De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ECENT 12 mei 2011. 2 Bètavernieuwing na 2010 tijdpad invoering nieuwe examenprogramma’s gericht op invoering in 2013 –nieuwe NLT zeker in 2012 nieuwe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ECENT 12 mei 2011. 2 Bètavernieuwing na 2010 tijdpad invoering nieuwe examenprogramma’s gericht op invoering in 2013 –nieuwe NLT zeker in 2012 nieuwe."— Transcript van de presentatie:

1 ECENT 12 mei 2011

2 2 Bètavernieuwing na 2010 tijdpad invoering nieuwe examenprogramma’s gericht op invoering in 2013 –nieuwe NLT zeker in 2012 nieuwe syllabi profielvakken in de loop van 2011 –inclusief veldconsultatie –scheikunde waarschijnlijk medio 2012 OCW vraagt oordeel uitgevers over haalbaarheid invoering 2013 –kan per vak verschillen –uitspraak wordt in mei verwacht OCW besluit na vaststelling syllabi

3 3 Bètavakvernieuwing 1.Aanleiding, ambities 2.Ontwikkeling door commissies en pilot 3.Planning 4.Invoering

4 4 1. Aanleiding en ambities maatschappelijke ontwikkelingen meer instroom in bèta-techniek opleiding nodig: kwaliteit en kwantiteit snelle ontwikkelingen in wetenschap en technologie ambities, mede na knelpuntenanalyse betere uitvoerbaarheid van de programma's meer succes van leerlingen in vervolgonderwijs meer samenhang tussen de bètavakken meer relevantie en actualiteit extra ambitie blijvende vernieuwing bèta-onderwijs

5 5 2. Ontwikkeling door commissies en pilot opdracht aan vernieuwingscommissies vernieuw de inhoud van de examenprogramma's maak zo een nieuwe aanpak van het  -onderwijs mogelijk

6 6 resultaat van ontwikkeling advies-examenprogramma's, als kader voor invoering en opschaling consensus over pijlers voor nadere invulling en aanvulling –werken met contexten en concepten –actualiteit en relevantie –aansluiting vo-ho –samenhang

7 7 vakspecifiek zie handout

8 8 3. planning vakvernieuwing, stand 2011 pilots afgerond (nog niet voor wiskunde) ontwikkeling examens loopt door adviezen 1-2-2011 overhandigd aan minister intensieve voorbereiding op invoering, start in 2011 richtdatum landelijke invoering 2013 –eerste havo-examen 2015 –eerste vwo-examen 2016

9 9 duurzaamheid van bètavernieuwing in inhoud fundering in concepten, flexibiliteit in contexten –vaker beperkte veranderingen mogelijk –programma’s makkelijker actueel en relevant te houden samenhang binnen en tussen vakken –binnen vakken door sterker verbindende concepten bijv. micro-macro, systeembegrippen, modelbegrip –tussen vakken door verbinding in concepten denk- en werkwijzen thema’s notitie Samenhang helpt scholen en auteurs bij planning en onderbouwing

10 kernconcepten systeem schaal verandering energie materie ruimte tijd wisselwerking 10 denk- & werkwijzen ontwikkeling van kennisbasis modelvorming onderzoeken ontwerpen communicatie samenhang thema’s communicatie duurzaamheid gezondheid materialen transport veiligheid voeding wereldbeeld

11 ondersteuning –doorloop-pilotdocenten –steunpunten –opleiders en nascholers –NVON –IOBT (= bèta-vakverenigingen) –uitgevers –SLO –CvE / Cito 11 direct betrokken bij invoering –docenten vo –schoolleiders vo andere belanghebbenden –docenten en directies ho (instroom, kwaliteit, rendement) –OCW (kwaliteit, meer bèta’s) –PBT (Bèta Excellent programma, instroom) duurzaamheid van bètavernieuwing in proces samenwerking tussen belanghebbendenbelanghebbenden

12 12 4. voorbereiding op invoering wat moet –examenprogramma’sexamenprogramma’s wat kan –leermiddelenleermiddelen –professionaliseringprofessionalisering wat mag –eigen beleid van scholeneigen beleid van scholen

13 13 wat scholen moeten: examenprogramma’s informatie beschikbaar via betanova.nl, cve.nl en de vaksites nieuwe eindtermen (CE & SE) syllabi handreikingen materiaal en evaluaties uit de pilots

14 14 wat scholen kunnen kiezen: leermiddelen methodes uitgevers voorbeeldmaterialen pilots materialen steunpunten materialen leermiddelenplein etc eigen materialen

15 15 wat scholen kunnen kiezen: professionalisering wat inhoudelijk vakdidactisch organisatorisch hoe cursorisch uitwisseling in gemeenschappen ontwikkeling in gemeenschappen

16 16 wat scholen verder mogen: eigen beleid voor aanbieders relevant in vier pijlers van vakvernieuwing werken met contexten en concepten actualiteit en relevantie aansluiting HO samenhang

17 17 alle informatie op www.betanova.nlwww.betanova.nl

18 vragen aan opleiders 1.Waar past jouw opleidingsexpertise in de invoeringsactiviteiten? a.welke expertise, welke onderwerpen? b.waar in de keten / het netwerk/ het web? 2.Welke activiteiten adviseer jij de verschillende web-partners uit te voeren? a.w.b. docentontwikkeling, schoolontwikkeling? b.w.b. vakontwikkeling, materiaalontwikkeling? c.w.b. coördinatie en verduurzaming 18


Download ppt "ECENT 12 mei 2011. 2 Bètavernieuwing na 2010 tijdpad invoering nieuwe examenprogramma’s gericht op invoering in 2013 –nieuwe NLT zeker in 2012 nieuwe."

Verwante presentaties


Ads door Google