De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET RIJK IS MIDDEN ONDER U MIIJN KIND, AL HET MIJNE IS HET UWE HET RIJK IS MIDDEN ONDER U Galilea Met de zondares, beluisteren wij het “Peccavi” van Narcís.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET RIJK IS MIDDEN ONDER U MIIJN KIND, AL HET MIJNE IS HET UWE HET RIJK IS MIDDEN ONDER U Galilea Met de zondares, beluisteren wij het “Peccavi” van Narcís."— Transcript van de presentatie:

1

2 HET RIJK IS MIDDEN ONDER U MIIJN KIND, AL HET MIJNE IS HET UWE HET RIJK IS MIDDEN ONDER U Galilea Met de zondares, beluisteren wij het “Peccavi” van Narcís Casanoves 18 e E. (7’34) Montserrat MIJN KIND, AL HET MIJNE IS HET UWE

3 Jezus kiest een NIEUW VOLK verenigd door zijn WOORD Lc 6,12 – 8,21: 1- Keuze van de 12 apostelen als zijn volk 2- Hij onderricht zijn leer (Preek in de vlakte) 3- Bevestigt zijn woorden met de wonderen: Centurio (zo 9); opwekking van het kind van de weduwe v. Naïm (zo 10); Hij is het die geneest: blinden, kreupelen (Antwoord aan de Doper) 4- Hij laat de zondares en andere vrouwen binnen in het nieuwe volk. (vandaag) 5- Hij legt hen de geheimen van het nieuwe RIJK uit (parabelen) - Zijn nieuwe FAMILIE zijn zij die naar Hem LUISTEREN Het meer vanaf Magdala

4 PASSAGES over MARIA v. BETHANIË en MAGDALENA in de evangeliën: Maria, zus van Martha en Lazarus : - Lc 10, Maria kiest het beste deel - Joh 11, dood v. Lazarus - Joh 12, Zalving te Behanië. Magdalena: - Mt 27 en 28, et Mc 15 en 16, bij het kruis, aan het graf en bij de verrijzenis – Lc 8, volgt Jezus in Galilea - Lc 24, graf en verrijzenis - Joh 19, bij het kruis – Joh 20, verschijning vd Verrezene. De VROUW die de voeten van Jezus ZALFT: Joh 12 Maria, zus van Martha en Lazarus te Bethanië, en Synoptici: “een vrouw” en geblameerd wegens het geld - Lc 7, een zondares en geblameerd door haar zonden. Telkens is Simon, een farizeeër, de gastheer. De auteurs gaan niet akkoord of Maria van Bethanië en Magdalena één persoon zijn, of twee of drie verschillende personen.

5 De ontdekte archeologische resten, spereken ons van een belangrijke stad, met de grootste haven van Israël. Video van Magdala: https://youtu.be/ec1tLULXHQ4 https://youtu.be/ec1tLULXHQ4 Nieuwe constructies Grote Byzantijnse gebouwen Straat met baden, 1 e E. Synagoge, 1 e E. Resten van Magdala

6 Lc 7,36-8,3 In die tijd vroeg een van de Farizeeën Jezus bij zich te eten. Jezus trad het huis van de Farizeeër binnen en ging aanliggen..

7 Al zouden we “farizeeërs” en zondaars zijn, Jezus neemt plaats aan onze tafel Wij kunnen allen SAMEN aanzitten aan tafel met Hem, zonder afstanden te scheppen Nieuwe kerk van Magdala

8 Een vrouw nu die in de stad als een zondares bekend stond, was te weten gekomen, dat Jezus in het huis van de Farizeeër te gast was. Zij nam een albasten vaasje met balsem mee en ging schreiend achter Hem, bij zijn voeten, staan. Haar tranen maakten zijn voeten nat …/

9 In plaats van zich te bedienen van de «Mikvaot» (zuiveringen) wierp de vrouw zich aan de voeten van Jezus De liefde vervult, de rituelen geven voldoening Kruik en Mikvaot van Magdala

10 /… die ze met haar hoofdhaar afdroogde. Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem.

11 En de Liefde wordt parfum Zij bemint omdat ze zich bemind voelde Byzantijns Mozïek met «Chrisma»

12 Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf: 'Als dit een profeet was zou Hij weten wie en wat voor een vrouw het is die Hem aanraakt; het is immers een zondares.'

13 Voor haar is de vergeving een cultus Voor de Farizeeër is de cultus een privilege Synagoge voor de Joodse cultus te Magdala

14 Jezus gaf hem ten antwoord: 'Simon, Ik heb u iets te zeggen,' waarop deze zei: 'Zeg het, Meester.' 'Een geldschieter had twee schuldenaars, de een was hem vijfhonderd, de ander vijftig denariën schuldig. Omdat zij die niet konden teruggeven, schold hij ze aan allebei kwijt. Wie van hen zal nu het meest van hem houden?' 'Ik veronderstel', antwoordde Simon, ' diegene aan wie hij het meeste heeft kwijtgescholden.' Jezus zei tot hem: 'Uw oordeel is juist.' Daarop keerde Hij zich tot de vrouw en zei tot Simon: 'Ge ziet die vrouw daar? Ik kwam uw huis binnen; gij hebt niet eens water over mijn voeten gegoten, maar mijn voeten zijn nat geworden door haar tranen en zij heeft ze met haar haren afgedroogd. Gij hebt Mij niet eens een kus gegeven, maar zij hield, sinds Ik binnenkwam, niet op mijn voeten te kussen. Gij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem.

15 De tranen, de haren, de kussen zijn uitingen van een hart, open als de wijdse zee Zonder vergeving blijft alles gesloten Strand en open zee van Magdala

16 Daarom zeg Ik u: haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want zij heeft veel liefde betoond. Aan wie weinig wordt vergeven, hij betoont weinig liefde.'

17 Verrijzenis- ontmoeting De LIEFDE wordt paas- ervaring Visvangst te Magdala No clic

18 Daarop sprak Hij tot haar: 'Uw zonden zijn vergeven.' De medeaanliggenden vroegen zich af: 'Wie is deze man, die zelfs zonden vergeeft?' Jezus zei tot de vrouw: 'Uw geloof heeft u gered: ga in vrede.'

19 Dit Geloof redt ons Barmhartigheid is het grote MIRAKEL dat Jezus ons gebracht heeft Kerk in Magdala- Centrum

20 Er volgde nu een tijd, waarin Hij predikend rondtrok door stad en dorp en de Blijde Boodschap van het Rijk Gods verkondigde.

21 Tot de oogst overvloedig wordt Dit is het Goede Nieuws dat wij moeten doen groeien Galilea

22 Voor Lucas zijn ook de vrouwen leerlingen van Jezus - Een engel bezoekt Maria, vol van genade - Ontmoeting van Maria en Elisabet - Hanna in de tempel, naast Simeon - Aan de weduwe van Naïm geeft Hij de opwekking van haar kind - Martha en Maria nodigen Jezus bij hen uit - De zondares zalft Jezus (vandaag) - Vrouwen volgen Jezus (vandaag) - Klagende vrouw op de kruisweg Deze gebeurtenissen zijn eigen aan Lucas, toegevoegd aan de andere evangeliën Bekijk de volgende paragraaf:

23 De twaalf vergezelden Hem, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren: Maria die Magdalena wordt genoemd, uit wie zeven duivels waren weggegaan, Johanna, de vrouw van Herodes' rentmeester Chuzas, Susanna en vele anderen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.

24 De uitgeslotenen van die tijd, worden door Jezus ingelijfd op voet van gelijk- heid. Een uitdaging voor onze maatschappij Zij gingen ook met Jezus mee Madelena, 15 e E. Tarragona

25 Verleen, Heer, dat wij allen, MANNEN én VROUWEN, U aanwezig weten aan onze zijde, en dat uw NABIJHEID ons nabij brengt aan de noden van de anderen

26 Monialen v. St. Benedictus v. Montserrat www.benedictinescat.com/montserrat www.benedictinescat.com/montserrat


Download ppt "HET RIJK IS MIDDEN ONDER U MIIJN KIND, AL HET MIJNE IS HET UWE HET RIJK IS MIDDEN ONDER U Galilea Met de zondares, beluisteren wij het “Peccavi” van Narcís."

Verwante presentaties


Ads door Google