De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE EUROPESE REKENKAMER JAARVERSLAG 2010 Presentatie Vaste Kamer Commissies, Tweede Kamer Den Haag, 10 November 2011 Gijs de Vries Lid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE EUROPESE REKENKAMER JAARVERSLAG 2010 Presentatie Vaste Kamer Commissies, Tweede Kamer Den Haag, 10 November 2011 Gijs de Vries Lid."— Transcript van de presentatie:

1 www.eca.europa.eu DE EUROPESE REKENKAMER JAARVERSLAG 2010 Presentatie Vaste Kamer Commissies, Tweede Kamer Den Haag, 10 November 2011 Gijs de Vries Lid van de Europese Rekenkamer

2 ONTVANGSTEN 2010 Totaal 127,8 miljard euro

3 UITGAVEN 2010 Totaal 122,2 miljard euro

4 www.eca.europa.eu DE EUROPESE REKENKAMER Kernboodschap

5  De rekeningen over 2010 geven een getrouw beeld van de financiële situatie van de EU en van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen over het jaar  Daarentegen vertoonden de onderliggende betalingen bij deze rekeningen materiële fouten, met een geschat foutenpercentage van 3,7 % voor de algehele EU-begroting  De controlesystemen waren over het geheel genomen gedeeltelijk doeltreffend in het waarborgen van de regelmatigheid van de betalingen KERNBOODSCHAP OVER 2010

6 DE EUROPESE REKENKAMER Wijzigingen in het Jaarverslag 2010  hergroepering van bepaalde uitgaven  geschatte foutenpercentages zijn opgenomen  nadruk op aanbevelingen met de follow-up van aanbevelingen uit voorgaande jaren  een nieuw hoofdstuk over resultaatkwesties

7 Geschat foutenpercentage voor de gecontroleerde populatie van betalingen 2006-2010

8 Resultaten van de toetsing van verrichtingen over 2010

9  De rekeningen over 2010 geven een getrouw beeld van de financiële situatie van de EU en van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen over het jaar  Het aandeel van voorschotbetalingen – voorfinanciering – in de EU-begroting is aanzienlijk gestegen. De regels voor financiële verslaglegging en het toezicht zijn niet op adequate wijze aangepast. VOORFINANCIERING

10 www.eca.europa.eu DE EUROPESE REKENKAMER De resultaten voor specifieke terreinen

11  De controlesystemen waren doeltreffend  De verrichtingen vertoonden geen materiële fouten ONTVANGSTEN 2010 127,8 miljard euro

12 ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN 9,3 miljard  De controlesystemen waren doeltreffend  Over het geheel genomen geen materiële fouten, en een geschat foutenpercentage van 0,4 %  Fouten en gebreken aangetroffen in aanbestedingsprocedures

13 ONDERZOEK EN ANDER INTERN BELEID 9,0 miljard euro  De controlesystemen waren gedeeltelijk doeltreffend  Over het geheel genomen geen materiële fouten, en een geschat foutenpercentage van 1,4 %  Het niveau en de frequentie van de fouten in tussentijdse en saldobetalingen bij het zesde en zevende kaderprogramma voor onderzoek waren echter aanzienlijk  De belangrijkste foutenbron – de onjuiste berekening van personeels- en indirecte kosten

14 EXTERNE STEUN, ONTWIKKELING EN UITBREIDING 6,5 miljard euro  De controlesystemen waren gedeeltelijk doeltreffend  Over het geheel genomen geen materiële fouten, en een geschat foutenpercentage van 1,7 %  Wel werd een materieel foutenpercentage aangetroffen in de tussentijdse en saldobetalingen aan begunstigden  De belangrijkste foutenbronnen – uitgaven gedaan buiten de subsidiabiliteitsperiode, opname van niet-subsidiabele uitgaven in kostendeclaraties of uitgaven zonder toereikende bewijsstukken en betalingen die niet door contracten werden gedekt

15 EUROPESE ONTWIKKELINGSFONDSEN (EOF) 3,2 miljard euro  De controlesystemen waren gedeeltelijk doeltreffend  De EOF-rekeningen en ontvangsten waren wettig en regelmatig  De EOF-vastleggingen waren wettig en regelmatig, maar er werden niet-kwantificeerbare fouten aangetroffen in aanbestedingen  Een materieel foutenniveau in de EOF-betalingen aan projecten, met een geschat foutenpercentage van 3,4 %  De fouten hadden met name betrekking op de subsidiabiliteitsvoorwaarden

16  De controlesystemen waren gedeeltelijk doeltreffend  De door het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem – (GBCS) rechtstreekse betalingen vertoonden geen materiële fouten  Plattelandsontwikkeling was bijzonder foutgevoelig  37 % van de getoetste betalingen bevatte fouten, met een geschat foutenpercentage van 2,3 % LANDBOUW EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN 56,8 miljard euro

17  De auditautoriteiten waren gedeeltelijk doeltreffend in het waarborgen van de regelmatigheid van de verrichtingen  Cohesie is het meest foutgevoelige EU-uitgaventerrein  49% van de getoetste betalingen bevatte fouten, met een geschat foutenpercentage van 7,7 %  De belangrijkste foutenbronnen – niet-subsidiabele projectkosten en overtredingen van de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten COHESIE, ENERGIE EN VERVOER 40,6 miljard euro

18 RESULTATEN BEHALEN MET DE EU-BEGROTING  Nieuw onderdeel in het Jaarverslag 2010 (Hoofdstuk 8)  Bevat de opmerkingen van de ERK over de zelfevaluatie van de Commissie over haar prestaties in de jaarlijkse activiteitenverslagen  Bevat de voornaamste resultaten van de eigen doelmatigheidscontroles van de ERK in het afgelopen begrotingsjaar  Tijdens de planning van de uitgavenprogramma’s van de EU moeten de Commissie en de lidstaten meer aandacht besteden aan de vaststelling van SMART-doelstellingen – specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden – alsook aan het opsporen en aanpakken van de risico’s voor de uitvoering.

19 INKOMSTEN EU  Douanerechten en heffingen  Afdrachten berekend op basis van door lidstaten geïnde BTW  Afdrachten op basis BNI  ERK: scope limitation voor BTW en BNI: geen ERK oordeel over kwaliteit van nationale gegevens  Controlegat opvullen via lidstaatverklaring?

20 INSTRUMENTEN M.B.T. DE FINANCIËLE (EURO) CRISIS  European System of Financial Supervision  European Financial Stability Mechanism  European Financial Stability Facility  European Stability Mechanism  Onsamenhangende controlemechnismen


Download ppt "DE EUROPESE REKENKAMER JAARVERSLAG 2010 Presentatie Vaste Kamer Commissies, Tweede Kamer Den Haag, 10 November 2011 Gijs de Vries Lid."

Verwante presentaties


Ads door Google