De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën 1 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën 1 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën 1 maart 2016

2 *

3 De FOD Financiën als organisatie -De grootste FOD => Meer dan 23.000 personeelsleden -Ongeveer 120 werklocaties verspreid over het gehele Belgische grondgebied -Talrijke opdrachten en bevoegdheden -Noodzaak zich permanent aan te passen aan de juridische en economische ontwikkeling - Een organisatie in beweging North Galaxy Building Brussel Finto Brussel Philipstoren Leuven

4 4 Organogram: de grote lijnen... Johan VAN OVERTVELDT De FOD Financiën als organisatie Minister Voorzitter directiecomité Fiscaliteit Douane & accijnzen Inning & invordering BBI Patrimonium documentatie Thesaurie Stafdiensten P&OB&BICTLogistiek

5 Opdrachten van de FOD Financiën Opdrachten van de FOD Financiën Inzamelen en beheren van een belangrijk deel van de financiële middelen om te voldoen aan de collectieve noden van de maatschappij

6 Een tijdige en juiste heffing van de belastingen verzekeren Op een rechtvaardige en juiste manier de belastingen innen Bijdragen tot het voorkomen en bestrijden van elke vorm van fraude Opdrachten van de FOD Financiën

7 Verzekeren van het evenwicht tussen de ontvangsten en uitgaven voor rekening van de Federale Staat: –via ontleningen de nodige middelen zoeken om deficieten weg te werken –instaan voor de betaling van de uitgaven van de overheid Opdrachten van de FOD Financiën

8 Voeren van de strijd tegen drugs, namaak en mensenhandel,….. Toezicht houden op de in-, door- en uitvoer van de goederenstromen Opdrachten van de FOD Financiën

9 Bepalen van het kadastraal inkomen van onroerende goederen Het bijwerken van het kadastraal plan, het afleveren van kadastrale uittreksels en attesten van erfopvolging Opdrachten van de FOD Financiën

10 De waarden van de FOD Financiën De waarden van de FOD Financiën

11 Laat onze waarden leven! Waarden zijn pas zinvol als de medewerkers deze waarden uitdragen De waarden van de FOD Financiën

12 Aantal medewerkers per entiteit 39,29 % 15,63 % 12,01 % 16,66 % 9,73 % De FOD Financiën in cijfers Toestand op 31/12/2015

13 Aantal medewerkers per werkplaats 30,30 % 12,99 % 10,13 % 8,25 % 5,83 % 4,9 % Toestand op 31/12/2015 De FOD Financiën in cijfers

14 Aantal medewerkers per niveau 31,64 % 30,40 % 27,62 % 10,30 % Toestand op 31/12/2015 De FOD Financiën in cijfers

15 Aantal medewerkers per geslacht 49,33 %50,67 % Toestand op 31/12/2015 De FOD Financiën in cijfers De FOD Financiën in cijfers

16 Werken bij de Federale Overheidsdienst Financiën

17 Onze troeven Evenwicht tussen beroepsleven en privé Loopbaanmogelijkheden Doelgerichte opleiding Een interessante verloning 17

18 De FOD Financiën wil een goede “werk/privé”- balans” mogelijk maken voor zijn medewerkers door steeds meer flexibiliteit aan te bieden via een systeem van variabele arbeid.

19 38-uren werkweek bij voltijdse tewerkstelling Gemiddelde werkdag = 7u36 Maximum: 11u werken/dag 50u werken/week Bij sommige diensten (D&A): 24u/24, 7 dagen/7 Anders werken (TAW)

20 Variabele uurrooster: 2 arbeidsstelsels –Stelsel 1: De arbeidstijd wordt geregistreerd Recuperatieverlof is mogelijk 20

21 –Stelsel 2: Geen registratie van de arbeidstijd Geen gestructureerd recuperatieverlof, maar andere afwezigheden mogelijk De medewerker kan vrij zijn tijd indelen om zijn doelstellingen te behalen Bij indiensttreding automatisch in stelsel 2 Je kan elke maand van stelsel veranderen Anders werken (TAW)

22 Telewerk Sinds het najaar 2013 heeft elk personeelslid (behalve zij die absoluut aanwezig moeten zijn voor hun werk: onthaal, restaurant, enz.) de principiële toelating om aan TAW te doen Voorwaarden :  Telewerk is noch een recht, noch een verplichting.  Toestemming van functionele chef vereist.

23 Satellietwerk Bij satellietwerk worden de werkzaamheden met behulp van informatietechnologie uitgevoerd in een ander kantoor dan de normale werkplaats Het reserveren van een satellietwerplek gebeurt via de reservatietool “Archibus” Reeds 76 satellietkantoren ( 332 werkposten) beschikbaar over het hele land Zelfde voorwaarden als voor telewerk

24 Verticaal Hogere weddeschaal binnen hetzelfde niveau Bevordering naar een hoger niveau / hogere klasse Horizontaal Mobiliteit Je loopbaan uitbouwen

25 Loopbaan niveau C C: Administratief assistent –Geldelijke evolutie (C1 tot C5) –Examen beroepskennis: Technisch examen dat toegang geeft tot de graad van financieel assistent

26 Loopbaan niveau B B: Financieel deskundige –Geldelijke evolutie (B1 tot B5) –Examen beroepskennis: Technisch examen dat toegang geeft tot de graad van fiscaal deskundige

27 Loopbaan voor niveau A A1: aanwerving als attaché (NA11) - geldelijke evolutie (NA12-NA16) - bevordering A2: 2 jaar ervaring A1 + selectie A2: aanwerving als attaché (NA21) - geldelijke evolutie (NA22-NA25) - bevordering A3: 4 jaar ervaring A2 6 jaar ervaring A1 + selectie of A1 + A2 27

28 Loopbaan voor niveau A A3: Adviseur: expert of leidinggevende (NA31) - geldelijke evolutie (NA32-NA35) - bevordering A4: A3 zijn 28

29 Polyvalente opleidingen: Wanneer: zie intranet : Personeel en Organisatie_Opleidingen_naar de Academie Duur: 3 dagen Inhoud: –FOD Financiën: missie, visie, organisatie –Impact van de fiscale politiek –Statuut en loopbaan ambtenaren –Openbaarheid en motivering van administratieve handelingen –Ontwikkelcirkels –Administratief recht Opleidingen Waar: Arts Center Kunstlaan 19H Brussel

30 Technische basisopleiding: -Vennootschapsbelasting -Boekhouden -Procedure -BTW -Controletechnieken -Fiscaal recht -Douane -Registratierechten, successie -Kadastrale rechten Opleidingen

31 Generieke opleidingen -Beheren van tijd en prioriteiten -Stressbeheersing -Informatie beheren -Werken in een team -Klantvriendelijkheid Opleidingen

32 Verloning Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel Geen ondertekening van een contract Geen onderhandeling mogelijk over verloning

33 De verloning Beginwedde A1 Toestand op 01/07/2016 (schaal NA11) Bruto maandelijkse wedde: 2.991,36 EUR Netto maandelijkse wedde: 1.912,31 EUR Vakantietoelage: 1.351,19 EUR Eindejaarstoelage: 950,60 EUR 33

34 De verloning Beginwedde A2 Toestand op 01/07/2016 (schaal NA21) Bruto maandelijkse wedde: 3.538,23 EUR Netto maandelijkse wedde: 2.164,89 EUR Vakantietoelage: 1.458,11 EUR Eindejaarstoelage: 956,75 EUR 34

35 De verloning Beginwedde B1 Financieel deskundige Toestand op 01/07/2016 (schaal B1) Bruto maandelijkse wedde: 2.321,99 EUR Netto maandelijkse wedde : 1.613,94 EUR Vakantietoelage: 1.103,82 EUR Eindejaarstoelage: 869,55 EUR 35

36 De Verloning Beginwedde C1 Administratief assistent Toestand op 01/07/2016 (schaal C01) Bruto maandelijkse wedde: 2.000,70 EUR Netto maandelijkse wedde : 1.476,29 EUR Vakantietoelage: 998,62 EUR Eindejaarstoelage: 859,78 EUR 36

37 Valorisatie vorige diensten Hoe wordt de geldelijke anciënniteit bij de indiensttreding berekend? Valorisatie van vroeger gepresteerde diensten in - de overheidssector - de privesector po.validaties.validations@minfin.fed.be 37

38 Eindejaarsverlof Wettelijke feestdagen Andere verloven  cfr intranet: P&O omstandigheidsverlof, uitzonderlijk verlof, bevallingsverlof,…… 26 vakantiedagen 1 compensatiedag Aanvraag via : - Intranet MyP&O Vakantiedagen en verlof

39 Verlof en leeftijd Aantal werkdagen/leeftijd “Gewoon” jaarlijks vakantieverlof “Bijkomend” jaarlijks vakantieverlof Totaal jaarlijks vakantieverlof 26 45-49 jaar27 50-54 jaar 28 55-59 jaar28129 60 jaar 28230 61 jaar28230 62 jaar28331 63 jaar28432 vanaf 64 jaar28533

40 Wettelijke verlofdagen –1 januari –Paasmaandag –Onze Heer Hemelvaart –1 mei –Pinkstermaandag –21 juli –15 augustus –1 en 2 november –11 november –15 november –25 en 26 decembe r Vakantiedagen en verlof

41 Een afwezigheid wegens ziekte wordt bij de FOD Financiën steeds geregistreerd via een inbelsysteem. 0257 257 21 De functionele chef moet telefonisch worden verwittigd. Wat doen bij ziekte ?

42 1 dag ziek: (max. 2 x per jaar) Voor 9 u telefonisch melden via : 0257 257 21 Telefonisch melden aan de dienstchef Controle mogelijk Wat doen bij ziekte ?

43 Meer dan 1 dag ziek Medisch attest laten invullen door de behandelende arts Attest opsturen naar Medex Voor 9 u telefonisch melden via 0257 257 21 Telefonisch melden aan de dienstchef Controle mogelijk Tip: Hou je rijksregisternummer bij de hand en geef deze instructies door aan je huisgenoten Wat doen bij ziekte ?

44 Belangrijk Belangrijk: Bel steeds naar 0257 257 21 (Medex) en naar je dienstchef! Vergeet niet om het medisch attest op te sturen Adres: Medex Medische attesten, Victor Hortaplein 40 bus 50 1060 Brussel Intranet: P&O Afwezigheden-verloven- Ziektes Wat doen bij ziekte ?

45 Evaluatie na de stage Cyclus van 12 maanden 4 gesprekken –Functiegesprek –Planningsgesprek –Functioneringsgesprek –Evaluatiegesprek Het evaluatiesysteem

46 De rijksambtenaar mag buiten zijn ambt een bezoldigde nevenactiviteit (loon, zitpenningen, …) uitoefenen als hij daarvoor een cumulatiemachtiging heeft bekomen. Gelet op de toch wel specifieke organisatie van de FOD Financiën ( regionale diensten, rechtstreeks contact met het publiek, …) wordt een dergelijke machtiging gegeven mits naleving van een aantal voorwaarden. cumul@minfin.fed.be Cumul

47 De rijksambtenaar mag zich evenmin plaatsen of laten plaatsen in een toestand van belangenconflict. = een situatie waarin de ambtenaar door zichzelf of door een tussenpersoon (partner, kinderen, …) in een positie terechtkomt die niet verenigbaar is met de onpartijdigheid en de objectiviteit die wordt vereist bij de uitoefening van zijn ambt. Belangenconflict

48 Als er in hoofde van een ambtenaar een belangenconflict wordt vastgesteld, moet hieraan een einde worden gesteld. Er worden op dat ogenblik passende maatregelen genomen om het belangenconflict te neutraliseren (bvb. verandering van dienst, functiewijziging, …). Belangenconflict

49 Opdracht: Advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de veiligheid en het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Taken van de preventieadviseurs: De gezondheid, de veiligheid en de kwaliteitsverbetering van de werkomgeving bevorderen door te zorgen dat de desbetreffende wetten en reglementeringen worden nageleefd

50 Wet Welzijn (ww) 04.08.1996 kb idpbw 27.03.1998 Iedere werknemer (WW Art. 6) –Zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid (en deze van andere) IDPBW staat de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij (KB IDPBW Art. 4) –IDPBW werkt samen met EDPBW wanneer noodzakelijk

51 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Opdrachten IDPBW (KB IDPBW Art. 5 & art. 7§1) –RA Meewerken Advies verlenen Voorstellen formuleren –Arbeidsplaats Op vraag werkgever Op eigen initiatief Op vraag werknemer Preventieadviseur –krijgt alle nodige informatie van werkgever opdat hij zijn taken kan uitoefenen (KB IDPBW art. 18) –oefent zijn taken uit in volledige onafhankelijkheid werkgever/werknemer (KB IDPBW art. 25 – WW art. 43)

52 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 7 Welzijnsdomeinen (WW Art. 4) –KB IDPBW Art.7&1 1° c) ten minste één maal per jaar een grondig onderzoek verrichten van de arbeidsplaatsen en van de werkposten; –Arbeidsveiligheid KB IDPBW Art.5 7° advies verlenen over het opstellen van instructies betreffende : –a) het gebruik van arbeidsmiddelen; –b) het gebruik van chemische en carcinogene stoffen en preparaten en biologische agentia; –c) het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen; –d) de voorkoming van brand; –e) de toe te passen procedures in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar; –Bescherming van de gezondheid http://po/html/po/go100008944T1.html (grijze band homepage>welzijn op het werk>gezondheid>preventief gezondheidstoezicht op het werk)

53 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk –Domeinen psychosociale risico’s en ergonomie KB IDPBW Art.5 4° bijdragen tot en meewerken aan het onderzoek van de fysieke en mentale belasting op het werk, de aanpassing van de techniek en de arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie evenals de voorkoming van overmatige professionele fysieke en mentale vermoeidheid en deelnemen aan de analyse van de oorzaken van aandoeningen te wijten aan de werkdruk

54 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk –Arbeidshygiëne KB IDPBW Art. 5 6° advies verlenen over de hygiëne op de arbeidsplaats inzonderheid wat de keukens, refters, kleedkamers, sanitaire installaties, werk- en rustzitplaatsen en andere bijzondere sociale voorzieningen eigen aan de onderneming betreft die bestemd zijn voor de werknemers; Domeinen verfraaiing van de arbeidsplaatsen en leefmilieu

55 WELZIJN OP HET WERK  Preventief gezondheidstoezicht op de werknemers: Spontane consultaties bij de arbeidsgeneesheer Periodieke onderzoeken Ergonomie op het werk (tips)  Specifieke activiteiten: Rechtsbijstand Individuele hulp Kid’s days Bloedgeven Griepvaccinatiecampagne

56 INFOTHEEK De Infotheek van de Federale Overheidsdienst Financiën beschikt over een verzameling publicaties over openbare financiën, fiscaliteit, economie, recht (fiscaal, burgerlijk, …), duurzame ontwikkeling, groene economie en actuele onderwerpen die interessant zijn voor de ambtenaren van Financiën. De collectie wordt samengesteld uit publicaties van zowel nationale als internationale uitgevers. Daarnaast bezit de Infotheek de volledige collectie van het Belgische Staatsblad en zijn bijlagen - vanaf de eerste publicatie (1831) tot de publicatie via internet. De parlementaire documenten van de federale overheid en de deelstaten, gewesten en gemeenschappen, zijn op dezelfde manier beschikbaar. Verschillende online-databanken kunnen worden geraadpleegd. De titels van de aanwezige boeken en tijdschriften, evenals een selectie van geïndexeerde tijdschriftartikelen kunt U ter plaatse, of via de volgende website raadplegen: http://limo.libis.be/FODFIN http://limo.libis.be/FODFIN Openinguren: maandag tot en met vrijdag 9.00-16.30 (behalve in juli en augustus: van maandag tot vrijdag, 9.00-16.00 – gesloten de eerste maandag van de maand, indien werkdag). Contact: bib.noga@minfin.fed.be - http://www.financiën.belgium.be/nl/infotheekbib.noga@minfin.fed.behttp://www.financiën.belgium.be/nl/infotheek Toegang: North Galaxy, Toren C, gelijkvloers. Toegangsdeur voorbij de liften

57 INFOTHEEK

58 Behoudt aan stafdienst Beleidsexpertise en Ondersteuning Fisconetplus is de fiscaal-juridische kennisdatabank van het Departement. Het is een tweetalige gegevensbank, zowel in het Nederlands als in het Frans. Tevens zijn bepaalde documenten ook beschikbaar in het Duits en in het Engels. Het is de enige plaats waar u de documenten die zijn voorbehouden voor de administratie (b.v.de instructies …) en de toegang tot de privé-publicaties (elektronische abonnementen bij gekende uitgevers zoals De Boeck of Kluwer) kunt vinden. Hoe krijgt u toegang ?  Op de onthaalpagina van het intranet van de FOF, in het centraal gedeelte, klikt u op de link zoals hieronder aangegeven: Wat is Fisconetplus ?

59 Een e-learning is beschkbaar aan de volgende adres: https://spffin.syfadis.com/Catalog/TrainingShops/Trai ningView.aspx?idTraining=449118208 E-learning Fisconetplus

60 FED+ Kaart www. fedplus.be

61 FED+ Aanbiedingen

62 P&O-Informatiecentrum -Via telefoon (elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en van 13uur tot 16 uur) 0257/257 60 - Via het online webformulier http://www.finbel.intra/PO_TICKETING_web/ Vragen over P&O

63 Alle presentaties zijn terug te vinden op het intranet via link : Intranet / Stafdienst Personeel en Organisatie/ Loopbaan/ Onthaal nieuwe medewerkers / Onthaaldag / 15 juli 2016

64 Bedankt voor je aandacht ! Vragen ?


Download ppt "Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën 1 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google