De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking in de wijk: wie heeft het voor het zeggen? Groningen, 1 november 2013 Lies Korevaar, lector Rehabilitatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking in de wijk: wie heeft het voor het zeggen? Groningen, 1 november 2013 Lies Korevaar, lector Rehabilitatie"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking in de wijk: wie heeft het voor het zeggen? Groningen, 1 november 2013 Lies Korevaar, lector Rehabilitatie e.l.korevaar@pl.hanze.nl

2 Overzicht Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking Wmo in de Wijk

3 Decentralisaties Participatiewet (voorheen WWNV) Decentralisatie jeugdzorg Passend onderwijs Transitie en Transformatie AWBZ naar Wmo Lectoraat Rehabilitatie

4 Doelstelling van de Wmo Het doel van de wet is MEEDOEN: jong, oud, gehandicapt, niet gehandicapt; de samenleving is van iedereen Wmo is participatiewet en geen zorgwet Gemeente heeft compensatieplicht

5 Bij de realisering van deze doelstellingen wordt uitgegaan van de volgende principes: Uitgaan van eigen kracht van de burger Inzetten sociaal netwerk / mantelzorgers Inzetten vrijwilligers Zo min mogelijk professionele hulp Lectoraat Rehabilitatie

6 Van Awbz naar Wmo

7 Wie zijn de cliënten in de AWBZ? Totaal circa 180.000 mensen Naar grondslag: somatische aandoening 38.000 psychogeriatrische problematiek14.000 psychiatrische stoornis56.000 verstandelijke handicap 50.000 lichamelijke handicap14.000 zintuiglijke handicap 5.000

8 Gerichtheid AWBZWmo HulpverleningParticipatie CliëntWijkbewoner / dorpsgenoot Gedrags-Rolfunctioneren verandering

9 De kanteling Niét meer zórgen voor mensen, maar uitgaan van eigen kracht Niet meer de overheid verantwoordelijk, maar de burger zelf! Andere manier van kijken en handelen Meer tijd voor een eerste gesprek (‘Het gesprek’)

10 Uitgangspunten rehabilitatie Burgerrol + omgeving (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht Mantelz./soc. netwerk Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid

11 Samenwerken in de Wijk Competenties van de professional

12 Samenwerken is een middel en geen doel op zich

13 Individueel niveau Jongen 17 jaar Antilliaanse afkomst Licht verstandelijke beperking Bipolaire stoornis Geen startkwalificatie Werkeloos Schulden Dreigende uithuisplaatsing 7 verschillende hulpverleners betrokken

14 Gezinsniveau Vader, moeder, oma, twee kinderen, kleinkind Vader werkeloos Moeder diabetes en slecht ter been Oma dementerend Zoon LVG en bipolair Dochter tienermoeder Burenruzie Huurachterstand 12 verschillende disciplines over de vloer

15 Wijkniveau Samenstelling wijk Multicultureel Weinig sociale samenhang Vergrijzing Ontgroening Hoge werkeloosheid Relatief veel ‘kwetsbare’ burgers/gezinnen Overlast: 4-5 ‘probleemgezinnen’ 25 organisaties actief

16 Generalist of Specialist? Duizendpoot of Genie?

17 T-shaped professional MonodisciplinairI MultidisciplinairI I I InterdisciplinairTTT

18 T-shaped competenties 1 I=Eigen vakinhoudelijke competenties --=Interdisciplinaire samenwerking: betekent dat je niet alleen vanuit je eigen referentiekader naar de situatie kijkt, maar je ook verplaatst in het referentiekader van de ander en wat jij kan bijdragen aan het oplossen van een probleem dat de ander ervaart

19 I - competenties Inzetten eigen specialisme: Uitgaan en ondersteuning van eigen kracht, eigen regie van burgers (met beperkingen); Ondersteuning sociaal netwerk / mantelzorgers; Ondersteuning vrijwilligers; Inzetten professionele ondersteuning

20 -- competenties O.a.: Communicatieve vaardigheden Dialoog - multiloog Samenwerking: integratief denken & overbruggen van leemtes Creatief denken (out of the box-denken) Basiskennis van andere referentiekaders Integreren van eigen vakkennis in andermans werkgebied Interdisciplinaire consultatie Richten op creëren van meerwaarde voor iedere discipline

21 Visie Eén hulpverlener in één gezin met één plan. Eigen kracht en samenkracht Midden in de wijk Ontkokering Versterking maatschappelijke basisvoorzieningen Generalist in het gezin, specialist in het team Nieuw coöperatief organisatorisch verband

22 Sociaal Domein: Lokale wijkteams Awbz Wmo Participatiewet Jeugdzorg

23 Coördinatie & regie AMW / SJD Wijkagent Opbouw werk Woning- bouw Jeugdzorg / CJG Sociale Dienst / W+I Huisarts / Wijkverpl. GGz / VGz Wijkteam Sociaal netwerk Vrijwilligers Teamleider Gemeente

24 Gemeentelijke aansturing Government: overheid is de baas: maakt de plannen en overheidsdiensten voeren het uit of overheid verstrekt opdrachten New Public Management: instellingen en burgers klantgericht benaderen: marktdenken Governance, gebaseerd op samenwerking: overheid heeft regierol, maar is niet meer de partij die alles bepaalt

25 Gemeentelijke verantwoordelijkheid Eindverantwoordelijk voor (de vernieuwing van) het sociaal domein Bewaken van de samenhang en de prioriteiten Stimuleren dat inwoners grotendeels zelf de verantwoordelijkheid nemen Sturen op kwaliteit, samenwerking (tussen organisaties onderling en met de inwoners) en beschikbare middelen

26 Dilemma’s

27 Dilemma’s bij het samenwerken in een wijkteam Ethisch Geheimhoudingsplicht Meldingsplicht Professioneel Hoe houd je je eigen specialisme op peil? Verhouding generalisme-specialisme Organisatorisch Onder wie valt het wijkteam; wie is de leidinggevende? Eigen belang organisatie Betrekken burgers Financieel Detachering: zelfde functie, verschillende salarissen Wie betaalt de overhead?

28 Oefening dilemma U werkt als MW-er in een wijkteam samen met zeven andere disciplines afkomstig van andere organisaties. Een van uw collega’s is afkomstig van de Sociale Dienst en vermoedt dat de werkeloze vader fraudeert door zwart bij te klussen in Duitsland. Hij vraagt u of u, als u langs gaat voor de tienermoeder, wilt checken of de vader buitenshuis betaald werk verricht. Wat doet u?

29 Afsluitend

30 Kenmerken goed functionerende teams Het hebben van duidelijke doelen en het onderling eens zijn over deze doelen Het hebben van goede kennis van (en het respect voor) de bijdrage en de rol van andere disciplines, zonder vooroordelen Het beschikken over vaardigheden in communicatie, samenwerking, overleg en conflicthantering Een complementaire samenstelling van het team naar disciplines en rollen Effectief leiderschap en vergadermanagement, waarbij openheid en zelfreflectie wordt gestimuleerd Het werken met gezamenlijke bronnen en dossiers, die het delen van kennis bevorderen (McPherson, Headrick & Moss, 2001)

31 Interdisciplinair werken in de wijk vraagt interdisciplinair onderwijs!? 31

32 Ontwikkelde modules Interdisciplinaire samenwerking in de wijk Zelfredzaam & Samenredzaam Omgaan met burgers met psychische beperkingen (voor vrijwilligers) Governance: sturing door gemeentes Participatie door rehabilitatie in de wijk Het gesprek 32

33 HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT e.l.korevaar@pl.hanze.nl Lies Korevaar


Download ppt "Samenwerking in de wijk: wie heeft het voor het zeggen? Groningen, 1 november 2013 Lies Korevaar, lector Rehabilitatie"

Verwante presentaties


Ads door Google