De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Werkgroep Activering 26 februari 2016. Agenda 1.Goedkeuring verslag vorige vergadering 2.KB’s sociale activering 2016 3.Hervorming GPMI 4.UVCW:

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Werkgroep Activering 26 februari 2016. Agenda 1.Goedkeuring verslag vorige vergadering 2.KB’s sociale activering 2016 3.Hervorming GPMI 4.UVCW:"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Werkgroep Activering 26 februari 2016

2 Agenda 1.Goedkeuring verslag vorige vergadering 2.KB’s sociale activering 2016 3.Hervorming GPMI 4.UVCW: empowerment (« l’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités -DPA-PC ») 5.Rol van de ervaringsdeskundigen in de werkgroep ‘sociale activering’ 6.Goede praktijk : OCMW van Stoumont 7.Vergaderdata 2016

3 1. KB’s sociale activering 2016 Pro memorie –Toelage sociale activering voor ‘clusters’ –Toelage sociale activering voor OCMW’s’grote steden’ Deadline voor eindrapportering 2015 => 28 februari 2016 Stand van zaken KB’s 2016 –KB’s ondertekend op 15 februari 2016 –Vastlegging budget –Publicatie KB’s in Belgisch Staatsblad –Voorbereiden opening applicatie Uniek Jaarverslag voor indienen van overeenkomst (uiterste datum 1 april)

4 1. KB’s sociale activering 2016 Verderzetting van beleid 2015 OCMW’s en toelagebedragen = idem 2015 Aandachtspunten voor 2016 –Beschrijving van concrete acties –Onderscheid professionele en sociale activering 2017 –Harmonisering van de 3 toelagen sociale activering

5 2. Hervorming GPMI 2.1. Inleiding 2.2. Uitbreiding GPMI 2.3. Financiering 2.4. Gemeenschapsdienst 2.5. Termijn opmaak GPMI 2.6. Sancties 2.7. Evaluaties 2.8. IT instrument

6 2.1. Inleiding Regeerakkoord –Uitbreiding GPMI –Gemeenschapsdienst Studie GPMI (2015) Timing –Nu : voorbereiding hervorming –Inwerkingtreding voorzien op 1 september 2016

7 2.2. Uitbreiding GPMI Uitbreiding GPMI naar + 25-jarigen Verplichting tot sluiten van contract met betrekking tot GPMI voor: –Nieuwe toekenningsdossiers (nieuw = 3 maand voorafgaand aan de aanvraag geen RMI) –Verplichting geldt ook voor subsidiair beschermden Bestaande dossiers = GPMI facultatief

8 2.2. Uitbreiding GPMI Algemene regel = verplichting tot sluiten van GPMI Afwijking mogelijk omwille van gezondheids- en billijkheidsredenen Appreciatiebevoegdheid van OCMW

9 2.2. Uitbreiding GPMI Waarom ? –Activeringsprincipe –GPMI biedt ondersteunend kader en kan gebruikt worden als begeleidingsinstrument –Steun met wederzijdse verbintenissen –Met emancipatorische doelstelling => doel is ontplooiing van gerechtigde Waarom uitbreiding naar subsidiair beschermden ? –Vluchtelingeninstroom : gelijke behandeling met erkende vluchtelingen + kansen bieden op integratie

10 2.3. Financiering Toelage als bijdrage in de begeleidingskosten 10% van uitgekeerd leefloonbedrag Gedurende 1 jaar – verlengbaar mits motivering (uitzondering studenten: ganse duur studies) => Huidige regeling verhoogde terugbetaling leefloon GPMI studenten voltijds leerplan en GPMI beroepsopleiding wordt afgeschaft

11 2.3. Financiering Waarom ? –Maatwerk vergt meer begeleiding –Opstellen van contract brengt administratief werk met zich mee –Vereenvoudiging van de financiering door de invoering van 1 regel voor alle GPMI’s (uitzondering : studenten)

12 2.4. Gemeenschapsdienst Invoering gemeenschapsdienst als mogelijke activeringpiste Wat ? Verrichten van activiteiten op vrijwillige basis :  positieve bijdrage aan persoonlijk ontwikkelingstraject gerechtigde  Positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap  Geen concurrentie met bezoldigde arbeid

13 2.4.Gemeenschapsdienst 2.4. Gemeenschapsdienst Waarom ? –Vrijwillige en begeleide gemeenschapsdienst –Kan bijdragen tot hoger zelfvertrouwen en erkenning –Betere integratie in de samenleving –Streven naar win-win situatie: zowel de samenleving als de gerechtigde moeten er beter van worden

14 2.5. Termijn opmaak GPMI Nu: 3 maand na aanvraag Bedoeling : binnen de 3 maand na beslissing OCMW Waarom ? –Praktische haalbaarheid

15 2.6. Sancties Nu : vastgelegd tijdstip (sanctie gaat in de eerste dag van de tweede maand volgend op de beslissing van het centrum) Bedoeling :(1) invoeren van termijn (sanctie gaat in ten vroegste op de dag volgend op de kennisgeving van de beslissing van het centrum aan de betrokkene en ten laatste op de eerste dag van de derde maand volgend op de beslissing van het centrum) (2) invoering van uitstel Waarom ? –(1) om korter op de bal te kunnen spelen – verband tussen feiten en de sanctie –(2) om tegemoet te komen aan opmerking van Grondwettelijk Hof (ongelijke behandeling)

16 2.7. Evaluatie Nu : verplicht 4x/jaar Bedoeling : 3 verplichte evaluaties per jaar waarvan 2 in de vorm van een persoonlijk treffen Waarom ? –Administratieve vereenvoudiging –Betere aansluiting bij de praktijk

17 2.8. Geïntegreerde informaticatool GPMI Principe: Geïntegreerde informaticatool –GPMI opmaak –opvolging/actualiseren/evalueren –statistieken trekken Stand van zaken : zie voorstelling MvM

18 Hervorming GPMI Presentatie van de door Smals voorgestelde oplossing 26/02/2016 18

19 Hervorming GPMI Interactief PDF-formulier GPMI contract Niet editeerbare kopie van het formulier Integratie met het bestaande 19

20 Interactief PDF formulier 20

21 Interactief PDF formulier –Editeerbare velden, aanvinkbare hokjes, drop-down lijsten, enz,… –De wijzigingen kunnen geregistreerd worden. –Zelfde technologie zoals het formulier voor regeling van de bevoegdheidsconflicten → gekende technologie Beheer van het GPMI –Initialisatie, sociaal bilan, aktieplan, evaluaties. Het formulier zit in ontwerp-fase. –Automatische creatie van het contract. –Automatische creatie van niet-editeerbare kopies voor archivering. 21

22 Contract GPMI Tweede PDF bestand Niet-editeerbare PDF Wordt gecreëerd door in het formulier op een toets te drukken. De gegevens uit het formulier worden erin verwerkt om zo tot een representatief contract GPMI te komen. Klaar om afgedrukt te worden. 22

23 Niet-editeerbare kopie van het formulier Derde PDF bestand Niet-editeerbare PDF Wordt gecreëerd door in het formulier op een toets te drukken. Gewoon een niet-editeerbare kopie van het GPMI formulier, op een gegeven moment, om te kunnen archiveren 23

24 Integratie met het bestaande 24

25 Integratie met het bestaande Een webservice gehost bij Smals genereert alle PDF’s Geen enkele informatie wordt bij Smals gestockeerd. De software die door een OCMW gebruikt wordt kan deze webservice oproepen om een, reeds gedeeltelijk ingevuld, formulier te Het is ook mogelijk om van een leeg formulier te vertrekken en dit volledig zelf in te vullen. → er moet dan slechts één call naar de webservice geïmplementeerd worden om het formulier binnen te krijgen; maar ook dit is optioneel. Alle andere akties kunnen vanuit het formulier zelf geïnitieerd worden. Het OCMW is volledig vrij om het beheer van de PDF’s te organiseren. Vrij om het beheer ervan al dan niet te integreren in zijn eigen pakket, ze in een lokale databank te stockeren of op een daartoe voorziene werkfolder, kopies te archiveren, enz,…. 25

26 Hervorming van het GPMI Vragen ? 26

27 Smals, ICT for society 02 787 57 11 Fonsnylaan 20 / Avenue Fonsny 20 1060 Brussel / 1060 Bruxelles Contact Marc Bruyninckxmarc.bruyninckx@smals.be Anthony Cavalloanthony.cavallo@smals.bemarc.bruyninckx@smals.beanthony.cavallo@smals.be 27

28 7. Voorstel vergaderdata 2016 27 april 2016 – 14u 28 juni 2016 – 9u30 11 oktober 2016 – 14u 20 december 2016 – 9u30


Download ppt "WELKOM Werkgroep Activering 26 februari 2016. Agenda 1.Goedkeuring verslag vorige vergadering 2.KB’s sociale activering 2016 3.Hervorming GPMI 4.UVCW:"

Verwante presentaties


Ads door Google