De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transparantie budgetten Presentatie Auditcommissie Gemeente Brunssum 3 maart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transparantie budgetten Presentatie Auditcommissie Gemeente Brunssum 3 maart."— Transcript van de presentatie:

1 Transparantie budgetten Presentatie Auditcommissie Gemeente Brunssum 3 maart

2 Agenda  Aanleiding  Aanpak  Voorstel  Vervolgstappen 24-2-2015Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart2

3 Aanleiding Uitgesproken behoefte van uw Raad om in de P&C-documenten meer inzicht te krijgen ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol. Afspraak om een voorstel te doen met enkele varianten met een hogere informatiewaarde. Ophalen van reacties en input in de Auditcommissie van 3 maart: opiniërende sessie. 24-2-2015Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart3

4 Aanpak  Bepalen informatiewaarde: eisen aan programmateksten P&C- documenten.  Keuze van twee programmaonderdelen om voorgestelde systematiek te laten zien.  Ambtelijke organisatie maakt voorstel om informatiewaarde te verbeteren. Begeleiding door externe met ervaring op dit terrein.  Ophalen reacties en input in Auditcommissie 3 maart.  Voorstel verder uitwerken en inbedden in reguliere P&C-cyclus. 24-2-2015Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart4

5 Informatiewaarde: eisen aan programmateksten P&C-document 1.Duidelijke toelichting op oorzaak-gevolg relatie. Analyse en verklaring van afwijkingen. 2.Naast financiële ook relevante niet-financiële informatie. 3.Toegankelijke presentatievorm: balans tussen globaal en detail en mix van tekst en plaatjes (dashboard). 4.Informatie komt uit valide bron die periodiek en meerjarig ‘meet’. 5.Vergelijking met referentie (streefnorm, budget, trend). 6.Eenduidige en vergelijkbare definitie en rapportage in alle documenten van P&C-cyclus en beleidscyclus over meerdere jaren. 7.Inzicht in de verwachte ontwikkelingen en de gevolgen voor lopend jaar => prognose (m.n. relevant voor programmarapportage). 8.Advies met te nemen acties en voorstellen voor monitoring. Voorwaarde: budgetneutrale implementatie binnen bestaande capaciteit en datasets. Opmerking: beleidsevaluatie apart traject, wel gekoppeld aan P&C-cyclus. 24-2-2015Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart5

6 Groeimodel eerste fase (voorjaar 2015): begroting 2016 Eerst focus op 3 aspecten te verwerken in begroting 2016: 1.Duidelijke toelichting op oorzaak-gevolg relatie. Analyse en verklaring van afwijkingen. 2.Naast financiële ook relevante niet-financiële informatie. 3.Toegankelijke presentatievorm: balans tussen globaal en detail en mix van tekst en plaatjes (dashboard). Keuze van systematiek om beleidsdoelen op een hoog aggregatieniveau te vertalen in outcome- en outputindicatoren, die in P&C-cyclus worden ingebed. 24-2-2015Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart6

7 Keuze onderdelen Keuze van 2 programmaonderdelen:  2.7 Integrale Veiligheid  3.1 Ruimtelijk Beleid en Volkshuisvesting. Gebruik van fictieve cijfers, tenzij anders vermeld. Verschillende presentatievormen. 24-2-2015Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart7

8 Programma 2.7 Integrale Veiligheid (variant, fictieve cijfers) 24-2-2015Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart8 Realisatie Planning Wat willen we bereiken?Wat gaan we daar voor doen?Hoe resultaten meten?Bron2012201320142015201620172018 Veiligheidsbeleving en leefbaarheid vergrotenAlgemene indicator % bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt (2011: 33%) Parkstad- monitor 29% 27% 25% Versterken burgerparticipatie% deelnemers Burgernet Gemeent. cijfers meting per 20136%9%11%12%13%14% Inzetten cameratoezicht Aanpak woninginbrakenAantal woninginbrakenPolitie-cijfers206202177175170165160 Voorkomen toename drugsoverlast/criminaliteitUitvoering geven Damocles-beleid Aantal sluitingen panden (soft- en harddrugs). Gemeent. cijfers 7132530 Terugdringen/voorkomen georg. Criminaliteit Consequent blijven aanpakken georganiseerde criminaliteit Aantal interventies in RIEC- verband Gemeent. cijfers 132025 Wijzigingen prostitutiewetgeving implementeren lokaal Alcoholgebruik jongeren terug dringen en gezondheidschade en overlast beperken Uitvoering geven Preventie en Handhavingsplan Gem. beginleeftijd alcoholconsumptie. (in 2014 ZL: 11,1; landelijk: 11,8 jaar)GGD (4 j.) 11,2 13,0 Experimenteergedrag: % 13- en 14-jarigen met alcoholconsumptieGGD (4 j.) 20% 15% Adequate rampenbestrijding en brandweerzorg Gezamenlijk uitvoering geven aan Beleidsplan Veiligheidsregio ZL Gemeentelijke organisatie gertraind om conform crisisplan te handelen.

9 Programma 2.7 Integrale Veiligheid (variant, fictieve cijfers) 24-2-2015 Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart 9

10 Programma 3.1 Ruimtelijk Beleid en Volkshuisvesting (variant, fictieve cijfers) 24-2-2015Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart10 Realisatie Planning Wat willen we bereiken?Wat gaan we daar voor doen?Hoe resultaten meten?Bron2012201320142015201620172018 Verbeteren leefbaarheid Uitvoering masterplan "Hart voor Treebeek" en stadsdeelvisies Brunssum Centrum/noord. Afronding stadsdeelvisies Brunssum West, Zuid en Oost. Scores leefbarometer Leef- barometer Positief tot zeer positief Niet beschikb. Zeer positief Niet beschikb. Zeer positief Niet beschikb. Zeer positief Terugdringen woningvoorraad Onttrekken of transformeren woningen die niet voldoen Woningvoorraad: aantal woningen Prov. Woon- monitor14.30614.69114.26514.22014.17514.13014.085 % leegstaande panden (streefnorm 2,0 %) Prov. Woon- monitor3,5%4,6%3,1%2,9%2,7%2,5%2,3% Bouwplancapaciteit (aantal kavels) Plancap. Monitor Nulmeting in 2014 Bevorderen doelmatige voorziening in woningbehoefte Bouw voldoende levensbestendige woningen Wonen met Zorg: wooneenheden tot.- intramuraal Prov. Woon- monitor Niet beschikb.665 650635620605 Wonen met Zorg: aantal woningen-extramuraal Prov. Woon- monitor Niet beschikb.9129359659951.0251.055 Realiseren taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden. Huisvesting verblijfs- gerechtigden: % realisatie tov taakstelling Prov. Woon- monitor110%102%100% Actueel toetsingskader voor ruimte ordening Actueel houden bestemmingsplannen en beheersverordeningen Toezien dat bebouwde en onbebouwde omgeving voldoen aan kwaliteitsnormen Implementeren geactualiseerde welstandsnota Cijfers zijn fictief

11 Programma 3.1 Ruimtelijk Beleid en Volkshuisvesting (variant, fictieve cijfers) 24-2-2015 Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart 11

12 Voorbeeld oorzaak-gevolg relatie 24-2-2015Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart12 De trend is neerwaarts richting een percentage van 2,0 %. Daaronder ontstaan ongewenste wachttijden. Op dit moment zit de huursector rond de 2,0% waardoor wachttijden optreden. De koopsector heeft nog een hoger percentage leegstand. De trendbreuk in 2013 is volledig te verklaren doordat woningcorporaties gewacht hebben met sloop tot begin 2014. De per 1 januari 2014 ingevoerde verhuurdersheffing kon gecompenseerd worden met sloop. Begin 2014 heeft er een inhaalslag in de sloop plaatsgevonden.

13 Vervolgstappen Eerste fase (voorjaar 2015):  Opiniërende sessie met Auditcommissie 3 maart  Input verwerken en inbedden in reguliere P&C-cyclus, vanaf begroting 2016.  Planning maken voor volgende fase(n). 24-2-2015Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart13


Download ppt "Transparantie budgetten Presentatie Auditcommissie Gemeente Brunssum 3 maart."

Verwante presentaties


Ads door Google