • Recupereren herhuisvestingskosten  Enkel bij ongeschikt- en onbewoonbaarheid  Geen besluit O/O vereist  Niet op eigenaar-bewoner • VR kan herhuisvestingsprojecten aanmoedigen

35 Tot slot… bijsturing rookmeldersverplichtingen Reparaties aan rookmeldersdecreet via integratiedecreet: • Verantwoordelijkheid verhuurder – huurder • Branddetectiecentrale (onder voorbehoud – voorstel van amendement)

36 Inwerkingtreding? • 10 dagen na publicatie BS  IWT integratiedecreet  Opheffing Kamerdecreet • Begrippen en normen Kamerdecreet blijven in afwachting van integratiebesluit • Bestaande verordeningen gemeenten geldig tot 31/12/2014

37 Vragen?


Download ppt "Integratiedecreet kwaliteitsbewaking Infosessie voor gemeenten en SVK’s 26/04/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google