De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 1. Lied voor de dienst?  2. Mededelingen  3. Votum en zegengroet  4. Ps.139:2.6.11  5. naar het gebed toe: Gez.171  6. gebed  7. Lezen: Luk.1:57-80.

Verwante presentaties


Presentatie over: " 1. Lied voor de dienst?  2. Mededelingen  3. Votum en zegengroet  4. Ps.139:2.6.11  5. naar het gebed toe: Gez.171  6. gebed  7. Lezen: Luk.1:57-80."— Transcript van de presentatie:

1  1. Lied voor de dienst?  2. Mededelingen  3. Votum en zegengroet  4. Ps.139:2.6.11  5. naar het gebed toe: Gez.171  6. gebed  7. Lezen: Luk.1:57-80  8. aansluitend Gez.160  9. preek  10. Gez.17 (staat niet op je lijstje - doe ik in plaats van Opw. nr. 7, want die kan ik niet vinden onder de titel die je geeft)  11. Geloofsbelijdenis + Opw. nr. 347  12. Gebed  13. aansluitend: Gez.145:1.3.4  14. Inzameling van de gaven (met zingen van kinderen)  15. Gez.167:2 en 3  16. Zegen  voor de sing-in blijven dan over:  Ps.146:1,  Ps.105:5,  Gez.148,  Gez.58,  Opw. nr. 595

2

3 Mijn mond spreekt nog geen enkel woord, of U hebt alles reeds gehoord. Omgeeft mij niet aan elke kant op heel mijn pad uw sterke hand? Mijn kennis is te klein bevonden, ik kan dit alles niet doorgronden. Psalm 139 Vers 2, 6 en 11

4 Ik loof het wonderbaar beleid waarmee U mij hebt toebereid Mijn hart en nieren zijn uw werk, ja, alles van mij draagt uw merk. U hebt het leven mij gegeven, mij in de moederschoot geweven. Psalm 139 Vers 2, 6 en 11

5 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden. Psalm 139 Vers 2, 6 en 11

6

7 Wees stil voor het aangezicht voor God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Gezang 171 Vers 1, 2 en 3

8 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur. Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Gezang 171 Vers 1, 2 en 3

9 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt. Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. Gezang 171 Vers 1, 2 en 3

10

11 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Gezang 160 Vers 1 en 2

12 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Gezang 160 Vers 1 en 2

13

14 Wie is God behalve onze Heer? En wie is een Rots behalve onze God? Een Schuilplaats en een Schild, een Burcht en een Bevrijder is Hij voor wie vertrouwen op Hem. Gezang 17 Vers 1 en 2

15 Wie is God behalve onze Heer? En wie is een Rots behalve onze God? Hij sterkt mij in de strijd en doet mij overwinnen keer op keer, ik geef voor eeuwig Hem de eer. Gezang 17 Vers 1 en 2

16

17 Ik geloof in God de Vader Schepper die de schepping draagt. In zijn Zoon, in Christus Jezus die, geboren uit de maagd. Aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam. Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand. Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader

18 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer Naam aller namen, naam aller namen Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader

19 Ik geloof in God de Trooster gaven van de Heil’ge Geest die Gods woord aan ons bevestigt: gaat en predikt en geneest Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan Dan zal elke knie zich buigen elke tong belijdt Zijn naam Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader

20 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer Naam aller namen, naam aller namen Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader

21

22 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid. Gezang 145 Vers 1, 3 en 4

23 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: leven om Jezus' wil in eeuwigheid! Gezang 145 Vers 1, 3 en 4

24 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! Gezang 145 Vers 1, 3 en 4

25

26 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Gezang 167 Vers 2 en 3

27 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! Gezang 167 Vers 2 en 3

28

29 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd. Psalm 146 Vers 1

30

31 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd. Psalm 105 Vers 5

32

33

34 Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan, sterren ontelbaar, overal vandaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam! Gezang 148 Vers 1, 2, 3 en 4

35 hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt, druppels ontelbaar, in de oceaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam! Gezang 148 Vers 1, 2, 3 en 4

36 Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht, geuren ontelbaar, zweven af en aan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam! Gezang 148 Vers 1, 2, 3 en 4

37 Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit. Mensen ontelbaar, overal vandaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam! Gezang 148 Vers 1, 2, 3 en 4

38 Zie ik de zon, sterren en de maan, wat een wonder dat ik mag bestaan! Heer hoe heerlijk is uw Naam! Heer, hoe heerlijk is uw Naam! Gezang 148 Vers 1, 2, 3 en 4

39

40 Jezus zegt: blijf niet alleen, vergeet je bange dromen. Laat het licht zijn om je heen, de zon is opgekomen. Ik ben het licht, Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt ziet het leven. Gezang 58 Vers 1, 2, en 3

41 In het donker lopen wij verloren rond te dwalen. Jezus zegt: ga mee met Mij, je ogen zullen stralen. Ik ben het licht, Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt ziet het leven. Gezang 58 Vers 1, 2, en 3

42 Blinkend als de morgenster die helder staat te schijnen zo is Jezus, onze Heer. Het donker zal verdwijnen. Ik ben het licht, Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt ziet het leven. Gezang 58 Vers 1, 2, en 3

43

44 Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis Nu mag ik zien wie U bent Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer Bij U wil zijn elk moment Opwekking 595 Licht van de wereld

45 Voor U wil ik mij buigen U wil ik aanbidden U wil ik erkennen als mijn Heer Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig U bent zo geweldig goed voor mij! Opwekking 595 Licht van de wereld

46 Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent Koning vol glorie en macht Bent als een kind naar de wereld gekomen Legde Uw heerlijkheid af Voor U wil ik mij buigen U wil ik aanbidden U wil ik erkennen als mijn Heer Opwekking 595 Licht van de wereld

47 Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig U bent zo geweldig goed voor mij! Voor U wil ik mij buigen U wil ik aanbidden U wil ik erkennen als mijn Heer Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig U bent zo geweldig goed voor mij! Opwekking 595 Licht van de wereld

48 En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonden deed En noot besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonden deed Opwekking 595 Licht van de wereld

49 Voor U wil ik mij buigen U wil ik aanbidden U wil ik erkennen als mijn Heer Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig U bent zo geweldig goed voor mij! Voor U wil ik mij buigen U wil ik aanbidden U wil ik erkennen als mijn Heer Opwekking 595 Licht van de wereld

50 Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig U bent zo geweldig goed voor mij! Opwekking 595 Licht van de wereld

51

52

53

54

55

56 Lucas 1 Vers 57 – 80 57 Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. 58 Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. 59 Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. 60 Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’ 61 Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die zo heet.’ 62 Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. 63 Hij vroeg om een schrijftablet en

57 Lucas 1 Vers 57 – 80 schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was verbaasd. 64 En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. 65 Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. 66 Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem. 67 Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie:

58 Lucas 1 Vers 57 – 80 68 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. 69 Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar, uit het huis van David, zijn dienaar, 70 zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: 71 bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. gered uit de greep van allen die ons haten. 72 Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders

59 Lucas 1 Vers 57 – 80 en herinnert hij zich zijn heilig verbond: 73 de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, 74 ontkomen aan onze vijanden, dat wij, 74 ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, 75 toegewijd en oprecht, hem zonder angst zouden dienen, 75 toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. altijd levend in zijn nabijheid. 76 En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,

60 Lucas 1 Vers 57 – 80 77 en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. door de vergeving van hun zonden. 78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan 79 en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

61 Lucas 1 Vers 57 – 80 80 Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

62

63  1. Lied voor de dienst?  2. Mededelingen  3. Votum en zegengroet  4. Ps.139:2.6.11  5. naar het gebed toe: Gez.171  6. gebed  7. Lezen: Luk.1:57-80  8. aansluitend Gez.160  9. preek  10. Gez.17 (staat niet op je lijstje - doe ik in plaats van Opw. nr. 7, want die kan ik niet vinden onder de titel die je geeft)  11. Geloofsbelijdenis + Opw. nr. 347 uitgetypt, met Peter Nieuwenhuis overleggen.  12. Gebed  13. aansluitend: Gez.145:1.3.4  14. Inzameling van de gaven (met zingen van kinderen)  15. Gez.167:2 en 3  16. Zegen  voor de sing-in blijven dan over:  Ps.146:1,  Ps.105:5,  Gez.148,  Gez.58,  Opw. nr. 595 uitgetypt, met Peter Nieuwenhuis overleggen.

64


Download ppt " 1. Lied voor de dienst?  2. Mededelingen  3. Votum en zegengroet  4. Ps.139:2.6.11  5. naar het gebed toe: Gez.171  6. gebed  7. Lezen: Luk.1:57-80."

Verwante presentaties


Ads door Google