De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Antennebeleid Welkom. Onderwerpen presentatie  Aanleiding opstellen beleid  Huidige situatie  Inhoud beleid  Procedure tot vaststelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Antennebeleid Welkom. Onderwerpen presentatie  Aanleiding opstellen beleid  Huidige situatie  Inhoud beleid  Procedure tot vaststelling."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Antennebeleid Welkom

2 Onderwerpen presentatie  Aanleiding opstellen beleid  Huidige situatie  Inhoud beleid  Procedure tot vaststelling.

3 Aanleiding opstellen beleid In 2003 eerste beleidsnota opgesteld. Aanleiding daarvoor waren de verzoeken voor GSM-masten vanaf 2000. Sindsdien veel ontwikkelingen geweest op het gebied van de mobiele telecommunicatie. Ook veel vragen over gezondheidsaspecten. Verder bleek dat het wenselijk is om per gebiedstype aan te geven waar wel en niet nieuwe masten t.b.v. antenne-installaties mogen komen.

4 Huidige situatie

5 Inhoud beleid In het antennebeleid worden de volgende zaken behandeld:  Wat is een antenne-installatie.  Hoe ziet de wet- en regelgeving er uit.  Zijn er effecten voor de gezondheid.  Welke belangen spelen er.  Welke beleidsregels hanteert de gemeente Steenwijkerland.  Communicatie. In deze presentatie wordt met name ingegaan op de punten 5 en 6. De andere punten zijn door het antennebureau behandeld.

6 Beleidsregels Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene beleidsregels die gelden voor alle vergunningsplichtige installaties en beleidsregels Die gelden voor een bepaald gebied.

7 Algemene beleidsuitgangspunten  Streven naar maximale site-sharing (meerdere installaties op een mast).  Zoveel mogelijk plaatsing op bestaande hoge bouwwerken.  Plaatsing zoveel mogelijk uit het zicht.  Geen aantasting van architectonische kenmerken.  Indien bovenstaande niet mogelijk dan pas overweging of nieuwe mast wordt gebouwd maar alleen als dit aantoonbaar noodzakelijk is voor het netwerk.  Aansluiten bij bestaande bebouwing of infrastructuur.  Goede vormgeving van installatie kan acceptatie door omgeving vergemakkelijken.  Materiaal en kleurkeuze moeten aangepast worden aan de omgeving.  Aanvraag moet voldoende duidelijk beeld geven van gevolgen voor de omgeving.

8 Beleid per gebiedstype Er zijn 4 gebiedstypes te onderscheiden.  Bebouwde kom, m.u.v. bedrijven en sportterreinen.  Bedrijventerrein  Sportterreinen  Buitengebied Bebouwde kom  Voor gebieden met een woon en of recreatieve functie wordt een restrictief beleid gevoerd. In principe geen medewerking, tenzij er aantoonbaar geen enkele andere optie is om voldoende dekking te bieden en die voldoende dekking absoluut noodzakelijk is.

9 Bedrijventerreinen  Faciliterend beleid. In principe dus medewerking maar de algemene beleidsuitgangspunten blijven van toepassing. Sportterreinen  Faciliterend beleid. In principe dus medewerking maar algemene beleidsuitgangspunten blijven van toepassing. Buitengebied  Natuurgebieden en gebieden die landschappelijk waardevol zijn; restrictief beleid.  Overige gebieden faciliterend beleid maar alleen toegestaan bij reeds gebouwde of gerealiseerde elementen wegen, viaducten etc.

10 Plaatsing op of bij monumenten/beschermde stads- en of dorpsgezichten  Niet de eerste voorkeur.  Pas als enig ander alternatief plaatsing is op een locatie met woonfunctie.  In dat geval aantonen dat er echt geen ander alternatief is.  Monumentaal karakter mag niet worden aangetast. Plaatsing op of bij gemeentelijke eigendommen  In principe zijn gemeentelijke gebouwen en terreinen beschikbaar voor plaatsing van antenne-installaties.  Er zal moeten worden voldaan aan de beleidsuitgangspunten uit deze notitie.  Marktconform tarief.

11 Communicatie  Van groot belang in verband met draagvlak en acceptatie.  Gemeente wil hier blijvend aandacht aan besteden. 2 manieren Passief  via de gemeente (één contactpersoon).  via antennebureau, GGD, antenneregister. Actief  door vaststelling van dit beleid.  indien er een nieuwe locatie in beeld is: - publicatie in krant en op internet - indien nodig informatieavond.

12 Locatiekeuze Aandachtspunten:  Zoekgebied provider, waar en waarom is een antenne nodig  Toetsing aan beleiduitgangspunten  Communicatie met dorpsbelangen c.q. wijkvereniging  Vormgeving. Pas als aan deze punten voldoende duidelijk zijn kan er een definitieve aanvraag om omgevingsvergunning worden ingediend. Hoe werkt het nu (schematisch overzicht).

13 Vooroverleg fase Principeverzoek Toets aan beleid Overleg plaatselijk belang/ wijkvereniging Besluit tot medewerking

14 Definitieve aanvraag om omgevingsvergunning Bekendmaking ingekomen aanvraag Informatie avond Verlenen omgevingsvergunning Bezwaar Beroep Formele fase

15 Procedure antennebeleid  12 april 2011 door het college van Burgemeester en wethouders vrijgegeven voor inspraak.  Ligt ter inzage van 4 mei tot en met 16 juni 2011.  25 en 26 mei informatieavonden.  Tot en met 16 juni 2011 mogelijk om inspraakreacties in te dienen.  Verwerking inspraakreacties.  September 2011 vaststelling door gemeenteraad.

16 Mobiele communicatie: geen ontkomen meer aan.

17 Vragen?


Download ppt "Presentatie Antennebeleid Welkom. Onderwerpen presentatie  Aanleiding opstellen beleid  Huidige situatie  Inhoud beleid  Procedure tot vaststelling."

Verwante presentaties


Ads door Google