De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 2 voor 9 juli 2016. HEER- SCHAPPIJ OVER DE AARDE DE OORSPRONG HET VOORRECHT BEGREN- ZINGEN AANSPRAKE- LIJKHEID HERSTEL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 2 voor 9 juli 2016. HEER- SCHAPPIJ OVER DE AARDE DE OORSPRONG HET VOORRECHT BEGREN- ZINGEN AANSPRAKE- LIJKHEID HERSTEL."— Transcript van de presentatie:

1 Les 2 voor 9 juli 2016

2 HEER- SCHAPPIJ OVER DE AARDE DE OORSPRONG HET VOORRECHT BEGREN- ZINGEN AANSPRAKE- LIJKHEID HERSTEL

3 De Bijbel verklaart de oorsprong en de reden van het bestaan van de mens op aarde; de mens werd door God geschapen om te heersen over de rest van de Schepping. “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!’” (Genesis 1:26) Dat is een gedelegeerde heerschappij. Wij zijn geschapen als getrouwe rentmeesters om in Gods plaats te heersen over de aarde. Iedereen van ons heeft een doel in dit leven. God heeft een plan voor een ieder van ons zoals Hij dat voor de mensheid heeft. God zegt over elkeen van ons “die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.” Jesaja 43:7). Laten wij onze levens aan Hem overgeven en laten we Hem Zijn doel in ons volbrengen.

4

5 “En de HEERE God gebood de mens: ‘Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.’” (Genesis 2:16-17) God gaf ons onbeperkte heerschappij over de Schepping. Het niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad, was een duidelijke grens die niet mocht worden overschreden. De Schepping lijdt nog steeds onder de gevolgen van het overschrijden van de grenzen die God had gesteld aan Adam en Eva. Gods Wet geeft in deze zondige wereld de grenzen aan van onze relatie tot God en onze naasten.

6 “En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.” (Openbaring 13:15) De Mensheid heeft de grenzen die God heeft gesteld op twee manieren overschreden: Welke principes zouden ons kunnen helpen om de grenzen van onze heerschappij te begrijpen? Zie Mattheüs 7:1, 12

7 “De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.” (Genesis 2:15) Adam werd als een goede rentmeester verantwoordelijk geacht voor het onderhouden van de Schepping. In het begin accepteerden dieren en planten Adams autoriteit over hen, en zij gaven hun genegenheid en vruchten terug. Nadat zonde de aarde binnendrong, rebelleerde de natuur tegen de heerschappij van de mensheid. Niettemin, we zijn nog steeds Gods rentmeesters, dus worden wij ook verantwoordelijk gehouden voor het onderhouden van de Schepping. Als wij ten onrechte de middelen van onze planeet exploiteren, dan zijn wij onverantwoordelijk voor God. Ecologie is een morele, ethische en theologische kwestie, met name wanneer de exploitatie van de aarde tot grote problemen voor anderen kan leiden.

8 “Zevende-dag Adventisten pleiten voor een eenvoudige, gezonde levensstijl, waar mensen niet op de loopband stappen van onbeteugeld consumentisme, goederenverkrijging, en de productie van afval. We roepen op tot respect van de schepping, terughoudendheid in het gebruik van de bronnen van de wereld, herwaardering van de eigen behoeften en de herbevestiging van de waardigheid van het geschapen leven.” Officiële Verklaring van de Kerk der Zevende-dag Adventisten aangaande Milieu, 1995

9 “Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.” (Openbaring 21:7) Christus kwam om de heerschappij die wij hebben verloren, te herstellen. Dat herstel zal volmaakt zijn bij Zijn Wederkomst (1 Korinthe 15:24). Desondanks kunnen we nu aan dat herstel beginnen door uit te reiken naar en het helpen van anderen. Ons wordt gevraagd om voor het fysieke, mentale en spirituele welzijn van de mensen om ons heen te zorgen, als kerk en als individu. Dat is belangrijk bij het omgaan met mensen in nood. Wij zijn geroepen om een licht te zijn dat hoop brengt aan deze wereld en de deur naar redding opent. (Zie Deut. 15:7-12; Luk. 14:12-14; 1Petr. 3:15; Jacobus 1:27; Jes. 58:7; 2Thess. 3:10).

10 Nu kennen wij de voorrechten, grenzen en verantwoordingsplicht van de heerschappij die God ons over de Schepping heeft gegeven. Wat moeten we eraan doen? Het begrijpen van onze plaats in de schepping als mens en hoe belangrijk het is om God als de Schepper van het heelal te erkennen Nederig en trouwe rentmeesters zijn voor onze Schepper. Zorgen voor mensen en Schepping met liefde en vriendelijkheid


Download ppt "Les 2 voor 9 juli 2016. HEER- SCHAPPIJ OVER DE AARDE DE OORSPRONG HET VOORRECHT BEGREN- ZINGEN AANSPRAKE- LIJKHEID HERSTEL."

Verwante presentaties


Ads door Google