De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de Kerkelijke kassen Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. A.G. Boogaard in..beide diensten voor te gaan.

4 Liturgie zondag 7 augustus Mededelingen LvK. 457: 1, 2, 3, 4 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 145: 1, 3 NB Wetslezing UAM. 173: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Openbaring 4 Ps. 93: 1, 3, 4 Preek SB. 31: 1, 2 Collecte Dankgebed * Ps. 99: 1, 2, 3, 8 NB * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 LvK. 457: 1, 2, 3, 4

7 Lvk. 457: 1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die een in wezen zijt.

8 Lvk. 457: 2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, werpen aan de glazen zee hun gouden kronen.neer. Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden al uwe eng'len, onvolprezen Heer.

9 Lvk. 457: 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, een en al vuur en liefde en majesteit.

10 Lvk. 457: 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die een in wezen zijt.

11 Stil gebed Votum en groet * Staande

12 Ps. 145: 1, 3 NB

13 Ps. 145: 1 NB O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, ik wil uw naam verheffen boven al. Van dag tot dag roem ik uw majesteit, ik zegen U voor eeuwig en altijd. Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

14 Ps. 145: 3 NB Genadig en barmhartig is de Heer, lankmoedig en vol goedheid altijd weer. Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, al wat Hij uit de schoot der aarde riep. U loven, Heer, de werken van uw handen, de hemelen, de zeeën en de landen. U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden die elke dag uw goedheid ondervinden.

15 Wetslezing

16 UAM. 173: 1, 2, 3

17 AUM. 173: 1 Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schaûw, waar het bloed door U gestort, mij de bron des levens wordt.

18 AUM. 173: 2 Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen.

19 AUM. 173: 3 Zie, ik breng voor mijn behoud U geen wierook, mirr' of goud; moede kom ik, arm en naakt, tot de God, die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet.

20 Gebed

21 Schriftlezing: Openbaring 4

22 Ps. 93: 1, 3, 4

23 Ps. 93: 1 De HEER regeert; de hoogste Majesteit, bekleed met sterkt’, omgord met heerlijkheid, bevestigt d’ aard’, en houdt door zijne hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.

24 Ps. 93: 3 Maar, HEER, Gij zijt veel sterker dan ’t geweld der waat’ren, dien Uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, hoe fel zij bruis’, hoe fel zij woede, stil.

25 Ps. 93: 4 Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan, al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor Uw huis, o HEER, eeuw uit eeuw in, tot sieraad en tot eer!

26 Preek

27 Schriftlezing: Openbaring 4 Tekst: Openbaring 4 Zingen na de preek SB. 31: 1, 2

28

29 Schriftberijming 31:1 Gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de lofgezangen en macht en rijkdom, wijsheid, kracht: die de zegels moogt verbreken, die eens het oordeel uit moogt spreken, want Gij zijt als een lam geslacht. Gij kocht ons met uw bloed, Gij zijt oneindig goed, halleluja! Gij hebt voor God ons vrijgekocht uit elke stam, uit ieder volk.

30 Schriftberijming 31:2 U zij lof en roem en ere, o onze God en onze Heere, die op de troon gezeten zijt. Aan het Lam zij lof gegeven: die ons tot vorsten heeft verheven, die ons tot priesters heeft gewijd. In hemel, aard' en zee juicht alle schepsel mee: halleluja! Alles wat leeft, wat adem heeft, looft Hem die overwonnen heeft.

31 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

32 Dankgebed

33 Ps. 99: 1, 2, 3, 8 NB * Staande

34 Ps. 99: 1 NB God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen. * Staande

35 Ps. 99: 2 NB God, die recht gebood, is in Sion groot; van zijn troon belacht Hij der volken macht. Hoog en zeer geducht, heilig en doorlucht is uw naam, o Here; laten zij die eren! * Staande

36 Ps. 99: 3 NB Niet op bruut geweld hebt G' uw macht gesteld. Gij o Koning, zegt; Ik bemin het recht. Onder uw beleid heerst gerechtigheid; uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven. * Staande

37 Ps. 99: 8 NB Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, die met macht gekroond op de Sion troont. Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de Here. * Staande

38 Zegen * Staande

39 U bent vanmiddag weer van harte welkom !!


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld."

Verwante presentaties


Ads door Google