De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wmo-werkplaats Noord (v.h. Groningen-Drenthe) Lies Korevaar Wilhelminaoord - ‘Het Nieuwe Gezelschap’ Samen op zoek naar kansen Sint Nicolaasga 29 januari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wmo-werkplaats Noord (v.h. Groningen-Drenthe) Lies Korevaar Wilhelminaoord - ‘Het Nieuwe Gezelschap’ Samen op zoek naar kansen Sint Nicolaasga 29 januari."— Transcript van de presentatie:

1 Wmo-werkplaats Noord (v.h. Groningen-Drenthe) Lies Korevaar Wilhelminaoord - ‘Het Nieuwe Gezelschap’ Samen op zoek naar kansen Sint Nicolaasga 29 januari 2013

2 Overzicht Aanleiding Wmo-werkplaatsen Opzet Wmo-werkplaats Bevindingen Resultaten

3 Aanleiding Wmo-werkplaatsen

4 Ontwikkelingen Wet Werken naar Vermogen (WWNV) -> Participatiewet Decentralisatie jeugdzorg Passend onderwijs Transitie en Transformatie AWBZ naar Wmo Lectoraat Rehabilitatie

5 Uitgangspunt Wmo Uitgaan en ondersteuning van eigen kracht, eigen regie van burgers (met beperkingen); Inzet en ondersteuning van sociaal netwerk / mantelzorgers; Inzet en ondersteuning van vrijwilligers; Inzet professionele ondersteuning

6 De Kanteling Van verplicht zorgen vóór naar compensatieplicht: gemeenten moeten beperkingen compenseren zodat burgers kunnen participeren Van claimgericht en aanbodgericht denken (voorzieningen en hulpmiddelen) naar vraaggericht en resultaatgericht werken (zelfredzaamheid en participatie, maatwerk i.p.v. standaardvoorzieningen)

7 Van AWBZ naar WMO Totaal circa 180.000 mensen Naar grondslag: somatische aandoening 38.000 psychogeriatrische problematiek14.000 psychiatrische stoornis56.000 verstandelijke handicap 50.000 lichamelijke handicap14.000 zintuiglijke handicap 5.000

8 Gerichtheid AWBZWmo HulpverleningParticipatie CliëntWijkbewoner / dorpsgenoot Gedrags-Rolfunctioneren verandering

9 Uitgangspunten Rehabilitatie Burgerrol + omgeving (van eigen voorkeur/keuze) Vaardigheden + Hulpbronnen Eigen kracht Mantelz./soc. netwerk Vrijwilligers Professionele ondersteuning Succes + Tevredenheid

10 Wmo transformatie vraagt andere competenties van alle betrokkenen (professionals, gemeenten, vrijwilligers, burgers/cliënten, sociaal netwerk/mantelzorgers)

11 Opzet Wmo-werkplaats Noord

12 Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe Er zijn zeven Wmo-werkplaatsen in Nederland opgericht, die financieel worden ondersteund door het Ministerie van VWS www.wmowerkplaatsen.nl

13 Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe Activiteiten werkplaats Inventariseren consequenties beroepspraktijk Vertalen consequenties naar beroepsopleiding Vaststellen effectiviteit interventies Beschrijven innovatieve praktijken/interventies

14 Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012

15 Wmo-werkplaats Noord 2012-2015 Emmen Groningen Midden Drenthe Opsterland

16 Praktijken 1. Toegang tot de ondersteuning (o.a. keukentafelgesprek) 2. Het verbeteren en uitbreiden van sociale contacten van burgers met een psychische beperking 3. Inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bij de ondersteuning van de maatschappelijke participatie van burgers met psychosociale/psychische/verstandelijke beperkingen 4. Kernkring Netwerk: burgers met psychosociale, verstandelijke en psychische beperkingen ondersteunen elkaar bij het maatschappelijk participeren (Opsterland) 5. Sociale wijk- en gebiedsteams: interdisciplinaire samenwerking door de T-shaped professional Overall praktijk. Governance

17 Bevindingen 2009-2012 Wmo-werkplaats Noord

18 Bevindingen Weinig kennis aanwezig over de Wmo en de consequenties van de invoering van de Wmo voor de eigen praktijk Nadruk op beperkingen en overnemen, weinig oog voor eigen kracht burger en inzet netwerk Vrijwilligers die niet gewend zijn om te gaan met burgers met psychische en verstandelijke beperkingen Knelpunten samenwerking tussen professionals onderling en tussen instanties onderling Onduidelijkheid over sturing door gemeente

19 Onderwijsmodules 1 Introductie Wmo 2 Zelfredzaam en samenredzaam 3 Omgang van vrijwilligers met burgers met een psychische of verstandelijke beperking 4 Samenwerken in het kader van de Wmo 5 Governance

20 Centre of Expertise Healthy Ageing

21 30 Innovatiewerkplaatsen Voorbeelden: IWP Active ageing Ouderen IWP Active ageing Mensen met een verstandelijke beperking IWP E-Health & Serious Gaming KC CaRES / Lectoraat Rehabilitatie: IWP Begeleid Leren IWP Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen IWP Ambulantisering

22 Samenwerkingscompetenties

23 Individueel niveau Jongen 17 jaar Antilliaanse afkomst Licht verstandelijke beperking Angststoornis Gokverslaving Geen startkwalificatie Werkeloos Schulden Dreigende uithuisplaatsing 8 verschillende hulpverleners betrokken

24 Gezinsniveau Vader, moeder, oma, twee kinderen, kleinkind Vader werkeloos Moeder diabetes en slecht ter been Oma dementerend Zoon LVG en angststoornis Dochter tienermoeder Burenruzie Huurachterstand 12 verschillende disciplines over de vloer

25 Wijkniveau Samenstelling wijk Multicultureel Weinig sociale samenhang Vergrijzing Ontgroening Hoge werkeloosheid Relatief veel ‘kwetsbare’ burgers/gezinnen Overlast: 4-5 ‘probleemgezinnen’ 25 organisaties actief

26 Generalist of Specialist? Duizendpoot of Genie?

27 T-shaped professional MonodisciplinairI MultidisciplinairI I I InterdisciplinairTTT

28 T-shaped competenties 1 I=Eigen vakinhoudelijke competenties --=Interdisciplinaire samenwerking: betekent dat je niet alleen vanuit je eigen referentiekader naar de situatie kijkt, maar je ook verplaatst in het referentiekader van de ander en wat jij kan bijdragen aan het oplossen van een probleem dat de ander ervaart

29 I - competenties Uitgaan en ondersteuning van eigen kracht, eigen regie van burgers (met beperkingen); Ondersteuning sociaal netwerk / mantelzorgers; Ondersteuning vrijwilligers; Inzetten professionele ondersteuning

30 -- competenties O.a.: Communicatieve vaardigheden Samenwerking: integratief denken & overbruggen van leemtes Creatief denken (out of the box-denken) Basiskennis van andere referentiekaders Integreren van eigen vakkennis in andermans werkgebied Praktijkgericht onderzoek Richten op creëren van meerwaarde voor iedere discipline

31 Hartelijk dank voor uw aandacht Lies Korevaar e.l.korevaar@pl.hanze.nl

32 Kwaliteitskenmerken voor professioneel handelen in welzijn en zorg Gebaseerd op de Professionaliteit verankerd en de 8 bakens van VWS Respectvolle bejegenen Vraaggericht werken Signaleren en eropaf Informeren Ontwikkelingsgericht ondersteunen: eigen kracht en regie Formeel en informeel ondersteunen Balans van collectief en individueel aanbod Resultaatgericht werken Integraal werken 27-1-2012 Lectoraat Rehabilitatie


Download ppt "Wmo-werkplaats Noord (v.h. Groningen-Drenthe) Lies Korevaar Wilhelminaoord - ‘Het Nieuwe Gezelschap’ Samen op zoek naar kansen Sint Nicolaasga 29 januari."

Verwante presentaties


Ads door Google