De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NIEUW AMSTERDAMS PIJL! Een gezamenlijk actieplan van: Presentatie door: Elsbeth de Ruijter, bestuurder GGZ inGeest Clemens Blaas, bestuurder HVO-Querido.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NIEUW AMSTERDAMS PIJL! Een gezamenlijk actieplan van: Presentatie door: Elsbeth de Ruijter, bestuurder GGZ inGeest Clemens Blaas, bestuurder HVO-Querido."— Transcript van de presentatie:

1 NIEUW AMSTERDAMS PIJL! Een gezamenlijk actieplan van: Presentatie door: Elsbeth de Ruijter, bestuurder GGZ inGeest Clemens Blaas, bestuurder HVO-Querido Doep van Dijk, projectleider De Nieuwe GGZ Arkin Osvaldo Heredia, directeur/behandelaar GGZ inGeest Het actieplan: Inleiding Gezamenlijke doelgroepen Gezamenlijke aanpak (besturingsvisie) De richting 5 Speerpunten De randvoorwaarden Toelichting op twee proeftuinen

2 Herstel in Amsterdam Samen aan de Slag Met Eigen Regie WRAP ROPI herstel audit Pilot West: De Nieuwe GGZ Ervarings werkers & deskundigen IPS Woon begeleiding HVO-Querido FACT Herstel Bureau EPA task force arrangementen Trauma TTIP Project Kwikzilver Leefstijl in Beeld Participatie coaches Samen Sterk zonder Stigma Familie & naastbetrokkenen beleid GGZ in de Wijk FACT Jeugd & Jongeren Cliënt initiatieven (cliënten panels)

3 GEZAMENLIJKE DOELGROEPEN Over de Brug en de ambitie 1/3 meer herstel gaat specifiek over de EPA-doelgroep; Nieuw Amsterdams Pijl trekt dit breder: de inhoudelijke adviezen bieden voor al deze groepen inspiratie: Cliënten met chronische, ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) Cliënten met chronische, ernstige verslavings- aandoeningen (EVA) Cliënten met een forensische titel en verwarde c.q. overlast bezorgende cliënten Jeugd (16+) en Jongvolwassenen (23+) met psychiatrische en leeftijdsfase gerelateerde problematiek

4 GEZAMENLIJKE BESTURINGSFILOSOFIE Wat is onze rol als bestuurder: Sturen op de richting Amsterdamse ontwikkelagenda/ Nieuw Amsterdams Pijl! Creëren randvoorwaarden Sturen op netwerkvorming Sturen op de (Amsterdamse-) context Bewaken en monitoren voortgang Wat zijn hierbij uitgangspunten: We doen dit samen We doen dit vanuit de bedoeling (leefwereld centraal ipv. systeemwereld) We werken zo veel mogelijk bottom-up Mensen uit de doelgroepen en hun naastbetrokkenen hebben een belangrijke positie en invloed Medewerkers zijn de deskundigen, hebben een belangrijke positie en invloed

5 DE RICHTING Kwaliteit van zorg en ondersteuning verbeteren Gezamenlijke visie op burgerschap en 1/3 meer herstel voor onze doelgroepen Intern sturen op verbeteren kwaliteit, gezamenlijk op ketenkwaliteit De cliënt staat centraal en niet de organisaties Cliënten worden minder snel opgenomen (passende zorg in de thuissituatie) Cliënten worden korter opgenomen binnen de SGGZ (Gespecialiseerde GGZ) Knelpunten in de Amsterdamse (keten-) cliëntlogistiek oplossen Kortere wachtlijsten Minder (onnodige) verhuisbewegingen Snellere uitplaatsing na opname met passende ambulante begeleiding of Sneller een vervolg plek in een passende BW/MO vervolgvoorziening Continuïteit in benodigde GGZ-zorg NOG KWANTIFICEREN

6 5 SPEERPUNTEN Ambulant waar het kan en klinisch waar het moet! Betere (toegang tot de -) ggz-praktijk! Ondersteun herstel en bevorder empowerment! Bevorder participatie op alle gebieden en bestrijd stigmatisering! Creëer randvoorwaarden voor cliënt gestuurde Herstel- of zelfregie initiatieven!

7 RANDVOORWAARDEN (5) 1. Financiële randvoorwaarden Ontschotting, financiële substitutieruimte, geldstromen bij elkaar brengen Financiering IPS door gemeenten, UWV en zorgverzekeraars Samenwerkingsverband zorgaanbieders, gemeente Amsterdam en zorgverzekeraars over collectieve herstel ambitie 2. Randvoorwaarden organisatie van zorg Aandacht voor het omdenken ipv. in systeemdenken Actief (keten-) samenwerking te zoeken, netwerken vormen, ook met maatschappelijke partners Cultuurverschillen te beslechten of overbruggen, over de grenzen van hun instelling heen te denken Organisatiebelang ondergeschikt maken aan gezamenlijk belang voor de doelgroepen 3) Wet & regelgeving Privacywetgeving vs. keten samenwerking rond cliënten Oplossen juridische obstakels bij dossiers FACT JV, eigen regie/dossier/WGBO WGBO vs Sociaal domein Toepassing Kwaliteits- en inspectie-eisen

8 RANDVOORWAARDEN (5) 4. Innovatie & onderzoek Bevorderen regie cliënt: eigen dossier, inzetten WRAP, inzetten ‘open dialogue’ Onderzoek naar herstel & rehabilitatiemethodieken & Housing First-effect Implementatie kwaliteitsstandaarden, onderzoeken met MoVIT Analyses doorstroom en doorlooptijden (in de keten) Onderzoek naar effect ambulantisering Ontwikkeling prestatie-indicatoren 1/3 meer herstel Instrumenten om herstel te meten bv. ROPI, ROM EPA enz. 5. Maatschappelijk Uitgaan van burgerschap, samenwerken met maatschappelijke organisaties Aandacht schuldenproblematiek Aandacht voor boete-beleid in relatie tot dakloosheid Creëren voorwaarden tot participatie (wonen, werk, leren, sociaal) Aandacht in communicatie voor positieve gezondheid ipv. ziekte, spreek over gezondheidszorg Aandacht voor ongerustheid in de samenleving, verwarde personen Anti-stigma activiteiten

9 TOELICHTING OP 2 PROEFTUINEN GGZ inGeest: Kwikzilver Amsterdam Zuid Arkin: De nieuwe GGZ Amsterdam West De pijlers : 1. Een andere visie op (geestelijke)gezondheid, van sickcare naar healthcare met gebruikmaking van de veerkracht van de cliënt en het ervaringsdeskundig perspectief: 2. Van groot- naar kleinschaligheid in de wijk, waar zorg en welzijn in een vervlochten combinatie laagdrempelig bijdragen aan herstel van de cliënt; 3. Eigen regievoering door e- en m-health interventies

10 Nieuw Amsterdams Pijl: het waarom…  Zet early adapters bij elkaar  Bevlogen en betrokken  Client centraal  Met 1/3 ervaringswerkers (professionals én ervaringswerkers zijn gelijkwaardige partners)  Herstelondersteuning  Normaliserend niet problematiserend  Niet instellingsbelang maar persoonlijk herstel van de client voorop  Collaborative care (dwz met cliënten, betrokkene, partners, hulpverleners kortom DE WIJK  Gaat om ontwikkelen van best practises

11 Hobbels bij de start  Hoge verwachtingen en nog hogere ambities  Zoektocht, geen succesformule, vallen en opstaan  Ervaringswerkers gelijk aan behandelaren  Geen geld en middelen. Productiedwang hoog, beoogde scharrelhennetje werd toch plofkip...  zelfsturing

12 Knelpunten…fricties en ander ongemak…  Foto wand  Systeemwereld; samenwerken met partners met ieder eigen verantwoordelijkheidskader (WGBO, IGZ, ZV, Gemeente etc etc etc)  Financiële uitdagingen en bekostiging  Juridische uitdagingen; bv toegang tot dossier  Oud denken (van levenslange GGZ zorg) naar nieuw GGZ ‘slechts’ deel van de wijkzorg.  Minder zorg betekent kleiner, kleiner, kleiner…weg

13 Succes…  Nabijheid, verwevenheid mèt en ìn de wijk  Van ‘niet over en voor’ via ‘met en door’ naar ‘geen beslissing zonder client’  Gebruikmaken van interne en externe kennis en netwerk  (wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis)  (IPS/trajectbegeleiders, ggz- coaches in de wijk…)  Participatie van ketenpartners o.a. HVO-Querido ìn het team  Bij klinisch opnames zijn cliënten (en naasten) van meet af aan bij afstemmingsgesprek betrokken. Geen ’professionele voorgesprekken’… (eerste druppeltje van de olievlek)  In vroeg stadium ondersteunende diensten inzetten (PO&O, Beleidsondersteuning Sociaal Domein, Juridisch etc.)  ‘eerherstel’ voor oude ‘koeien’: b.v. inzetten van Factbord

14 … en nu verder (beetje blauw veel groen beetje rood beetje geel beetje wit  NAP is ingebed in de wijk, GGZ is onderdeel  Plan van aanpak om Welzijn toegankelijker te maken voor ggz doelgroep (Inclusieve samenleving). Alle wijken hebben wijkzorg (netwerk).  Stadsdeel Zuid (dank aan Marijn van Ballegooien en Chris Kroon!) faciliteert:  Ed-plaats (herstel werkplaats in hvdw)  GGZ coaches als brug tussen (ggz) en Welzijn/ HvdW  Onderzoek AWP H & R + HvA met SD Zuid  Stadsdeel West wat stugger. Centrale Stad is ondersteunend  E-community/website in ontwikkeling


Download ppt "NIEUW AMSTERDAMS PIJL! Een gezamenlijk actieplan van: Presentatie door: Elsbeth de Ruijter, bestuurder GGZ inGeest Clemens Blaas, bestuurder HVO-Querido."

Verwante presentaties


Ads door Google