De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

N279 Stuurgroep Resultaten verkeerskundig onderzoek verkeersafwikkeling en faseringsvarianten 07-07-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "N279 Stuurgroep Resultaten verkeerskundig onderzoek verkeersafwikkeling en faseringsvarianten 07-07-2011."— Transcript van de presentatie:

1 N279 Stuurgroep Resultaten verkeerskundig onderzoek verkeersafwikkeling en faseringsvarianten 07-07-2011

2 Onderzochte alternatieven  Referentiesituatie  Alternatief 80 km/u  Alternatief 100 km/u  Faseringsalternatief  Faseringsalternatief met aanvullende maatregelen  Doel: Vergroten van het inzicht in de verkeersafwikkeling van de in het MER onderzochte alternatieven en inzicht geven in de mogelijkheden om het voorkeuralternatief gedeeltelijk of gefaseerd te realiseren.

3 Toelichting faseringsalternatief  Realisatie 100 km/u-alternatief, met uitzondering van:  Aansluiting op A2: behoud bestaande aansluiting met twee kruisingen  Aansluiting De Brand: behoud bestaande aansluiting  Aansluiting Heeswijk-Zuid: gelijkvloers  Aansluiting op A50: behoud bestaande aansluiting met twee kruisingen

4 Methode  Simulatie verkeersafwikkeling met dynamisch model VISSIM  Op basis van resultaten faseringsalternatief werksessies voor aanvullende maatregelen  Doorrekening resultaten op N279 (in VISSIM), op A2 en A50 (in Fosim)  Input: verkeersmodel NRM 2006-2020  Faseringsalternatief: enige overschatting verkeersaanbod, want op basis van 100 km/u

5 Faseringsmaatregelen A2 WestA2 OostDe Brand

6 Faseringsmaatregelen Heeswijk ZuidA50 WestA50 Oost

7 Verkenning verdergaande maatregelen Nieuwe aansluiting Poeldonk Klaverblad-oplossing Twee keer half klaverblad

8 Resultaten  Verkeersafwikkeling op aantal relaties

9 Resultaten  Vergelijking Referentie, 80, 100 en fasering zonder maatregelen OchtendspitsAvondspits Nr:Trajectref80km 100km 100-A2 en A50 101A2 zuid-A50 noord65668855 102A50 noord-A2 zuid44528859 107De Steeg-A50 zuid50 8039 108A50 zuid-De Steeg50528646 111A2 noord-Runweg56498257 112Runweg-A2 noord52388737

10 Resultaten  Vergelijking Referentie, fasering zonder maatregelen en fasering met maatregelen OchtendspitsAvondspits

11 Beelden verkeersafwikkeling  Faseringsalternatief zonder maatregelen, ochtendspits Aansluiting A2: De Brand:

12 Beelden verkeersafwikkeling  Faseringsalternatief zonder maatregelen, ochtendspits A50:

13 Beelden verkeersafwikkeling  Faseringsalternatief met maatregelen, avondspits Aansluiting A2: De Brand:

14 Beelden verkeersafwikkeling  Faseringsalternatief met maatregelen, ochtendspits A50:

15 Beelden verkeersafwikkeling  Faseringsalternatief met maatregelen en twee rechtsaf A2, avondspits De Brand:

16 Resultaten A2 en A50  A2 Oostbaan autonoom avondspits (ochtendspits vergelijkbaar)  A2 Oostbaan in faseringsvariant met maatregelen: geen groot effect op verkeersafwikkeling A2, ook dubbele invoegstrook zorgt niet voor extra problemen Weefvak A59 Oost – afrit Rosmalen Toerit St. Michielsgestel Dubbele toerit N279

17 Resultaten A2 en A50  A50 Autonoom: één knelpunt in avondspits, oostbaan:  A50 in faseringsvariant: toename knelpunten bij N279 Toerit Eerde Toerit N279

18 Inpassing en kosten  Nu nog geen ontwerp van maatregelen  Wel inpassing verkend De Brand:

19 Inpassing en kosten A50 Oost:

20 Inpassing en kosten  Aandachtspunten inpassing:  Inpassing onder bestaande viaducten  Niet onmogelijk maken eindbeeld  Omvang van tijdelijke maatregelen, vooral bij Heeswijk Dinther  Indicatie kosten extra maatregelen:  15 miljoen investeringskosten, exclusief  Evt. aanvullende grondverwerving  Kabels en Leidingen  Verkeers- en faseringsmaatregelen

21 Conclusie en advies  Faseringsalternatief met aanvullende maatregelen functioneert goed  Levert nu forse besparing op totale investeringskosten  Levert tijd op voor nadere afweging verknoping op A2 en A50  Afweging: Aansluiting Heeswijk Dinther-Zuid  Risico: Discussie over alternatief 80 met aanvullende maatregelen

22 Conclusie en advies aansluiting Heeswijk-Dinther Zuid Voorkeursalternatief Faseringsalternatief gelijkvloers Optie ongelijkvloers

23 Conclusie en advies Risico: Discussie over alternatief 80  80 km/u niet probleemoplossend  80+ alternatief (met kruispuntmaatregelen) nu niet onderzocht  Advies:  in aanpassing MER onderzoeken  Vanuit bestuurlijke voorkeur focus op faseringsalternatief (100-)

24 Standpuntbepaling stuurgroep 7-7-2011 GS voor te stellen om het 100 alternatief uit te werken met de kruispuntoplossingen (gelijkvloerse aansluitingen A2 en A50 daarmee vooralsnog handhaven); De aansluiting A50 mee te nemen in het project N279 Zuid; De aansluiting Bernheze ongelijkvloers mee te nemen in het uit te werken alternatief Te bevestigen om de aansluiting De Brand (Beusingsedijk) mee te nemen in het PIP (de uitvoeringskosten zijn voor de gemeente Den Bosch, nader vast te leggen) Een tweede invoegstrook op de A2 vanaf de N279 (richting Utrecht) alleen mee te nemen als dit daadwerkelijk noodzakelijk is (Tracébesluit procedure mogelijk vereist). De verkenning van een alternatief voor de ongelijkvloerse aansluiting A2 nu verder buiten beschouwing te laten en dit te betrekken bij de gefaseerde uitvoering. Op basis van het vorenstaande, een gemeenschappelijke afspraak te maken tussen alle partijen doch met name tussen Rijk en provincie, te bevestigen in het BO MIRT, om de verkeerssituatie op de N279, de A2 en de A50 te monitoren en af te spreken dat indien de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, partijen met elkaar in overleg treden.

25 Planning Augustus – november aanpassing PIP en MER Najaar 2011 (BO MIRT) December 2011 voorleggen van voorontwerp PIP en concept MER aan GS tot vrijgave Maart 2012 ter visie legging van het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Voorjaar 2012 horen van de gemeenteraden Medio 2012 voorleggen van het ontwerp PIP aan GS ter besluitvorming Na besluit door GS inspraak Eind 2012 behandeling ontwerp PIP in de statencommissies Januari 2013 PIP besluitvorming door PS Beroepstermijn Raad van State Start uitvoering staat gepland in 2014, oplevering 2016


Download ppt "N279 Stuurgroep Resultaten verkeerskundig onderzoek verkeersafwikkeling en faseringsvarianten 07-07-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google