De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. G. Schenau Wakker worden!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. G. Schenau Wakker worden!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. G. Schenau Wakker worden!

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kerkelijke kassen Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. Weststrate in de morgendienst voor te gaan en ds. Schenau in de cmiddagdienst.

4 Liturgie zondag 21 augustus Mededelingen LvK 430: 1, 2 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 118: 12, 8 Wetslezing Ps. 16: 2, 4 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 20:6-12 Openbaring 3:1-6 Ps. 30: 1, 4 NB Preek Lvk 462: 1, 2, 4 Collecte Dankgebed * Lvk 460: 1, 3 * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 LvK 430: 1, 2

7 LvK 430: 1 Ik heb U lief, o mijn beminde, die al mijn vreugd en sterkte zijt. Ik heb U lief, o welgezinde, wiens komst ik dag en nacht verbeid. Ik heb U lief, o schoonste licht, glans van Gods aangezicht.

8 LvK 430: 2 Ik heb U lief, o Gij mijn leven, vriend die mij trouw zijt tot het eind. Ik wil aan U mij overgeven, mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. Ik heb U lief, o kom dan, kom, Christus, mijn Bruidegom!

9 Stil gebed Votum en groet * Staande

10 Ps. 118: 12, 8

11 Ps. 118: 12 Dit is de dag, de roem der dagen, Dien Isrels God geheiligd heeft; Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, Hem roemen, die ons blijdschap geeft. Och HEER, geef thans Uw zegeningen; Och HEER, geef heil op dezen dag; Och, dat men op deez' eerstelingen Een rijken oogst van voorspoed zag.

12 Ps. 118: 8 Gods rechterhand is hoog verheven; Des HEEREN sterke rechterhand Doet door haar daân, de wereld beven, Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, Maar leven, en des HEEREN daân, Waardoor wij zoveel heil verwerven, Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan.

13 Wetslezing

14 Ps. 16: 2, 4 NB

15 Ps. 16: 2 In de gemeente die U trouw betuigt, 't geheiligd volk, vind ik mijn welbehagen, maar 't boos geslacht, dat voor afgoden buigt, vermeerdert zelf zijn smarten en zijn plagen. Ik volg hen niet waar zij hun offers plengen en nimmer zal mijn mond hun naam uitbrengen.

16 Ps. 16: 4 Daarom verheug ik mij van harte zeer, want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen. Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer, Gij zult U tegen 't graf een helper tonen. Het pad des levens doet Gij mij betreden en overvloed van vreugde schenkt uw vrede.

17 Gebed

18 Schriftlezing: Handelingen 20:6-12 Openbaring 3:1-6

19 Ps. 30: 1, 4 NB

20 Ps. 30: 1 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd! Mijn God, om hulp riep ik U aan, en Gij schonkt mij dit nieuw bestaan! Het donker doodsrijk met zijn dreiging werd tot een schaduw die voorbijging.

21 Ps. 30: 4 Ik riep U aan in grote nood: "Ach Heer, wat winst is in mijn dood? Zal ik nog zingen tot uw lof, als ik terneerlig, stof in stof? Heer, hoor mij, zend mij uw bescherming! Heer, red mij, toon mij uw ontferming!"

22 Preek

23 Schriftlezing: Handelingen 20:6-12 Openbaring 3:1-6 Tekst: Handelingen 20: 10b Wakker worden! Zingen na de preek Lvk 462: 1, 2, 4

24

25 Lvk 462: 1 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de do“n, en Christus zal over u lichten! Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, eer Hij u als rechter komt richten. Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?

26 Lvk 462: 2 Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,de nacht is zo lang reeds verdwenen! Het licht der genade, met blijdschap begroet, heeft de aarde reeds eeuwen beschenen. En groots is uw roeping en heilig uw taak, en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak!

27 Lvk 462: 4 Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, door Christus de doodslaap ontrezen. Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 't zal nimmermeer nacht voor hem wezen. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de do“n! Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

28 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Diaconie Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

29 Dankgebed

30 Lvk 460: 1, 3 * Staande

31 Lvk 460: 1 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult. * Staande

32 Lvk 460: 2 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe. * Staande

33 Zegen * Staande

34 U bent vanmiddag weer van harte welkom !!


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. G. Schenau Wakker worden!"

Verwante presentaties


Ads door Google