De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie jeugdzorg: transitie en transformatie Informatiebijeenkomst gemeenteraden en WMO-raden Parkstad 21 en 27 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie jeugdzorg: transitie en transformatie Informatiebijeenkomst gemeenteraden en WMO-raden Parkstad 21 en 27 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie jeugdzorg: transitie en transformatie Informatiebijeenkomst gemeenteraden en WMO-raden Parkstad 21 en 27 mei 2014

2 Programma -Inleiding -Jeugdwet -Samenwerking Zuid-limburg, Parkstad en gemeente: structuur, inhoud, proces - In gesprek met elkaar

3 Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=8zaMSGs Lxi8

4 De nieuwe Jeugdwet = nieuwe taken nieuwe doelgroepen nieuwe rol

5 Aanleiding -Tekortkomingen huidig stelsel: * te weinig aandacht voor gewone opvoeden en opgroeien * onnodig medicaliseren afwijkend gedrag * versnipperd en verkokerd stelsel en aanbod * tekortschietende samenwerking rondom kinderen en gezinnen; doorschuifmechanisme domineert * forse toename gebruik gespecialiseerde zorg * veel regeldruk en bureaucratie * te duur -Oplossing: decentralisatie van alle jeugdhulp naar gemeenten schept bestuurlijke en financiële randvoorwaarden voor andere invulling en goedkoper stelsel -Nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015

6 Stelselherziening Jeugd: 3 doelen Bestuurlijk (‘transitie’) Verantwoordelijkheden van VWS, V+J, provincies en zorgverzekeraars naar gemeenten In samenhang met andere decentralisaties & passend onderwijs Inhoudelijk (‘transformatie’) van zorg veraf naar preventie, ondersteuning en zorg dichtbij van complexe naar eenvoudige zorg van verkokerde naar integrale aanpak Financieel bundeling van financieringsstromen harmonisatie bekostigingssystemen bezuiniging/ombuiging 6

7 Jeugdwet - Doel stelselwijziging jeugd: * vereenvoudiging stelsel * efficiënter en effectiever * versterken eigen kracht jeugdige/gezin/omgeving * kostenreductie - Naast transitie ook transformatie nodig: * preventie, eigen verantwoordelijkheid en kracht centraal * minder snel medicaliseren * eerder juiste hulp op maat * integrale hulp volgens 1Gezin 1Plan 1Regisseur * vermindering regeldruk en meer ruimte voor professionals

8 Jeugdwet -Gemeenten financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en uitvoering kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering -De verantwoordelijkheid gemeente omvat: - toereikend aanbod; treffen van een voorziening (jeugdhulpplicht) - uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering - maatregelen ter voorkoming kindermishandeling - beleidsplan opstellen - regie jeugdketen - vertrouwenspersoon - Bovenlokale samenwerking deels verplicht

9 Jeugdwet Huidige situatienieuwe situatie

10

11 Doel: -Bundeling huidige financieringsstromen tot 1 geldstroom -Harmonisatie bekostigingssystemen -Efficiencytaakstelling -Financiering via gemeentefonds: deelfonds Sociaal Domein voor 3 jaar Financiën

12 - Korting oplopend tot 15% in 2017 - 2015: voorlopige budgetten: in ‘meicirculaire’ definitief budget 2015 per gemeente - 2016: geen helderheid budget 2016 en volgende jaren; korting en nieuwe verdeelsystematiek Financiën

13 Transformatie - Cultuuromslag: andere manier van denken voor: Professionals Burgers Ambtenaren Gemeentebestuur: college én gemeenteraad - Andere werkwijzen - Ombouwen van voorzieningen

14 Transitie: stand van zaken 2015: overgangsjaar Regionaal Transitiearrangement Zuid-Limburg Opdracht: continuïteit van zorg en infrastructuur, beperking frictiekosten Budgetgarantie van 80% budget 2012 voor huidige aanbieders Akkoord 18 gemeenten Zuid-Limburg Afspraken met aanbieders worden nader ingevuld

15 Stand van zaken Beleidskader Samenwerking zware gespecialiseerde jeugdhulp Zuid-Limburg 2014-2018 Beleidskader Samenwerking ambulante jeugdhulp Parkstad 2014- 2018 Beleids- en uitvoeringsplannen in 2014 Gemeente: 3 Decentralisaties sociaal domein (Jeugdwet, WM0 en Participatiewet) Gemeente: relatie met passend onderwijs

16 Meer informatie www.voordejeugd.nl www.nji.nl/transitievoorraadsleden www.vng.nl


Download ppt "Decentralisatie jeugdzorg: transitie en transformatie Informatiebijeenkomst gemeenteraden en WMO-raden Parkstad 21 en 27 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google