De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET HEILIGDOM IN DE HEMEL EN IN HET HART Deel 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET HEILIGDOM IN DE HEMEL EN IN HET HART Deel 3."— Transcript van de presentatie:

1 HET HEILIGDOM IN DE HEMEL EN IN HET HART Deel 3

2

3 De dagelijkse dienst in de voorhof God voorzag in een brandoffer voor heel het volk: Exodus 29: 38-43 “Gebied Aäron en zijn zonen: Dit is de wet voor het brandoffer. Het brandoffer zelf moet de hele nacht tot de morgen op de vuurhaard van het altaar blijven, en het vuur van het altaar moet erop blijven branden.” Leviticus 6: 9

4 Het Lam Gods: Exodus 29: 38, 39 “Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen… Als een lam werd Hij ter slachting geleid.” Jesaja 53: 5-7

5 Het graan dat werd verbrijzeld: Exodus 29: 40 “Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen.” “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.” Jesaja 53: 10, 5

6 Olijfolie werd geperst en uitgegoten op het altaar: Exodus 29: 40 “Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen.” Jesaja 52: 14

7 “En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.” Lucas 22: 44 “Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt… want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Jesaja 53: 6, 7, 11 Getsemane = oliepers

8 Het plengoffer van wijn werd uitgegoten: Exodus 29: 40 “Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood.” Jesaja 53: 12

9 Een voortdurend offer: Exodus 29: 42 “… het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.” Openbaring 13: 8 “En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht.” Openbaring 5: 6

10 Het brandoffer voorzag in de verzoening “Want het loon van de zonde is de dood.” Romeinen 6: 23 “Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.” Leviticus 17: 11

11 Zie het Lam Gods Exodus 29: 43 “Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd… Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.” Romeinen 3: 21, 25

12 “… U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?” Galaten 3: 1

13 Een voorstelling van het kruis “En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.” Johannes 12: 32 “Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.” Zacharia 13: 1

14 Aanvaarding van de verzoening waarin was voorzien Door het brandoffer voorzag God in de verzoening van het volk Het zondoffer was de aanvaarding van Gods verzoening door een individu Het brandoffer werd voor iedereen gebracht Het zondoffer werd gewoonlijk voor het individu gebracht

15 Het zondoffer en het schuldoffer Onbewuste zonde: Leviticus 4: 1 en 5: 17 Bewuste zonde: Leviticus 6: 1-3 Schuld op het moment van bewustwording Leviticus 4: 27-29

16 Bewuste en onbewust zonde “Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden… Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van… Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie.” Romeinen 2: 12-16

17 Overdracht van schuld Leviticus 4: 28, 29

18 “Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen.” Leviticus 16: 21 “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout.” 1 Petrus 2: 24

19

20 Alle beleden zonden werden overgebracht op het heiligdom Zonde werd overgebracht naar het heiligdom door het bloed van het zondoffer: Leviticus 4: 16-20 Bij de dienst voor de gewone zondaar werd het bloed niet direct in het heilige gebracht, maar de priester at van het vlees: Leviticus 6: 26; 10: 17

21 ST. 14-3-1878 “De zonden van het volk werden symbolisch overgebracht op de dienstdoende priester, die een middelaar was voor het volk. De priester kon niet zelf een offer voor de zonde worden, en verzoening doen met zijn leven, want hij was ook een zondaar. Daarom, in plaats van zelf te sterven, doodde hij een smetteloos lam; de straf voor de zonde werd overgebracht naar het onschuldige dier, wat dus direct zijn plaatsvervanger werd, en een type was van het volmaakte offer van Jezus Christus door het bloed van dit slachtoffer. De mens zag in geloof vooruit naar het bloed van Christus dat verzoening zou doen voor de zonden van de wereld.”

22 Het bloed maakte aantekening van vergeving en rechtvaardiging “Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Johannes 1: 7

23 Het Grote Conflict, 306 “De zinnebeeldige dienst leert ons belangrijke waarheden over de verzoening. Er was een plaatsvervanger voor de zondaar, maar de zonde werd niet uitgedelgd door het bloed van het zondoffer. Er was voorzien in een middel om de zonde naar het heiligdom over te brengen. Door het offeren van bloed erkende de zondaar het gezag van de wet, beleed hij zijn schuld in het overtreden en drukte hij zijn verlangen uit om vergiffenis te krijgen op grond van zijn geloof in een Verlosser die nog moest komen. Maar hij was nog niet volkomen vrijgesteld van de veroordeling door de wet.”

24 Patriarchen en profeten, 319, 320 “In het zondoffer dat in de loop van het jaar werd gebracht, werd een vervanger aanvaard in plaats van de zondaar; maar het bloed van het slachtoffer had niet geheel verzoening gedaan voor de zonde. Het was slechts een middel waardoor de zonde op het heiligdom was overgebracht. Door het offer van het bloed erkende de zondaar het gezag van de wet, beleed de schuld van zijn overtreding, en uitte zijn geloof in Hem die de zonde der wereld weg zou nemen; maar hij was nog niet volkomen vrij van de veroordeling der wet.”

25 Samenvatting van het zondoffer 1.De zonde werd in het (hemelse) heilige der heiligen opgetekend op het moment dat hij werd begaan. 2.De wet eist de dood van de zondaar. 3.De zondaar draagt zijn zonde over op een plaatsvervanger (Christus) 4.De plaatsvervanger (Christus) sterft als de drager van de zonde

26 5.Door het bloed werd de zonde overgedragen naar het heilige van het (hemelse) heiligdom. 6.Het bloed dat werd gesprenkeld voldeed aan de eis van de wet. Het liet zien dat de zondaar was gestorven en het maakte aantekening van vergeving en rechtvaardiging. 7.De schuld in het heilige liet de wet zien dat boetvaardige zondaar nu van zijn schuld is gescheiden en vrij is.

27 8.De aantekening van zonde in het heilige der heilige bestond nog steeds. 9.De uiteindelijke verzoening voor zonde was door deze dienst nog niet tot stand gekomen.

28 Verdere diensten in de voorhof Leviticus 4: 29-31

29 Verdere diensten in het heilige

30 De dagelijkse dienst volgen in geloof “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen.” Hebreeën 11: 6 “Door het geloof zien wij in (verstaan wij)… Hebreeën 11: 3

31 De gelovige moest het heilige binnengaan door de dienst van de priester. Als hij het werk van de priester niet door geloof volgde, en zich de weldaden van zijn bemiddeling niet toe-eigende door geloof, dan had de dienst voor hem geen betekenis. Dit kan niet sterk genoeg worden benadrukt. Iedere Israëliet had een intelligent begrip nodig van de diensten in het heiligdom. In geloof moest hij ieder onderdeel van het werk volgen en er aan deelhebben.


Download ppt "HET HEILIGDOM IN DE HEMEL EN IN HET HART Deel 3."

Verwante presentaties


Ads door Google