De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimtelijke ordening Thuiskamer Egmond-Binnen Edwin de Waard.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimtelijke ordening Thuiskamer Egmond-Binnen Edwin de Waard."— Transcript van de presentatie:

1 Ruimtelijke ordening Thuiskamer Egmond-Binnen Edwin de Waard

2 Termen uit stedenbouw Inbreilocatie: het toevoegen van woningen binnen de bestaande kern, waarbij in geval van transformatie de huidige bestemming wordt gewijzigd in een woonbestemming. Er vindt dan alleen vervanging van huidige bebouwing plaats. Bijv Tambach

3 Termen uit de stedenbouw Lintbebouwing: Langgerekte bebouwing, ontstaan langs één of beide zijden van een weg, rivier, beek, dijk, of kanaal. Ook wel lineaire bebouwing genoemd. Bijv De Doelen, delen van de Herenweg

4 Ruimtelijke ordening hoofdlijnen Ruimtelijk beleid: uitgangspunt zuinig ruimte gebruik Rijk: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Provincie: Structuurvisie Noord-Holland 2040 Gemeente: Structuurvisie Landelijk gebied gemeente Bergen Ruimtelijke regels: Rijk: Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening Provincie: Provinciaal Ruimtelijke Verordening Gemeente: Bestemmingsplan Kernen Egmond / Landelijk gebied zuid Visie op wonen: Net behandeld, diverse nota’s op lokaal/ regionaal en provinciaal niveau.

5 Besluit ruimtelijke ordening per 1-10-2012 Ladder duurzame verstedelijking Ladder = treden doorlopen Duurzaam = zuinig ruimte gebruik Verstedelijking = bouwen en aanleggen

6 Ladder duurzame verstedelijking Besluit ruimtelijke ordening art 3.1.6 lid 2 : De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden: a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte; b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en; c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.

7 Ladder dus : Bij nieuwe stedelijke ontwikkeling Vanwege optimale benutting ruimte Afstemmen van plannen binnen de regio; geen overprogrammering Bij onderwerpen als wonen, kantoren, detailhandel, bedrijventerrein en infrastructuur, zorg, onderwijs, etc

8 Provinciale ruimtelijke verordening (PRV) Onderscheid in Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) bij nieuwe verstedelijking. binnen BBG relatieve vrijheid als gemeente en buiten BBG verbod tot oa woningbouw (art 14 en 15 PRV) en andere stedelijke voorzieningen zoals recreatieterreinen, sportterreinen, wegen, volkstuinen, etc. “ een bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe woningbouw in het landelijk gebied.”

9 Bestaand Bebouwd Gebied BBG

10 Buiten BBG: nee, tenzij … Provincie noemt de Ladder : Nut en Noodzaak In overeenstemming met provinciale woonvisie en regionale woonvisie; In overeenstemming met provinciale woningbouwmonitor en provinciale woningbouwprognose; Niet kan worden gerealiseerd door herstructureren, intensiveren, combineren of transformeren binnen bestaand bebouwd gebied; Voldoen aan Leidraad landschap en cultuurhistorie; Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling om advies is gevraagd

11 Samenvatting Zuinig ruimte gebruik Geen over-programmering Zowel Rijk als provincie passen de Ladder toe Schaalniveau is de regio Behoefte aantonen en vastleggen Nota’s over woningbouw bepalend Altijd eerst binnen BBG, als dat niet kan dan pas buiten BBG

12 Vragen ?


Download ppt "Ruimtelijke ordening Thuiskamer Egmond-Binnen Edwin de Waard."

Verwante presentaties


Ads door Google