De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe blind kun je zijn? ziende blind Listen to the donkey Lezingen Tora: Num.22:27-35 Profeten: Micha.6:5-8 Evangeliën: Joh.9:10-14,39-41 Brieven: Hand.8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe blind kun je zijn? ziende blind Listen to the donkey Lezingen Tora: Num.22:27-35 Profeten: Micha.6:5-8 Evangeliën: Joh.9:10-14,39-41 Brieven: Hand.8."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe blind kun je zijn? ziende blind Listen to the donkey Lezingen Tora: Num.22:27-35 Profeten: Micha.6:5-8 Evangeliën: Joh.9:10-14,39-41 Brieven: Hand.8

2 Hoe blind kun je zijn? ziende blind Listen to the donkey Vier vragen: Waarom dit obstakel? (me myself I) Zijn wij dan blind? Kan ik de macht kopen? Versta je wat je leest?

3 Hoe blind kun je zijn? Bileam was een ziener uit Petor. Simon was een magiër uit Samaria De kamerling uit Ethiopië. Alle drie staan op een bepaalde manier t.o.v. Israel.

4 Hoe blind kun je zijn Num.22: Balak roept Bileam om Israel te vervloeken. 12 Toen zei God tegen Bileam: U mag niet met hen meegaan, u mag dat volk niet vervloeken, want het is gezegend. 13 De volgende morgen stond Bileam op en zei tegen de vorsten van Balak: Ga naar uw land, want JHWH weigert mij toe te laten met u mee te gaan. Doch Balak stuurt ze weer. 18 Toen antwoordde Bileam en zei tegen de dienaren van Balak: Al zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven, ik ben niet in staat het bevel van JHWH, mijn God, te overtreden om iets te doen, klein of groot. 19 Nu dan, blijft u toch ook deze nacht hier, opdat ik weet wat JHWH verder tot mij spreken zal. 20 God kwam 's nachts tot Bileam en zei tegen hem: Kwamen die mannen soms om u te ontbieden? Sta op, ga met hen mee, maar u mag alleen dat doen, wat Ik tot u spreken zal. En zo gaat Bileam op weg. Vanuit de Tora, uit de parsje Balak. Bileam בִּלְעָם = verwoester vh volk

5 Hoe blind kun je zijn Num.22: Onderweg is er oponthoud. De ezel en de engel. Drie keer slaat hij de ezel. Vs 31: Toen ontsloot JHWH de ogen van Bileam, zodat hij de engel van JHWH zag staan op de weg, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Num.23,24: Bileam zegent Israel. Na twee spreuken, kwam de Geest van God over hem, Num.24:3 … hief hij deze orakelspreuk aan: ‘Zo spreekt Bileam, de zoon van Beor, zo spreekt de man wiens oog geopend is, 4 zo spreekt hij die Gods woorden hoort en ziet wat de Ontzagwekkende toont, in vervoering, met ontsloten ogen: 5 Hoe mooi zijn uw tenten, Jakob, hoe mooi uw woningen, Israël,.. 17 Wat ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël. Num.25: aanbidding van Baal Peor. (volk blind) 1 Israël verbleef in Sittim, en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab.

6 Hoe blind kun je zijn Micha.6:5-8, 5 Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde, en wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde, aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal, opdat u de gerechtigheid van JHWH kent. 6 Waarmee zal ik JHWH tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik Hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? 7 Zou JHWH behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel? 8 Hij heeft u, mens, bekendge- maakt wat goed is en wat JHWH van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertieren- heid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Profeten lezing

7 Hoe blind kun je zijn Joh.9:10-14,39-41, 10 Zij dan zeiden tegen hem: Hoe zijn uw ogen geopend? 11 Hij antwoordde en zei: Een Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. 12 Zij dan zeiden tegen hem: Waar is Hij? Hij zei: Ik weet het niet. 13 Zij brachten hem die eerder blind was, naar de Farizeeën. 14 En het was sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende............ 39 En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden. 40 En sommigen van de Farizeeën die bij Hem waren, hoorden dit en zeiden tegen Hem: Zijn wij dan soms ook blind? 41 Jezus zei tegen hen: Als u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde. Evangeliën lezing

8 Hoe blind kun je zijn Hand.8: 9-11, 9 En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. 10 Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: Deze man is de grote kracht van God. 11 En zij hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Brievenlezing Simon Magus Samaritanen mysterie vertolker. Gnostiek = inzicht,kennis

9 Hoe blind kun je zijn? Simon Petroma Van 43 tot 67 in Rome. Peter = mysterie vertolker. Hand.8: 18-23, 18 En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan, 19 en zei: Geef ook mij deze macht, opdat eenieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. 20 Maar Petrus zei tegen hem: Laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt! 21 U hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. 22 Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. 23 Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwen ongerechtigheid.

10 Hoe blind kun je zijn? Hand.8: 9-11, 26 En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 27 En hij stond op en vertrok; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, 28 keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. 29 En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. 30 En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? Hand.8:32 En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. Jes.53:7.

11 Hoe blind kun je zijn? God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei: Anders zal het het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. 18 Daarom leidde God het volk om langs de weg door de woestijn niet het land Kanaän binnen40 jaar in de woestijn Eigen belang. Daar moet ik langs.

12 Hoe blind kun je zijn? gesloten deurje vastpinnen.

13 Hoe blind kun je zijn? deur sluiten – deur openenJe vastpinnen. negatief-positief problemen-oplossingen beperkingen-kansen

14 Hoe blind kun je zijn? Koppig, eigenwijs Intelligent dier Innemend karakter Geduldig, vriendelijk Bescheiden Kudde dier Denk eerst, voordat ze iets doet. Voorzichtig (niet dom) Ruin destijds oen, kluns genoemd Listen to the donkey Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. Gen.49:14, 14 Issaschar is een ezel met sterke beenderen, die tussen twee lasten ligt.

15 Hoe blind kun je zijn? Goed (uit)kijken Bileams ogen werden geopend, en ziet Israels toekomst. “een ster uit Jacob, een scepter uit Israel” Joh.9 sommigen menen te zien, maar zijn eigenlijk blind Hand.8:30 En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? 31 Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. 32 En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. 33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal Zijn afkomst vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 34 En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? De Farizeeën lezen in de Bijbel, wij lezen in de Bijbel. Zo ook de kamerheer.

16 Hoe blind kun je zijn? Num.22:27-31, 27 Toen de ezelin de engel van JHWH zag, ging ze liggen, onder Bileam. Toen ontstak Bileam in woede en hij sloeg de ezelin met een stok. 28 Toen opende JHWH de mond van de ezelin en ze zei tegen Bileam: Wat heb ik u misdaan, dat u mij nu driemaal geslagen hebt? 29 Toen zei Bileam tegen de ezelin: Omdat jij de spot met me drijft. Had ik maar een zwaard in mijn hand, dan zou ik je nu doden! 30 De ezelin zei tegen Bileam: Ben ik niet uw ezelin, waarop u gereden hebt sinds u mijn heer werd, tot op deze dag? Was ik ooit gewend u zo te behandelen? Hij zei: Nee! 31 Toen ontsloot JHWH de ogen van Bileam, zodat hij de engel van JHWH zag staan op de weg, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. En hij knielde en boog zich neer met zijn gezicht ter aarde. Joh.16:13, 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.


Download ppt "Hoe blind kun je zijn? ziende blind Listen to the donkey Lezingen Tora: Num.22:27-35 Profeten: Micha.6:5-8 Evangeliën: Joh.9:10-14,39-41 Brieven: Hand.8."

Verwante presentaties


Ads door Google