De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SDE+ Tender 2 Wind op Zee Geert Harm Boerhave Zwolle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SDE+ Tender 2 Wind op Zee Geert Harm Boerhave Zwolle."— Transcript van de presentatie:

1 SDE+ Tender 2 Wind op Zee Geert Harm Boerhave Zwolle

2 Wat gaan we doen vanmiddag? Uitleg over de SDE+ Pauze Uitleg over de Tender 2 Wind op Zee 2016 Borrel

3 Wat gaan we niet doen vanmiddag? Discussiëren over de uitkomst van tender 1 Het gaat niet over site-studies of aansluitvoorwaarden van TenneT Directe beantwoording van vragen uit de zaal Vragen kunnen tot en met 10 september 2016 worden gemaild naar woz@rvo.nl en de antwoorden zijn terug te vinden op de website (FAQ)woz@rvo.nl

4 Uitleg over de SDE+ Besluit SDE+ Algemene Uitvoeringsregeling SDE+ Regeling Windenergie op Zee 2016

5

6 Belangrijke aandachtspunten in SDE+ (herhaling van vorig jaar) 1. Startdatum subsidie -1 e van de maand -maximaal 3 keer wijzigen -maximaal 5 verschillende startdata per deelproject, wel minimaal 2 maanden verschil -Startdatum ook achteraf aan te passen, echter niet na officiële ingebruikname volledig windpark

7 Belangrijke aandachtspunten in SDE+ 2.Afschaffen windfactor 3.Introductie P50 4.Introductie forward & backward banking 5.Introductie 16 e jaar, indien niet alle subsidiabele productie is benut

8 Wat is banking? Jaarmaximum productie: berekende netto P50 (MWh) productie Forward banking: productie tekort in een jaar is een tegoed voor volgende jaren. Bij een productie meer dan beschikte P50 is volledige productie subsidiabel mits voldoende in de forward banking pot zit Backward banking: productie overschot meenemen naar volgende jaren Bij een productie minder dan beschikte P50 aanvullen tot P50 uit backward reserve Geen limiet aan hoeveelheid productie

9 Andere wijzigingen in SDE+ Europese Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 (MSK) -Geen individuele goedkeuring meer nodig -“Voor beschikkingen vanaf 1-1-2016 zijn maatregelen uitgewerkt om te garanderen dat producenten geen prikkel krijgen om elektriciteit te produceren tegen negatieve prijzen”

10 Negatieve prijzen Kamerbrief van 30 november 2015 Bijlage met 3 voorbeelden Wijziging Algemene Uitvoeringsregeling SDE in Staatscourant op 1 december 2015

11 Negatieve prijzen Wijziging Algemene Uitvoeringsregeling: “De productie, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, in verband met een beschikking op een aanvraag die op of na 1 december 2015 is ingediend, wordt verminderd met het aantal kWh dat is ingevoed op een elektriciteitsnet gedurende elke periode waarin de prijs van elektriciteit negatief is, tenzij desbetreffende periode korter dan zes uur duurt.”

12 Negatieve prijzen Indien prijs APX Day Ahead langer dan 6 uur negatief Totale productie in deze periode telt niet mee voor subsidiabele productie Verrekening met de bijstelling in het volgende jaar. Geen stimulering, maar ook geen straf Negatieve prijzen tellen mee met bepaling definitief correctiebedrag

13 Tenderbedrag, correctiebedrag en basisenergieprijs Maximale subsidie per kWh is het verschil tussen tenderbedrag en basisenergieprijs Jaarlijks uitbetaalde subsidie is het verschil tussen tenderbedrag en correctiebedrag Echter, tenderbedrag verminderd met het correctiebedrag kan niet lager zijn dan de basisenergieprijs

14 Berekening basis energieprijs Basisenergieprijs = 2/3 * (lange termijn verwachte energieprijs – P&O) Lange termijn verwachte elektriciteitsprijs (baseload) : 5,8 ct/kWh Profiel- en onbalans kosten(P&O): 1,3 ct/kWh 3,0 ct/kWh = 2/3 x (5,8 -1,3) ct/kWh

15 Vragen: basis energieprijs Wordt de basis energieprijs ieder jaar opnieuw bepaald? -Antwoord: Nee, deze ligt vast in de subsidie-beschikking voor de hele subsidie periode

16 Correctiebedrag Voorlopig Correctiebedrag -Gepubliceerd voor 1 november in het voorgaande jaar (SDE Besluit artikel 14 lid 5) -Gebruikt om de hoogte van de voorschotten te bepalen Definitief Correctiebedrag -Gepubliceerd voor 1 april nadat het betreffende jaar is verstreken (SDE Besluit artikel 14 lid 4) -Gebruikt om de hoogte van de definitieve verrekening te bepalen

17 Voorlopig correctiebedrag (Gemiddelde day ahead-marktprijs APX van okt.2013 t/m sept. 2014) x (profiel- en onbalansfactor) Voor het jaar 2016: -3,8 ct/kWh = 4,21ct/kWh x 0,913

18 Definitief correctiebedrag (bijv. 2015) (Gemiddelde day ahead-marktprijs APX van jan.2015 t/m dec. 2015) x (profiel- en onbalansfactor) Profiel- en onbalansfactor 0,831 Gem day ahead APX: 0,0401 € / kWh Def. correctiebedrag: 0,0333 € / kWh Waarde Garanties van Oorsprong 0 euro

19 Vragen: definitief correctiebedrag Vraag: Is de elektriciteits-referentie prijs het jaarlijks gemiddelde van de spot-market price? En wordt dat per kalenderjaar berekend of per vol productiejaar? (een park zal waarschijnlijk niet precies op 1 jan gaan draaien) Antwoord: Gemiddelde day ahead marktprijs APX volledige 12 maanden. Het eerste gebroken jaar ook op basis van de volledige 12 maanden (jan-dec)

20 Vragen: definitief correctiebedrag Vraag: “De waarde van de GVO voor bepaling van het voorschot wordt op 0 gezet, hoe zit dit dan met de afrekening?” Antwoord: Ieder jaar opnieuw wordt bij de bepaling van het definitieve correctiebedrag gekeken naar de waarde van de Garanties van Oorsprong

21 Waarde GVO altijd 0 euro? Het huidige beleid van EZ is dat de waarde van GVO’s pas wordt meegeteld indien: Er een transparante markt is waar GVO’s worden verhandeld, zodat inzichtelijk is wat de werkelijke waarde van deze GVO’s zijn én, De waarde significant is.

22 Berekening profiel- en onbalansfactor De profiel- en onbalansfactor worden éénmaal per jaar door ECN berekend, en wel bij de “definitieve correctiebedragen” t.b.v. de eindafrekening. Hiervoor ontvangt ECN van enkele marktpartijen gegevens over het onbalansvolume en de uurlijkse windproductie. Aanname is: 100% van de verwachte windproductie via de day ahead markt (APX) wordt verkocht en dat het gehele onbalansvolume (afwijking van de werkelijke productie met de day-aheadverwachting) via de onbalansmarkt van TenneT wordt verhandeld.

23 Advies van ECN Onderscheid tussen profiel- en onbalanskosten tussen wind op zee en overige wind categorieën. Slechts één factor voor profiel- en onbalanskosten op de Noordzee Geen profiel- en onbalanskosten per specifiek windpark, maar generiek op basis van marktconsultatie

24 Procedure Voorschotten voor SDE Aanvrager meldt zich bij CertiQ Aanvrager vraagt … MW per 1 juli bij RVO RVO checkt dit bij CertiQ RVO regelt 6 x maandelijks voorschot (begin van de maand) Maandelijks voorschot: -80% x 1/12 x.. MW x P50 x (tenderbedrag – voorlopig correctiebedrag)

25 Procedure voorschotten - 2 Voorschotten kunnen eventueel lager worden vastgezet indien aanvrager zelf vooraf aangeeft dat de verwachte productie lager is Indien productie in eerste gebroken jaar groter is dan 1/12 van de P50 x aantal maanden productie, wordt dit als backward banking ingeboekt

26 Vragen: voorschotten Vragen: Hoe vindt SDE+ betaling plaats? Wanneer wordt er betaald? Antwoorden: -Voorschot: maandelijks 80% x 1/12 van de maximale subsidiabele productie. RVO streeft naar uitbetaling in de eerste week van de betreffende maand -Nadat (het jaar erop) definitief correctiebedrag is vastgesteld, wordt het restende gedeelte van de subsidiabele productie overgemaakt

27 PAUZE

28

29 Regeling Windenergie op Zee 2016 Artikel 1Begripsbepalingen Artikel 2Subsidieaanvraag voor Kavel III en IV Artikel 3Minimum en maximum grootte windpark Artikel 4 -Lid 1 Sluitingsdatum 29 september 2016 17:00 uur -Lid 2 Per aanvrager maximaal twee losse aanvragen en één gebundelde aanvraag

30 Regeling Windenergie op Zee 2016 Artikel 5 Lid 1 -Eigen vermogen minimaal 10% van de totale investering -Ook een vergunningsaanvraag indienen -Voldoen aan voorschriften kavelbesluit

31 Regeling Windenergie op Zee 2016 Artikel 5 Lid 2 -Afwijzing indien aanvrager toch meer aanvragen doet, afwijzing voor alle aanvragen op betreffende kavel Lid 3 -Eigen vermogen van alle deelnemers in het samenwerkingsverband telt mee en eigen vermogen moederonderneming telt mee indien instemming is verleend

32 Regeling Windenergie op Zee 2016 Artikel 5 Lid 4 -Eigen vermogen van de moeder mag slechts 2x worden meegeteld

33 Regeling Windenergie op Zee 2016 Artikel 6 -Subsidieplafond vastgelegd -Rangschikking enkel op prijs en geen andere wegingsfactoren -Gebundelde aanvraag wint alleen indien aanvrager op beide kavels goedkoper is dan de losse biedingen -Gebundelde aanvragen onderling vergelijken d.m.v. wegingsfactor 33/68e en 35/68e -Bij gelijke biedingen wordt er geloot

34 Regeling Windenergie op Zee 2016 Artikel 7 -Tenderbedrag ten hoogste € 0,11975 per kWh Artikel 8 -Vastgelegd dat indien een gecombineerde aanvraag wint, er twee beschikkingen worden afgegeven

35 Regeling Windenergie op Zee 2016 Artikel 9 -Binnen twee weken na subsidieverlening tekenen Uitvoeringsovereenkomst -Binnen vier weken na subsidieverlening bankgarantie afgeven -Indien één van deze voorwaarden niet tijdig wordt vervuld, dan subsidie aan de volgende in de rangschikking

36 Bankgarantie i.v.m. SDE+ Binnen vier weken na afgifte subsidie, een bankgarantie van 10 miljoen Na 12 maanden nieuwe bankgarantie van 35 miljoen Vrijval nadat productie-installatie in gebruik is genomen, echter eerst nieuwe bankgarantie stellen voor verwijdering windpark

37 Vragen: bankgarantie Vraag: Wat is definitie in gebruik nemen? Antwoord: De SDE+ gaat uit van levering van eerste stroom als datum ingebruikname Vraag: Wie mag een bankgarantie afgeven? Antwoord: Een binnen de EU gevestigde bank Vraag: Mag een bankgarantie worden afgegeven door een parent company? Antwoord: Nee

38 Ook een Bankgarantie in het kavelbesluit In het kavelbesluit ook een voorschrift m.b.t. bankgarantie € 120.000 euro per MW Afgeven voordat eerste GVO’s worden geleverd

39 Regeling Windenergie op Zee 2016 Artikel 10 -Subsidieperiode 15 jaar -Aanvrager mag kiezen voor 5 verschillende startdata -Mogelijkheid van forward banking en backward banking vastgelegd

40 Regeling Windenergie op Zee 2016 Artikel 11 -Aanvrager heeft 5 jaar de tijd voor realisatie van het project, nadat de beschikking is afgegeven of kavelbesluit onherroepelijk is geworden Let wel, ook moet worden voldaan aan de eisen genoemd in de Wet windenergie op zee: een planning dat aannemelijk is dat start bouw en exploitatie binnen 4 jaar mogelijk is, gerekend vanaf vergunning onherroepelijk

41 Regeling Windenergie op Zee 2016 Artikel 12 -Basis elektriciteitsprijs € 0,030 cent per kWh -Maximum aantal vollasturen in de beschikking volgt uit de netto P50-waarde vollasturen uit de aanvraag Artikel 13 -Aannames ten aanzien van voorschotten, echter dit is fictief aangezien geen stroom in 2016 mag worden geleverd

42 Regeling Windenergie op Zee 2016 Artikel 14 Wijzigingen in de algemene uitvoeringsregeling SDE+ -Aanpassing definitie netto P50 -Informatie over certificeringsproces, verwijzing naar 6.16d van het Waterbesluit i.p.v. 6.16g -Eigen vermogen verwijst terug naar Eigen vermogen genoemd in artikel 5 van de Regeling -Zog-effect op basis van windparken in gebruik genomen op 1 juli 2016

43 Regeling Windenergie op Zee 2016 Artikel 14 Wijzigingen in de algemene uitvoeringsregeling SDE+ -Aanvullende eisen samenwerkingsverband -Aanvullende eisen aan P50-waarde -Aanvullende eisen inzicht eigen vermogen -Vrijstelling voor opdrachtverstrekking

44 Regeling Windenergie op Zee 2016 Artikel 15 -De regeling treedt in werking met ingang van 15 september 2016 (indienen vanaf de 16e) -Eerst moeten kavelbesluiten worden gewijzigd -Liggen ter inzage vanaf begin juli -Na 6 weken kunnen de wijzigingsbesluiten worden gepubliceerd -Ook voor tweede tender zijn kavelbesluiten niet onherroepelijk op tijdstip van indienen

45 Wat hebt u nodig voor een aanvraag? Gecombineerd aanvraagformulier voor subsidie én vergunning -Binnenkort concept online -Ook een handleiding zodat fouten worden voorkomen Dezelfde bijlages als vorige tender Bij jaarrekening van de moeder, tevens schriftelijke instemming van de moeder

46 Bijlage 1: Projectplan Projectplan -Uitgewerkt tijdschema met verplichte ijkmomenten > Opdrachtverstrekking > Start bouw > Start productie > Start SDE -Algemene omschrijving van het project

47 Bijlage 2: Windrapport - 1 “De windenergie-opbrengstberekening moet zijn opgesteld door een onafhankelijke organisatie met expertise op het gebied van windenergie-opbrengstberekeningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van gerenommeerde rekenmodellen, omgevingsmodellen, windmodellen en windkaarten en dat tenminste bevat”:

48 Bijlage 2: Windrapport - 2 De locatiegegevens van het windpark Technische specificaties van de beoogde windturbines (merk, type, ashoogte, rotordiameter en vermogenscurve) De lokale windgegevens voor het windpark Een berekening van de P50-waarde voor de netto elektriciteitsproductie op jaarbasis van het windpark

49 Bijlage 2: Windrapport extra voorschrift Bij de berekening van de P50-waarde van het betreffende windpark, wordt alleen rekening gehouden met het zog-effect van het park zelf en uitsluitend van de omringende windparken die al in gebruik zijn genomen voor 1 juli 2016.

50 Bestaande Belgische windparken Belwind 155 x V90 3 MW = 165 MW Belwind pilot1 x Haliade 150 6 MW = 6 MW Northwind72 x V112 3 MW = 216 MW C-Power 16 x 5 MW = 30 MW C-Power 224 x 6,15 MW = 147,6 MW C-Power 324 x 6,15 MW = 147,6 MW

51 Vragen: windrapport Vraag: Komt er een lijst met namen op de website? Antwoord: Er komt geen lijst met bedrijven die voldoen aan genoemde randvoorwaarden

52 Bijlage 3: Exploitatieberekening - 1 Een specificatie van de investeringskosten per component van de productie-installatie Een overzicht van alle kosten- en baten van de productie- installatie Een berekening van het projectrendement over de subsidielooptijd Binnenkort zal een aangepast Excel model online beschikbaar worden gesteld

53 Bijlage 4: Jaarrekening Meest recente vastgestelde jaarrekening Moederbedrijf telt mee, op voorwaarde dat instemming is verleend

54 Bijlage 5: Financieringsplan Uitleg hoe u het project wilt financieren Uitleg over de verdeling eigen vermogen en vreemd vermogen in het project

55 Overige bijlagen Bijlage 6: Tabel met windturbinegegevens en windturbinelocaties Bijlage 7: Tabel met kabeltracé-gegevens Bijlage 8: Intentieverklaring financier Bijlage 9: Overzicht samenwerkingsverband Bijlage 10: Meer dan één type turbine Bijlage 11: Certificeringsplan Bijlage 12: Milieu-effecten fundatie

56 Tot wanneer kunt u vragen stellen Vragen kunt u stellen aan woz@rvo.nlwoz@rvo.nl Tot en met 10 september 2016 is het mogelijk om vragen voor Tender 2 in te dienen. Antwoorden worden z.s.m. via de website bekend gemaakt Na 10 september beantwoordt RVO geen vragen meer tot aan de uitslag van tender Uitzondering: Contact is alleen mogelijk voor het maken van een afspraak voor het indienen van de aanvragen

57 Vervolg Offshorewind.rvo.nl voor: -Publicatie vragen en antwoorden onderzoeksgegevens -Publicatie Project & Site Description -Publicatie sheets van deze bijeenkomst -Publicatie van onderzoeksgegevens Kantoor Zwolle voor : -Voorlichtingsgesprek SDE+ en vergunning -Inleveren aanvraag voor subsidie en vergunning 2016 Subsidie en vergunning aanvragen: www.mijn.rvo.nl www.mijn.rvo.nl

58 Project and Site Description


Download ppt "SDE+ Tender 2 Wind op Zee Geert Harm Boerhave Zwolle."

Verwante presentaties


Ads door Google