De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen (verder) doorpakken Samen werken aan een persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag Bureauoverleg 20 en 21 juni

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen (verder) doorpakken Samen werken aan een persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag Bureauoverleg 20 en 21 juni"— Transcript van de presentatie:

1 Samen (verder) doorpakken Samen werken aan een persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag Bureauoverleg 20 en 21 juni www.aanjaagteam.nl

2 2 Aanjaagteam Verwarde Personen Leen van Leersum (cliëntperspectief), Bert Frings (wethouder zorg Nijmegen), Pieter-Jaap Aalbersberg (Nationale Politie, samen met Henk van Dijk), Liesbeth Spies (vz, burgemeester Alphen a/d Rijn), Heleen Rutgers (OM), Anouk Mateijsen (Zilveren Kruis), Sjef Czyzewski (GGZ, Antes)

3 3 Aanjaagteam Verwarde Personen Doelstellingen aanjaagteam 1.Ontwikkelen bouwstenen passend ondersteuningsaanbod: voor mensen met verward gedrag en familie/sociaal netwerk 2.Bevorderen sluitende aanpak door alle gemeenten (zomer 2016). 3.Inzicht geven in belemmeringen die gemeenten en ketenpartners niet op lokaal/regionaal niveau kunnen oplossen. Aanpak: de mensen met verward gedrag en hun leefomgeving staat centraal

4 4 De 1 e tussenrapportage na 4 maanden 1.Definiëren sluitende aanpak 2.Handvatten voor praktijk: bouwstenen 3.Duiding praktische en fundamentele knelpunten 4.Overkoepelende perspectieven, start van de beweging 5. Adviezen over korte termijn en duurzame oplossingen

5 5 Bouwstenen voor sluitende aanpak

6 6 Van fundamentele knelpunten naar gedeeld perspectief Fundamentele knelpunten zijn: Systeemwereld is leidend i.p.v. leefwereld Onduidelijkheid over eigenaarschap en (bestuurlijke) verantwoordelijkheid Systeembreuk tussen ondersteuning, zorg en veiligheid Zorglandschap is complexer geworden Risico- en regelreflex Teveel nadruk op de ‘achterkant’: acuut en spoedketen Complexiteit van en acceptatie door maatschappij Oplossingsrichting: een beweging naar Een integrale, persoonsgerichte aanpak. Van systeemwereld naar leefwereld. Heldere regie en eigenaarschap. Preventie en vroegtijdige signalering centraal zetten.

7 7 Reactie op de 1 e tussenrapportage Vanuit de mensen met verward gedrag en hun omgeving Positief kritisch. Te weinig aandacht voor preventie en herstel, maar aandacht voor wat mensen wél kunnen. De duiding ‘aanjaagteam Vanuit de verschillende partners Aanjaagteam wordt als ondersteunend beschouwd Vragen meer aandacht voor 24/7 zorg, kritisch over rol zorgverzekeraars en GGZ, te weinig aandacht voor preventie, benadrukken belang spoedig regelen triage, goede opvang en passend vervoer en oplossingen voor ‘zware categorie” Vanuit de opdrachtgevers Waardering voor wat op gang is en voor rapportage aanjaagteam Erkennen van hun rol voor een aantal randvoorwaarden Benoemen diverse concrete acties van hun kant als de aanpak onverzekerden,het belang van betrokkenheid ervaringsdeskundigheid, duiding diverse leertrajecten, thema werk en participatie, aan de slag met beveiligde zorg en wet verplichte GGZ, belang samenwerkingsagenda ZN en VNG, handvatten ambulante zorg Trimbos, vuistregels informatievoorziening vanuit traject Informatievoorziening Sociaal Domein en nav traject Hoekstra etc

8 8 Verdieping op inhoud bijeenkomsten bureauoverleg zoals in Hummelo, verschillende bijeenkomsten met mensen met ervaringen (Cliëntenbelang Amsterdam, bijeenkomst herstelwerkgroep en aanwezig bij alle bijeenkomsten aanjaagteam zelf Analyse casuïstiek met Kafka Permanent overleg met verschillende organisaties en professionals zoals aanwezig in Bureauoverleg over de bouwstenen Bouwen aan versterking beweging: communicatie, bijeenkomst aanpalende trajecten Meehelpen aan oplossingen/randvoorwaarden: dank aan VWS voor 1 e financiële bijdrage, investeren in kennis en onderzoek (bijeenkomst 23 juni), aandacht voor opleidingen etc. Het land in Vele regio’s, (samenwerkende) gemeenten, bijeenkomsten met meerdere partners: uitdragen boodschappen en meehelpen aan sluitende aanpak Verdiepingsregio’s gestart Activiteiten aanjaagteam afgelopen maanden

9 9 Doel: versnellen van de implementatie, leren, inzicht in oplossingen en problemen De regio’s: Friesland, Limburg, Tilburg/West-Brabant, Rotterdam Rijnmond / Zuid- Holland Zuid, Oost-Nederland, Utrecht Eerste duiding van opgehaalde thematiek uit de regio’s bij implementatie: Hoe regie voeren op alle spelers Hoe betrekken verwarde mensen en hun familie zelf Waar ligt de doorzettingskracht Wat is de optimale schaalgrootte voor welk probleem Informatievoorziening Waar ligt improvisatieruimte Hoe regelen we beveiligde zorg voor mensen met complexe casuïstiek Wat kunnen we doen aan zorgmijders Hoe kunnen we maatschappelijke acceptatie vergroten.. 6 Verdiepingsregio’s

10 10 De tussenstand in algemene zin Wat gaat goed: In alle delen van het land wordt hard gewerkt Gevoel van urgentie is aanwezig Veel initiatieven zowel in het land als bij de overige partners Er is aandacht voor integrale perspectief Diverse bouwstenen worden goed opgepakt, met name als het gaat om de opvang, traige en vervoer Er wordt gewerkt aan het organiseren van de randvoorwaarden Wat vraagt om extra aandacht? Er wordt nog veel gewerkt vanuit de eigen praktijk: systeem is leidend, te weinig gericht op leefwereld Nog te weinig persoonsgerichte aanpak: integraal en domeinoverstijgend mét mensen met verward gedrag en familie zelf Heldere regie en gedeeld eigenaarschap nog onvoldoende opgepakt Te weinig aandacht voorkomen van problemen: preventie en vroegsignalering. De terechte aandacht voor acuut lijkt aandacht voor niet-acuut te overschaduwen De bouwstenen worden nog regelmatig als losse elementen opgepakt Echt probleemoplossend werken binnen de overheid en de koepelorganisaties

11 11 Proces samen verder doorpakken : Input afgelopen maanden verwerkt in 1 e concepten Input en toetsing 24 uurs sessie bureauoverleg 21 juni Avond met aanjaagteam 23 juni Verdiepende bijeenkomst 40 onderzoekers Nog enkele aanvullende gesprekken Dan typen, typen en afronding 1 juli Met hulp opdrachtgevers openbaarmaking 1 e week juli Samen verder doorpakken: op weg naar de 2 e tussenrapportage

12 12 Inhoudelijke contouren (stand van denken op dit moment!) Terugblik op eerste tussenrapportage aanjaagteam De 4 perspectieven: w at is het perspectief, wat gaat goed en wat vraagt aandacht? Wat speelt er in het land? Wat valt op en wat is er nodig? De bouwstenen verdiept: wat blijft het perspectief, wat gaat goed, wat vraagt om meer aandacht, wat is meer nodig dan al in de 1 e tussenrapportage gevraagd? Belemmeringen in wetten, regels en financieringssystematiek: nav Kafka en vorig bureauoverleg Hummelo Overige randvoorwaarden als onderzoek, maatschappelijke acceptatie, opleiding en scholing Op weg naar het vervolg: wat doet het aanjaagteam nog, aanzet duidingen hoe we weten dat we het goede doen met elkaar, suggesties voor verankering Samen verder doorpakken: op weg naar de 2 e tussenrapportage

13 13 Waarderen en schuren Aandacht duurzame aanpak/lange adem versus tempo hooghouden Snelle winsten versus lange termijn oplossingen Bestuurders aanspreken versus handvatten voor de praktijk Nieuwe inzichten delen versus het risico van verstoren van wat opgepakt is Enthousiasmeren op samen doorgaan versus harde knelpunten duiden, die lastig beïnvloedbaar zijn/voelen als een ‘baksteen Concreet adresseren aanbevelingen versus risico van fragmentarische aanpak Doorzetten inhoud voorop versus aandacht voor het proces Besef dat wij slechts tijdelijk mogen aanjagen versus wens dat het doorgaat  na 24 uurs sessie meer helderheid! Enkele dilemma’s

14 14 Vanavond: Voortbouwen op de uitkomsten van vanmiddag Verdiepen op basis van casuïstiek en Kafka over problemen als het gaat om een sluitende aanpak: Herkennen jullie de belemmeringen? Welke belangrijke conclusies trekken jullie hieruit? Wat zijn kansrijke oplossingen voor de belemmeringen? Morgen Wat is er nodig om de komende jaren samen door te gaan? Hoe weten we dat we het goede doen? Welk stokje pak jij op? Volop ruimte om gezamenlijk én individueel nog aan het aanjaagteam de kernboodschappen voor de tussenrapportage mee te geven! Vervolg programma

15 15 Aan de hand van casuïstiek heeft de Kafkabrigade diverse belemmeringen op verschillende niveaus geduid. Papierwinkel/klant burger Cultuur: de publieke professional Structuur: de publieke manager Keuze beleidsmiddelen : beleidsmaker We werken in groepen aan 1 casus vanuit concrete problemen Casus 1 Justin; leven met psychoses Casus 2 Hans; geen plek Casus 3 Hassan; wonen in een garagebox Casus 4 Kees; door het lint Vragen voor het gesprek: herkennen jullie de geduide belemmeringen? welke conclusies zijn hieruit te trekken? hoe kunnen we deze belemmeringen wegnemen? Wat zijn oplossingen? Sluitende aanpak: belemmeringen voor een persoonsgerichte aanpak

16 16 Waar staan we over 5 jaar en hoe weten we dat we het goed doen? Wat zou je aan de opdrachtgevers (of je eigen organisatie) willen adviseren over het vervolg? Hoe houd je de persoonsgerichte aanpak geborgd? Welk stokje pak jij op? Open tafel: welke oproep wil je nog doen, wat wil je kwijt? Wat is er nodig voor het vervolg om de komende jaren door te gaan?

17 17 Wandelen met de vraag: Wat blijft je bij van deze sessie? Welke kernboodschap zou jij terug willen zien in de tussenrapportage? Een laatste statement: reflectie in stilte

18 18 Bedankt voor jullie inzet en aandacht! Contact met aanjaagteam via - aanjaagteam@vng.nl - www.aanjaagteam.nl 070 – 373 83 93www.aanjaagteam.nl Bedankt!


Download ppt "Samen (verder) doorpakken Samen werken aan een persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag Bureauoverleg 20 en 21 juni"

Verwante presentaties


Ads door Google