De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afstudeerkring Effectief afstuderen; een verantwoording van de methodiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afstudeerkring Effectief afstuderen; een verantwoording van de methodiek"— Transcript van de presentatie:

1

2 Afstudeerkring Effectief afstuderen Matthijs Hammer Patrick Witteveen Dominic Stremmelaar Tom Zwolman Tom Tijink Didactische uitleg

3 Disclaimer Voor deze presentatie is zowel gebruik gemaakt van gegevens van SB&RM (o.a. naamgeving t.b.v. onderdelen voor afstuderen), opleiding TBK, informatie van collega’s, evaluatierapporten, opleidingsdocumenten, resultaten van eerdere experimenten bij andere academies, als eigen waarneming. De presentatie heeft enkel het doel om een mogelijke weg naar een effectievere begeleiding van het afstuderen te openen. Daarvoor worden soms wat gechargeerde posities ingenomen. Het gepresenteerde dient niet ten doel een vaststelling nog een onderbouwde representatieve weergave te zijn van de actuele situatie bij SB&RM. Er is het bewustzijn dat alle studenten afstuderen met een waardevol diploma die aan alle eisen voldoen.

4 Programma Aanleiding (why?) Doel Knelpunten Didactische aanpak Interventies De afstudeerkring – Wat is het en waarom van belang? – Hoe ziet de invulling eruit?

5 Why? Te weinig studenten studeren af binnen de tijd van 20 leerweken (2 kwartielen, ≃ 30 ECTS ) Er worden relatief weinig hoge cijfers gescoort bij het afstuderen. Begeleiders en examinoren zijn op het eind van een afstudeerperiode de meeste tijd kwijt voor begeleiding en interventies bij beoordeling. Gevolg: de afstudeerbijeenkomst is een eenzame, sobere bijeenkomst. (markeren van het leren?)

6 Doel Het maken van een begeleidingsinstrument om studenten op tijd met een reëel cijfer laten afstuderen met minder tijdbelasting voor begeleiders en examinatoren.

7 Knelpunten Studenten beginnen traag. – Openstaande vakken. – Geen noodzaak van tijddruk. – Nog bezig met veel rand-activiteiten / hobby / baantje. – Duidelijk “startschot” ontbreekt. Opdracht onduidelijk: wat is nu het problem? – Niet doorgevraagt. – Opdrachtgever weet het zelf ook niet precies. – Hoofd- bijzaken niet duidelijk. – Symptoombestrijding / deelprobleem.

8 Knelpunten Vanuit inhoudelijk vaag vertrekpunt, nog vagere vervolgstappen. – Op zachte bodem is het slecht bouwen. – Aantal variabelen tijdens het process neemt toe. – Risico voor cirkelredenaties. Student ziet 1 voorbeeld (context). – Ontbreken helicopterview. – Begeleiding wordt een raadspelletje waarbij begeleider het werk doet (snap ik niet…). – Probleem wordt vanuit 1 perspectief beleefd; en opgelost. – Weinig innovatie in de oplossingen / aanbevelingen / conclusies / analyses.

9 Knelpunten Student weet niet waarop nu beoordeeld wordt / waar op gelet wordt bij de beoordeling. – “Jumping to conclusions”. – Begeleider en examinator kijken door verschillende bril naar een verslag. – Student leest de beoordelingsformulieren / afstudeerhandleiding beperkt. Student kan tijd slecht inschatten. – Te laat beginnen met schrijven. – Onderschatting van dataverzameling en analyse. – Student denkt na afnemen enquete al bijna klaar te zijn.

10 Knelpunten Student gebruikt methoden door elkaar heen. – Dataverzameling en analyse worden vaak in 1 stap (met 1 method) gedaan. – Geen onderscheid in dataverzameling en analyse. – Vaak onduidelijk hoe vanuit de analyse de conclusies zijn geformuleert. – Begeleiders krijgen te snel het concept-verslag in de hand en moeten van daaruit veel repareren.

11 Didactische concepten Articulatie van het constructivistisch leren (Duffy & Cunningham, 1996) 7 persoonlijke eigenschappen van success (Covey, 1991) Effectuation (Sarasvathy, 2001) LEAN in het hoger onderwijs (Emiliani, 2004) Dus eigenlijk niets nieus onder de zon.

12 Didactische uitganspunten 1.Vóór aanvang al sensibilisering. 2.Sturen op co-creatie. 3.Inzet groepsdynamica. 4.Sturen op gedrag individu. 5.Absolute duidelijkheid over te behalen normen. 6.Korte respons- / succestijden. 7.Anticiperen i.p.v. repareren. 8.“First time right”. 9.Regelmaat. 10.Creëren van flow.

13 Interventies Maken groepsafspraken. Duidelijk sanctioneringsbeleid (2 strikes out). Kleine afgebakende stapjes in voortgang. Iedere week een bijeenkomst met een vast ritme aan activiteiten, die wordt voorbereidt door de student. Peerreview van (deel) resultaten door studenten onderling. Student is publiekelijk verantwoordelijk en aanspreekbaar op zijn resultaat / bijdragen. Permanente afstemming beoordelaars over zienswijze beoordelingscriteria.

14 De afstudeerkring: Wat is het en waarom van belang? Effectief afstuderen, first time right uitvoeren: “Binnen 1 semester een kwalitatief goed (praktijk)onderzoek uitvoeren en rapporteren naar tevredenheid van student, bedrijfsbegeleider en Saxionbegeleider ”.

15 De afstudeerkring: Hoe ziet de invulling eruit? De ‘setting’ – Iedere student heeft 1 begeleider – Per begeleider max. 6 studenten (‘collega’s’) – Tijd, plaats en ‘kadans’ Communicatie – Blackboard (effectief begeleiden SB&RM): inhoudelijke stukken

16 De afstudeerkring: Hoe ziet de invulling eruit? De bijeenkomsten Voorbereiden: Donderdag om 12:00 uur staat uitwerking op Blackboard Deel I : Waar staan we in het proces? (hele klas) Deel II: ingeleverde werk bespreken (in de groepen) Deel III: Onderwerp volgende bijeenkomst toelichten en Best Practices delen (hele klas)

17 Het proces → de cadans

18

19

20 Deel I: Waar staan we in het proces? Wanneer er iets is ingeleverd om te klicken, wordt klassikaal aan de student gevraagd of er geklickt mag worden en op welk cijferniveau het ingeleverde werk is. De begeleider kijkt het ingeleverde werk na en geeft nadat de student zijn oordeel heeft gegeven zijn inzicht en oordeel. Eventueel wordt de groep om argumenten (pro en contra) gevraagd.

21 Deel II: (Ingeleverde) werk bespreken Vraagstuk onderling bespreken door middel van visualisatie in de kleine groep. Begeleider observeert en stimuleert peer- review. Begeleider stuurt op de beoordelingscriteria. Begeleider vraagt naar bruikbaarheid feedback bij studenten Begeleider geeft hier voor het eerst inhoudelijke feedback op werk student, indien de studenten dat onderling al niet gedaan hebben.

22 Deel III: Onderwerp volgende bijeenkomst Het plan van aanpak bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Probleemstelling (context & aanleiding) 2. Doelstelling 3. Vraagstelling 4. Theoretische onderbouwing 5. Onderzoeksmethoden

23 Introductie nieuw onderwerp Doornemen van de eisen volgens: Beoordelingsforulier “plan van aanpak” beoordelingsformulier “afstuderen” toelichting op beoordelingsformulier Ook wordt informatie van een andere Bachelor- opleiding (Technische Bedrijfskunde) gegeven.

24 Hierna volgen de slides van een voorbeeld bijeenkomst

25 Afstudeerkring Effectief afstuderen Matthijs Hammer Ruud Koopman 1 Probleemstelling

26 Programma I.Waar staan we II.Bespreken Afstudeervoorstel III.Probleemstelling (Context & Aanleiding)

27 Waar staan we? 0. Afstudeervoorstel 1. Probleemstelling (context & aanleiding) 2. Doelstelling / Vraagstelling 3. Deelvragen 4. Onderzoeksmethoden 5. Plan van aanpak

28 Waar staan we? Volgende keer: Inleveren donderdag vóór 12:00 uur op Blackboard: - in discussiegroep: Probleemstelling - bij het inleverpunt: …

29 De normen Context / Aanleiding -Het is helder welke probleemveld aan de opdracht ten grondslag ligt. -De relevantie van de opdracht / het onderzoek voor het bedrijf en de stakeholders is aangegeven. Niet goed is het opsommen van overbodige informatie. Minimale eis is dat de context (het probleemveld) helder is beschreven en de relevantie voor interne stakeholders in beeld is gebracht. Oordeel: Voldoende [ ] Onvoldoende [ ] Beoordeling PvA:

30 De normen 1.1 Context / Aanleiding De aanleiding is in beeld gebracht Het is helder welk probleemveld aan de opdracht ten grondslag ligt. De aanleiding en de beschrijving van het probleemveld leiden met de constraints van het bedrijf tot een typering van het probleem. In de aanleiding is de situatie die tot actie heeft geleid helder verwoord. Het probleemveld is helder beschreven door het in kaart brengen van: -aspecten / symptomen die een rol spelen --de rol van interne en externe stakeholders en hun belangen -veronderstellingen van opdrachtgever (en de student) -de constraints vanuit het bedrijf Analyse van het probleemveld en mogelijke causale verbanden leiden, binnen de door het bedrijf gestelde constraints, naar een concrete typering van het probleem. Beoordeling Scriptie:

31 De normen Toelichting beoordeling:

32 De normen Toelichting beoordeling:

33 De normen Toelichting beoordeling:

34 De normen Toelichting beoordeling:

35 Probleemstelling (1/2) Toelichting en best practices: Bronvermelding ‘Trechter’ Gesprekken Interview, meerdere bronnen (mensen en data) Indicatie in getallen mogelijk? Externe ontwikkeling (mede) aanleiding voor het interne vraagstuk? Aanleiding te visualiseren? (trend, tabel)

36 Probleemstelling (2/2) Toelichting en best practices: Stel de vraag: “Wat zijn de consequenties als het vraagstuk net wordt opgepakt?”. Indicatie in getallen mogelijk? Afbakening: wat wordt opgeleverd? En waar levert dit een bijdrage aan?  in de doelstellingen komen we hierop terug

37 Inhoudelijke oriëntatie (1/2) Toelichting en best practices: Het wiel niet opnieuw uitvinden, kennisopbouw en praktische handvaten vinden. Vergelijkbaar onderzoek  theorie/model/methode  techniek “Er is geen vergelijkbaar onderzoek, want situatie is uniek”  kijk een niveau hoger. Inhoudelijke oriëntatie hoeft geen apart hoofdstuk te zijn.

38 Inhoudelijke oriëntatie (2/2) Toelichting en best practices: Zoekstrategie ≠ literatuurlijst Definities: maak zelf een keuze en hou hier consequent aan vast “Labellen” van het vraagstuk  Kijk nog eens terug in het curriculum


Download ppt "Afstudeerkring Effectief afstuderen; een verantwoording van de methodiek"

Verwante presentaties


Ads door Google