De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 2 Arbeidsrecht Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 2 Arbeidsrecht Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978."— Transcript van de presentatie:

1 Deel 2 Arbeidsrecht Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978

2 Wat is een arbeidsovereenkomst? Een arbeidsovereenkomst is: – Een wederkerige overeenkomst >< eenzijdig statuut (ambtenaar) – Voor het verrichten van arbeid >< volgen van opleiding (leerovereenkomst) – Tegen loon >< onkostenvergoeding (vrijwilligerswerk) – Onder gezag van een werkgever >< geen gezag (zelfstandige aannemingsovereenkomst) Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

3 Het ondergeschikte verband Essentieel kenmerk van de arbeidsovereenkomst = ondergeschikt verband – Gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer Bevelrecht van de werkgever over de organisatie en uitvoering van het werk Plicht van de werknemer om deze instructies op te volgen – Gezagsrelatie staat onafhankelijkheid bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet in de weg – Ook tussen gehuwden, familieleden of concubanten kan een gezagsrelatie bestaan Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

4 Het ondergeschikte verband Is een actuele discussie – Schijnzelfstandigen Werkgevers proberen sociale bijdragen voor werknemers te ontlopen – Oneigenlijke of pseudowerknemers Zelfstandigen proberen te profiteren van de sociale zekerheid voor werknemers Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

5 Het ondergeschikte verband Samengaan van een arbeidsovereenkomst met een aannemingsovereenkomst – Onweerlegbaar wettelijk vermoeden dat de prestaties als zelfstandige ook op basis van de arbeidsovereenkomst werden uitgevoerd – Wettelijk vermoeden geldt enkel indien het om gelijkaardige prestaties gaat… Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

6 Toepassingsgebied arbeidsovereenkomstenwet Volgens artikel 1: Werklieden, bedienden, handelsvertegenwoordigers en dienstboden Hoofdzakelijk de privésector Uitgebreid tot het personeel van de publieke sector wiens toestand niet statutair geregeld is – De zogenaamde “contractuelen” Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

7 Het aangaan van de arbeidsovereenkomst Een arbeidsverhouding ontstaat door een mondelinge of schriftelijke overeenkomst die onderworpen is aan de geldigheidsvereisten van het Burgerlijk Wetboek – De partijen moeten bekwaam zijn – Er moet een geldige toestemming zijn – Er moet een bepaald voorwerp zijn – Er moet een geoorloofde oorzaak zijn Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

8 Het aangaan van de arbeidsovereenkomst Bekwaamheid – Algemeen principe: Iedereen is bekwaam om een overeenkomst af te sluiten, tenzij hij door de wet hiertoe onbekwaam is verklaard – Minderjarigen Zijn in beginsel rechtsbekwaam om arbeidsovereenkomsten af te sluiten tenzij er uitdrukkelijk verzet is van de vader, de moeder of de voogd (door art. 43 tot 46bis WAO) – Kinderen Verbod op tewerkstelling van kinderen in de arbeidswet Kind = minderjarigen beneden de 15 jaar, of nog voltijds leerplichtig Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

9 Het aangaan van de arbeidsovereenkomst Geldige toestemming – De toestemming van de partijen kan aangetast worden door wilsgebreken – Geweld Kan van fysieke of morele aard zijn Moet “op een redelijk mens indruk maken en doen vrezen dat hijzelf, zijn onmiddellijke familie of zijn vermogen bloot staan aan een aanzienlijk en dadelijk kwaad” – Dwaling Zich vergissen, een verkeerde mening toegedaan zijn Moet een belangrijke dwaling over een essentieel element zijn Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

10 Het aangaan van de arbeidsovereenkomst – Bedrog Is het opzettelijk misleiden van de andere partij Kan bestaan uit leugens of bedrieglijk verzwijgen Moet van die aard zijn dat de overeenkomst zonder het bedrog nooit tot stand zou zijn gekomen Goede trouw bij het aangaan van de overeenkomst veronderstelt een spontane mededeling van substantiële informatie aan de andere partij Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

11 Het aangaan van de arbeidsovereenkomst Voorwerp en oorzaak – Voorwerp = datgene waartoe men zich verbindt – Oorzaak = het doel van de verbintenis – Moeten zeker en bepaald zijn Volstaat dat het bepaalbaar is (ook mogelijk door te verwijzen naar een cao) – Moeten mogelijk en geoorloofd zijn Niet strijdig met de openbare orde of de goede zeden Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

12 Het aangaan van de arbeidsovereenkomst Sanctie: de nietigheid van de overeenkomst Vormvereisten van de arbeidsovereenkomst – Kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan – In sommige situaties of voor sommige bepalingen is een geschrift echter vereist Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

13 Soorten arbeidsovereenkomsten Soorten naargelang de beoogde arbeid – Werklieden Hoofdzakelijk handenarbeid – Bedienden Hoofdzakelijk hoofdarbeid – Handelsvertegenwoordigers Hoofdzakelijk opsporen en bezoeken van cliënteel om te onderhandelen over zaken of om verkopen af te sluiten – Dienstboden Hoofdzakelijk huishoudelijke handenarbeid in het gezin van de werkgever Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

14 Soorten arbeidsovereenkomsten – Studenten Weerlegbaar wettelijk vermoeden van arbeidsovereenkomst Niet mogelijk tijdens de voltijdse leerplicht Ruime definitie van begrip “student” Geen studentenovereenkomst mogelijk indien – Student sedert een periode van minstens zes maanden werkt – Student enkel in avondonderwijs – Student met beperkt leerplan » Studentenovereenkomst enkel mogelijk tijdens schoolvakanties – Studenten die deeltijds onderwijs volgen » Studentenovereenkomst enkel mogelijk tijdens schoolvakanties Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

15 Soorten arbeidsovereenkomsten – Huisarbeiders Kiezen zelf hun plaats van tewerkstelling Kan volledig of gedeeltelijk – Andere overeenkomsten worden niet in de WAO geregeld Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

16 Soorten arbeidsovereenkomsten Soorten naargelang de duur van de overeenkomst – Arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd Geen vormvereisten – Arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd Vormvereisten – Duurtijd moet “vast en zeker” bepaald zijn – Schriftelijke overeenkomst verplicht uiterlijk op moment van indiensttreding » Uitzondering: algemeen verbindend verklaarde sectorcao – Sanctie = contract van onbepaalde duur Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

17 Soorten arbeidsovereenkomsten Verbod op opeenvolgende overeenkomsten – Artikel 10 WAO verbiedt opeenvolgende contracten van bepaalde duur, tenzij er “gerechtvaardigde redenen” voorhanden zijn wegens de aard van het werk of andere “wettige” redenen » Opeenvolging = zonder onderbreking die toe te schrijven is aan de werknemer » Het verbod geldt enkel voor “gewone” contracten van bepaalde duur die elkaar opvolgen – Artikel 10bis voorziet 2 afwijkingen op het verbod » Maximaal 4 overeenkomsten, elk minstens 3 maanden, totale duur niet meer dan twee jaar » Met voorafgaande toestemming van de Inspectie der Sociale Wetten: max. 3 jaar, elk contract minstens 6 maanden – Algemeen non-discriminatiebeginsel ten gunste van werknemers met een overeenkomst voor bepaalde tijd Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

18 Soorten arbeidsovereenkomsten – Arbeidsovereenkomst voor duidelijk omschreven werk Verplicht schriftelijk, uiterlijk op moment van indiensttreding Overeenkomst moet duidelijk omschrijven welk werk de werknemer dient te verrichten zodat hij met relatieve zekerheid op voorhand de omvang en de duur ervan kan inschatten Het verbod op opeenvolging (art. 10 WAO) is hier ook op van toepassing, de uitzonderingen (art. 10bis WAO) echter niet – Vervangingsovereenkomst Geschrift, kan van bepaalde of onbepaalde duur zijn Enkel bij contract van onbepaalde duur zijn afwijkende opzegmodaliteiten mogelijk als de vervangen persoon terugkeert in de onderneming Maximaal 2 jaar behalve bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

19 Soorten arbeidsovereenkomsten Soorten naargelang de omvang van het werk – Voltijdse arbeidsovereenkomst Geen geschrift nodig – Deeltijdse arbeidsovereenkomst Arbeid die regelmatig en vrijwillig tijdens een kortere periode dan de normale periode wordt verricht Vormvereisten – Geschrift verplicht » Individueel » Uiterlijk op het moment van de indiensttreding » Arbeidsregeling en werkrooster moeten vermeld worden Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

20 Soorten arbeidsovereenkomsten Sanctie bij ontbreken van geschrift Deeltijdse arbeidsregeling – Het wekelijks te presteren aantal uren Deeltijds werkrooster – Bepaalt op welke dagen er gedurende welke uren gewerkt moet worden – Verplichte vermelding in arbeidsreglement! Minimumgrenzen van de arbeidsduur – Elke werkperiode moet minstens 3 uur duren – Weekgrens moet minstens 1/3 van een voltijdse werkweek zijn – Afwijkingen op deze grenzen mogelijk bij KB of cao Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

21 Soorten arbeidsovereenkomsten Bekendmaking van variabele werkrooster – Kennisgeving aan de werknemer » Ten minste vijf werkdagen op voorhand door aanplakking of een andere bij cao of arbeidsreglement bepaalde wijze van kennisgeving – Aanplakking met het oog op controle » Vóór de aanvang van iedere werkdag in de lokalen of de plaatsen waar werknemers worden tewerkgesteld » Per werknemer het van kracht zijnde werkrooster Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

22 Soorten arbeidsovereenkomsten Voorrang bij het overstappen naar een voltijdse betrekking – Geldt ook bij vacante deeltijdse betrekking die de werknemer meer uren kan opleveren Non-discriminatie ten gunste van deeltijdse werknemers – Cao 35 van de NAR en de wet van 5 maart 2002 – Principe is dat deeltijdse werknemers dezelfde rechten hebben als voltijdse werknemers, minstens in verhouding tot hun deeltijdse prestaties Rechten deeltijdse werknemer versus voltijdse werknemer – Identieke rechten, eventueel in verhouding met hun deeltijdse prestaties Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW

23 Soorten arbeidsovereenkomsten Soorten naargelang de wijze waarop de overeenkomst wordt afgesloten – Mondelinge arbeidsovereenkomst – Schriftelijke arbeidsovereenkomst – Elektronische arbeidsovereenkomst Vereist nog uitvoerings-KB’s… Sociale Wetgeving in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen AOW


Download ppt "Deel 2 Arbeidsrecht Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978."

Verwante presentaties


Ads door Google