De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking: structuur, inhoud en proces Een goed begin is het halve werk! 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking: structuur, inhoud en proces Een goed begin is het halve werk! 1."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking: structuur, inhoud en proces Een goed begin is het halve werk! 1

2 Samenwerking: wat op welke schaal?

3 Zuid-Limburg Zware gespecialiseerde jeugdhulp Uitvoeringstaken:  1. Alle vormen van Jeugdhulp (daghulp t/m 24 uur) die noodzakelijkerwijs gegeven moet worden in een residentiële voorziening of klinische setting. Onder andere:  Jeugd en opvoedhulp  Jeugdhulp voor verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijke beperkte jeugdigen  Jeugd geestelijke gezondheidszorg (JGGZ)  Gesloten jeugdhulp  2. Pleegzorg  3. Jeugdbescherming en jeugdreclassering  4. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) en kindertelefoon  5. Crisishulp  6. Vertrouwenspersoon  7. Collectieve belangenbehartiging en (cliënten)participatie

4 Parkstad Ambulante Jeugdhulp Verzamelnaam voor aantal verschillende programma’s welke aan kinderen, jongeren en/of hun gezinnen wordt gegeven in de eigen omgeving thuis. Voorbeelden: Gezinscoach Video Home Training Gezinstherapie

5 Lokaal  Positief opvoeden en opgroeien  Toegang jeugdhulp  Samenhang 3D Voorbeelden: Sociale wijkteams, wijksteunpunten Projecten maatschappelijk werk Vroegsignalering en vroeginterventie op scholen, in de wijken Inzet buurtbeheerbedrijf

6 Wat willen we bereiken?

7 Samenwerken voor de jeugd, zo doen we dat in Parkstad. Onze missie:  Ieder kind in Parkstad groeit op in een veilige en gezonde omgeving  Ieder kind in Parkstad kan zich optimaal ontplooien en ontwikkelen tot een actief en zelfstandig burger  Ieder kind in Parkstad krijgt de bescherming en zorg die nodig is

8 Doelstelling Preventie en eigen kracht versterken Investeren in vroegsignalering en aanpak De noodzakelijke transformatie van de jeugdhulp realiseren De opgebouwde samenwerking in Parkstad benutten

9 Opgroeien en ontplooien VersterkenOndersteunenDeels overnemen Eigen kracht. Positief opvoeden Sterke pedagogische leefomgeving Collectieve preventie Vroegtijdige signalering en interventie Lichte, kortdurende ondersteuning Betrekken van informele steun Klein=klein Signalering een aanpakken 1 gezin, plan, regisseur. Behoud regie Ruimte professional Rechtsbescherming en veiligheid 1 gezin, plan, regisseur Voorkeur ambulant Van ca. 80% naar 85% in 2018

10 1 gezin 1 plan = sleutelbegrip 10

11 Proces beleidsvorming Wijze waarop proces van beleidsvorming plaatsvindt  Beleidkader Zuid-Limburg en Parkstad → vastgesteld begin 2014  Beleidsplan ambulante jeugdhulp → vaststellen vóór 1 november 2014  Uitvoeringsplan

12 Kernpunten uit beleidskader Zuid-Limburg Zware gespecialiseerde jeugdhulp -Hogere vraag in Zuid-Limburg naar zware jeugdhulp ombuigen naar landelijk gemiddelde -Vier hoofdpunten uit de visie (opgroeien en ontplooien – versterken – ondersteunen – deels overnemen) prestatie-indicatoren dimensie in uitvoeringsplan -Bouwstenen: passende hulp en trajectzorg -Zware jeugdzorg is niet vrij toegankelijk -Veiligheidsprotocol voor incidenten en calamiteiten -Voorkeur voor bestuurlijk aanbesteden -Bestuurlijke inrichtingsvorm vrijwillige centrumgemeente

13 Kernpunten uit beleidskader Parkstad Ambulante jeugdhulp -Samen met beleidskader Zuid-Limburg: bovenlokaal beleidskader jeugdhulp voor iedere Parkstadgemeente -Splitsing in vrij toegankelijke en niet vrij toegankelijke ambulante jeugdhulp -Twee opdrachten: 1. Doorontwikkelen huidige samenwerking “samenwerken voor de jeugd, zo doen we dat in Parkstad” = basis 2. Vormgeven dekkend aanbod ambulante jeugdhulp = nieuwe taak -Gezamenlijk inkopen niet vrij toegankelijke jeugdhulp -Coördinatie specialistische expertise -Gezamenlijk organiseren inspraak van ouders en jeugdigen -Bestuurlijke inrichtingsvorm: vrijwillige centrumgemeente -Inkoopvormen nader onderzoeken -Voor- en nadelen risicoverdelingsmodel nader onderzoeken

14 To do list komende periode 1  Concrete invulling RTA – in verschillende ronden met partners  Toegang doorontwikkelen  Opdrachtgeverschap, bekostiging en inrichtingsvormen Zuid-Limburg (2015) Parkstad (2016)  Van beleidskader naar beleidsplan naar uitvoeringsprogramma – werkgroepen  Opstellen lokale verordening en beleidsregels  Afstemming met Passend onderwijs – op overeenstemming gericht overleg

15 To do list komende periode 2  Betrekken ouders en jeugd en maatschappelijke partners/communicatietraject  Inrichten en op elkaar afstemmen van totale jeugdhulpaanbod  Innovatieve projecten  Doorontwikkelen jeugdketen/partnerschap  3D aanpak

16 Toegang doorontwikkelen  Pilot lokale toegang  Doorontwikkelen integrale toegang totale doelgroep – toevoegen expertise  Afspraken met huisartsen  Deskundigheidsbevordering & kennisoverdracht

17 Wat wilt u ons meegeven? In kleine groepen doorpraten over beide presentaties  Vragen  Opmerkingen en aandachtspunten  Kaders en adviezen voor de te realiseren transformatie


Download ppt "Samenwerking: structuur, inhoud en proces Een goed begin is het halve werk! 1."

Verwante presentaties


Ads door Google