De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Armoede bestrijden 1.Integrale benadering 2.Samenwerken, lokale expertise 3.Krachtige participatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Armoede bestrijden 1.Integrale benadering 2.Samenwerken, lokale expertise 3.Krachtige participatie."— Transcript van de presentatie:

1 Armoede bestrijden 1.Integrale benadering 2.Samenwerken, lokale expertise 3.Krachtige participatie

2 (Kinder)armoede = integraal beleid

3 Toetsingscriteria kansarmoede Kind & Gezin  Elk gezin met een geboorte wordt getoetst aan de 6 criteria  Scoren op huisbezoek van 6 weken  Kansarm gezin als er 3 of meer criteria aanwezig zijn 1.Maandinkomen van het gezin 2.Opleiding van de ouders 3.Arbeidssituatie van de ouders 4.Huisvesting 5.Ontwikkeling van de kinderen 6.Gezondheid

4 Kansarmoede-index Kind & Gezin Roeselare  650 geboorten per jaar in Roeselare = 94 kinderen geboren in een kansarm gezin in 2014

5 Kansarmoede-index Kind & Gezin centrumsteden West-Vlaanderen 2008201020122014 Brugge4,0 %5,6 %7,7 %7,1 % Kortrijk7,0 %9,8 %18,0 %15,4 % Oostende11,2 %16,1 %26,7 %25,0 % Roeselare5,8 %8,6 %13,6 %14,5 % West-Vlaanderen5,7 %7,2 %10,3 % Vlaams-Gewest7,9 %8,6 %10,5 %11,4 %

6 Criterium 1: Maandinkomen van het gezin Wat Onregelmatig maandinkomen Beschikbaar inkomen (na aftrek van schulden) = lager dan leefloon Leeft van werkloosheidsuitkering en/of leefloon Cijfers 11,2% Roeselaarse kinderen groeit op in een gezin met een laag inkomen: aantal jongeren (0-19 jaar) (titularissen en personen ten laste) met verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering / aantal personen 0-19 jaar KSZ, verwerking SVR 2015 Rijksregister 2015

7 Criterium 1: maandinkomen van het gezin vs SMJP 1.AP basisrechten voor iedereen wordt gegarandeerd Welzijnshuis: financiële ondersteuning Rechtendetectie Materiële hulp & voedselhulp Schuldhulpverlening Leefloon / Aanvullende steun: eersteleeftijdsmelk, energieforfait, vrijetijdstoelage, … => evolueren naar Remi (referentiebudget menswaardig inkomen)

8 Criterium 2: Opleiding van de ouders Wat Diploma van 1 van de ouders Geen diploma hoger secundair onderwijs Buitengewoon onderwijs Lager onderwijs Geen diploma Eén van beiden functioneel analfabeet Cijfers 19,5% Roeselaarse kinderen basisonderwijs heeft moeder een lage opleiding genoten/aantal kinderen in het basisonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (woonplaats kinderen) Departement Onderwijs 01/02/2014

9 Criterium 2: opleiding ouders vs SMJP 2.AP stimuleren tot het afronden van de schoolloopbaan Kleuterparticipatie bevorderen Projecten flankerende (taal) stimulansen bv. Tovertuin, leeskriebel, tateratelier, wiebelweken, zomerspurt Tweedekansonderwijs in Roeselare stimuleren Stimulaties kansengroepen in volwassenonderwijs

10 Criterium 3: Arbeidssituatie van de ouders Wat Indien de arbeidssituatie voor beide ouders of alleenstaande ouder als volgt is Niet tewerkgesteld Precaire tewerkstelling (interim, tijdelijk werk, zwart werk) Beschutte werkplaats Cijfers Werkloosheidsdruk (of werkzoekendendruk) Roeselare: aantal werkzoekenden (wonend in W-VL) tov bevolking op beroepsactieve leeftijd (18-64 jaar) = 5% VDAB 01/01/2015 Rijksregister 01/01/2015

11 Criterium 3: arbeidssituatie ouders vs SMJP 6. Werk5. Werk met ondersteuning4. Tijdelijk traject naar werk3. Arbeidsmatige activiteiten2. Sociale contacten1. Geïsoleerd Welzijn Economie Trajectbegeleiding Werk sociale economie Competentieversterking

12 Criterium 3: arbeidssituatie vs SMJP 3.AP geïntegreerde begeleiding, activering naar werk en competentieversterking voor kansengroepen 1.Geïsoleerd 2.Sociale contacten Ontmoetingskansen: Kom-Af, buurtpleinen, … Roeselare vrijwilligt 3.Arbeidsmatige activiteiten Subsidies voor arbeidsmatige activiteiten

13 Criterium 3: arbeidssituatie ouders vs SMJP 3.AP geïntegreerde begeleiding, activering naar werk en competentieversterking voor kansengroepen 4.Tijdelijk traject naar werk Activeringsvloer Doe-kit Leerwerknemers in eigen organisatie Subsidies projecten activering (ook trede 5 & 6) Tewerkstellingscriteria in overheidsopdrachten 5.Werk met ondersteuning Overeenkomsten met sociale economie voor bepaalde diensten in de stad 6.Werk

14 Criterium 3: arbeidssituatie ouders vs SMJP 3.AP geïntegreerde begeleiding, activering naar werk en competentieversterking voor kansengroepen  Trajectbegeleiding voor kansengroepen (naar best passende trede) Werknemers empoweren en werkgevers sensibiliseren

15 Criterium 4: Huisvesting Wat Scoren als de woning Ongezond, onveilig of ontoereikend is Onvoldoende nutsvoorzieningen thuis of in de omgeving Dakloos of thuisloos Cijfers 1049 unieke gezinnen die op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappijen staan in Roeselare VMSW 31/12/2012 Rijksregister 2013 414 actieve budgetmeters elektriciteit in Roeselare VREG 31/12/2013 Rijksregister 2014

16 Criterium 4: Huisvesting

17 Criterium 4: huisvesting vs SMJP 4.AP betaalbare en kwaliteitsvolle woningen AP realisatie van het sociaal woonprogramma (aanbod sociale woningen) Monitoring sociaal woonprogramma ism SVK en huisvestingsmaatschappij De Mandel Crisisopvang, LOI, doorgangswoningen, winter/nachtopvang Energiebeleid: energiesnoeiers, budgetmeters, … Huurdersbond, SVK,…

18 Criterium 4: huisvesting vs SMJP 4.BD betaalbare en kwaliteitsvolle woningen AP realisatie van het sociaal woonprogramma (aanbod sociale woningen) Project woonbuddy Project samen bouwen aan een duurzame (t)huis Blekerijstraat, straat van morgen (subsidies IWT)

19 Criterium 5: Ontwikkeling van de kinderen Wat Scoren indien er moeilijkheden zijn in de verzorging/opvoeding van de kinderen en/of onregelmatig of niet volgen van kleuteronderwijs Cijfers 2236 vrijetijdspassers in Roeselare (2015) 686 vrijetijdspassers jonger dan 12 jaar 331 vrijetijdspassers tussen 12 en 18 jaar

20 Criterium 5: ontwikkeling van de kinderen vs SMJP 5.AP een buurt en doelgroepgericht aanbod voor sporten, bewegen en spelen 0-3 jaar3-6 jaar6-12 jaar12-18 jaar Vrijetijdspas Kinderopvang Aqualessen Speelotheek Boekbaby’s Vrijetijdspas Speelpleinwerking Zapper Buurtsport Babbeloe Cultuur, sport en jeugdverenigingen Fietsdelen Aqualessen Sportacademie Vrijetijdspas Speelpleinwerking Zapper Buurtsport Babbeloe JaKedoe Cultuur, sport en jeugdverenigingen Fietsdelen Aqualessen Speelpleinwerking Buurtsport Vrijetijdspas Babbeloe JaKedoe Kameleon Jeugdwerk VocOpstap Sport na school pasje Cultuur, sport en jeugdverenigingen

21 Criterium 5: ontwikkeling van de kinderen vs SMJP 5.AP een buurt en doelgroepgericht aanbod voor sporten, bewegen en spelen Openbare ontmoetingsplaatsen en speelomgeving Sociaal artistiek project, Tuin der lusten Mobiele jongerenwerker AP Uitwerken van een concept en oprichten van een Huis van het Kind Roeselare (structurele subsidie Kind & Gezin)

22 Criterium 6: Gezondheid Wat Mentale of fysieke gezondheid Indien kind en/of ouders of ander gezinslid Zwakke gezondheid Chronische ziekte Handicap Drempels ervaren tav gezondheidszorg

23 Criterium 6: gezondheid vs SMJP 6.AP een gericht preventief gezondheidsbeleid Eerstelijnstoegankelijke gezondheidszorg Eerstelijns psychologische functie Perinataal netwerk Ondersteuning tijdens zwangerschap & na geboorte Dienstverlening afstemmen op elkaar Netwerk rond het gezin uitbouwen & versterken

24 Armoedetoets als proces omgevingomgeving p r e v e n ti e talenttalent Rode draad over alle thema’s heen: ontmoeting, belang van netwerk

25 Armoedetoets als proces 25. Betaalbaar Bekend Begrijpbaar Bruikbaar/ beschikbaar 8 B’s toegankelijkheid

26 Armoedetoets als proces Methodiek Meten van het effect/ toegankelijkheid bij beleidsontwikkeling, - uitvoering en - evaluatie 1. aftoetsen op het effectscore van 1 tot 5 meet impact op Het project heeft een effect op het beschikbaar maandinkomen van kansengroepen ontmoetingtalentontwikkeling en onderwijs gezondheidhuisvesting en woonomgeving 2. 8B's aftoetsen: toegankelijkheid van positieve effecten verhogen en negatieve impact reduceren, drempelverlagende actie per B wordt in kaart gebracht betaalbaargratis, sociaal tarief, Vtpas korting, automatisch rechten toekennen, extra financiële ondersteuning, formule delen/ herstellen/ ruilen Begrijpbaarpictogrammen, klare taal, aftoetsen doelgroep Bekendverschillende communicatiekanalen: mondeling, digitaal, schriftelijk Bruikbaar (kwaliteit tss vraag en aanbod)participatie van de doelgroep, denkkader waarden en normen doelgroep kennen, Bereikbaar/ betreedbaarfysische toegankelijkheid, openingstijden, mobiliteit Beschikbaar (kwantiteit tss vraag en aanbodaanbod in evenwicht met vraag, wachtlijsten Bestendigheidduurzaamheid, continuïteit

27 Armoedetoets als proces Voorbeeld Meten van het effect/ toegankelijkheid bij beleidsontwikkeling renovatiepremie 1. aftoetsen op het effect Het project heeft een effect op het beschikbaar maandinkomen van kansengroepen Zal de huurprijs verhoogd worden door de renovatiepremie? Kunnen kwetsbare huurders ook renoveren? Een kwaliteitsvolle woning verlaagt de energiefactuur en bevordert de gezondheid. Meetbaar via steekproef? onderzoeken groepsaankopen en rentesubsidie Ontmoeting onduidelijk, er zullen wel groepsaankopen, infosessies, zijn… talentontwikkeling en onderwijs Voorstel renovatiebegeleiding voorzien (enkel kwetsbare groepen of ruimer?) + wie is de aanvrager? Huurder/ verhuurder + juridisch ondersteuning mogelijk vanuit arbeidstrajecten om renovatie op te nemen: vb halte R, …? (Ellen Coghe) GezondheidHuisvesting 2. 8B's aftoetsen: toegankelijkheid van positieve effecten verhogen en negatieve impact reduceren, drempelverlagende actie per B wordt in kaart gebracht betaalbaarRenovatie is betaalbaar + kwaliteitsvolle en betaalbare (huur) woningen BegrijpbaarFase 2 + welzijnshuis betrokken BekendFase 2 + welzijnshuis betrokken Bruikbaar (kwaliteit tss vraag en aanbod)Geen participatietraject doelgroep in fase 1 Bereikbaar/ betreedbaar Beschikbaar (kwantiteit tss vraag en aanbodcijfermateriaal beschikbaar: ouderdom woning meer dan 50 jaar, K.I. lager dan ?, (totaal aantal woningen te reonoveren) vs beschikbaar budget 300.000€ BestendigheidFase 3

28 Armoedetoets als proces plan van aanpak Maart 2016: Ambassadeur per directie April 2016: Pilootproject per directie - ontwikkelingsfase - uitvoeringsfase - evaluatie December 2016: - evaluatie en bijsturing methodiek - participatie focusgroep en welzijnspartners - stadsbreed implementeren - vormingstraject - ondersteuning ambassadeurs

29 Armoede bestrijden 1.Integrale benadering 2.Samenwerken, lokale expertise 3.Krachtige participatie

30 Samenwerken faciliteren Welzijnsbeleid in transitie SWO doorstart en optimalisatie30 Sturende overheid Eigen initiatief Samenwerking middenveld in strak korset (AV, stuurgroep, clusters) Faciliterende overheid Coproductie Resultaatgerichte allianties

31 Samenwerken faciliteren Stedelijk welzijnsoverleg 2.0 Gericht op efficiënte samenwerking en coproductie welzijn Roeselare Doelen: Focus & resultaatgericht Efficiëntie en effectiviteit SMART Netwerkmodel en kennisdeling Tools: Info Coproductie volgens rol organisatie en mogelijkheden Projectwerking voor resultaat 31

32 FOCUSTHEMAGROEPPROJECT ARMOEDE GEZONDHEID OPVOEDING INTEGRATIE Gezondhei d Opvoeding Integratie Armoede Opvoeding Integratie Armoede Gezondhei d Integratie Armoede Opvoeding Gezondhei d Wonen – Werken – Toegankelijkheid - Dienstverlening Participatie – Onderwijs – Discriminatie - Kinderopvang Inclusie Jongeren (-18) Volwassene n (18-65) Senioren (65+) PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 PROJECT 5 PROJECT 6 PROJECT 7 PROJECT 8 PROJECT 9 PROJECT 10 PROJECT 11 PROJECT 12 32

33 Samenwerken faciliteren Financiële impulsen 1.Subsidiereglement focusprojecten, GR maart 2015 2.Kaderreglement verenigingen - Vrijetijdspas - ondersteuning welzijnsverenigingen zonder beroepskracht 3.Subsidie voor jongerenwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

34 Samenwerken faciliteren Financiële impulsen 4. Projecten vanuit regierol stad – expertenrol partners Impulsreglement Provincie Tovertuin Roeselare vrijwilligt Koning Boudewijnstichting, IKEA fonds Tovertuin in je buurt Projectoproep jeugd – sport Vrijetijd voor iedereen

35 Armoede bestrijden 1.Integrale benadering 2.Samenwerken, lokale expertise 3.Krachtige participatie

36 Participatieproject: Samen bouwen aan kinderkansen Doelgroep Kwetsbare zwangere vrouwen & kwetsbare gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar Vlaamse subsidie kinderarmoedebestrijding 73.774,74€ Doelstelling Ontwikkelingskansen van het kind verhogen door bestaand aanbod in Roeselare te optimaliseren Acties Krachtige participatie doelgroep Sensibiliseren, vormen & ondersteunen intermediairs Tandemfunctie Samenwerking tussen 7 partners

37 Participatie Informeren, sensibiliseren, stimuleren Brede publiek/ middenveld/ beleid Is bewust van de armoede problematiek Is bewust van het eigen oordeel en vooroordeel tov kansengroepen Begrijpt hoe iemand in armoede geraakt Staat open voor mensen in armoede Dag van het verzet tegen armoede Oog voor iedereen

38 BEDANKT


Download ppt "Armoede bestrijden 1.Integrale benadering 2.Samenwerken, lokale expertise 3.Krachtige participatie."

Verwante presentaties


Ads door Google