De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rechten van de patiënte tegenover de gynaecoloog en de vroedvrouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rechten van de patiënte tegenover de gynaecoloog en de vroedvrouw."— Transcript van de presentatie:

1 De rechten van de patiënte tegenover de gynaecoloog en de vroedvrouw

2 Herman Nys KU Leuven

3 Rechten van de patiënt De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt regelt “de” rechten van “de” patiënt. Ze werd gewijzigd door de wet van 24 november 2004 (invoeging van artikel 11bis) en van 13 december 2006 (wijziging van meerdere bepalingen)

4 “Patiënt” « DE PERSOON AAN WIE GEZONDHEIDSZORG WORDT VERSTREKT AL DAN NIET OP EIGEN VERZOEK » (art.2, 1°) Niet op eigen verzoek : wilsonbekwame patiënten/minderjarigen/personen die een medische controle/expertise moeten ondergaan

5 “Gezondheidszorg” “Diensten verstrekt door een beroepsbeoefenaar met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de gezondheidstoestand van een patiënt of om de patiënt bij het sterven te begeleiden”(art. 2, 2°).

6 “beroepsbeoefenaar” Alle zogenaamde W.U.G. beroepen: Artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en vroedvrouwen, paramedici, zorgkundigen en hulpverleners-ambulanciers Niet : (klinisch) psychologen; psychotherapeuten voorzover geen w.u.g. beroep; niet-conventionele hulpverleners;

7 Nood aan specifieke bescherming Teneinde rekening te houden met de nood aan specifieke bescherming kan de koning na advies van de federale commissie voor de rechten van de patiënt “nadere regels” bepalen inzake de toepassing van de patiëntenrechtenwet (art.3 §2). De koning heeft deze bevoegdheid nog niet gebruikt.

8 Wie moet de rechten respecteren? “ De beroepsbeoefenaar leeft de bepalingen van deze wet na binnen de hem door of krachtens de wet toegewezen bevoegdheden” (art.4, eerste lid) Hieruit volgt dat de rechten van de patiënte niet identiek zijn tegenover de gynaecoloog en de vroedvrouw

9 Plichten van de patiënt IN DE MATE WAARIN DE PATIENT HIERAAN ZIJN MEDEWERKING VERLEENT, EERBIEDIGT DE HULPVERLENER DE RECHTEN VAN DE PATIENT (art.4) Bv. Informatie verstrekken; therapietrouw; zich niet verzetten tegen het aanleggen van een patiëntendossier; gematigd omgaan met inzagerecht en recht op afschrift; kortom zich als een ‘goede patiënt’ gedragen.

10 KWALITEITSVOLLE DIENSTVERSTREKKING PATIENT HEEFT RECHT OP KWALITEITSVOLLE DIENSTVERSTREKKING DIE BEANTWOORDT AAN ZIJN BEHOEFTEN (art.5) Behoeften; niet : eisen, grillen, verlangens -> dialoogmodel, geen consumentenmodel

11 VRIJE KEUZE PATIENT HEEFT RECHT OP VRIJE KEUZE EN RECHT OP WIJZIGING VAN DIE KEUZE BEHOUDENS WETTELIJKE BEPERKINGEN (art.6) Vrije keuze is belangrijk met het oog op de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Maar die vrije keuze is niet absoluut: zij betekent dat een derde (overheid; ziekenfonds; verzekeraar enz) een patiënt niet kan dwingen zich door een bepaalde zorgverlener te laten behandelen. Dat is wat anders dan te kunnen kiezen tussen 30 soorten joghurt… Belemmeren van de vrije keuze kan strafbaar zijn als schuldig verzuim

12 INFORMATIE GEZONDHEIDSTOESTAND RECHT OP ALLE HEM BETREFENDE INFORMATIE DIE NODIG IS OM INZICHT TE KRIJGEN IN DE GEZONDHEIDSTOESTAND EN DE VERMOEDELIJKE EVOLUTIE ERVAN (art.7) In duidelijke taal/ op verzoek van de patiënt schriftelijk en op verzoek van de patiënt aan diens vertrouwenspersoon vertegenwoordiger

13 INFORMATIE GEZONDHEIDSTOESTAND –RECHT NIET TE WETEN OP UITDRUKKELIJK VERZOEK –TENZIJ ERNSTIG NADEEL VOOR GEZONDHEID PATIENT OF DERDEN NA RAADPLEGING COLLEGA

14 INFORMATIE GEZONDHEIDSTOESTAND THERAPEUTISCHE EXCEPTIE = GEEN INFORMATIE ZO ERNSTIG NADEEL VOOR GEZONDHEID PATIENT EN MITS OVERLEG MET EEN COLLEGA EN NOTA IN PATIENTENDOSSIER

15 TOESTEMMING NA INFORMATIE (art.8) PATIENT HEET RECHT OM VOORGELICHT – VOORAF – EN VRIJ TOE TE STEMMEN IN IEDERE TUSSENKOMST UITDRUKKELIJK BEHALVE INDIEN GEDRAGING PATIENT DUIDELIJK SCHRIFTELIJK MITS TOESTEMMING BEIDE PARTIJEN

16 TOESTEMMING NA INFORMATIE DOEL – AARD – URGENTIE – DUUR FREQUENTIE VOOR DE PATIENT RELEVANTE TEGENAANWIJZINGEN – NEVENWERKINGEN EN RISICO’S (Hof van Cassatie 26 juni 2009!) NAZORG ALTERNATIEVEN FINANCIELE GEVOLGEN GEVOLGEN WEIGERING

17 WEIGERING VAN TOESTEMMING (art.8 §4) PATIENT HEEFT RECHT EEN TUSSENKOMST TE WEIGEREN SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING OP VERZOEK VAN IEDERE PARTIJ MAAKT GEEN EINDE AAN RECHT OP KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING

18 VOORAFGAANDE WEIGERING INDIEN PATIENT TOEN HIJ NOG BEKWAAM WAS EEN WELBEPAALDE TUSSENKOMST HEEFT GEWEIGERD DIENT DEZE WEIGERING TE WORDEN GERESPECTEERD INDIEN PATIENT ONBEKWAAM IS GEWORDEN (art.8 §4)

19 Spoedhulp Ingeval van spoedhulp kan een beroep worden gedaan op de veronderstelde toestemming (art. 8 §5)

20 Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier Elke patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier (art. 9 §1 WP) Bevorderen van continuïteit en kwaliteit van hulpverlening Patiënt heeft recht op toevoeging van documenten (bijv. Een voorafgaande weigering)

21 Recht op inzage (art. 9, § 2) Principieel rechtstreeks recht op inzage –Patiënt kan dossier zelf inzien –Kan zich laten bijstaan door vertrouwenspersoon –Kan inzagerecht zelfs delegeren aan vertrouwenspersoon Inzage moet uitzonderlijk onrechtstreeks via een wug beroepsbeoefenaar wanneer tevoren de therapeutische exceptie werd ingeroepen en de motivering daarvoor nog steeds geldig is.

22 Recht op inzage (art.9 §2) Verzoek tot inzage moet –In beginsel ‘onverwijld’ worden ingewilligd –Ten laatste ‘binnen vijftien dagen’ ingewilligd worden –Volgens MvT: slechts binnen ‘redelijke termijn’ na vorige aanvraag

23 Uitzonderingen op inzage Uitzonderingsregime –Voor persoonlijke notities –Gegevens betreffende derden Persoonlijke notities en gegevens betreffende derden zijn in beginsel uitgesloten van inzage Persoonlijke notities kunnen wel ingezien worden door een WUG beroepsbeoefenaar (die dan rapporteert aan patiënt)

24 Recht op afschrift van patiëntendossier Patiënt heeft recht op afschrift van dossier ‘Afschrift’ is fotokopie, cd-rom, … Afschrift is niet mogelijk voor –Persoonlijke notities –Gegevens over derden –Gegevens waarop nog geldige therapeutische exceptie van toegepassing is

25 Recht op afschrift (kopie) “Strikt persoonlijk en vertrouwelijk” !!! Tegen maximumkostprijs Afschrift MOET geweigerd worden –Bij duidelijke aanwijzingen dat patiënt onder druk wordt gezet om afschrift aan derden mee te delen

26 Post mortem-inzage (art.9 Erfgenamen hebben recht op inzage: –Indien verzoek gemotiveerd en ‘gespecifieerd’ is –Indien patiënt zich niet uitdrukkelijk verzet heeft –Via wug- beroepsbeoefenaar (onrechtstreeks) –Erfgenamen tot de 2 e graad

27 BESCHERMING PRIVE LEVEN EN INTIMITEIT (art.10° ENKEL PERSONEN VAN WIE DE AANWEZIGHEID IS VERANTWOORD IN HET KADER VAN DE DIENSTVERSTREKKING MOGEN AANWEZIG ZIJN BIJ DE ZORG, DE ONDERZOEKEN EN DE BEHANDELINGEN BEHOUDENS TOESTEMMING PATIENT

28 KLACHTRECHT (art.11) PATIENT HEEFT HET RECHT EEN KLACHT NEER TE LEGGEN BIJ DE BEVOEGDE OMBUDSFUNCTIE OMBUDSFUNCTIE VOORKOMT KLACHTEN EN BEMIDDELT BIJ KLACHTEN IN IEDER ZIEKENHUIS VERPLICHT EEN OMBUDSFUNCTIE BIJ COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIENT EEN RESIDUAIRE OMBUDSFUNCTIE

29 Vertegenwoordiging van de patiënt 3 groepen –Minderjarige patiënten –Wettelijk onbekwaamverklaarde patiënten –Feitelijk onbekwame patiënt Coma Dementie

30 Vertegenwoordiging van een minderjarige (art.12) Door ouder(s) / voogd Betrokken bij beslissing in functie van de leeftijd en maturiteit van het kind Zelfstandige uitoefening van de rechten indien de minderjarige tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is

31 Vertegenwoordiging van een meerderjarige onder beschermingsstatuut Onder het beschermingsstatuut van verlengd minderjarige of onbekwaamverklaring (art.13) De rechten worden uitgeoefend door de voogd

32 Vertegenwoordiging zonder beschermingsstatuut (artikel 14) CASCADEREGELING: De ‘door de patiënt benoemde vertegenwoordiger’ Aanwijzing geschiedt door bijzonder mandaat –Ondertekend door patiënt –Èn vertegenwoordiger Door beiden herroepbaar

33 Vertegenwoordiging zonder beschermingsstatuut Samenwonende echtgenoot/ wettelijk samenwonende partner / feitelijk samenwonende partner Een meerderjarig kind Een ouder Een meerderjarige broer of zus Indien geen familieleden aanwezig of beschikbaar of een conflict: de arts treedt op als belangenbehartiger, na multidisciplinair overleg.

34 GRENZEN VERTEGENWOORDIGING(art.15 §2) IN HET BELANG VAN DE PATIENT EN OM EEN BEDREIGING VAN DIENS LEVEN OF EEN ERNSTIGE AANTASTING VAN DIENS GEZONDHEID AF TE WENDEN WIJKT DE HULPVERLENER AF VAN DE BESLISSING VAN DE VERTEGENWOORDIGER (art.15)

35 Grenzen vertegenwoording (art.15 §1) Aan vertegenwoordiger kan inzage en afschrift van dossier geweigerd worden indien dit nodig is voor bescherming van privéleven van patiënt Inzage kan nog door wug beroepsbeoefenaar aangeduid door vertegenwoordiger

36 BESLUITEN


Download ppt "De rechten van de patiënte tegenover de gynaecoloog en de vroedvrouw."

Verwante presentaties


Ads door Google