De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat wordt er van de STAGIAIR en STAGEMEESTER verwacht? 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat wordt er van de STAGIAIR en STAGEMEESTER verwacht? 1."— Transcript van de presentatie:

1 Wat wordt er van de STAGIAIR en STAGEMEESTER verwacht? 1

2 INHOUD a. Voorwaarden om het stagejaar te starten b. Overeenkomst met stagemeester c. Inschrijving Postgraduaat Algemeen Tandarts (Pg-AT) d. Programma Pg-AT e. Het stageplan f. Het stageboek g. Statuut van de stagiair h. Attesteren van prestaties en maken van voorschriften i. Vergoeding van de stagiair j. Evaluatie van de stagiair k. Indienen erkenningsaanvraag Algemeen Tandarts l. Ombuds

3 INHOUD a. Voorwaarden om het stagejaar te starten b. Overeenkomst met stagemeester c. Inschrijving Postgraduaat Algemeen Tandarts (Pg-AT) d. Programma Pg-AT e. Het stageplan f. Het stageboek g. Statuut van de stagiair h. Attesteren van prestaties en maken van voorschriften i. Vergoeding van de stagiair j. Evaluatie van de stagiair k. Indienen erkenningsaanvraag Algemeen Tandarts l. ombuds 3

4 a. Voorwaarden om het stagejaar te starten WETTELIJK DIPLOMA ‘Master in de Tandheelkunde’ (of gelijkwaardigheid van buitenlands diploma); VISUM (Provinciaal Geneeskundige Commissie) - wordt automatisch opgestuurd door FOD Volksgezondheid bij behalen einddiploma (KU Leuven/UGent stuurt lijst ‘geslaagden’ aan FOD) ; - Geen registratie meer nodig bij PGC; Inschrijving POSTGRADUAAT ALGEMEEN TANDARTS (Pg-AT) aan KU Leuven/UGent (interuniversitair programma) ; 4

5 a. Voorwaarden om het stagejaar te starten ‘RIZIV-nummer als stagiair’ - wordt ‘automatisch’ verkregen bij indiening van een ‘administratief VOLLEDIG Stageplan AT’ bij Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (  RIZIV  stagiair AT); - Geldt vanaf begin van stageperiode (retroactief)! - LET op: wettelijk moet het ‘Stageplan AT’ worden ingediend ten laatste 3 maanden na start stage;  best zo spoedig mogelijk het ‘Stageplan AT’ indienen! - Verder info kan gevonden worden via ‘www.riziv.be’. Vergunning voor gebruik van röntgenstralen voor tandheelkundige diagnose (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle of FANC; zie ‘www.fanc.fgov.be’, meer specifiek ‘http://www.fanc.fgov.be/nl/page/tandheelkunde/946.aspx’)  Lijst wordt vanuit KU Leuven/UGent doorgegeven aan FANC; stagiair moet de vergunning wel aanvragen -> opgave van praktijkadres(sen)! CAVE: Houders van gelijkwaardigheid van diploma! 5

6 FANC vergunning voor RX 3 vergunningen (zelf als stagiair, TOESTEL & PRAKTIJK voor stagemeester) 6

7 FANC vergunning voor RX Optie CBCT, enkel na volgen van 5-daagse cursus 7

8 INHOUD a. Voorwaarden om het stagejaar te starten b. Overeenkomst met stagemeester c. Inschrijving Postgraduaat Algemeen Tandarts (Pg-AT) d. Programma Pg-AT e. Het stageplan f. Het stageboek g. Statuut van de stagiair h. Attesteren van prestaties en maken van voorschriften i. Vergoeding van de stagiair j. Evaluatie van de stagiair k. Indienen erkenningsaanvraag Algemeen Tandarts l. Ombuds 8

9 b. Overeenkomst met stagemeester Meest recente lijst van erkende stagemeesters (  400) wordt kenbaar gemaakt aan laatstejaarstudenten via TOLEDO/MINERVA. CONTROLEER ERKENNING VAN STAGEMEESTER (PERIODE, # stagiairs, half-/voltijds)! DE STAGIAIR IS VRIJ ZIJN STAGEMEESTER(S) TE KIEZEN! Per stagemeester (max. 3) dient een OPLEIDINGSOVEREENKOMST - ingevuld en ondertekend te worden door stagemeester én stagiair; - opsturen met ‘Stageplan AT’ naar Erkenningscommissie AT; - pas geldig na goedkeuring door E-AT; - document in bijlage infobundel of via ‘www.zorg-en- gezondheid.be/zorgberoepen ’. ‘In-huis’ stage AT (UZLeuven) voorbehouden voor TSO’s ENDO/PEDO/RESTO (3 volle dagen intern;  8 mandaten) & PG ‘Pijn&dysfunctie v/h Kaakstelsel’ (1,5 dag intern). 9

10 10 Belangrijk bericht rond de 6 de staatshervorming Sinds 1/07/14 kennen de Vlaamse Gemeenschap, de Federatie Wallonië-Brussel, en de Duitstalige Gemeenschap voortaan de erkenningen aan de gezondheidsbeoefenaars toe. De FOD blijft evenwel de visa afleveren. De normen en de erkenning van de stageplaatsen en stagemeesters voor artsen, en ziekenhuisapothekers worden nog steeds door onze FOD beheerd. De opvolging van de stages gebeurt nu door de gemeenschappen. www.health.belgium.be www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen

11 Contact bij FOD Volksgezondheid  Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaams Agentschap Zorg-en Gezondheid Afdeling Informatie en Zorgberoepen Koning Albert II- laan 35 bus 38 1030 Brussel www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen Email: mailvragen.zorgberoepen@zorg-en-gezondheid.be Contactpersoon: Mevr. Marjan Mannaert 11

12 www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen 12

13 www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen 13

14 www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen 14

15 www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen 15

16 www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen 16

17 eHealthBox (i.c. een elektronische brievenbus die beveiligd is). Brieven worden louter via deze weg verstuurd met uitzondering van negatieve adviezen of documenten handmatig ondertekend door de Minister. - eHealthBox via https://www.ehealth.fgov.be, dan “MyeHealth”, zichzelf identificeren met eId kaart en uiteindelijk als kwaliteit “tandarts” kiezen.https://www.ehealth.fgov.be (!) Niet met Mac SAFARI browser, wel met CHROME. Voor alle bijkomende inlichtingen kunnen kandidaten/stagemeesters terecht bij: 1. Contactcenter van eHealth op het volgend telefoonnummer: 02 788 51 55 of support@ehealth.fgov.be support@ehealth.fgov.be 2. Contactcenter van de FOD Volksgezondheid op het volgend telefoonnummer: 02 524 97 97 of info@gezondheid.belgië.be info@gezondheid.belgië.be - Om een kaartlezer te installeren: http://eid.belgium.be/fr/utiliser_votre_eid/installer_le_logiciel_eid/ http://eid.belgium.be/fr/utiliser_votre_eid/installer_le_logiciel_eid/ - BELANGRIJK: daar berichten na enige tijd verdwijnen, is het raadzaam om de eHealthBox regelmatig te controleren. Betreffende de termijn van hoelang berichten behouden blijven, is het zo dat berichten drie maanden in de inbox blijven en dat vooraleer berichten zouden verdwijnen, er een mail ter verwittiging wordt gestuurd naar de betrokken tandarts. Hierna blijven de berichten nog 7 dagen in de mailbox opgenomen. - Kopie van berichtgeving kan worden bekomen via info@gezondheid.belgie.be.info@gezondheid.belgie.be 17

18 www.health.belgium.be 18

19 www.health.belgium.be 19

20 Opleidingsovereenkomst stage = opleidingsovereenkomst, niet een arbeidscontract! 20

21 b. Overeenkomst met stagemeester V ERBREKING / WIJZIGING / BETWISTING / BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST / ZIEKTE : De overeenkomst neemt een EINDE van rechtswege: na afloop van de termijn van de opleidingsovereenkomst; bij wederzijdse en schriftelijke instemming van beide partijen; door het overlijden van één van de partijen; als één der partijen voor langer dan drie opeenvolgende maanden volledig arbeidsongeschikt is wegens ziekte, zwangerschap of een ongeval; als één der partijen door schorsing het recht verliest de tandheelkunde uit te oefenen of het recht verliest op terugbetaling door het RIZIV. … 21

22 b. Overeenkomst met stagemeester V ERBREKING / WIJZIGING / BETWISTING / BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST / ZIEKTE : De overeenkomst neemt een einde van rechtswege: … Indien men meent de opleidingsovereenkomst om andere redenen dan de hiervoor opgesomde te moeten onderbreken, dient het CONFLICT te worden voorgelegd aan de bevoegde E-AT. IN GEVAL VAN ZIEKTE dient de stagiair vanaf de derde dag arbeids- ongeschiktheid een medisch attest bij de stagemeester in te leveren. Periodes van arbeidsongeschiktheid door ziekte, zwangerschap of ongeval van één van beide partijen verlengen de opleiding niet automatisch met dezelfde periode. Elke arbeidsongeschiktheid van meer dan 20 dagen dient aan de bevoegde Erkenningscommissie AT gemeld te worden, die beslist of de onderbrekingsperiode de opleidingsperiode al dan niet verlengt. 22

23 b. Overeenkomst met STAGEMEESTER b0.Erkenning als stagemeester b1.Taakomschrijving van de stagemeester b2.Vestiging b3.Initiatie- en vervolgseminaries b4.Vergoeding van de stagemeester 23

24 b0. Erkenning als stagemeester C RITERIA STAGEMEESTER o erkend als Algemeen Tandarts; o minstens zes jaar ervaring heeft; o deelnemen aan de opleidingsseminaries voor stagemeesters; o tot 5 jaar vóór de erkenning als stagemeester niet geschorst zijn. 24

25 b0. Erkenning als stagemeester C RITERIA STAGEDIENST De stagedienst moet uitgerust zijn volgens de geldende normen inzake hygiëne, uitrusting en organisatie Over een voldoende aantal patiënten beschikken om het autonoom functioneren met meerdere practici van de tandheelkunde mogelijk te maken. De stagemeester moet qua zijn beroepsuitoefening autonoom functioneren in de stagedienst. In de stagedienst moet het tandheelkundig dossier van de patiënten bijgehouden worden. Aanvraag bij FOD Volksgezondsheid (formulier) Geldend voor 5 jaar (dan te verlengen) 25

26 b0. Erkenning als stagemeester B IJKOMENDE CRITERIA Een stagemeester kan maximaal 2 stagiairs gelijktijdig begeleiden. Een stage bij een bepaalde stagemeester bedraagt minstens minstens 1 dag per week. Indien een stagiair meerdere stagemeesters heeft, zal één van hen optreden als coördinerend stagemeester. Een stage bij een familielid tot en met de tweede graad mag maar maximaal de helft van de totale stageduur uitmaken en deze kan niet als coördinerend stagemeester fungeren. Het doel van het stagejaar is om vertrouwd te raken met de algemene tandheelkundige praktijkvoering. Vandaar dat een stagemeester die zich exclusief toelegt op een deelgebied van de tandheelkunde een stagiair slechts mag begeleiden gedurende één derde van zijn totale stageduur. De stagemeester mag de titel van stagemeester voeren overeenkomstig de vigerende wetgeving en met inachtneming van de deontologische regels. 26

27 b1. TAAKOMSCHRIJVING van de stagemeester DE STAGEMEESTER WORDT GEACHT: in te staan voor de beschikbaarheid van de nodige materialen, instrumentarium en apparatuur voor de stagiair om klinische handelingen te kunnen stellen; de stagiair te begeleiden en op te leiden in alle aspecten van de algemene tandheelkunde en er voor te zorgen dat wetenschappelijke, professionele en praktische werkzaamheden harmonisch samengaan; steeds aanwezig en beschikbaar te zijn op de plaatsen waar de stagiair werkzaam is voor informatie, richtlijnen of raadgevingen in verband met de uitoefening van het beroep; de stagiair actief te laten deelnemen aan alle activiteiten van zijn/haar praktijk; wekelijks een overlegmoment in te lassen met de stagiair om behandelstrategieën en mogelijke vragen of problemen te bespreken; zorgvuldig en tijdig de noodzakelijke administratieve verplichtingen te vervullen; open te staan voor vernieuwingen die een stagiair kan aanreiken op basis van kennis aangereikt tijdens de studies tandarts; … 27

28 b1. TAAKOMSCHRIJVING van de stagemeester DE STAGEMEESTER WORDT GEACHT: … binnen de opleidingstijd de stagiair toe te laten de georganiseerde seminaries en opleidingsbijeenkomsten bij te wonen; de stagiair niet te dwingen tot werkzaamheden die niets gemeen hebben met het beroep of die krachtens wettelijke of deontologische bepalingen verboden zijn; een aangepaste verzekering af te sluiten voor burgerlijke beroepsaansprakelijkheid; onder ogen te zien dat als de stagiair in overleg met de stagemeester heeft gehandeld, er sprake kan zijn van gedeelde verantwoordelijkheid, ook al is de stagiair principieel verantwoordelijk voor zijn/haar eigen (beroeps)daden; een vergoeding toe te kennen aan de stagiair welke werd vastgelegd op MINIMAAL € 15.000 op jaarbasis, uitbetaald in twaalfden (Ministeriële Besluit van 23 maart 2007, zie Bijlage 5). Dit bedrag werd geïndexeerd met een wetsvoorstel tot € 17.844,88 in voege sinds juli 2015). 28

29 b2. VESTIGING Behoudens schriftelijk akkoord mag de stagiair zich na zijn/haar stage NIET vestigen in omstandigheden die aanleiding geven tot het onttrekken van patiënten aan de stagemeester. Ingeval van conflict die buiten de bevoegdheid van de Erkennings- commissie valt, zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de stageplaats bevoegd. De stagiair en de stagemeester mogen GEEN ANDERE CONTRACTUELE AFSPRAKEN maken dan voorliggende opleidingsovereenkomst. 29

30 b3. SEMINARIES voor de stagemeester De stagemeester wordt geacht een INITIATIESEMINARIE te volgen vóór start van eerste stage. Tijdens de loop van hun erkenning kunnen stagemeesters opgeroepen worden voor een VERVOLGOPLEIDING (-SEMINARIE) die maximaal 3 uur per jaar kan bedragen. 30

31 b4. Vergoeding van de stagemeester De jaarlijkse vergoeding van de stagemeester van stagiairs AT die gedurende een volledig jaar of een deel hiervan één of twee kandidaten begeleidt, is de indexeerbare som van € 11.798,23 (2014-2015) per stagiair op jaarbasis (of aantal twaalfde delen). De aanvraag tot het bekomen van de vergoeding moet gericht worden aan het RIZIV (specifiek document), aangevuld met een afschrift van de opleidings- overeenkomst en vermelding van de bedragen die aan de stagiair(s) werden uitgekeerd. De vergoeding wordt binnen de drie maanden na ontvangst van de aanvraag op de bevoegde dienst, uitbetaald in één jaarlijkse afrekening. Daarnaast ontvangt de stagemeester de erelonen van de patiënten! 31

32 INHOUD a. Voorwaarden om het stagejaar te starten b. Overeenkomst met stagemeester c. Inschrijving Postgraduaat Algemeen Tandarts (Pg-AT) d. Programma Pg-AT e. Het stageplan f. Het stageboek g. Statuut van de stagiair h. Attesteren van prestaties en maken van voorschriften i. Vergoeding van de stagiair j. Evaluatie van de stagiair k. Indienen erkenningsaanvraag Algemeen Tandarts l. Ombuds 32

33 c. Inschrijving Postgraduaat AT (Pg-AT) Stagiair kan pas zijn/haar stage starten NADAT de student zijn diploma heeft behaald. Lijst van ‘geslaagden’ wordt door secretariaat THK aan ‘Studenten-administratie KU Leuven’ doorgegeven; Elke student krijgt automatisch bericht voor her-inschrijving (incl. vervolg- programma’s en bv. Pg-AT); Inschrijven aan KU Leuven via normale procedure (webinschrijving); niet KU Leuven/UGent stagiairs moeten contact opnemen met het secretariaat Pg-AT. Studiegeld: € 333,0- in totaal (2016-2017; KU Leuven/UGent): - € 105- wordt direct geïnd door ‘Studenten-administratie’; - Restbedrag te betalen op vraag van secretariaat ‘Stagejaar AT’ (M. Vanlerberghe) in november-december. 33

34 INHOUD a. Voorwaarden om het stagejaar te starten b. Overeenkomst met stagemeester c. Inschrijving Postgraduaat Algemeen Tandarts (Pg-AT) d. Programma Pg-AT e. Het stageplan f. Het stageboek g. Statuut van de stagiair h. Attesteren van prestaties en maken van voorschriften i. Vergoeding van de stagiair j. Evaluatie van de stagiair k. Indienen erkenningsaanvraag Algemeen Tandarts l. Ombuds 34

35 d. Programma Postgraduaat AT (Pg-AT) 1. Truncus Communis (TC: 6 studieptn., 60 contacturen) - Programmaverantwoordelijke: Prof. R. Jacobs en Prof. J. Vanobbergen (UGent) - Aanwezigheden worden geregistreerd! - Programma 2015-2016: Truncus Communis bestaat uit 2 pakketten van 30u en elk geldend voor 3 stptn.:  TC BASISPROGRAMMA: 5 x 6 uur TC verplicht te volgen (6 lesuren per module in okt, nov, jan, ma, mei); h iervan gaan twee sessies door in Gent en drie in Leuven (afwisselend per jaar).  TC KEUZEPROGRAMMA: Voor de overige 30u (of 200 AE, waarvan 20 AE in deelgebied 2): vrij te kiezen uit cursusaanbod universiteiten en beroepsverenigingen (door de stagiair op te vragen aanbod), opleidingen MaM, …; hiervan dient er een kort overzicht bezorgd te worden, samen met aanwezigheidsattesten op het einde van het academiejaar (template beschikbaar).  Alle info en contact via coördinatoren of algemeen secretariaat stagejaar: marijke.vanlerberghe@med.kuleuven.be marijke.vanlerberghe@med.kuleuven.be 35

36 d. Programma Postgraduaat AT (Pg-AT) 36

37 d. Programma Postgraduaat AT (Pg-AT) 1. Truncus Communis 2. Seminaries (3 studieptn., 18 contacturen) - ‘Multidisciplinaire behandelingsplanning’; - Aanwezigheden worden geregistreerd! - Programmaverantwoordelijke: Prof. E. Schepers en Prof. L. De Visschere (UGent); - Gemodereerd door stafleden; - 6 sessies van 3u (+ 2 sessies zelfstudie);. Opgesplitst in 2 groepen;. 2 patiëntencasussen per stagiair;. Introductie van 1 ste & 2 de casus gedurende  6 min. (m.b.v. sjabloon). Presentatie van definitieve casus gedurende  12 min. in aanwezigheid van stagemeester!. Regeling (data, uurregeling, locatie) bekend tegen 1 juli 2016. - INTERACTIEF: mede-stagiair(s) gevraagd als ‘opponent’. 37

38 1 38 Sjabloon Seminaries Stagejaar Algemeen Tandarts Student moet zich houden aan het voorziene aantal slides (n=16) Enkel de slides ivm tussentijdse foto’s zijn optioneel (slides 11, 12 en 13) Indien sommige slides niet ingevuld worden, gelieve deze toch te behouden Enkel deze eerste slide met uitleg mag weggelaten worden In oranje zijn concrete voorbeelden vermeld; deze dienen dus vervangen te worden

39 d. Programma Postgraduaat AT (Pg-AT) 39

40 d. Programma Postgraduaat AT (Pg-AT) 40

41 d. Programma Postgraduaat AT (Pg-AT) 1. Truncus Communis 2. Seminaries 3. Scriptie (6 studieptn.) - VRIJ te kiezen onderwerp; - Moet worden goedgekeurd door E-AT! - Vaak “schriftelijke neerslag van patiëntcasusbespreking”; - Programmaverantwoordelijke: Prof. M. Peumans en Prof. L. Van Zeghbroeck (UGent); 41

42 d. Programma Postgraduaat AT (Pg-AT) 1. Truncus Communis 2. Seminaries 3. Scriptie 4. Klinische stage (45 studiepunten, min. 1250 en max. 1400 contacturen) (Aanvangstage van 2 maanden; Vervolgstage van 6 maanden; Accentstage van 4 maanden) 42

43 d. Programma Postgraduaat AT (Pg-AT) 43

44 INHOUD a. Voorwaarden om het stagejaar te starten b. Overeenkomst met stagemeester c. Inschrijving Postgraduaat Algemeen Tandarts (Pg-AT) d. Programma Pg-AT e. Het stageplan f. Het stageboek g. Statuut van de stagiair h. Attesteren van prestaties en maken van voorschriften i. Vergoeding van de stagiair j. Evaluatie van de stagiair k. Indienen erkenningsaanvraag Algemeen Tandarts l. Ombuds 44

45 e. Het stageplan Document van 7 pagina’s Document in bijlage bundel www.zorg-en-gezondheid.be Startdatum: 1/7 (of 1/8, 1/9) 45

46 e. Het stageplan 46

47 e. Het stageplan 47 Max. 10u per dag

48 e. Het stageplan STAGEPLAN WIJZIGING Vóóraf ter goedkeuring voorleggen aan E-AT Gedateerd en getekend door alle betrokken stagemeesters (‘vorige’ – ‘nieuwe’); Wijziging kan ten vroegste 1 maand na indiening ingaan; MOGELIJKE WIJZIGINGEN: 1.Eventueel nieuwe stagemeester(s) (reden!) 2.Eventueel nieuwe dag/uurregeling 3.Onderbreking van stage (reden!) Aangetekend versturen naar E-AT samen met eventuele nieuwe stage-overeenkomst(en) 48

49 INHOUD a. Voorwaarden om het stagejaar te starten b. Overeenkomst met stagemeester c. Inschrijving Postgraduaat Algemeen Tandarts (Pg-AT) d. Programma Pg-AT e. Het stageplan f. Het stageboek g. Statuut van de stagiair h. Attesteren van prestaties en maken van voorschriften i. Vergoeding van de stagiair j. Evaluatie van de stagiair k. Indienen erkenningsaanvraag Algemeen Tandarts l. Ombuds 49

50 f. Het stageboek 50

51 f. Het stageboek 51

52 f. Het stageboek 52

53 INHOUD a. Voorwaarden om het stagejaar te starten b. Overeenkomst met stagemeester c. Inschrijving Postgraduaat Algemeen Tandarts (Pg-AT) d. Programma Pg-AT e. Het stageplan f. Het stageboek g. Statuut van de stagiair h. Attesteren van prestaties en maken van voorschriften i. Vergoeding van de stagiair j. Evaluatie van de stagiair k. Indienen erkenningsaanvraag Algemeen Tandarts l. Ombuds 53

54 Sociaal statuut van ‘ZELFSTANDIGE’ o Onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen o Sociale bijdragen zelf betalen (per kwartaal  best 1/7 starten) o Aansluiten bij Sociale Kas voor Zelfstandigen Verplicht verzekering afsluiten voor Burgelijke Beroepaansprakelijkheid … g. Statuut van de stagiair 54

55 … CONVENTIE o Onafhankelijk van statuut van stagemeester o Automatisch geconventioneerd bij start o Partieel deconventioneren is op elk moment mogelijk via aangetekend schrijven aan RIZIV (werken gedurende ongeveer 1/5 van tijd aan niet-conventie tarieven bij stagemeester). o Volledig deconventioneren mogelijk vanaf 1/1/2017 via aangetekend schrijven vóór 15/12 aan RIZIV. o Wanneer er een nieuw akkoord ingaat, kan men van bij de start de keuze maken van zich te conventioneren, partieel te de-conventioneren of volledig te de-conventioneren. De inwerkingtreding van een nieuw akkoord is voorzien vanaf de 45 e dag na publicatie in het Staatsblad van het Akkoord, met een termijn voor kennisgeven van de conventiestatus van 30 dagen na publicatie. o…o… g. Statuut van de stagiair 55

56 … CONVENTIE o…o… o Geconventioneerde stagiair heeft recht op het RIZIV sociaal statuut. Recht op accreditering (€ 2834,75- voor 2014) volgens richtlijnen (bijscholing) (zie ‘www.riziv.be’ of http://www.riziv.be/care/nl/dentists/accreditation/2011/index.htm’) g. Statuut van de stagiair 56

57 Is de stagiair verzekerd?  Stagiair sluit verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af  Studenten KU Leuven zijn verzekerd voor ongevallen (eigen lichamelijke schade) tijdens activiteiten (KBC polis nr 31.673.098) en op weg naar/van plaats van activiteiten (KBC polis nr 31.782.185)  Ongevallen tijdens stage vallen (sinds 01/01/2008) onder arbeidsongevallenwetgeving (regeling medische kosten na tussenkomst mutualiteit) g. Statuut van de stagiair 57

58 INHOUD a. Voorwaarden om het stagejaar te starten b. Overeenkomst met stagemeester c. Inschrijving Postgraduaat Algemeen Tandarts (Pg-AT) d. Programma Pg-AT e. Het stageplan f. Het stageboek g. Statuut van de stagiair h. Attesteren van prestaties en maken van voorschriften i. Vergoeding van de stagiair j. Evaluatie van de stagiair k. Indienen erkenningsaanvraag Algemeen Tandarts l. Ombuds 58

59 h. Attesteren van prestaties en maken van voorschriften Tijdens de stage: Tijdens de duur van het stageplan moet de stagiair de getuigschriften voor verstrekte hulp van de stagemeester gebruiken, waarop hij/zij zijn/haar naam en Riziv nummer op aanbrengt en ondertekent, aangevuld met de vermelding "in opdracht van.... (naam van de stagemeester)”. Deze laatste vermelding kan eventueel deel uitmaken van de stempel. Na de stage: In afwachting van de toekenning van de beroepstitel door de bevoegde gemeenschap, kan de stagiair nog maximaal gedurende een periode van 2 maanden na de einddatum van de stage, verstrekkingen blijven aanrekenen met zijn/haar RIZIV nummer als tandarts stagiair. Na verloop van deze periode van 2 maanden kan de stagiair geen verstrekkingen meer aanrekenen met zijn/haar RIZIV nummer als stagiair. De stagiair kan ook medicatie voorschrijven. (gebruik makend van eigen RIZIV-nummer en voorschriftenboekjes) 59

60 h. Attesteren van prestaties en maken van voorschriften Wanneer krijgt de stagiair tandarts zijn ‘definitief’ Riziv nummer? Na gunstig advies van de bevoegde erkenningscommissie wordt de stagiair door de bevoegde gemeenschap erkend als ‘Algemeen Tandarts’. Hierna licht de betrokken administratie het RIZIV in over de toekenning van de beroepstitel. Het RIZIV zal de stagiair onmiddellijk het ‘definitieve’ RIZIV nummer toesturen; het gaat hier om een aanpassing van de bevoegdheidscode van het RIZIV nummer. Dit aangepaste RIZIV nummer geldt vanaf de dag waarop het RIZIV geïnformeerd werd over de erkenning. 60

61 INHOUD a. Voorwaarden om het stagejaar te starten b. Overeenkomst met stagemeester c. Inschrijving Postgraduaat Algemeen Tandarts (Pg-AT) d. Programma Pg-AT e. Het stageplan f. Het stageboek g. Statuut van de stagiair h. Attesteren van prestaties en maken van voorschriften i. Vergoeding van de stagiair j. Evaluatie van de stagiair k. Indienen erkenningsaanvraag Algemeen Tandarts l. Ombuds 61

62 i. Vergoeding van de stagiair De vergoeding tijdens het stagejaar bedraagt op jaarbasis MINIMAAL € 15.000,- (MB 23 maart 2007). Vanaf 1 juli 2015 wordt dit bedrag ‘geïndexeerd’ tot € 17.844,88. De vergoeding moet worden uitbetaald in twaalfden (volgens opleidingsovereenkomst), dus per maand minstens 1/12 van het minimum bedrag. 62

63 INHOUD a. Voorwaarden om het stagejaar te starten b. Overeenkomst met stagemeester c. Inschrijving Postgraduaat Algemeen Tandarts (Pg-AT) d. Programma Pg-AT e. Het stageplan f. Het stageboek g. Statuut van de stagiair h. Attesteren van prestaties en maken van voorschriften i. Vergoeding van de stagiair j. Evaluatie van de stagiair k. Indienen erkenningsaanvraag Algemeen Tandarts l. Ombuds 63

64 j. Evaluatie van de stagiair Door de STAGEMEESTER in het stageboek en via EVALUATIEDOCUMENT = evaluatie van de evolutie van de stagiair Door de UNIVERSITEIT (Pg-AT): o Evaluatie/examen voor alle opleidingsonderdelen Truncus Communis Seminaries over geïntegreerde patiëntenbehandelingen Scriptie Stage o Leidt tot finale beoordeling van het universitair Pg-AT en bij slagen tot een getuigschrift. 64

65 j. Evaluatie van de stagiair 65

66 j. Evaluatie van de stagiair 66

67 j’. Evaluatie van de stagemeester/-plaats Persoonlijk evaluatiedocument m.b.t. stagemeester en stageplaats in te vullen door de stagiair en zelf in te sturen bij E-AT 67

68 j’. Evaluatie van de stagemeester/-plaats Persoonlijk evaluatiedocument m.b.t. stagemeester en stageplaats in te vullen door de stagiair en zelf in te sturen bij E-AT 68  Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid  02/524.97.97  mevr. M. Mannaert en/of Mevr. E. Bernaerts

69 j’. Evaluatie van de stagemeester/-plaats Dit document WAARHEIDSGETROUW en VOLLEDIG invullen, want dit is het enige instrument waarover de E-AT beschikt om een stagemeester/-plaats te beoordelen! @Stagiair: Aangezien dit document rechtstreeks aan de E-AT wordt gestuurd, en niet aan de universiteit, mag men niet terugschrikken om ook negatieve kritiek te geven; dit heeft geen enkele invloed op uw PG-resultaat! 69

70 INHOUD a. Voorwaarden om het stagejaar te starten b. Overeenkomst met stagemeester c. Inschrijving Postgraduaat Algemeen Tandarts (Pg-AT) d. Programma Pg-AT e. Het stageplan f. Het stageboek g. Statuut van de stagiair h. Attesteren van prestaties en maken van voorschriften i. Vergoeding van de stagiair j. Evaluatie van de stagiair k. Indienen erkenningsaanvraag Algemeen Tandarts l. Ombuds 70

71 k. Indienen erkenningsaanvraag AT Erkenning als ‘Algemeen Tandarts’ kan pas 12 maanden na startdatum (ook al ben je vroeger geslaagd in Pg-AT) Alles wordt automatisch doorgestuurd naar E-AT, behalve - Het door de stagiair persoonlijk ingevuld evaluatiedocument - Eigenlijke erkenningsaanvraag (document via ‘www.health.belgium.be’)  Binnen de 14 dagen na het beëindigen van de stage aange- tekend versturen naar de E-AT! De erkenningscommissie heeft wettelijk 60 dagen om het ingediende dossier te bestuderen, maar gewoonlijk komt E-AT samen kort na deliberaties (KU Leuven/UGent) om erkenningsaanvragen zo snel mogelijk te behandelen! 71

72 k. Indienen erkenningsaanvraag AT 72

73 INHOUD a. Voorwaarden om het stagejaar te starten b. Overeenkomst met stagemeester c. Inschrijving Postgraduaat Algemeen Tandarts (Pg-AT) d. Programma Pg-AT e. Het stageplan f. Het stageboek g. Statuut van de stagiair h. Attesteren van prestaties en maken van voorschriften i. Vergoeding van de stagiair j. Evaluatie van de stagiair k. Indienen erkenningsaanvraag Algemeen Tandarts l. Ombuds 73

74 l. Ombuds voor stagiairs PG-AT en stagemeesters Voor KU Leuven: Prof. Dr. B. Van Meerbeek bart.vanmeerbeek@med.kuleuven.be bart.vanmeerbeek@med.kuleuven.be VERTROUWELIJK! Bemiddelingsfunctie Alle aspecten, incl. conflicten stagiair-stagemeester Link tussen KU Leuven (Pg-AT) en E-AT 74

75 l. Ombuds voor PG-AT 75

76 SAMENVATTING voor de STAGEMEESTER Welke stappen te ondernemen door de STAGEMEESTER? STAP 1:Indienen van Erkenningsaanvraag Stagemeester bij FOD Volksgezondheid, ter attentie van de Minister (zie Bijlage 6) STAP 2:INITIATIESEMINARIE voor stagemeesters volgen STAP 3:Pas wanneer u effectief erkend bent als stagemeester, kan een Opleidingsovereenkomst afgesloten worden met een stagiair naar keuze (zie Bijlage 8) STAP 4:Begeleiding van de stagiair bij het indienen van het stageplan bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, ter attentie van de Erkenningscommissie Algemeen Tandarts (zie Bijlage 10) STAP 5:De stagemeester brengt zijn Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid op de hoogte STAP 6:Stagiair zijn stage laten doorlopen; stageboekje aanvullen; stagiair begeleiden bij interactieve seminaries en scriptie; evaluatie uitvoeren (zie ook Bijlage 12) STAP 7:Tussen 1 september en 31 december doorgeven aan RIZIV welke stagiairs en voor welke periode werkzaam waren in de praktijk om de voorziene vergoeding uitbetaald te krijgen (zie Bijlage 15) 76

77 SAMENVATTING voor de STAGIAIR Welke stappen te ondernemen door de STAGIAIR? STAP 1:Diploma Master in de Tandheelkunde (of gelijkwaardig) halen STAP 2:Visum van FOD Volksgezondheid ontvangen STAP 3:Opleidingsovereenkomst afsluiten met (erkend) stagemeester naar keuze (zie Bijlage 8)  MEN KAN STARTEN MET STAGE STAP 4:Inschrijven voor Postgraduaat Algemeen Tandarts (na toestemming betreffende universiteit) (zie website universiteiten) STAP 5:Indienen van het stageplan bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, ter attentie van de erkenningscommissie Algemeen Tandarts (zie Bijlage 10); van zodra uw stageplan administratief volledig is, zal het RIZIV ingelicht worden, waarna het RIZIV u een Identificatienummer van het RIZIV als kandidaat Algemeen Tandarts zal toesturen STAP 6:Boekjes geneesmiddelenvoorschriften aanvragen bij het RIZIV STAP 7:Ondernemingsnummer aanvragen (KBO) STAP 8:Zich in orde stellen met vergunning radiologie (aanvraag bij FANC) STAP 9:Aansluiten bij sociale kas voor zelfstandigen en wettelijke sociale bijdragen betalen 77

78 SAMENVATTING voor de STAGIAIR Welke stappen te ondernemen door de stagiair? STAP 10:Afsluiten van een aangepaste verzekering voor burgerlijke beroepsaan- sprakelijkheid STAP 11:Stage doorlopen en Postgraduaat volgen; stageboekje bijhouden (zie Bijlage 12) STAP 12:Inleveren van de scriptie voor (ongeveer) half mei 2016 op het secretariaat van de respectievelijke universiteit STAP 13:Na het beëindigen van de stage, dient de stagiair het volledig stageboek, (+ eventueel certificaat van deelname aan wetenschappelijke vergaderingen + eventueel kopie van publicatie), het overzicht van het keuzeprogramma (TC Deel 2) en het evaluatiedocument van de stagiair door de coördinerend stagemeester (Bijlage 13) te bezorgen op de respectievelijke secretariaten STAP 14:Na slagen voor Postgraduaat Algemeen Tandarts en beëindigen volledige stageperiode van 12 maanden, aanvraag voor Erkenning als Algemeen Tandarts indienen bij Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Erkenningscommissie Algemeen Tandarts)(Bijlage 14), alsook het Evaluatiedocument van stagemeester en -plaats (Bijlage 9) 78

79 EINDE


Download ppt "Wat wordt er van de STAGIAIR en STAGEMEESTER verwacht? 1."

Verwante presentaties


Ads door Google