De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 – Shopt IT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 – Shopt IT."— Transcript van de presentatie:

1 BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 – Shopt IT

2 Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Beheerscyclus Taakstelling, delegaties, monitoring, MIS, MARAP, … 2 PlanningUitvoeringEvaluatie

3 Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Implementatie: Algemene invoering vanaf boekjaar 2014 Pilootbesturen vanaf boekjaar 2011 + 800 Vlaamse lokale besturen: Gemeenten, OCMW, provincies Verzelfstandigde entiteiten van lokale besturen 3

4 4 Verantwoordelijken Strategie Beleidsdoel- stellingen Beleidsdoel- stellingen Output (Resultaat) Output (Resultaat) Effecten Omgeving Activiteiten (Actieplannen) Activiteiten (Actieplannen) Input (Middelen) Input (Middelen) Financiële vertaling Financiële vertaling Algemene financiering Algemene financiering Financieel evenwicht ? Financieel evenwicht ? Strategische planning BBC

5 De beleidsrapporten Beleidscyclus wordt vastgelegd in beleidsrapporten Meerjarenplan (en aanpassingen) Budget (en budgetwijzigingen) Jaarrekening De beleidsrapporten moeten in functie staan van de informatiebehoeften van de hoofdgebruikers De raadsleden (en de burgers) De Vlaamse Overheid Beleidsrapporten ≠ managementrapportering 5

6 Infobehoeften raadsleden Planningsfase Bepaling van het beleid Wat willen we bereiken (resultaat of effect)? Wat gaan we daarvoor doen (actieplannen)? Wat zijn de financiële gevolgen (ontvangsten en uitgaven)? Hoe gaan we dit financieren Autorisatie (toekenning van kredieten) 6

7 Infobehoeften raadsleden Evaluatiefase Evaluatie van het beleid Wat hebben we bereikt (resultaat of effect)? Wat hebben we daarvoor gedaan (actieplannen)? Wat zijn de financiële gevolgen (ontvangsten en uitgaven)? Hoe hebben we dit gefinancierd Evaluatie van de autorisatie 7

8 Infobehoeften Vlaamse overheid ABB Beleidsinformatie Bestuurlijk toezicht op de beleidsrapporten Vlaamse context Planlastvermindering Externe audit … Europese context Rapportering aan Instituut Nationale Rekeningen (ESR) Kwartaalrapporteringen aan Federale overheid (Six- pack)

9 Beleidsrapportering Onderscheid tussen: Beleidsrapport voorgelegd aan de raadsleden Gecondenseerd, focus op hoofdlijnen “Op papier” Rapportering aan de Vlaamse overheid Bevat alle details Digitaal Beide rapporteringen worden uit hetzelfde gedetailleerde registratiesysteem gehaald 9

10 10 De boekhouding Het algemeen dagboek Het budgettair dagboek De algemene rekeningen De derde Debet / Credit De boekhoudkundige periode De deelrapportcode … Het beleidsveld De algemene rekening De economische sectorcode Ontvangst / Uitgave De actie De budgettaire entiteit De investeringsenveloppe De boekhoudkundige periode De deelrapportcode … Elke registratie bevat minstens volgende elementen:

11 Functionele indeling Beleidsveld: “verzameling producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen” Gestandaardiseerd stelsel in MB Bv. 0740 Sport, 0750 Jeugd Beleidsdomeinen Verzameling beleidsvelden Vrij te kiezen door lokaal bestuur Bv. Vrije tijd = 0740 + 0750

12 De algemene rekeningen 6 KOSTEN 60 Verbruikte goederen 60/4Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen 605Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop 608Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) 609Voorraadwijzigingen … 61 Diensten en diverse leveringen en interne facturering 610Kosten voor onroerende goederen 6100Huur en huurlasten van onroerende goederen 6102Overige vergoedingen voor gebruik van onroerende goederen 6103Onderhoud en herstel van gebouw 611Energie 6110Elektriciteit 6111Gas 6112Stookolie 6113Andere energiebronnen 612Verzekeringen 613/6Overige diensten en diverse leveringen

13 De economische sectorcodes 100Federale overheid 200Sociale zekerheid 3Regionale overheden 300Vlaamse overheid 390Andere regionale overheid 4Lokale overheden 400Verbonden provincie 409Niet verbonden provincie 410Verbonden gemeente 419Niet verbonden gemeente 420Verbonden OCMW 429Niet verbonden OCMW 430Verbonden autonome gemeente- of provinciebedrijf - niet markt 431Verbonden autonome gemeente- of provinciebedrijf - markt 432Niet verbonden autonome gemeente- of provinciebedrijf - niet markt 433Niet verbonden autonome gemeente- of provinciebedrijf - markt 434Verbonden EVA naar privaat recht - niet markt

14 Beleidsdoelstellingen Actie  Actieplan  Beleidsdoelstelling Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: Kwalitatief: de veiligheid in het verkeer vergroten i.c. van voetgangers en fietsers. Kwantitatief: het aantal verkeersongevallen met voetgangers en fietsers is in 2019 met 5% verminderd. Wat gaan we daarvoor doen? Actieplan: Beveiligen van schoolomgeving Acties: 1.Opmaak van een schoolvervoerplan 2.Heraanleg en verbreden van voetpaden

15 Beleidsdoelstellingen Prioritaire beleidsdoelstellingen Niet-prioritaire (overige) beleidsdoelstellingen Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen = “Overig beleid”

16 Overige elementen van de boekhouding Budgettaire entiteit IVA Niet-verzelfstandigde diensten Investeringsenveloppe: in welk investeringsproject kadert de ontvangst/uitgave?

17 Digitale rapportering Lokaal bestuur BBC- SW Bel.Rap. (pdf) Bel.Rap. (xml/xbrl) Dossier s DB BBC- DR DB Digit. loket MFT Java tool

18 BBC-DR: Gegevens 2 bestanden met vaste bestandsstructuur XBRL-bestand Geconsolideerde transacties met 7 dimensies één bedrag voor elke unieke combinatie XML-bestand Info over randtabellen

19 BBC-DR – Bestandsstructuur Maar dan wel in 7 dimensies …

20 BBC-DR: bestandsstructuur Algemene Rekening Beleidsdomein Beleidsveld Economische sectorcode Transactiecode Budgettaire entiteit Investeringsenveloppe Actie Beleidsdoelstelling Indicator Actieplan Vlaamse Doelstelling Indicator

21 BBC-DR: bestandsstructuur Bestuur Type rapport Status rapport Rapportjaar Boekjaar Aanleveringsgegevens:

22 Wat doet ABB met de BBC-data Controle op de datakwaliteit Bestuurlijk toezicht op de beleidsrapporten Europese rapporteringsverplichtingen Globale analyses Ontvangsten, uitgaven, financiële toestand, … Analyses individuele besturen Financiële profielen, knipperlichtentabel Individueel of geconsolideerd Ter beschikking stellen Intern: SVR, sectorale administraties, Audit Vlaanderen, … Extern: INR, financiële instellingen, academici, …

23 Toepassingen Open data Analysetool Website BBC http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc/data-bbc Vragen: Helpdesk BBC bbcgop@vlaanderen.be


Download ppt "BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 – Shopt IT."

Verwante presentaties


Ads door Google