De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in de 3 e !. Doel leerjaar 3 Iedereen goed over naar leerjaar 4. Iedereen op niveau klaar voor het examen. Kiezen van een goed doordacht vakkenpakket.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in de 3 e !. Doel leerjaar 3 Iedereen goed over naar leerjaar 4. Iedereen op niveau klaar voor het examen. Kiezen van een goed doordacht vakkenpakket."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in de 3 e !

2 Doel leerjaar 3 Iedereen goed over naar leerjaar 4. Iedereen op niveau klaar voor het examen. Kiezen van een goed doordacht vakkenpakket

3 MENTOREN: 3A – M. ACHAIBAR 3B – B. LIPS/D. Hoogenboezem 3C – K. REIJNIERSSE 3D. – T.CHOTKAN 3 E. – P. LOK 3F. – B. STOFFELS

4 Leerjaar coördinator Mevrouw Kwos

5 Examen coördinator Meneer Buskens

6 PTA Programma van Toets en Afsluiting. Alle toetsen staan in het PTA. Je vindt in het PTA hoe vaak een toets mee telt, wel of niet herkansbaar, toetsvorm. Je mag niet aan de volgende periode beginnen voor de voorgaande is afgerond.

7 Overgangsnormen blz.1  Bij het bepalen of de leerling in het leerjaar voldoende heeft gepresteerd en bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar gelden de volgende algemene afspraken:  het rapportcijfer is een voortschrijdend jaargemiddelde (= rekenkundig gemiddelde van alle toetsen in het schooljaar behaald) ;  per vak worden 2 cijfers op het rapport weergegeven: het niet-afgeronde cijfer en het afgeronde cijfer; een onvoldoende rapportcijfer is een cijfer lager dan 5,5;

8 Overgangsnormen blz.2  een afgeronde 4 of lager telt als 2 onvoldoende rapportcijfers;  de onvoldoendes van de afgeronde rapportcijfers bepalen de overgang;  doubleren in het eerste leerjaar is niet toegestaan. Deze leerlingen maken een overstap naar de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo;  het cijfer voor het vak rekenen telt mee binnen de overgangsregeling.

9 Herkansing: 2 toetsen per periode herkansen (mits deze toets herkansbaar is). Je moet zelf opgeven welke toets je wilt herkansen. Te laat opgeven - geen herkansing. De herkansingen vinden plaats tijdens de toetsweek.

10 INHALEN TOETS  Een leerling die afwezig is op het moment van afname van de toets haalt de gemaakte toets binnen 10 dagen in.  Als de leerling ziek is, gaat de termijn van 10 dagen in op de eerste dag dat de leerling weer aanwezig is.  de leerling is, in alle redelijkheid, verantwoordelijk voor het maken van de afspraak.  Als een leerling geen afspraak maakt of een gemaakte afspraak niet nakomt, beoordeelt de docent de prestatie met 1.0 (1): geen prestatie geleverd.

11 INLEVEREN GEMAAKT WERK  Een leerling die afwezig is bij het inleveren van gemaakt werk, levert dit uiterlijk de eerstvolgende les, persoonlijk, in bij de docent.  Als een leerling het werk in tweede instantie niet inlevert, beoordeelt de docent de prestatie met 1 (1): geen prestatie geleverd.  Ten overvloede: er wordt niets ingeleverd via postvak.

12 ONGEOORLOOFD ABSENT Ongeoorloofd absent op moment van toets / inleveren Er is geen mogelijkheid de toets alsnog te maken of het werk alsnog in te leveren. Er is geen prestatie geleverd. De docent beoordeelt met 1.0

13 ACTIES Vakdocent geeft aan mentor en ljc door dat het werk met een ‘1.0' is beoordeeld. Examensecretariaat (klas 3 / 4), informeert ouders. Ouders / leerlingen kunnen in beroep gaan binnen 5 dagen na dagtekening bij het examensecretariaat.

14 P.M 1.0 geen prestatie geleverd 1.1 fraude (in klas 3 / 4 wordt deze beoordeling alleen ingevoerd na overleg met het examensecretariaat) 1.2 laagste te behalen cijfer voor een toets Als een toets met een 1 is beoordeeld en herkansbaar is volgens het PTA, kan een leerling ook voor deze toets gebruik maken van recht op herkansing.

15 Overgangsnormen van klas 3 naar klas 4 Voor de overgang naar klas 4 gelden een aantal verplichtingen: 1. het vak GYM moet voldoende zijn; 2. het cijfer voor het vak CKV moet (afgerond) minimaal een 6 zijn; 3. alle onderdelen van het PTA moeten zijn afgerond. 4. het cijfer voor Nederlands moet minimaal een 5,5 zijn; 5. het gemiddelde van alle niet afgeronde cijfers is minimaal een 5,5. 6. het cijfer voor rekenen op het eindrapport klas 3 moet minimaal een 5,5 zijn/Rekentoets 2f is voldoende. Als aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan, is er geen overgang naar klas 4.

16 Schoolregels Op www.roncallimavo.nl onder de knop ‘de school’ staat een link naar ‘regels en protocollen’ daar staan de schoolregels voor dit schooljaar.

17 1) MOBIELE APPARATEN Mobiele apparaten mogen alleen met toestemming van de docent gebruikt worden als dat voor de les nodig is. Het maken van foto’s, filmpjes e.d., het doorsturen daarvan en het publiceren op internet is niet toegestaan (zie schorsing). Tijdens toetsen is het gebruik van mobiele apparaten niet toegestaan, dus ook de rekenfunctie niet! Als je je mobiel gebruikt zonder toestemming wordt deze ingenomen en krijg je hem de volgende dag om 15.40 uur terug.

18 2) SWT Per week volg je minimaal 5 x swt. Als je ziek bent, haal je de gemiste swt in. Ben je langer ziek dan maak jij met je mentor afspraken over het inhalen. Als een docent een afspraak maakt voor vak-swt, ben je verplicht aanwezig te zijn. Een tekort van swt-uren staat gelijk aan spijbelen en wordt gemeld bij Leerplicht.

19 3) TE LAAT Als je te laat komt meld je je altijd bij de administratie. Daar krijg je een te-laat-briefje, zodat je de les in kan. Je gaat na het halen van het briefje zo snel mogelijk naar de les. Als jouw reden om te laat komen ongeldig is, moet je dezelfde dag om 15.45 uur terugkomen (ook als je eerder uit bent). Je meldt je in V16 en gaat daar 40 minuten aan het werk tot 16.25 uur. Als je een goede reden hebt om te laat te zijn, bijvoorbeeld omdat je naar de dokter of de ortho bent geweest, hoef je natuurlijk niet terug te komen. De administratie moet dan wel bericht (telefoon of brief) van je ouders gehad hebben.. Als je 9 keer te laat komt moet de school dit doorgeven aan Leerplicht

20 4) SPIJBELEN Spijbelen doe je als je zonder geldige reden niet in een les bent, te weinig swt volgt of niet deelneemt aan een schoolactiviteit. Als je niet bent afgemeld neemt de administratie contact op met je ouders. De administratie geeft door aan je mentor en je leerjaarcoördinator dat je gespijbeld hebt. De mentor bespreekt het met jou en met je ouders en maakt eventueel afspraken om de tijd in te halen. Een toets die je mist, omdat je gespijbeld hebt, mag je niet inhalen, dat zou oneerlijk zijn ten opzichte van je klasgenoten en je krijgt voor dat werk een 0,0

21 5) ALS JE DE LES WORDT UITGESTUURD De docent zet je met een uitstuurformulier op de gang aan het werk. Na afloop van de les ga je terug naar je docent die met je afspreekt wat er verder gebeurt. In ieder geval neemt de docent contact op met je ouders. Als de docent het noteert in magister is de uitstuur officieel. Ben je in één periode twee maal officieel uit de les gestuurd, dan neemt je mentor contact op met je ouder(s)/verzorger(s). Word je er in verschillende periodes vaker uitgestuurd, dan kan je geschorst worden.

22 6) SCHORSING Dit is iets wat je niet moet overkomen. Toch treedt de school streng op tegen vernieling, aanhoudend pesten, spijbelen, diefstal en lichamelijk- of verbaal geweld (grof schelden) en het gebruik of in bezit hebben van alcoholische drank, drugs, wapens, vuurwerk en het oneigenlijk gebruik van mobiele apparaten. Dit leidt tot schorsing van 1, 2 of 3 dagen of zelfs een (tijdelijke) verwijdering van school. In een uiterst geval kan je ook worden overgeplaatst naar een andere school. Bij ernstige gevallen neemt de school contact op met de politie en wordt er in principe aangifte gedaan. Als je regelmatig te laat komt, spijbelt of te weinig SWT volgt, moet de school dit doorgeven aan Leerplicht.

23 Belangrijke data 2016/17: 21 november 2016 AOB Opleidingsmarkt 08 november 2016 Scholenmarkt MBO 22 november 2016 Ouderavond ( 17:00 uur – 21:00 uur) 16 december 2016 Rapportuitreiking 01 mart 2017 Studiekeuze in decaan.nl 15 mart 2017 Ouderavond ( 17:00 uur – 21:00 uur)


Download ppt "Welkom in de 3 e !. Doel leerjaar 3 Iedereen goed over naar leerjaar 4. Iedereen op niveau klaar voor het examen. Kiezen van een goed doordacht vakkenpakket."

Verwante presentaties


Ads door Google