De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET KRUIS EN ZIJN SCHADUW. De volmaaktheid van het offer van Christus Hebreeën 9: 11-15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET KRUIS EN ZIJN SCHADUW. De volmaaktheid van het offer van Christus Hebreeën 9: 11-15."— Transcript van de presentatie:

1 HET KRUIS EN ZIJN SCHADUW

2

3 De volmaaktheid van het offer van Christus Hebreeën 9: 11-15

4 Het verbond en het heiligdom Hebreeën 8: 1-9 Hebreeën 8: 6 – een beter verbond Hebreeën 8: 7 – een tweede verbond Hebreeën 8: 8 - een nieuw verbond Hebreeën 8: 9 - Mijn verbond

5 Hebreeën 8: 7 – het eerste verbond Hebreeën 8: 9 – het verbond met de vaderen

6 Het eerste verbond met Adam Zíj hebben echter als Adam het verbond overtreden. Hosea 6: 7 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Genesis 2: 16, 17

7 Het nieuwe, eeuwige verbond is de belofte van God, bekrachtigd met een eed Psalm 105: 4-11 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Hebreeën 9: 15

8 De belofte voor het volk Israël Exodus 6: 1-8 Exodus 15: 11-18

9 Het eerste, of het oude verbond Exodus 19: 4-8 Exodus 24: 1-3

10 Toen de HEERE uw woorden hoorde, toen u tot mij sprak, zei de HEERE tegen mij: Ik heb de woorden van dit volk, die zij tot u gesproken hebben, gehoord; alles wat zij gezegd hebben, is goed. Och, hadden zij maar zo'n hart, om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan! Deuteronomium 5: 28, 29

11 Het volk verbrak het verbond

12 De vernieuwing van Gods belofte, het nieuwe verbond Exodus 34: 5-10

13 De Tien Geboden zijn de woorden van het verbon d Exodus 34: 28

14 Het nieuwe verbond en de Tien Geboden Jeremia 31: 31-33 Hebreeën 8: 10-12

15 God zal het doen Ezechiël 36: 24-27 Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Filippenzen 2: 13

16 Gods verlossingswerk geopenbaard in het heiligdom “O God, Uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? U bent de God Die wonderen doet, U hebt Uw macht bekendgemaakt onder de volken. U hebt Uw volk door Uw sterke arm verlost, de nakomelingen van Jakob en van Jozef.” Psalm 77: 14-16

17 De heerlijkheid die Mozes zag Exodus 34: 29-35 Patriarchen en Profeten, blz. 292 (Patriarchs and Prophets, p. 330) De heerlijkheid op het gelaat van Mozes illustreert de zegeningen die het gebodenhoudend volk van God ontvangt door het middelaarswerk van Christus.

18 Karaktervorming, blz. 36 (Education, p. 36) Door Christus moest het doel worden vervuld waarvan de tabernakel een symbool was… In dit alles wilde God, dat Zijn volk Zijn bedoeling las voor de menselijke ziel.

19 De bedekking van ongeloof 2 Korinthe 3: 12-15

20 Bijbelcommentaar, blz. 505 (Bible commentary, vol. 6, p. 1096) Aan Mozes werd de betekenis ontvouwd van de zinnebeelden en schaduwen, die heen wezen naar Christus. Hij zag ten einde toe wat gedaan zou worden als schaduw en werkelijkheid elkaar bij de dood van Christus zouden ontmoeten. Hij zag dat de mens alleen door Christus de zedenwet kan houden. Door het overtreden van deze wet bracht de mens de zonde in de wereld en met de zonde kwam de dood…

21 … Christus werd de verzoening voor de zonden van de mens. Hij nam zelf de vloek voor de ongehoorzaamheid op Zich. De slachtoffers en offeranden wezen op het offer dat Hij zou brengen. Het geslachte lam was een zinnebeeld van het Lam, dat de zonde der wereld zou wegnemen…

22 … Het zien van wat zou worden weggedaan, het zien van Christus, geopenbaard in de wet, verlichtte het gelaat van Mozes. De bediening van de wet, gegraveerd in steen, was een bediening des doods. Zonder Christus bleef de zondaar onder de vloek der wet, zonder hoop op vergeving. De bediening had van zichzelf geen heerlijkheid, maar de beloofde Zaligmaker, die geopenbaard werd in de zinnebeelden en schaduwen van de ceremoniële wet, maakten de zedenwet heerlijk.

23 Het oude en het nieuwe verbond Jezus – De Wens der Eeuwen, blz. 20 (Desire of ages, p. 29) Naarmate de Joden van God afdwaalden, verloren zij in grote mate de betekenis van de offerdiensten uit het oog. Die diensten waren door Christus zelf ingesteld. Elk onderdeel ervan wees op Hem en de dienst was vol leven en geestelijke schoonheid. Maar de Joden verloren het geestelijke leven uit deze diensten en klemden zich vast aan dode vormendienst…

24 … Zij vertrouwden op de offeranden en diensten in plaats van te vertrouwen op Hem, naar wie deze wezen. Om de plaats van deze verloren dingen op te vullen stelden de priesters en rabbi’s tal van inzettingen in, en hoe strikter zij werden, des te minder werd Gods liefde gezien. Zij bepaalden hun heiligheid naar de mate van de veelheid van hun vormendiensten, terwijl hun harten vol hoogmoed en huichelarij waren.

25 Geloof in Christus neemt de bedekking weg 2 Korinthe 3: 16-18

26 Karaktervorming, blz. 15 (Education, p. 15, 16) Om in de mens het beeld van zijn Maker te herstellen, hem terug te brengen tot de volmaaktheid waarin hij was geschapen, de ontwikkeling van lichaam, verstand en ziel te bevorderen, opdat het goddelijk doel in zijn schepping verwerkelijkt zou worden – zie daar het werk der verlossing. Dit is het doel van de opvoeding(karaktervorming), het heerlijke doel van het leven.

27 Onze hoop op de belofte van God – op Zijn verbond Hebreeën 6: 11-20 Openbaring 14: 12


Download ppt "HET KRUIS EN ZIJN SCHADUW. De volmaaktheid van het offer van Christus Hebreeën 9: 11-15."

Verwante presentaties


Ads door Google