De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdstrafrecht Wetboek van strafvordering: Regelt wat er gebeurt als er een strafbaar feit is gepleegd. Het beschrijft de rechten van de verdachten, de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdstrafrecht Wetboek van strafvordering: Regelt wat er gebeurt als er een strafbaar feit is gepleegd. Het beschrijft de rechten van de verdachten, de."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdstrafrecht Wetboek van strafvordering: Regelt wat er gebeurt als er een strafbaar feit is gepleegd. Het beschrijft de rechten van de verdachten, de bevoegdheden van politie en justitie, en gaat in op de gang van zaken tijdens het strafproces.

2 Jeugdstrafrecht Straf Typerend voor het straf is dat er straf staat op bepaalde gedragingen, zoals diefstal, moord, verkrachting en vernieling.

3 Jeugdstrafrecht Iedere opsporingsambtenaar is bevoegd de verdachte naar zijn naam, voornamen, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, adres waarop hij als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven en woon-en verblijfplaats te vragen en hem daartoe staande te houden.

4 Jeugdstrafrecht Het jeugdstrafrecht heeft een bijzondere plaats in het geheel van strafrecht. -Het beschrijft de speciale regels die gelden voor jeugdigen tot 18 jaar. -De straffen en maatregelen hebben vooral een opvoedkundig karakter. -Er gelden speciale regels voor het strafproces.

5 Jeugdstrafrecht Deze regels zijn bedoeld om de jeugdige verdachte extra bescherming te bieden. Hij krijgt automatisch een advocaat toegewezen Zijn ouders hebben toegang tot hem als hij wordt vastgehouden. De rechtszaak vindt meestal achter gesloten deuren plaats om zijn privacy te beschermen.

6 Jeugdstrafrecht Materieel strafrecht - Delictsomschrijving/ kwalificatie: Een strafbepaling bestaat uit een nauwkeurig omschrijving van het gedrag dat strafbaar is gesteld, en de minimumstraf die voor dit strafbare feit wordt genoemd.

7 Jeugdstrafrecht Materieel strafrecht: Er gelden namelijk nog twee algemene voorwaarden voor strafbaarheid. -Wederrechtelijkheid: Dat wil zeggen dat de daad in strijd is met het recht. -Schuld: Het strafbaar feit valt hem te verwijten (verwijtbaarheid)

8 Jeugdstrafrecht Strafmaximum: Een 15-jarige dader kan een vrijheidsstraf van maximum een jaar worden opgelegd. Voor een 16- of 17- jarige dader geldt een strafmaximum van twee jaar.

9 Jeugdstrafrecht Betrokkenheid bij strafbaar feit (dader): -De pleger -De doen pleger (degene die de ander aanzet tot het plegen van een delict) -De uitlokker (brengt de ander op de gedachte een strafbaar feit te plegen) -De medeplichtige (hand- en spandiensten verlenen)

10 Jeugdstrafrecht Strafuitsluitingsgrond: -Overmacht (je hebt het strafbaar feit gepleegd omdat je daarmee een ‘hogere’ plicht wilde vervullen) of psychisch overmacht. -Noodweer (je verdedigt je tegen een aanvaller) -Wettelijk voorschrift (een deurwaarder die

11 Jeugdstrafrecht een huis ontruimt is wettelijk verplicht de inboedel op straat te zetten). - Ambtelijk bevel (Agent regelt het verkeer en trekt niets aan van de verkeerslichten)

12 Jeugdstrafrecht Maatregelen: Maatregelen hebben tot doel de samenleving te beschermen of de veroordeelde te helpen. In de straffenstelsel voor jeugdigen staan pedagogische (opvoedkundige) doelen centraal.

13 Jeugdstrafrecht Sanctie Het sanctiestelsel voor jeugdigen kent een vrijheidsbenemende maatregel: -de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen -De gedragsbeïnvloeding

14 Jeugdstrafrecht Pij- maatregel: Heeft als doel om de jeugdige uit huis te halen en hem in een instelling de gedwongen en gesloten verzorging en opvoeding te geven die hij dringend nodig heeft.

15 Jeugdstrafrecht Voorwaarden: 1)De jeugdige wordt veroordeeld voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten 2)De veiligheid van anderen of de algemene veiligheid van personen en goederen maakt pij-maatregel noodzakelijk

16 Jeugdstrafrecht De pij-maatregel is in het belang van een gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige. Overweegt de rechter een jeugdige een pij- maatregel op te leggen, dan is hij verplicht om advies in te winnen van twee gedragsdeskundigen.

17 Jeugdstrafrecht Voorafgaand aan het advies verrichten zij een persoonlijkheidsonderzoek bij de jeugdige.

18 Jeugdstrafrecht Duur maatregel De pij-maatregel geldt voor drie jaar (vanaf 2014), te rekenen vanaf de dag dat het vonnis onherroepelijk wordt. Verlenging: Is de maatregel vanwege een geweldsdelict of een zedenmisdrijf, dan is verlenging mogelijk.

19 Jeugdstrafrecht Het Openbaar ministerie (OM) vordert de verlenging. In principe mag de maatregel, inclusief verlenging, niet langer dan zeven jaar duren. Is de pij-maatregel opgelegd aan een jongere bij wie op het moment van de daad een ziekelijke stoornis of een gebrekkige ontwikkeling bestond, dan mag de PIJ maximaal zeven jaar duren.

20 Jeugdstrafrecht Het Adolescentenrecht regelt de overgang van PIJ- maatregel naar de TBS


Download ppt "Jeugdstrafrecht Wetboek van strafvordering: Regelt wat er gebeurt als er een strafbaar feit is gepleegd. Het beschrijft de rechten van de verdachten, de."

Verwante presentaties


Ads door Google