De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tielt infoavond 6 september 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tielt infoavond 6 september 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tielt infoavond 6 september 2016

2 2 Inhoud  Afbakeningslijn  DeelRUP’s  Tielt Noord  Huffeseele  Stedelijk groen  Landschapspark  Inspraak en verdere timing

3 3 Afbakeningslijn

4 4 DeelRUP’s  Tielt-Noord  Huffeseele  Stedelijk groen  Landschaps- park

5 5 Tielt-Noord N37 N35 Kanegemstraat

6 6 Tielt-Noord Taakstelling bijkomend 45ha regionale bedrijvigheid (ca. 41ha agrarisch gebied wordt herbestemd) -art.1: zone voor regionale bedrijvigheid

7 7 Tielt-Noord Uitwerking buffering en groenassen (bomenrijen) -Visuele integratie en verbindingen voor zwakke weggebruikers -Ten noorden en ten zuiden van de Kanegemstraat oost-west en noord-zuid

8 8 Tielt-Noord Ontsluiting van het plangebied enten op de bestaande structuur (N37 richting Aalter en N35 richting Deinze) -vrachtverkeer enkel langs twee bestaande ontsluitingspunten toegelaten.

9 9 Tielt-Noord Toewijzen deelzone voor specifieke bedrijven ( ) -breekinstallaties, afvalverwerking met sloopactiviteiten in open lucht, en slib -en mestverwerking (min. 3,5 tot max. 6 hectare)

10 10 Tielt-Noord Zone voor waterbeheersing

11 11 Tielt-Noord Zone voor bedrijvigheid en complementaire functies -Zone bestemd voor regionale bedrijven met beperkte perceelsoppervlakte, gekoppeld aan bestaande woning ifv bedrijfswoning -Collectieve bedrijfsvoorzieningen en complementaire en dienstverlenende bedrijven zijn toegelaten

12 12 Tielt-Noord

13 13 Tielt-Noord Zone voor grootschalige kleinhandel en regionale bedrijvigheid -In overdruk bestaande woningen en hotel en horeca toegelaten

14 14 Tielt-Noord Zone voor lokale bedrijvigheid -Perceelsoppervlakte max. 5000m² (uitz.: bestaande bedrijven en startersinfrastructuur)

15 15 Tielt-Noord Ook hier buffering en lineaire groenstructuur

16 16 N399 Kasteelstraat Huffeseele

17 Taakstelling: uitbreiding 11,5ha lokale bedrijvigheid (10,4ha wordt bestemd als zone voor lokale bedrijvigheid, waarvan ca. 2ha met zichtlocatie) -Nieuwe ontsluiting op Meulebeeksesteenweg Huffeseele

18 Groenbuffer (15m) tussen zone voor lokale bedrijven en woningen en bouwvrije tuinstrook (15m) Fiets en voetgangersdoorsteek -min. 15m breed met fietspad in het groen -min. 4m breed doorheen bedrijventerrein Huffeseele

19 Zone voor woningbouw en kantoren (conform GRS), -Gebouwen moeten bouwfysisch geschikt zijn voor beide functies Huffeseele

20 Onteigeningsplan opgenomen voor zone voor lokale bedrijvigheid Huffeseele

21 Herbestemmen bestaande bedrijventerrein naar zone voor gemengde bedrijvigheid -Bestaande vergunde gebouwen en functies kunnen worden gehandhaafd Huffeseele

22 22 Abeelstraat Sint-Amandstraat N399 Stedelijk groen

23 Stedelijk groen Stedelijk groen ent zich op de oude spoorzate als zachte recreatieve verbinding Tielt- Meulebeke -art.4: landschappelijke fiets- en wandelas, min. 4m

24 Stedelijk groen Voorzien van gradatie aan stedelijk groen i.f.v. landschappelijke kenmerken en (toekomstig) gebruik, beekvallei Marialoop als structurerend element -art.1, bosgebied: behoud en herstel van bos, landbouw blijft tot moment van bebossing

25 Stedelijk groen Voorzien van gradatie aan stedelijk groen i.f.v. landschappelijke kenmerken en (toekomstig) gebruik, beekvallei Marialoop als structurerend element -art.2, gesloten valleigebied: bos en water als hoofdfunctie, landbouw blijft tot moment van inrichting waterberging in combinatie met bebossing

26 Stedelijk groen Voorzien van gradatie aan stedelijk groen i.f.v. landschappelijke kenmerken en (toekomstig) gebruik, beekvallei Marialoop als structurerend element -art.3, open valleigebied: landbouw en water als hoofdfunctie, activiteiten steeds verenigbaar met landbouw

27 Stedelijk groen -bestaande constructies kunnen blijven, geen bijkomende landbouwbedrijven, schuilhokken wel toegelaten -7,5m aan beide zijde van de beek voor onderhoud, mogelijke verbreding en oeverstroken met beplanting -Toegankelijkheid van gebied voor wandelaars en fietsers mogelijk

28 Stedelijk groen Specifieke voorschriften bouwkundig erfgoed (Goed ter Meersch) -behoud en versterking erfgoedwaarde -functie ter ondersteuning van recreatief gebruik omgeving mogelijk (logies, horeca)

29 29 Zuiderring Wakkensesteenweg Landschaps- park

30 Globale inrichtingsstudie -Fiets- en wandelverbindingen, locatie rustpunten, inrichting sportvoorzieningen, landschappelijke inpassing, Landschapspark

31 Zone voor landschapspark -Stedelijke groene ruimte met publieke recreatieve functie, verenigbaar met de landbouw -Nieuw agrarische bedrijven niet toegelaten, schuilhokken wel

32 Landschapspark Landschapspark met sportvoorzieningen -Inbreng van een specifieke zone voor stedelijke ontwikkelingen voor sport en recreatie; (max. 5% te bebouwen), parking en fietsenstalling

33 Landschapspark De landbouwzetels worden in deelzones ondergebracht waarbij bijkomende bebouwing mogelijk is -Logies en horeca ook mogelijk ter ondersteuning landschapspark

34 Landschapspark 7,5m langs beide zijden beek vrijhouden t.b.v. onderhoud, mogelijke verbreding en oeverstroken met beplanting

35 Landschapspark Geen bijkomende toegang landschapspark voor gemotoriseerd verkeer vanaf Zuiderring, wel toegang voor wandelaars en fietsers.

36 36 Inspraak & verdere timing  PRUP voorlopig vastgesteld door provincieraad dd. 23/06/2016  Openbaar onderzoek  22/08/2016 – 20/10/2016  Behandelen adviezen en bezwaren door de PROCORO  Definitieve vaststelling provincieraad  februari 2017

37 37 Inspraak & verdere timing  Plan ter inzage:  stadhuis Tielt en gemeentehuis Pittem  dienst ruimtelijke planning, provinciehuis Boeverbos  www.west-vlaanderen.be/ruimtelijkeordening www.west-vlaanderen.be/ruimtelijkeordening  Opmerkingen, bezwaren  Afgeven tegen ontvangstbewijs bij de gemeente of bij de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie  Per brief: Voorzitter van de PROCORO, p/a provinciehuis boeverbos – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint- Andries  Digitaal: procoro@west-vlaanderen.beprocoro@west-vlaanderen.be


Download ppt "Ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tielt infoavond 6 september 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google