De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Schoolplan gebaseerd op:  visie in  gezamenlijkheid en  grote betrokkenheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Schoolplan gebaseerd op:  visie in  gezamenlijkheid en  grote betrokkenheid."— Transcript van de presentatie:

1 1 Schoolplan gebaseerd op:  visie in  gezamenlijkheid en  grote betrokkenheid

2 2 Schoolplan Schoolplan vooral pragmatisch opgesteld Team kwam niet of beperkt in gesprek t.a.v. visie, huidige situatie en de te bewandelen route De school als lerende organisatie Afstemming schoolplan – schoolgids Beleidsvoornemens, relatie meer autonomie Vooral werkbaar en praktisch document voor de school zelf

3 3 Schoolplan vervolg Aantal verplichte onderdelen w.o. - onderwijskundig beleid - personeelsbeleid (IPB-relatie) - kwaliteitszorg Bevoegd gezag dient schoolplan vast te stellen Instemmingsrecht medezeggenschapsraad Document van het team waarin richtinggevende uitspraken staan voor doorontwikkeling van de school

4 4 Schoolplan is een kwaliteitsdocument  de plannen voor schoolverbetering voor de komende vier jaar staan in het schoolplan  het is een kwaliteitsdocument omdat je beschrijft wat je wenst te bereiken (visie), wat je moet bereiken (kerndoelen), hoe je de sterke kanten van je school borgt en de zwakke kanten wil verbeteren  prioritering wat je wil verbeteren en dat relateren aan kwaliteitszorg, personeelsbeleid en het onderwijskundig beleid (relatie IPB)

5 5 Schematische weergave ontwikkeling schoolplan alle beschikbare denk- kracht vanuit de school schoolanalyse opsporen sterke kanten van de school kritische bezinning schoolleiding open betrokkenheid medezeggenschapsraad en bestuur open betrokkenheid ouders bewuste betrokkenheid externen zoals onderwijs- begeleidingsdienst SAMENWERKINGSAMENWERKING BETROKKENHEIDBETROKKENHEID

6 gewenste situatie huidige situatie SCHOOL- CONCEPT

7 7 Gewenste situatie bespreken Gebruik makend van 9 domeinen In dialoog met elkaar de gewenste situatie per domein vaststellen Op basis van de besproken domeinen een gewenst schoolconcept beschrijven Het schoolconcept gezamenlijk vaststellen

8 8 Vaststellen huidige situatie Informatie uit het M.I.S. (Management Informatie Systeem) Gebruik makend van een diagnose-instrument (bijv. KOM, DIS, SAS, Kwaliteitskaarten, quick- scan) Informatie uit functioneringsgesprekken Klassenbezoek Ouder-enquête Leerling-enquête Sterkte/zwakte analyse (SWOT)

9 9 Ontwikkelingen in het Primair Onderwijs Enkele belangrijke innovaties  Onderbouw (het jonge kind) - preventieve zorgverbreding - uitbreiding van de invloed op de voorschoolse fase (VVE) - groepsverkleining (verkleining onderbouw handhaven of verspreiden over gehele school?)  Omgaan met verschillen  Taalbeleid  Burgerschap en sociale integratie  Cultuureducatie  Brede school  Voor- tussen en naschoolse opvang  kwaliteitszorg  ICT integratie

10 10 Ontwikkelingen in het Primair Onderwijs (vervolg) Kwaliteitszorg  Gemeenschappelijke visie als uitgangspunt  Scholing op bestuurs- school- en individueel niveau  Invloed van de inspectie; toetsingskader, uitgave kwaliteitskaart  Integraal personeelsbeleid, leerkrachtendossiers, portfolio  Strategische beleidsplanning  Schoolplan – schoolgids  Kerndoelen  MIS  Systematisch en cyclisch omgaan met visie – meten – weten – verbeteren (kwaliteitszorgcyclus)

11 11 Ontwikkelingen in het Primair Onderwijs (vervolg) o De schoolleider als ondernemer: De P.R. van de school bewust hanteren Strategische contacten met o.a. lokale overheden (politieke sensitiviteit) partners in het zorgcentrum en voor- en naschoolse opvang je beoogde doelen gericht behalen o De schoolleider als onderwijskundig leider: - leiding geven aan een doordachte doorgaande lijn - planmatig handelen binnen de organisatie - leiding geven aan doelgericht handelen

12 12 Ontwikkelingen in het Primair Onderwijs (vervolg) o De schoolleider als begeleider: - betrokkenheid binnen de organisatie realiseren - Proces gerichtheid - Zoveel mogelijk kwaliteit uit mensen halen (human capital) - Gericht op de mens binnen de organisatie - Feedback geven en wederzijds feedback stimuleren - Aandacht voor lief en leed bij de werknemers

13 13 Ontwikkelingen in het Primair Onderwijs (vervolg) Veranderingen in de omgeving van de school * veranderende schoolpopulatie * veranderend sociaal gedrag * toename sociaal-emotionele problematiek * toename invloed ouders * toenemende samenwerking tussen scholen en voor- en naschoolse opvang Onderwijskundige veranderingen - inplementatie adaptief onderwijs - implementatie van de computer - leren leren en zelfstandig werken als uitgangspunt voor het didactisch handelen

14 14 Ontwikkelingen in het Primair Onderwijs (vervolg) Schoolorganisatie * veranderende managementstructuren zowel binnen de school (bouwleiders-IB) als op bovenschools niveau (bovenschools management) * doorgaande bestuurlijke schaalvergroting * een toename van de mobiliteit / profesionalisering / specialisering / competentiegericht werken * ontwikkelen naar een lerende organisatie; professionele leergemeenschap


Download ppt "1 Schoolplan gebaseerd op:  visie in  gezamenlijkheid en  grote betrokkenheid."

Verwante presentaties


Ads door Google