De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Teambesprekingen SCHOOLJAAR 2007-2011 SCHOOLPLAN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Teambesprekingen SCHOOLJAAR 2007-2011 SCHOOLPLAN."— Transcript van de presentatie:

1 teambesprekingen SCHOOLJAAR 2007-2011 SCHOOLPLAN

2 welkom

3 doel van deze bijeenkomsten: Te komen tot richtinggevende uitspraken voor verdere schoolontwikkeling Met het team in gezamenlijkheid te komen tot sterke kanten en ontwikkelkanten van de school Concluderen dat we sterk zijn door verscheidenheid, maar dit zien als een kracht en niet als een bedreiging

4 doel van deze bijeenkomsten vervolg Het vaststellen van een schoolvisie die de basis zal zijn voor het schoolplan en de verdere schoolontwikkeling Komen tot het vaststellen van POP’s (persoonlijke ontwikkelplannen), waarbij er sprake is van harmonie tussen school en persoonlijke doelen Middels de gekozen schoolplanroute werken aan teambuilding Komen tot team- en persoonlijke scholingswensen

5 doel van de avond(en) vervolg Komen tot: Schoolplanontwikkeling 2007-2011

6 Stap 1 plenair: brainstorming 1. Wat is het typerende van onze school? 2. Waarin onderscheidt onze school zich van andere scholen? 3. Waarom zou je ouders adviseren om hun kinderen naar onze school te sturen? 4. Waar zijn wij als team van deze school goed in?

7 Stap 2 we gaan per bouw uiteen Waar zijn wij goed in als bouw? Je zou kunnen denken aan: - Leerstofinhoudelijk - Programma - Overleg - Contacten met ouders - Omgaan met verschillen - Bepaalde vak en vormingsgebieden Wat zouden wij als bouw verder dienen te ontwikkelen? Je zou kunnen denken aan Zie volgende sheet

8 vervolg stap 2 Benoem per bouw drie sterke punten en benoem per bouw 3 punten waarvan jullie vinden dat die beter moeten of dat daaraan gewerkt moet worden Benoem tevens een tweetal punten waarvan je vindt dat alle bouwen daar aan moeten werken

9 Stap 3 plenair inventariseren De ontwikkelpunten per bouw en de schoolontwikkelpunten gaan we inventariseren. In hoeverre zit er een overlapping in, in hoeverre is er sprake van een doorgaande lijn?

10 Stap 4 formuleren van een schoolvisie Gewenste situatie: wat vinden wij als team belangrijk? hoe zouden wij als school / team willen werken?

11 vervolg stap 4 schoolvisie Aan de hand van stellingen gaan we in subgroepjes in dialoog met elkaar Deze stellingen gaan we in heterogene bouwgroepjes met elkaar bespreken. Benoem conclusies. Vervolgens wordt dit besproken in het gehele team en worden er formuleringsvoorstellen gedaan. Dit wordt de basis van werken van onze school. Vanaf hier gaan we bouwen aan onze school.

12 vervolg stap 4 schoolvisie - schoolconcept Er zijn stellingen op de volgende terreinen: 1. Leerinhouden 2. Werkvormen 3. Opvoedings / onderwijsstijl 4. Groeperingsvormen 5. Middelen 6. Ouders en de omgeving van de school 7. Zorgbreedte 8. Evaluatie 9. Levensbeschouwelijke identiteit

13 Stap 4: leerinhouden (domein 1) 1. Ik schrijf een dagtaak op het bord. 2. Ik schrijf een weektaak op het bord. 3. Ieder kind gaat gewoon door verder waar het de vorige dag gebleven is. 4. De fijne motoriek oefenen wij door het steeds herhalen van patronen, bijvoorbeeld door het knippen van stroken. 5. De inhoud van de les wordt bepaald door de ervaring van kinderen. 6. Leren betekent bij ons doen. Bij ons gaan kinderen met de juf of met hulpouders naar de supermarkt om echt te oefenen. 7. Als leerkracht vind ik dat spel erg belangrijk is. We spelen vaak situaties na in de klas. 8. Ik probeer zoveel mogelijk gezamenlijk te werken met alle kinderen in de groep. 9. Ik ga zoveel mogelijk uit van wat de methode voorschrijft. 10. Ik praat wekelijks met collega’s over de inhouden van het onderwijs in mijn groep.

14 Stap 4: werkvormen (domein 2) 1. Leren vindt plaats door te doen. Kinderen leren verschillend. Ik hanteer daarom verschillende werkvormen tegelijkertijd in mijn klas. 2. Op de gang richt ik een tentoonstelling in over waar wij in de groep mee bezig zijn. 3. Ik creëer veel oefen / praktijksituaties in de klas. 4. Ik werk in mijn klas tegelijkertijd met allerlei werk- en/of speelhoeken. 5. Bij ons spelen / bouwen kinderen met allerlei materialen van groep 1 t/m groep 8. 6. De biologieles vindt bij ons vaak plaats in de natuur. 7. Kinderen worden bij ons mondig gemaakt door ze zelf interviews af te laten nemen. Hiermee beginnen wij al bij de kleuters. 8. Buiten spelen en leren is bij ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. 9. Als kinderen bij ons vragen hebben tijdens de verwerking vragen ze eerst een klasgenootje om hulp.

15 Stap 4: opvoedings/onderwijsstijl (domein 3) 1. Als ik klassikaal uitgelegd heb gaan de leerlingen zelf aan het werk. Als zet iets niet snappen steken ze de vinger op. Ik kom dan langs. 2. Ik help een kind aan zijn of haar tafeltje. 3. Ik streef ernaar om kinderen zoveel als mogelijk individueel te helpen. 4. Ik doe kinderen voor hoe de som of de oefening gemaakt moet worden. 5. Ik speel regelmatig mee met kinderen in de klas of op de speelplaats. 6. Als kinderen op de grond aan het werk zijn zit ik ook op de grond. 7. Ik wil graag dat de kinderen en de leerkrachten elkaar als even belangrijk zien. 8. Wij werken als school vanuit een afgesproken concept. Hierover bestaat al jaren overeenstemming. 9. Wij werken als school met het concept het Nieuwe Leren 10. Ik wil zoveel mogelijk rust in de klas. Zij mogen elkaar alleen helpen als ik dat aangegeven heb.

16 Stap 4: groeperingsvormen (domein 4) 1. Ik vind het wenselijk dat kinderen in kleine groepjes zitten. 2. Als leerkracht zit ik meestal achter mijn bureau. 3. De kinderen leren het meest als er structuur uit de klas blijkt. De kinderen zitten dus in tweetallen of alleen. 4. Instructie geef ik bij voorkeur in de kring. 5. De kinderen zitten vaak voor me op de grond. 6. Ik zet de kinderen in groepjes van gelijk niveau bij elkaar. 7. Bij ons zitten kinderen ook regelmatig bij andere collega’s in niveaugroepen. 8. De kinderen werken op hun eigen niveau en bepalen daarom zelf bij wie ze gaan zitten. 9. Wij werken vanuit enkele grote plenaire groepen en de kinderen vinden hun weg in de verschillende leergroepen. 10. Kinderen met leer- en gedragsproblemen plaatsen we in speciale hulpgroepen.

17 Stap 4: middelen (domein 5) 1. Materiaal kun je het best zelf ontwikkelen. 2. We hebben een ortotheek waarin alle methoden staan. We kunnen dus altijd terecht voor extra materialen. 3. Onze bibliotheek voor leerlingen is heel uitgebreid en hier werken onze leerlingen dan ook heel vaak. 4. Onze kinderen kunnen desgewenst extra gym-, type- of muziekles krijgen. Hier hangt wel een prijskaartje aan. 5. Het is een goede zaak dat kinderen leren samen te werken. Samen uit één boek werken is dan ook vanzelfsprekend. 6. Ons schoolgebouw is modern en is aangepast aan onze onderwijskundige uitgangspunten. 7. Om voldoende materialen te krijgen op school maken wij dankbaar gebruik van sponsoring. De vermelde namen nemen we op de koop toe. 8. We gaan doordacht om met onze materialen. De groepen hanteren een rouleersysteem, het materiaal kan daardoor in meer groepen gebruikt worden. 9. Wij hebben op onze school voldoende computers die gekoppeld zijn aan het netwerk. De onderwijskundige keuze die we gemaakt hebben heeft geleid tot een gerichte aanschaf van gewenste materialen.

18 Stap 4: ouders en de omgeving van de school (domein 6) deel A 1. Wij houden regelmatig algemene informatie avonden met ouders. Deze avonden worden druk bezocht. 2. De ouders van onze school zijn heel actief betrokken. Zij organiseren met name de festiviteiten. 3. De ouders van onze school zijn heel actief betrokken. Zij hebben een belangrijke rol bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op school. 4. Ouders praten bij ons veel over de school. Dit vindt met name plaats op het schoolplein als zij de kinderen gebracht hebben. 5. Als ouders vragen of opmerkingen hebben komen zij gemakkelijk bij de leerkracht of de directeur. 6. Ouders helpen bij het geven van onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan leesouders of de handenarbeid ouder. 7. Wij organiseren een aantal keren per jaar open dagen waarbij de ouders resultaten kunnen zien van themadagen of themaweken.

19 Stap 4: ouders en de omgeving van de school (domein 6) deel B 1. Er is een goede samenwerking met de andere scholen van andere denominaties in de directe omgeving. 2. Wij werken intensief samen met het buurt- en clubhuiswerk. 3. Onze school wordt intensief gebruikt in de avonduren door anderen. 4. Er is een intensieve samenwerking met de voor-, tussen- en buitenschoolse opvang. 5. Wij willen onze kinderen beschermen tegen allerlei invloeden vanuit de omgeving. 6. Als de sportclub te vroeg start hebben onze kinderen een probleem. Dat is het probleem van de sportclub en van de ouders. 7. Leerkrachten moeten zelf ervaren hoe kinderen zijn. Door al vanaf jonge leeftijd dossiers aan te leggen krijgen kinderen geen eerlijke kans. Leerkrachten zijn professioneel genoeg om zelf ervaringen op te doen. 8. Scholen moeten trends zoveel mogelijk uit de school zien te houden.

20 Stap 4: zorgbreedte (domein 7) 1. Ik vind dat het onderwijs vroeger prima was. We moeten niet zo snel willen veranderen. 2. Wij willen het liefst alle kinderen bij ons op school helpen. 3. Wij willen eigenlijk alle kinderen helpen maar als het beter is voor het kind moet het elders specialistische hulp kunnen krijgen. 4. Wij willen op onze school een zo hoog mogelijk gemiddeld niveau halen. 5. Zorgformatiewillen wij inzetten om de klassen zo klein mogelijk te maken. Dan kunnen we kinderen goed helpen. 6. Wij willen de zorg in de klas geven. Kinderen moeten niet de klas uit om hulp te krijgen. 7. Het maken van handelingsplannen is een taak van de leerkracht en erg belangrijk voor de ontwikkeling van de zorgleerlingen. 8. De Intern Begeleider helpt mij met het leren omgaan met zorgleerlingen.

21 Stap 4: evaluatie (domein 8) 1. Bij ons op school evalueren wij alles en dit houdt in dat we heel vaak evalueren. 2. Wij maken op basis van de evaluaties afspraken over inhouden en werkwijzen. 3. Evalueren kan ik als leerkracht zelf wel, inclusief wat ik er mee kan doen. 4. De schoolleiding dient mijn werk te controleren en te evalueren. 5. Als team komen wij door evaluaties steeds weer een stukje verder bij onze doelstellingen. Wij bespreken dan ook steeds weer wat en hoe we gaan evalueren. 6. Al het reilen en zeilen wordt bij ons op school open en eerlijk besproken. 7. Open communicatie is nodig om goed te kunnen evalueren. Onze communicatie is open genoeg.

22 Stap 4: levensbeschouwelijke identiteit (domein 9) 1. Bij ons op school dragen wij nadrukkelijk onze levensbeschouwelijke identiteit uit. 2. Alleen kinderen waarvan de ouders onze levensbeschouwelijke identiteit nadrukkelijk onderschrijven zijn welkom. 3. Wij kunnen naar ouders helder aangeven waaruit onze levensbeschouwelijke identiteit blijkt. 4. Iedereen is welkom bij ons op school. 5. Wij geven inhoud aan de uitgangspunten van de dialoogschool. 6. Binnen ons team spreken wij minimaal tweemaal per jaar diepgaand over onze levensbeschouwelijke identiteit en de consequenties daarvan. 7. Onze levensbeschouwelijke identiteit hangt af van de identiteit van de meerderheid van onze leerlingen. 8. Iedere leerkracht moet doen wat haar goed dunkt op dit gebied.

23 Stap 4: formuleren schoolconcept We gaan een werkgroepje formeren dat aan de hand van een korte checklist en aan de hand van de plenaire dialoog en invulformulieren van het voorgaande in stap 4 een voorstel maakt om te komen tot een aantal richtinggevende uitspraken, op basis waarvan wij willen werken, die belangrijk zijn voor onze school.

24 Hoe verder? 1. Vaststellen schoolconcept 2. Keuze van de methodiek om te bepalen hoe we er als school voor staan. Dus: de realiteit 3. Hoe te komen van realiteit tot gewenste situatie? Het formuleren van aanbevelingen, plannen. 4. De plannen prioriteren.

25 Hoe verder? vervolg 5. Na prioritering plan van aanpak vaststellen: in de map staan aanbevelingen m.b.t. de PDCA cirkel en SMART formuleringen 6. Schoolplan schrijven op basis van huidige realiteit 7. Schoolplan komt terug (evt. per onderdeel in teambespreking)


Download ppt "Teambesprekingen SCHOOLJAAR 2007-2011 SCHOOLPLAN."

Verwante presentaties


Ads door Google