De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Vragen over resultaten. Vragen over verzuim. Een gesprek aanvragen.
Voor welke zaken kunt u bij ons terecht? Vragen over gedrag. Vragen over resultaten. Vragen over verzuim. Een gesprek aanvragen. Verlof aanvragen. Onduidelijkheden. Eigenlijk alles.

3

4

5

6

7

8

9 Dhr. van ‘t Hof examensecretaris

10 Het examenjaar Sterkte

11 De examensecretaris is
verantwoordelijk voor de SE-toetsen verantwoordelijk voor de CE’s houdt toezicht op de cijferregistratie controleert de gang van zaken het gehele jaar door De studiemiddag gaat over de opzet en inhoud van de examens binnen het VMBO. Aan bod komen ook algemene regelingen voor de examens in het VMBO. Noot voor de presentator: Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend, omdat in de teksten geen volledigheid is nagestreefd. Hiervoor wordt verwezen naar de officiële kanalen van OCenW en de CEVO zoals Uitleg Gele katern.

12 Leerwegen BBL KBL MAVO De studiemiddag gaat over de opzet en inhoud van de examens binnen het VMBO. Aan bod komen ook algemene regelingen voor de examens in het VMBO. Noot voor de presentator: Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend, omdat in de teksten geen volledigheid is nagestreefd. Hiervoor wordt verwezen naar de officiële kanalen van OCenW en de CEVO zoals Uitleg Gele katern. 12

13 Het nu volgende geldt voor alle leerwegen
De studiemiddag gaat over de opzet en inhoud van de examens binnen het VMBO. Aan bod komen ook algemene regelingen voor de examens in het VMBO. Noot voor de presentator: Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend, omdat in de teksten geen volledigheid is nagestreefd. Hiervoor wordt verwezen naar de officiële kanalen van OCenW en de CEVO zoals Uitleg Gele katern. 13

14 Sectoren landbouw techniek zorg en welzijn economie 14
De studiemiddag gaat over de opzet en inhoud van de examens binnen het VMBO. Aan bod komen ook algemene regelingen voor de examens in het VMBO. Noot voor de presentator: Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend, omdat in de teksten geen volledigheid is nagestreefd. Hiervoor wordt verwezen naar de officiële kanalen van OCenW en de CEVO zoals Uitleg Gele katern. 14

15 is vastgelegd in examenprogramma’s
Opzet vakken VMBO is vastgelegd in examenprogramma’s bereidt voor op kwalificatiestructuur MBO Per vak/programma is de inhoud vastgelegd in een examenprogramma. Hierin staan de onderwijsdoelen die leerlingen moeten kunnen halen aan het einde van de schoolperiode. De kennis en kunde zijn beschreven in exameneenheden. De exameneenheden zijn per leerweg en per vak/programma uitgewerkt in eindtermen waarop elke leerling in een periode van examinering wordt beoordeeld. Het examenprogramma bouwt voort op de kerndoelen in de eerste fase en bereidt de leerlingen voor op de kwalificatiestructuur voor het secundaire beroepsonderwijs (Beroeps en Volwassenen Educatie; het BVE-veld). (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: examenprogramma’s en de VMBO-examengids:

16 Het examen bestaat uit:
SE (leerjaar 3 en 4) CE

17 te vinden op onze internetsite www.hv.penta.nl, PTA mavo, ..
Schoolexamen inhoud en vorm bepaald door school vastgelegd in de leerstofomschrijving en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) te vinden op onze internetsite PTA mavo, .. afname 3e en/of 4e leerjaar resultaten in examendossier De school kan de invulling van het schoolexamen zelf bepalen binnen de randvoorwaarden van het examenprogramma. De eindtermen die in het schoolexamen dienen te worden getoetst zijn vastgelegd in de examenprogramma’s. Een school legt in een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast wat door het schoolexamen wordt getoetst en hoe de wijze van toetsing is. De school kan voor de vakken/programma’s besluiten om in het derde leerjaar of in het vierde leerjaar met het schoolexamen te beginnen. Dit kan per vak/programma verschillen. De theoretische leerweg en de gemengde leerweg moeten in het derde jaar met het schoolexamen beginnen, omdat in het derde jaar de extra vakken moeten worden afgesloten. Dit zijn de vakken die een leerling boven het sectordeel en het vrije deel heeft. Deze vakken spelen geen rol bij de slaag/zakregeling. Voor de leerwegen BB en KB geldt dat wanneer maatschappijleer 1, kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding in het derde leerjaar worden afgesloten, het schoolexamen in de derde klas moet beginnen. Alle resultaten van het schoolexamen worden in een examendossier gebundeld. Ook de resultaten van de eventuele extra vakken en de beschermde vakken worden opgenomen in het examendossier. Het examendossier geeft een overzicht van de afgelegde toetsen, uitgevoerde opdrachten en behaalde resultaten. Verder kunnen de resultaten van eventuele schooleigen vakken of programmaonderdelen zoals godsdienst of levensbeschouwing of niet-verplichte verrijkingsdelen worden opgenomen. (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: examendossier, extra vakken, programma van toetsing en afsluiting, schoolexamen en de VMBO-examengids:

18 Beschermde vakken in schoolexamen zonder centraal examen
maatschappijleer 1 (alleen SE) kunstvakken 1 lichamelijke opvoeding De drie vakken maatschappijleer 1, kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding worden de ‘beschermde vakken’ genoemd. Alle leerlingen volgen deze vakken en sluiten ze af in het schoolexamen. Kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding moeten met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. Deze twee vakken tellen niet mee voor de slaag/zakregeling. Het cijfer voor maatschappijleer 1 telt wel mee als cijfer. Dit cijfer heeft hetzelfde gewicht als andere vakken. Wanneer maatschappijleer 1 onvoldoende is, telt deze onvoldoende mee in de slaag/zakregeling; bij een 7 of hoger heeft het een compenserende werking. (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding, maatschappijleer 1, schoolexamen en de VMBO-examengids:

19 Minimaal in schoolexamen
naast schriftelijke en mondelinge toetsen: minimaal 1 handelingsopdracht (v of g) minimaal 2 (grote) praktische opdrachten Onderdelen die minimaal in het schoolexamen moeten worden afgelegd naast schriftelijke toetsen. Het handelingsdeel kan uit één of uit meer handelingsopdrachten bestaan. Ten minste één vakoverstijgende handelingsopdracht in het kader van oriëntatie op leren en werken is verplicht. Bij handelingsopdrachten gaat het om de ervaring van de leerling zelf. Handelingsopdrachten dienen ‘naar behoren’ te zijn uitgevoerd. Wanneer een handelingsopdracht niet naar behoren is uitgevoerd, kan een leerling wel de centrale examens afleggen, maar niet in aanmerking komen voor de slaag/zakregeling. Minimaal twee grote praktische opdrachten. De leerling dient ten minste twee praktische opdrachten van ten minste 10 uur uit te voeren. Deze praktische opdrachten kunnen bij ieder vak of programma worden gemaakt, ook bij de extra vakken voor GL en TL die in het derde leerjaar worden afgesloten. De grote praktische opdrachten worden met een cijfer of met een kwalificatie als onvoldoende, voldoende of goed beoordeeld. Deze grote praktische opdrachten kunnen ook vakoverstijgend zijn. Wanneer de opdracht vakoverstijgend is mag de opdracht bij meer vakken meetellen volgens een sleutel die is vastgelegd in het PTA. De leerling wordt bij de uitvoering van praktische opdrachten beoordeeld op het proces en het product. Het sectorwerkstuk voor de TL en GL is een soort praktische opdracht die kennis met inzicht en vaardigheden combineert. De Leerling kiest een thema dat binnen de eigen sector past. Het onderwerp kan worden verbonden aan één of meer specifieke vakken, maar kan ook gericht zijn op een vervolgopleiding of beroep binnen de sector. De opdracht omvat tenminste 20 uur en de leerling wordt beoordeeld door ten minste twee docenten op zowel product als proces. De opdracht wordt afgesloten met een voldoende of goed en niet met een cijfer. Een leerling die de opdracht niet met voldoende of goed afrondt, komt niet in aanmerking voor de slaag/zakregeling. Herkansing van het sectorwerkstuk is mogelijk tot één week voordat de uitslag van het centraal examen is vastgesteld. De handelingsopdracht in het kader van oriëntatie op leren, de twee grote praktische opdrachten en het sectorwerkstuk moeten worden opgenomen in het examendossier. Deze handelingsopdracht en het sectorwerkstuk dienen apart te worden vermeld. De grote praktische opdracht kan apart of bij een vak/programma worden vermeld. (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: handelingsdeel, praktische opdrachten, schoolexamen, sectorwerkstuk en de VMBO-examengids:

20 Herkansingen na elke periode mag één SE-toets worden herkanst. Het maakt daarbij niet uit of het een mondelinge of een schriftelijke toets is.

21 alle gegevens komen in het examendossier:
bundeling resultaten inclusief stage Het examendossier is een overzicht van de toetsen en opdrachten en de daarop behaalde resultaten. Voor TL en GL worden ook de extra vakken van het derde leerjaar vermeld. In het examendossier kan ook de stage worden opgenomen. Verder kan een school onderdelen die niet verplicht zijn, in het examendossier opnemen zoals vakken als levensbeschouwing en niet verplichte verrijkingsdelen. Het examendossier kan in zijn meest eenvoudige vorm een opsomming zijn van toetsen met resultaten. In de meest uitgebreide vorm kan het een portfolio zijn waarin naast cijfers allerlei andere elementen van het schoolexamen zijn opgenomen. Zo kunnen foto’s van praktische opdrachten, procesbeschrijvingen en verslagen een onderdeel vormen van het examendossier. Het examendossier kan bij de doorstroming naar een vervolgopleiding een rol spelen voor eventuele vrijstellingen. (Zakboek VMBO: examendossier en de VMBO-examengids:

22 Welke soorten vakken kennen we?
algemene vakken (BBL, KBL, MAVO) beroepsgerichte vakken (BBL, KBL) rekenen Voor de algemene vakken bestaat het centraal examen uit een centraal schriftelijk examen. Alleen de beeldende vakken hebben daarnaast een centraal praktisch examen. Bij het schriftelijk examen beantwoorden leerlingen vragen en opdrachten schriftelijk of met behulp van ICT. De beoordeling vindt plaats met een bindend correctievoorschrift of beoordelingsmodel. Een gecommitteerde van buiten de school kijkt het examen van de leerlingen voor een tweede keer na. De examinator van de eigen school en de gecommitteerde bepalen in overleg de score voor het centraal schriftelijk examen. (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: centrale examens, kunstvakken 2 en de VMBO-examengids:

23 voor de algemene vakken bestaat het centraal examen uit een centraal schriftelijk examen. Alleen de beeldende vakken hebben daarnaast een centraal praktisch examen. rekenen is voor alle leerwegen verplicht. Het cijfer komt op de cijferlijst, maar telt nog niet mee voor slagen of zakken. Voor de algemene vakken bestaat het centraal examen uit een centraal schriftelijk examen. Alleen de beeldende vakken hebben daarnaast een centraal praktisch examen. Bij het schriftelijk examen beantwoorden leerlingen vragen en opdrachten schriftelijk of met behulp van ICT. De beoordeling vindt plaats met een bindend correctievoorschrift of beoordelingsmodel. Een gecommitteerde van buiten de school kijkt het examen van de leerlingen voor een tweede keer na. De examinator van de eigen school en de gecommitteerde bepalen in overleg de score voor het centraal schriftelijk examen. (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: centrale examens, kunstvakken 2 en de VMBO-examengids: 23

24 Centraal examen algemene vakken
Centraal Schriftelijk Examen: BB 60 minuten op de computer KB 90 minuten op de computer (soms 120 minuten) MAVO 120 minuten (geen enkel vak op de computer) Voor het centraal examen kiezen leerlingen een leerweg waarin voor alle vakken en het beroepsgerichte programma examen wordt gedaan. In principe kiezen leerlingen in het derde jaar de leerweg die ze gaan volgen. Overstappen naar een andere leerweg kan, maar zal lastig zijn omdat de examenprogramma’s voor de leerwegen inhoudelijk verschillen. De duur van de centraal schriftelijke examens verschilt tussen de leerwegen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg duurt een schriftelijk examen 90 minuten. Voor de kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg duurt een schriftelijk examen 120 minuten. Voor de CPE en CIE staan maximaal 800 minuten. De duur van deze examens verschilt per programma. De centraal schriftelijke examens worden per vak/programma op hetzelfde moment afgenomen. Voor de beroepsgerichte programma’s geldt zelfs dat ze allemaal op één en dezelfde dag worden afgenomen. De CEVO legt de datum en tijd van afname vast. Het is voor een leerling niet mogelijk om centraal examen te doen in twee beroepsgerichte programma’s. De lay-out van het examen in 2003 is licht gewijzigd ten opzichte van 2002. (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: centrale examens, overstappen naar een andere leerweg, en de VMBO-examengids: Uitleg/gele katern nummer 5/6 maart 2002)

25 BBL en KBL

26 Centraal examen: beroepsgerichte vakken
Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE). Dit is een examen waarbij theorie en praktijk door elkaar lopen. Voor de beroepsgerichte programma’s is er een centraal schriftelijk examen en een praktijkexamen. De basisberoepsgerichte leerweg heeft naast het centraal schriftelijk examen een centraal praktisch examen. Hierbij gaat het om het uitvoeren van een centraal vastgestelde opdracht waarbij het proces van uitvoering en het product beoordeeld worden. De beoordeling gebeurt door de examinator aan de hand van een bindend beoordelingsschema. De directeur van de school wijst een tweede examinator aan die de beoordeling mede uitvoert. De kaderberoepsgerichte leerweg heeft naast het centraal schriftelijk examen een centrale integratieve eindtoets. Deze toets gaat over het verrijkingsdeel waarbij exameneenheden uit het kerndeel betrokken worden. Het gaat om het uitvoeren van een centraal vastgestelde opdracht. In de opdracht ligt nadruk op de voorbereiding van de uitvoering, de uitvoering en de evaluatie van de uitvoering. Zowel het proces van uitvoering en het product worden beoordeeld. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een bindend beoordelingsschema. De directeur van de school wijst een tweede examinator aan die de beoordeling mede uitvoert. De gemengde leerweg heeft alleen een centraal schriftelijk examen. (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: examenprogramma’s, examenregelement en de VMBO-examengids: 26

27 MAVO 27

28 sectorwerkstuk (moet voldoende zijn) BTE SE schoolexamen
CPE centraal praktisch CE centraal examen LO 2 SE schoolexamen Voor de beroepsgerichte programma’s is er een centraal schriftelijk examen en een praktijkexamen. De basisberoepsgerichte leerweg heeft naast het centraal schriftelijk examen een centraal praktisch examen. Hierbij gaat het om het uitvoeren van een centraal vastgestelde opdracht waarbij het proces van uitvoering en het product beoordeeld worden. De beoordeling gebeurt door de examinator aan de hand van een bindend beoordelingsschema. De directeur van de school wijst een tweede examinator aan die de beoordeling mede uitvoert. De kaderberoepsgerichte leerweg heeft naast het centraal schriftelijk examen een centrale integratieve eindtoets. Deze toets gaat over het verrijkingsdeel waarbij exameneenheden uit het kerndeel betrokken worden. Het gaat om het uitvoeren van een centraal vastgestelde opdracht. In de opdracht ligt nadruk op de voorbereiding van de uitvoering, de uitvoering en de evaluatie van de uitvoering. Zowel het proces van uitvoering en het product worden beoordeeld. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een bindend beoordelingsschema. De directeur van de school wijst een tweede examinator aan die de beoordeling mede uitvoert. De gemengde leerweg heeft alleen een centraal schriftelijk examen. (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: examenprogramma’s, examenregelement en de VMBO-examengids: 28

29 (eindcijfer lj 3 + p 5 + p 6 + p 7) : 4
Weging cijfers: Schoolexamen: SE (eindcijfer lj 3 + p 5 + p 6 + p 7) : 4 oftewel (SE1 + SE2 + SE3 + SE4) : 4 2. Centraal Examen: CE Weging: SE 1/ CE 1/2 Het examen voor de meeste vakken en programma’s bestaat uit twee delen. Eén deel is het schoolexamen, in het verleden het schoolonderzoek. Het tweede deel is het centraal examen. Uitzondering zijn de vakken, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1. Deze vakken hebben alleen een schoolexamen. Het schoolexamen wordt ingevuld door de school en kan bestaan uit schriftelijke toetsen, praktische opdrachten, een handelingsdeel en eventueel het sectorwerkstuk. De inhoud van het schoolexamen is van tevoren bepaald en ligt vast in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Het centraal examen wordt landelijk geregeld en is voor alle leerlingen hetzelfde. Voor de algemene vakken bestaat het uit een centraal schriftelijk examen. Bij de beeldende vakken bestaat daarnaast ook een centraal praktisch examen. Voor de beroepsgerichte en intrasectorale programma’s van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat het centraal examen uit een centraal schriftelijk examen en een centraal praktisch examen, respectievelijk een centrale integratieve eindtoets; voor de gemengde leerweg bestaat het centraal examen voor de beroepsgerichte programma’s alleen uit een centraal schriftelijk examen. Voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg en de beroepsgerichte programma’s verandert er het meest. Voorheen bestond het examen alleen uit een schoolonderzoek waarvan het landelijk examen van het VBO-examenbureau deel kon uitmaken. Deze landelijke examens worden vanaf 2003 niet meer ter beschikking gesteld. (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: centrale examens, exameneenheden, schoolexamen en de VMBO-examengids:

30 CPE centraal praktisch 25% CE centraal examen 25%
BTE SE schoolexamen 50% CPE centraal praktisch 25% CE centraal examen 25% LO 2 SE schoolexamen 100% Voor de beroepsgerichte programma’s is er een centraal schriftelijk examen en een praktijkexamen. De basisberoepsgerichte leerweg heeft naast het centraal schriftelijk examen een centraal praktisch examen. Hierbij gaat het om het uitvoeren van een centraal vastgestelde opdracht waarbij het proces van uitvoering en het product beoordeeld worden. De beoordeling gebeurt door de examinator aan de hand van een bindend beoordelingsschema. De directeur van de school wijst een tweede examinator aan die de beoordeling mede uitvoert. De kaderberoepsgerichte leerweg heeft naast het centraal schriftelijk examen een centrale integratieve eindtoets. Deze toets gaat over het verrijkingsdeel waarbij exameneenheden uit het kerndeel betrokken worden. Het gaat om het uitvoeren van een centraal vastgestelde opdracht. In de opdracht ligt nadruk op de voorbereiding van de uitvoering, de uitvoering en de evaluatie van de uitvoering. Zowel het proces van uitvoering en het product worden beoordeeld. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een bindend beoordelingsschema. De directeur van de school wijst een tweede examinator aan die de beoordeling mede uitvoert. De gemengde leerweg heeft alleen een centraal schriftelijk examen. (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: examenprogramma’s, examenregelement en de VMBO-examengids: 30

31 één 4 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger
Slagen alles een 6 of hoger één 5, rest 6 of hoger één 4 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger twee keer 5 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger Nederlands moet minimaal 5 zijn het gemiddelde van alle CE vakken moet 5,5 of hoger zijn. Het beroepsgerichte vak telt hierbij éénmaal (BBL, KBL) Voor alle leerwegen geldt dat leerlingen geslaagd zijn voor hun VMBO-diploma wanneer ze voor alle vakken en programma’s een 6 of hoger hebben gehaald. Wanneer een leerling voor een algemeen vak één 5 heeft en de rest is 6 of hoger, is de leerling ook geslaagd. Wanneer een leerling één 4 heeft, kan hij alleen slagen wanneer er voor een ander vak of programma minimaal één 7 is en de rest 6 of hoger. Wanneer een leerling twee keer een 5 heeft, moet er voor minimaal één vak een 7 staan en voor de rest een 6 of hoger. In de overige gevallen is een leerling gezakt. Wanneer een leerling na het eerste tijdvak gezakt is kan hij in het tweede tijdvak een herkansing doen om toch nog te kunnen slagen. Alle vakken waarin leerlingen examen hebben gedaan, tellen even zwaar mee. Het eindcijfer voor het beroepsgerichte programma bij de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte leerweg telt echter dubbel mee. Dit betekent dat als een leerling voor het programma één 5 heeft, deze 5 als twee vijven meetelt. Het vak maatschappijleer 1 telt in de zak/slaag regelingen mee als een volwaardig vak. Dit betekent dat wanneer een leerling voor maatschappijleer 1 een 5 scoort deze meetelt in de zak/slaag regeling en eventueel gecompenseerd moet worden. Maatschappijleer 1 kan ook een compenserende werking hebben voor een ander vak. Om voor het toepassen van de zak/slaag regeling in aanmerking te komen, moet voor de beschermde vakken: kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding een voldoende behaald zijn. Voor het sectorwerkstuk moet een voldoende zijn behaald. Voor de handelingsopdrachten geldt dat leerlingen deze moeten hebben afgesloten met een ‘naar behoren’. Indien een leerling niet aan deze voorwaarden kan voldoen, komt hij niet in aanmerking voor de slaag/zak regeling. Wanneer een leerling geslaagd is, ontvangt de leerling een diploma-VMBO en een cijferlijst. (zakboek VMBO: slaag/zak regeling en het examenbesluit)

32 cijfer beroepsgericht BB en KB telt tweemaal
maatschappijleer doet mee in de slaag/zakregeling (kan extra herkanst worden) Voor alle leerwegen geldt dat leerlingen geslaagd zijn voor hun VMBO-diploma wanneer ze voor alle vakken en programma’s een 6 of hoger hebben gehaald. Wanneer een leerling voor een algemeen vak één 5 heeft en de rest is 6 of hoger, is de leerling ook geslaagd. Wanneer een leerling één 4 heeft, kan hij alleen slagen wanneer er voor een ander vak of programma minimaal één 7 is en de rest 6 of hoger. Wanneer een leerling twee keer een 5 heeft, moet er voor minimaal één vak een 7 staan en voor de rest een 6 of hoger. In de overige gevallen is een leerling gezakt. Wanneer een leerling na het eerste tijdvak gezakt is kan hij in het tweede tijdvak een herkansing doen om toch nog te kunnen slagen. Alle vakken waarin leerlingen examen hebben gedaan, tellen even zwaar mee. Het eindcijfer voor het beroepsgerichte programma bij de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte leerweg telt echter dubbel mee. Dit betekent dat als een leerling voor het programma één 5 heeft, deze 5 als twee vijven meetelt. Het vak maatschappijleer 1 telt in de zak/slaag regelingen mee als een volwaardig vak. Dit betekent dat wanneer een leerling voor maatschappijleer 1 een 5 scoort deze meetelt in de zak/slaag regeling en eventueel gecompenseerd moet worden. Maatschappijleer 1 kan ook een compenserende werking hebben voor een ander vak. Om voor het toepassen van de zak/slaag regeling in aanmerking te komen, moet voor de beschermde vakken: kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding een voldoende behaald zijn. Voor het sectorwerkstuk moet een voldoende zijn behaald. Voor de handelingsopdrachten geldt dat leerlingen deze moeten hebben afgesloten met een ‘naar behoren’. Indien een leerling niet aan deze voorwaarden kan voldoen, komt hij niet in aanmerking voor de slaag/zak regeling. Wanneer een leerling geslaagd is, ontvangt de leerling een diploma-VMBO en een cijferlijst. (zakboek VMBO: slaag/zak regeling en het examenbesluit) 32

33 Herkansing centraal schriftelijk examen
iedere kandidaat mag één centraal schriftelijk examen herkansen sommige vakken worden elders afgenomen het hoogste cijfer telt Herkansing van het centraal schriftelijke examen is mogelijk. De herkansing bestaat uit het maken van een nieuw examen met een inhoud die gelijkwaardig is aan de inhoud van het examen van het eerste tijdvak. Een leerling kan maximaal één vak van het schriftelijke examen herkansen. De herkansing is onafhankelijk van het behaalde cijfer. Een leerling mag een vak herkansen terwijl hij geen kans meer heeft op slagen. De herkansing vindt plaats in het tweede tijdvak. Het hoogste cijfer van het eerste en tweede tijdvak telt. Het centraal examen Nederlands bestaat uit twee gedeelten: lezen en gedocumenteerd schrijven. Wanneer een leerling voor Nederlands herkanst, moeten beide onderdelen gemaakt worden. (zakboek VMBO: herkansing en de VMBO-examengids:

34 melding bij de inspectie.
Dyslexie, dyscalculie alleen mogelijk indien er een verklaring van een deskundige aanwezig is. melding bij de inspectie. recht op verlenging van examentijd. Geen grootschrift meer. soms wordt er gebruik gemaakt van andere hulpmiddelen. 34

35 Afwezig of te laat? afwezigheid (schriftelijk) melden bij de examencoördinator voor aanvang examen of tentamen maximaal 30 (of 15 minuten te laat)

36 Examen gemist, wat dan? in het tweede tijdvak inhalen (als gold het het eerste tijdvak) in het derde tijdvak inhalen

37 Datums: rekenen : tussen 12 maart en 25 maart 2014
CSPE : 31 maart 2014 CE : 12 mei 2014 uitslag : 12 juni 2014 2e tijdvak : 16 juni 2014 uitslag 2e tv : 25 juni 2014 diploma-uitreiking: 26 juni 2014

38 De ouders van M4A en M4B: Dhr. Tange lokaal A9 De ouders van 4C 4H 4U en 4Z blijven in de aula voor de voorlichting van dhr. de Groot. Neemt u gerust nog een kopje koffie/thee.

39 Penta college CSG Hoogvliet
Klas 4

40 programma Okt Voorlichting MBO in de klas
MBO-opleidingsgids (?) Site: hoogvliet.dedecaan.net Nov/dec Gespekken met leerlingen Nov Beroepentest Doorlopend meeloopdagen MBO 7 jan Terugkomavond 16 jan Opleidingsmarkt (?) Jan Open dagen MBO (ook al eerder) Jan-Mrt Opgeven MBO (voor 1 april!!!) April Uitgebreide beroepskeuzetest Juni Gesprekken met niet geslaagden

41 MBO

42 MBO 2 mogelijkheden van studeren: BOL Beroepsopleidende leerweg
5 dagen naar school (leerling) Stage BBL Beroepsbegeleidende leerweg 4 dagen werken (werknemer) 1 dag naar school Overstap altijd mogelijk

43 Niveau B-K Wettelijke eisen schooleisen MBO Intake gesprek: motivatie
cijfers met niveaus portfolio beroepshouding VDL-test of andere soortgelijke test soms laat in het jaar reactie MBO. Bij twijfel contact opnemen

44 Handelingsdeel Vier van de zes: Handelingsdeel verplicht
Opleidingsmarkt Open dag MBO Terugkomavond Toekomstdossier Beroepentest Meeloopdag Handelingsdeel verplicht

45 Hoogvliet.dedecaan.net Leerlingen en ouders kunnen inloggen via een link op onze site Links naar opleidingen Programma klas 4 Beroepenfilmpjes Opdrachten leerlingen Persoonlijk portfolio (mee naar intake MBO) Overal te openen (op school, thuis, intake)

46 Nog enkele tips Het leukste wat je kunt worden is jezelf.
Bezoek meerdere open dagen. Lijst met vragen en tips voor open dagen. Kijk op decaan.net. Eigen site met veel links. Aanmelden zodra de keuze bekend is. Opgeven is eigen verantwoording. Aan de decaan mailen (ook bij verandering). Meerdere opleidingen opgeven bij twijfel of op advies. Vrij voor intake kan, tenzij examen of toets. Zelf regelen met MBO. Gesprek altijd mogelijk na afspraak.

47 Vragen?

48 LOKALEN Mevr. Kleingeld lokaal A2 Mevr. van Rooijen lokaal B1 Mevr. Haagsma lokaal A4 Mevr. van Dijk lokaal A14


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google