De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. W.J.A. Ester Thema: de blijdschap van het geloof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. W.J.A. Ester Thema: de blijdschap van het geloof."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. W.J.A. Ester Thema: de blijdschap van het geloof

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kerkelijke kassen Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan.

4 Mededelingen Na de dienst wordt bij de uitgang per gezin het “geloof in het gezin” vakantiepresentje uitgedeeld.

5 Liturgie zondag 24 juli Mededelingen LvK 481: 1, 2, 3 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 121: 1, 2, 4 NB Wetslezing Ps. 26: 2, 8 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 3:17 - 4:9 Ps. 18: 1, 9 NB Preek SB 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed * Ps. 68: 2, 10 * Zegen * Staande

6 Mededelingen

7 LvK 481: 1, 2, 3

8 LvK 481: 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

9 LvK 481: 2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

10 LvK 481: 3 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

11 Stil gebed Votum en groet * Staande

12 Ps. 121: 1, 2, 4 NB

13 Ps. 121: 1 NB Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

14 Ps. 121: 2 NB Uw wank'le voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

15 Ps. 121: 4 NB De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

16 Wetslezing

17 Ps. 26: 2, 8

18 Ps. 26: 2 Beproef vrij, van omhoog, Mijn hart, dat voor Uw oog; Alwetende, steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen, En stel mijn oogmerk in den dag.

19 Ps. 26: 8 Wat blijdschap smaakt mijn ziel, Wanneer ik voor U kniel, In 't huis, dat Gij U hebt gesticht! Hoe lief heb ik Uw woning, De tent, o Hemelkoning, Die G', U ter eer, hebt opgericht!

20 Gebed

21 Schriftlezing: Filippenzen 3:17 - 4:9

22 Ps. 18: 1, 9 NB

23 Ps. 18: 1 NB Ik heb U lief van ganser harte, Here. Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, mijn rots die mij beschermd en blijft bewaren, o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.

24 Ps. 18: 9 NB Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde. Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid. Want wie is God, dan deze onze Here? Wie is de rots die alles kan trotseren? Alleen die God die mij met kracht omgordt, bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

25 Preek

26 Schriftlezing: Filippenzen 3: 17 - 4: 9 Tekst: Filippenzen 4: 4 de blijdschap van het geloof Zingen na de preek SB 23: 1, 2, 3

27

28 SB 23: 1 Wees blij te allen tijde, verheug u in de Heer! De Heere is nabij u, ja, spoedig keert Hij weer! Laat iedereen het merken dat Christus in u woont, dat u in woord en werken zijn vriend’lijkheid vertoont.

29 SB 23: 2 Wees niet bezorgd, maar blijde: de Heere zorgt voor u. Laat niet door vrees u leiden, want Hij staat borg voor u. En wat u mag ontbreken, zeg aan de Heer uw nood met bidden en met smeken, maak zijn genade groot.

30 SB 23: 3 Dank God te allen tijde, verwacht het uit zijn hand: dan zal zijn milde vrede ‑ te hoog voor elk verstand ‑ uw hart en uw gedachten behoeden in uw Heer. Wie op de Heere wachten verblijdt Hij keer op keer.

31 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

32 Dankgebed

33 Ps. 68: 2, 10 * Staande

34 Ps. 68: 2 Maar ’t vrome volk, in U verheugd, Zal huppelen van zielevreugd, Daar zij hun wens verkrijgen; Hun blijdschap zal dan, onbepaald, Door ’t licht, dat van Zijn aanschijn straalt, Ten hoogsten toppunt stijgen. Heft Gode blijde psalmen aan; Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan; Laat al wat leeft Hem eren; Bereidt den weg, in Hem verblijd, Die door de vlakke velden rijdt; Zijn naam is HEER der heren. * Staande

35 Ps. 68: 10 Geloofd zij God, met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; Wie zou die hoogste Majesteit Dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, Ons ’t eeuwig, zalig leven; Hij kan, èn wil, èn zal in nood, Zelfs bij het naad’ren van den dood, Volkomen uitkomst geven. * Staande

36 Zegen * Staande

37 U bent vanmiddag weer van harte welkom !!


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. W.J.A. Ester Thema: de blijdschap van het geloof."

Verwante presentaties


Ads door Google