De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden."— Transcript van de presentatie:

1 Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

2 Een belangrijke stap Het onderwijskundig rapport De eindtoets Passend onderwijs Schooltypen vo Aanmelden vo Tips voor ouders Inhoud

3 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken belangrijke levensfase Een belangrijke stap

4 BOVO procedure Beschrijft de overstap van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. BOVO Haaglanden Begeleidt en ondersteunt de scholen bij de overstap. Website: www.bovohaaglanden.nlwww.bovohaaglanden.nl BOVO Haaglanden

5 Overstappen naar het vo OKR BSA

6 Het basisschooladvies Leerlingkenmerken karakter werkhouding sociaal-emotioneel thuissituatie Test- en toetsgegevens didactische toetsen intelligentieonderzoek methodegebonden toetsen BSA

7 Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, inzichtelijk rekenen en woordenschat. Voorbeelden: Drempelonderzoek Toetsen van een leerlingvolgsysteem toetsen Didactische toetsen

8 Er zijn verschillende soorten intelligentieonderzoek: NIO NDT WISC-III WNV of SON-R 6-40 Intelligentieonderzoek

9 Contactgegevens leerling en ouders Leervorderingen en cognitieve capaciteiten Het basisschooladvies Ontwikkeling en gedrag Zorgplicht en begeleiding Eindtoetsformulier (als bijlage) Documenten en bijlagen Onderwijskundig rapport

10 De po-school: vult het OKR zo volledig mogelijk in; zorgt dat het OKR het BSA onderbouwt; bespreekt het OKR tijdig met ouders. Ouders: hebben recht op inzage; dienen toestemming te geven voor bepaalde bijlagen; mogen bij onenigheid hun eigen visie toevoegen. Po-scholen geven ouders voor aanmelding op het vo een kopie of versturen het OKR digitaal. Onderwijskundig rapport

11 Eindtoets taal en rekenen Drie toegestane eindtoetsen (voor zover nu bekend) Voor alle leerlingen in groep 8 van regulier basisonderwijs Afname tussen half april en half mei De eindtoets

12 Als de eindtoets lager uitvalt dan het BSA, dan blijft het BSA gelijk. Als de eindtoets hoger uitvalt dan het BSA, dan moet het advies worden heroverwogen. Dit kan leiden tot herziening van het BSA. Leerlingen mogen door het vo niet worden afgewezen op basis van de score op de eindtoets. De eindtoets: heroverweging

13 Passend onderwijs = ondersteuning op maat, die nodig is voor sommige leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen. 3 vormen van ondersteuning: basisondersteuning; extra ondersteuning; diepteondersteuning. Passend onderwijs

14 Wanneer sprake is van een ondersteuningsbehoefte dienen school en ouders: -af te stemmen welke ondersteuning gewenst is; -ervoor te zorgen dat dit juist in het OKR komt te staan; -zich te oriënteren op vo-scholen en ondersteuningsprofielen; -ervoor te zorgen dat de leerling tussen 28 januari en 17 februari 2017 wordt aangemeld op het vo (ouders melden aan). Tip: Lees de ouderfolder passend onderwijs, die in november beschikbaar komt. Passend onderwijs

15 Vo-scholen: onderzoeken de ondersteuningsbehoefte en kunnen ouders vragen om aanvullende gegevens; besluiten binnen 6 weken over de toelaatbaarheid (eenmalig 4 weken uitstel); hebben zorgplicht als zij de ondersteuning niet kunnen bieden; stellen binnen 6 weken na de inschrijving een ontwikkelperspectief vast. hebben geen zorgplicht als de school na 24 maart 2017 vol is. De leerling komt dan in aanmerking voor de herplaatsingsprocedure; Passend onderwijs

16 PO sboboso VO PrOvmbo ( LWOO ) havovwovso Uitstroom naar het vo

17 vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Schooltypen

18 Vakken/leergebieden Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde; mens en natuur; mens en maatschappij; kunst en cultuur; bewegen en sport. vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw

19 Voorbereiding op zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. In sommige gevallen kunnen leerlingen via Entreeopleiding doorstromen naar mbo 2. vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Algemene vakken: Taal; rekenen; informatiekunde; lichamelijke opvoeding. Beroepsgerichte vakken: Magazijn- of vorkheftruckwerk; grootwinkelbedrijf; horeca; bouw. Praktijkonderwijs

20 Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) LeerwegenAfkortingMBO-niveau BasisberoepsBBL1 & 2 KaderberoepsKBL3 & 4 Gemengd / TheoretischGL/TL3 & 4 Vmbo

21 Economie en ondernemen (E&O) Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) Zorg en welzijn (Z&W) Groen Bouwen, wonen en interieur (BWI) Produceren, installeren en energie (PIE) Mobiliteit en transport (M&T) Media, vormgeving en ict (MVI) Maritiem en techniek (MT) Dienstverlening en producten (D&P) Vmbo beroepsgerichte en gemengde leerweg: profielen

22 Techniek bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid. Vmbo theoretische leerweg: sectoren

23 Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is een extra voorziening, bedoeld voor leerlingen die met ondersteuning het vmbo-diploma kunnen halen. Vmbo met LWOO

24 Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Havo

25 6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO of universiteit Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Vwo

26 Kopklas vmbo-t en Kopklas havo/vwo Een jaar po óp de vo-school met veel aandacht voor taal. Doel: Doorstromen naar vmbo-t of havo/vwo Internationale schakelklassen (ISK) Voor leerlingen korter dan 2 jaar in Nederland Onderwijs voor hoogbegaafden Overig aanbod

27 Overstap VSO-leerlingen (cluster 1 en 2) verloopt buiten BOVO procedure om. Overstap VSO- leerlingen (voorheen cluster 3 en 4) verloopt deels via BOVO procedure. Tot de oude cluster 3 en 4 behoren de volgende VSO afdelingen: VSO ZML : Zeer Moeilijk Lerend (voorheen cluster 3) VSO LG: Lichamelijk Gehandicapten (voorheen cluster 3) VSOMG: Meervoudig Gehandicapten (voorheen cluster 3) VSO LZ: Langdurig Zieken (voorheen cluster 3) VSO: Gedrags- en/of psychiatrische problematiek internaliserend (voorheen cluster 4) VSO : Gedrags- en/of psychiatrische problematiek externaliserend (voorheen cluster 4) VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs

28 Een leerling wordt op het vo aangemeld met een adviesformulier (volgende dia). Een leerling kan maar op één vo-school worden aangemeld. Onderwijs Transparant is een digitaal overdrachtssysteem dat: - de vo-school in staat stelt het onderwijskundig rapport te bekijken; - de basisschool een bericht stuurt van de aanmelding. Aanmelden vo

29 Adviesformulier: wordt verkregen via de basisschool; is vereist bij aanmelding op een vo-school. Het adviesformulier vermeldt onder andere: een unieke code; het basisschooladvies. Aanmelden vo

30 Start aanmelding overige onderwijsvormen: 28 januari 2017 Advies BOVO: vroeg aanmelden Start aanmelding vmbo, havo, vwo: 18 februari 2017 Sluiting 1 e aanmeldingsperiode: 24 maart 2017 Nb. voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte op 17 februari 2017! Alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnengekomen (m.u.v. praktijkonderwijs). Aanmelden vo 1 e aanmeldingsperiode

31 Een vo-school plaatst uiterlijk 1 november het toelatingsbeleid met een directe link op de website van de school. Het toelatingsbeleid bevat: - beschrijving van de grondslag of identiteit van de school; - de schoolsoorten die worden aangeboden; - eventuele bijzondere inrichting of profielklassen; - het aantal lesplaatsen per onderwijstype; - eventuele voorrangsregels; - de lotingsprocedure. Nb. Indien de vo-school zich het recht voorbehoudt een aangemelde leerling door te verwijzen naar een andere locatie binnen de eigen vo- scholengroep, dient dit in het toelatingsbeleid opgenomen te worden. Aanmelden vo Toelatingsbeleid

32 Vo-scholen proberen zo snel mogelijk een besluit te nemen ten aanzien van de toelaatbaarheid. Bericht van wel/niet plaatsing op 31 maart 2017: plaatsing bij voldoende ruimte; overaanmelding kan leiden tot het toepassen van voorrangsregels en/of loting. Aanmelden vo Behandelperiode

33 Voor kinderen die na de 1e periode niet (meer) zijn aangemeld op een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn). Periode van 31 maart 2017 t/m 13 april 2017 Op vrijdag 31 maart en maandag 3 april gelden alle aanmeldingen als gelijktijdig aangemeld. Loting bij overaanmelding op maandag 3 april. Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede periode zodra de vo-school een besluit heeft genomen. Aanmelden vo 2 e aanmeldingsperiode

34 Warme overdracht tussen de po-school en de vo-school; Twee keer per jaar: -juni: voorstelgesprek -november: feedbackgesprek De po-school dient toestemming te hebben van ouders om de leerling te bespreken. Uitwisselingsmarkt

35 Nieuwe klasgenoten Verschillende docenten en lokalen Meer eigen verantwoordelijkheid Meer huiswerk Ander gebouw Andere schoolcultuur Wisselende lestijden Veel veranderingen

36 Houd bij het kiezen van een school bijvoorbeeld ook rekening met: het schoolondersteuningsprofiel; mogelijkheden tot begeleiding (bijv. voor huiswerk); kosten; opvang bij lesuitval; de afstand. Tips voor ouders

37 Leestips: Website BOVO Haaglanden (www.bovohaaglanden.nl)www.bovohaaglanden.nl BOVO ouderfolder en folder passend onderwijs De Scholenwijzer vo (vanaf december, uitgave: gemeente Den Haag) Websites van de vo-scholen Vo-gids ministerie OCW (www.rijksoverheid.nl) Tips voor ouders

38 Indien ouders vragen en/of aanmerkingen hebben over: de BOVO-procedure; het OKR; het toelatingsbeleid en voorrangsregels van vo-scholen; de manier waarop scholen met bovenstaande omgaan; dan kunnen zij terecht bij de betreffende school en indien nodig bij de schoolleiding en/of het schoolbestuur. Tips voor ouders

39 Vragen?


Download ppt "Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden."

Verwante presentaties


Ads door Google