De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actuele ontwikkelingen in het personeelsbeleid VVSG-infosessie Brussel, 29 juni 2016 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel, VVSG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actuele ontwikkelingen in het personeelsbeleid VVSG-infosessie Brussel, 29 juni 2016 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel, VVSG."— Transcript van de presentatie:

1 Actuele ontwikkelingen in het personeelsbeleid VVSG-infosessie Brussel, 29 juni 2016 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel, VVSG

2 VVSG - Lees je even mee 1.Personeelswijzigingen organieke decreten: Decreet van 17 juni 2016 2.Loopbaanonderbreking – naar een Vlaams zorg- en opleidingskrediet 3.Integratie gemeente-OCMW – waar staan we vandaag? 4.Fusies gemeenten – geplande wijzigingen 5.Sociale maribel – wijziging referentiejaar en middelen voor 2016 6.Uitzendarbeid – plannen tot uitbreiding 7.Pensioenhervorming Actua personeel29/06/20162 -

3 VVSG - 1. Decreet 3 juni 2016 – procedure 1.Voorontwerp van decreet tot wijziging Gemeentedecreet, OCMW-decreet en Provinciedecreet Voorafname op nieuw decreet lokaal bestuur (2017 in te dienen in Vlaams parlement) ter vervanging van Gemeentedecreet, OCMW-decreet en Decreet intergemeentelijke samenwerking a)Eerste principiële goedkeuring Vlaamse regering 26.06.2015 Vlaams comité C1 op 02.09.2015, 09.09.2015, 24.09.2015, 14.10.2015, 21.10.2015 en 26.10.2015 b)Tweede principiële goedkeuring Vlaamse regering 27.11.2015 Advies Raad van State 18.01.2016 c)Definitieve goedkeuring Vlaamse regering 18.03.2016 2.Ontwerp van decreet ingediend in het Vlaams parlement op 13.04.2016: stuk nr. 731 (2015-2016) Bespreking en goedkeuring in Commissie Vlaams parlement 10.05.2016 Aangenomen in plenaire vergadering 25.05.2016 Afkondiging Vlaamse regering - publicatie in Belgisch Staatsblad 30 juni 2016 3.Inwerkingtreding: 8 juli 2016 (10 dagen na publicatie), met uitzondering van de afschaffing van de personeelsformatie als verplicht instrument (BVR nodig) 29/06/2016Actua personeel3 -

4 VVSG - Personeelsformatie Personeelsformatie wordt geschrapt Want “dubbel op” met bijlage TM1 meerjarenplan (BBC) Personeelsformatie is eigenlijk meer instrument van financiële controle dan instrument voor HRM-beleid Voor personeelsbeleid is effectieve personeelsbezetting minstens even relevant Besturen maken zelf instrument waarmee ze personeelsbehoefte en personeelsplanning in kaart brengen Minimaal is dat TM1 van de Beheers- en Beleidscyclus Personeelsplanning blijft overlegmaterie 29/06/2016Actua personeel4 -

5 VVSG - Keuze statutair/contractant Geen principiële statutaire tewerkstelling meer in organieke decreten Moeilijk punt voor vakbonden omwille van repercussies op andere overheidsniveaus (eerste dominosteen die valt) Keuze rechtspositie wordt lokale beleidskeuze Te motiveren Belang betrokkenheid lokale vakorganisaties (onderhandelingsmaterie!) VVSG: belangrijkste is om de nog bestaande verschillen weg te werken Pensioen (federale bevoegdheid) Bescherming bij arbeidsongeschiktheid (federale bevoegdheid) Tucht en ontslagbescherming Vlaanderen moet ook mee zijn schouders eronder zetten om hiervan op federaal niveau werk te maken (oproep aan Vlaanderen) 29/06/2016Actua personeel5 -

6 VVSG - Evaluatie (1) Evaluatie wordt facultatief en door bestuur zelf geregeld Klemtoon op opvolging en feedback over functioneren Ontslag statutair/contractant personeelslid wegens beroepsongeschiktheid omwille van ondermaats presteren voortaan enkel mogelijk na voorafgaandelijke evaluatie Waarom deze wijziging? 1.Heel wat lokale besturen evalue(e)r(d)en personeel niet (bron: Audit Vlaanderen) 2.Grote werklast met weinig resultaat Geen meerwaarde voor goed presterende personeelsleden (integendeel, vaak heeft men schrik van evaluaties) Wel geschikte procedure voor beperkte groep van personeelsleden die niet goed presteren; grote investering voor beperkte groep personeelsleden => meer dosering nodig 3.Evaluatieprocedure is nu zeer juridisch opgevat Garanties voor personeelslid: formaliteiten, rechten van verdediging, hoorplicht, motivering, termijnen, beroepsmogelijkheid... Juridisch karakter staat haaks op HR-aanpak; evaluatie met eraan gekoppelde evaluatiegevolgen schrikt eerder af Nood aan HR-instrument dat persoonlijke ontwikkeling stimuleert; persoonlijke ontwikkeling onderstelt openheid en kwetsbaarheid 29/06/2016Actua personeel6 -

7 VVSG - Evaluatie (2): suggesties voor aanpak in toekomst Voor alle personeelsleden: feedback over functioneren Evaluatieprocedure reserveren voor situaties waarbij maatregelen moeten kunnen genomen worden met negatieve gevolgen voor personeelslid In dat geval zijn juridische garanties nodig: hoorplicht, motiveringsverplichting… Welke situaties? Bijvoorbeeld enkele maanden na indiensttreding (cf. vroegere proefperiode voor contractanten): evaluatie over al gepresteerde werktijd. Is aanwerving geslaagd (voor personeelslid en bestuur)? Beste selectieproef is werken op werkvloer zelf. Bijvoorbeeld bij manifest disfunctioneren. Als er geen centrale regels meer opgelegd worden kan je als bestuur zelf uitwerken hoe snel er remediëringsmaatregelen getroffen worden en hoe snel er een tweede evaluatie volgt. De termijn van anderhalf jaar die nu geldt, kan dan drastisch ingekort worden. Rechtsposiieibesluiten moeten o.i. nog eerst aangepast worden. Ontslag? Ontslag wegens beroepsongeschiktheid statutair/contractueel personeelslid omwille van ontoereikend functioneren enkel na voorafgaande evaluatie Quid bijv. bij ontslag om dringende reden: volstaat het om de motieven aan te geven? Hoorplicht? Rechten van verdediging? Ontslag contractant: ook toepassing Arbeidsovereenkomstenwet 29/06/2016Actua personeel7 -

8 VVSG - Delegatiemogelijkheden 29/06/2016Actua personeel8 -

9 VVSG - Terbeschikkingstelling en gezamenlijk werven en selecteren Terbeschikkingstelling: verruiming mogelijkheden statutaire medewerkers naar (1) andere overheden (2) gemeentelijke (of OCMW-)verzelfstandiging of samenwerking (3) vereniging zonder winstoogmerk waaraan gemeente resp. OCMW niet deelneemt maar met gemeentelijk belang resp. sociale doeleinden OCMW (4) vereniging waaraan gemeente wel deelneemt Onderscheid tussen het regelgevend kader over terbeschikkingstelling (= rechtspositieregeling) en het ter beschikking stellen van een individueel personeelslid (= aanstellingsbevoegdheid) Verruiming is positief maar quid (te) terbeschikkingstelling contractanten in art. 144bis NGW? (cf. mogelijkheden contractanten OCMW zijn ruimer - art. 61 OCMW-wet) Moet terbeschikkingstelling expliciet toegelaten worden? (discussie VVSG-ABB) Recente discussie over BTW-plicht: geen BTW verschuldigd op terbeschikkingstellingen tussen overheden bijv. van OCMW naar publiekrechtelijke OCMW-vereniging, of zelfs naar gemeentelijke vzw’s of OCMW-verenigingen naar privaat recht! Gezamenlijk werven en selecteren: uitbreiding mogelijkheden naar alle overheden 29/06/2016Actua personeel9 -

10 VVSG - Aanstellingsbevoegdheid leden MAT Aanstellingsbevoegdheid leden managementteam (behalve secretaris, financieel beheerder en ombudsman) Komt bij gewone aanstellende overheid (college) Overgangsbepaling voor lopende procedures aanwerving, tucht en ontslag [OCMW’s: gewone aanstellende overheid is en blijft OCMW-raad. Voor leden managementteam (behalve secretaris, financieel beheerder en ombudsman) blijft delegatie aanstellingsbevoegdheid mogelijk] 29/06/2016Actua personeel10 -

11 VVSG - Maximum salaris personeel organisaties rondom gemeente en OCMW Salarisnorm van de secretaris Salaris gemeentesecretaris gold als maximum voor gemeentepersoneel en voor personeel satellietorganisaties errond (AGB’s, gemeentelijke vzw’s) Voortaan wordt het mogelijk om gemotiveerd af te wijken Salaris OCMW-secretaris gold als maximum Voor OCMW-personeel Voor personeel OCMW-verenigingen naar publiek recht. Concreet moet het salaris van de secretaris van het OCMW van de gemeente met het grootste inwoneraantal het hoogste zijn gemotiveerd afwijken wordt in de toekomst mogelijk VVSG: akkoord want laat ruimte voor salarisbeleid op basis van functiegewicht Maar zoveel andere organisaties blijven ongemoeid: OCMW-verenigingen naar privaat recht, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, naamloze vennootschappen voor energie (zo’n 13-tal in Vlaanderen)… 29/06/2016Actua personeel11 -

12 VVSG - Andere zaken Deeltijdse secretaris en financieel beheerder: in decreet geen koppeling meer tussen inwonersaantal en prestatieomvang Mogelijkheid delegatie dagelijks personeelsbeheer naar een personeelslid 29/06/2016Actua personeel12 -

13 VVSG - Omvang uitvoeringsbesluit rechtspositieregeling Brede delegatie parlement aan regering In nieuw BVR komt ‘minstens’: 1.bezoldigingsregeling en salarisschalen 2.toekenning van toelagen en vergoedingen 3.dienstbeëindiging, verlies hoedanigheid van statutair personeelslid, definitieve ambtsneerlegging 4.verloven en afwezigheden Antwerpen en Gent kunnen gemotiveerd afwijken van 1, 2 en 4, m.u.v. ondergrenzen VVSG-standpunt BVR moet beperkt zijn tot loon- en arbeidsvoorwaarden en tucht, met name Salarisschalen en toelagen maar met meer flexibiliteit in de salarisschalen Aantal vakantiedagen (vork), aantal feestdagen (met lokale beleidsruimte), aantal ziektekredietdagen (onder voorbehoud van de uitbreiding van de ziekte- en invaliditeitsverzekering naar statutaire personeelsleden, cf. federaal regeerakkoord over ziektepensioenen statutaire medewerkers) Tucht en deontologie Houdbaarheid BVR zou bij voorkeur 6 jaar moeten kunnen zijn Andere lokale besturen vragen ook om gemotiveerd te kunnen afwijken van BVR Hoort volgens ons niet thuis in uitvoeringsbesluit HR-instrumenten en HR-procedures: tucht, feedback & evaluatie, werving & selectie, mandaatstelsel, herplaatsingen, externe mobiliteit Arbeidsorganisatie (collectieve werkafspraken op het niveau van de individuele werkgever): verloven en afwezigheden, feestdagen, arbeidstijd, arbeidsreglementering VVSG vraagt beperkt BVR gekoppeld aan voorbeeld van rechtspositieregeling Voorbeeld te onderhandelen in Comité C1 Met medewerking van ABB Besturen die dat wensen kunnen zich geheel of gedeeltelijk baseren op dit voorbeeld 29/06/2016Actua personeel13 -

14 VVSG - Beoordeling Globaal genomen positief, stap vooruit Ontbreekt: tuchtbepalingen Belangrijke discussie volgt nog over omvang rechtspositiebesluit(en) Rechtstreekse impact? Aanstellingsbevoegdheid leden managementteam Vervangingsregeling secretaris en financieel beheerder Vrije keuze statutair/contractant Ontslag wegens beroepsongeschiktheid statutair/contractueel personeelslid omwille van ontoereikend functioneren enkel na voorafgaande evaluatie 29/06/2016Actua personeel14 -

15 VVSG - 2. Hervorming loopbaanonderbreking (1) Ontwerpbesluit Vlaamse regering van 11 maart 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet Herwerkte ontwerptekst van 04.05.2016 Krachtlijnen: Federale thematische verloven ouderschapsverlof, medische zorgen en palliatief verlof blijven bestaan Geen niet-gemotiveerde loopbaanonderbreking meer Men zal werkgevers wel aanmoedigen om in voldoende mogelijkheden voor onbetaald verlof te voorzien Naast deze verloven uitbouw van een nieuw Vlaams zorg- en opleidingskrediet (zie verder) Inhoudelijk geïnspireerd op het gemotiveerd tijdskrediet private sector, maar er zijn verschillen Bv. geen specifieke loopbaanonderbreking meer i.k.v. eindeloopbaan (minstens niet verplicht en sowieso zonder uitkering) Meerekenbaarheid voor pensioenen blijft federale bevoegdheid Actua personeel29/06/201615 -

16 VVSG - Hervorming loopbaanonderbreking (2) Motieven Zorg voor kinderen tot en met 12 jaar, bijstand of verzorging zwaar ziek gezins- of familielid, palliatieve verzorging en zorg voor kind met handicap Erkende opleiding met minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten per jaar Duurtijd, onderbrekingspercentage en (bruto) bedrag uitkering 18 maanden bij volledige onderbreking arbeidsprestaties: 527 euro/maand 36 maanden bij onderbreking tot 1/2 normale voltijdse arbeidsregeling: 275 euro resp. 330 euro/maand voor alleenstaande ouder 90 maanden bij onderbreking voltijdse arbeidsprestaties met 1/5: 131 euro resp. 200 euro per maand voor alleenstaande ouder Geen tewerkstellingsvoorwaarden Vlaamse onderbrekingsuitkering vervangt RVA-premie + Vlaamse aanmoedigingspremie Ingangsdatum: 2 september 2016 Teller wordt voor iedereen terug op 0 gezet Behoud lopende periodes loopbaanvermindering/loopbaanonderbreking Lopende eindeloopbaanregelingen zullen blijven gelden tot aan datum (vervroegd) pensioen (zelfs als in oorspronkelijke goedkeuring ‘tot 60 jaar’ stond) Zie ook mail RVA in nota’s hieronder Actua personeel29/06/201616 -

17 VVSG - Hervorming loopbaanonderbreking (3) Onderhandelingen en timing Bespreking ontwerpbesluit in VVSG-beleidsgroep (22/03) en VVSG-raad van bestuur (13/04) Bespreking ontwerpbesluit in het onderhandelingscomité V (= zonder VVSG!) (april/ 17 mei) Onderhandelingen beëindigd op 17 mei Informeel overleg VVSG met kabinet Muyters en Homans (21/04) Tweede informeel overleg 24.05.2016 (over onbetaald verlof) Tweede goedkeuring ontwerp van decreet op Vlaamse regering van 17 juni Nu voor advies naar de Raad van State en nadien definitieve goedkeuring Vlaamse regering (Allicht) in het vooruitzicht 1.Ontwerp-BVR tot (gedeeltelijke) opheffing KB 2 januari 1991 op de onderbrekingsuitkeringen voor het overheidspersoneel in Vlaanderen 2.Uitbreiding toepassingsgebied Herstelwet 22 januari 1985 (OCMW’s, publiekrechtelijke OCMW-verenigingen, AGB’s, intercommunales) 3.Aanpassing Rechtspositiebesluiten (onbetaald verlof) Informeel Comité C1 over onbetaald verlof op 8 en 21 juni 2016 4.Meerekenbaarheid voor pensioenen, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering OPGELET: onder voorbehoud van definitieve teksten! Hoe communiceren? Veel vragen over ‘oud’ (= huidig) systeem: LBO kan slechts voor max. 12 maanden; LBV kan voor 60 maanden ineens! Actua personeel29/06/201617 -

18 VVSG - Verschillen federale thematische loopbaanonderbreking en gemotiveerd Vlaams zorg- en opleidingskrediet (o.v.!) (1) (Gelijkenissen: thema’s/motieven; decemberafrekening; specifiek vervangingscontract voor loopbaanonderbreking) (Bruto) Bedragen thematische loopbaanonderbreking Recht Vlaams zorg- en opleidingskrediet? Secretaris en FB in principe uitgesloten terwijl ze wel recht hebben op federale thematische loopbaanonderbreking Rest personeel kan uitgesloten worden omwille van redenen inherent aan goede werking dienst Vlaams zorg- en opleidingskrediet = gecontingenteerd; federale thematische verloven mogelijk telkens wanneer situatie zich voordoet Actua personeel29/06/2016 Bedragen in euro1/11/21/5 FEDERALE LOOPBAANONDERBREKING Ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof 786,78393,38 (-50 j) 667,27 (+50 j) 133,45 (179,47 alleenstaande ouder) (-50 j) 266,91 (+50 j) VLAAMS ZORGKREDIET Ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof, zorg kind met handicap, opleiding 527275 (330 al- leenstaande ouder) 131 (200 alleenstaande ouder) 18 -

19 VVSG - Verschillen federale thematische loopbaanonderbreking en gemotiveerd Vlaams zorg- en opleidingskrediet (o.v.!) (2) Meerekenbaarheid Vlaams zorg- en opleidingskrediet voor…. (eerste screening) Pensioen? Onder bepaalde voorwaarden (zie details in nota’s hieronder) (  federale thematische verloven) Opbouw ziektekrediet? Ja, indien gelijkstelling met dienstactiviteit (art. 170 §3 en §5 + art. 187 §2 RP-besluit 7 december 2007) Uitkering mutualiteit? Men moet als voltijdse werknemer 120 dagen aantonen gedurende periode van 6 maanden; afwezigheid wegens loopbaanonderbreking of – vermindering wordt niet gelijkgesteld met een gewerkte dag Geen uitkering mutualiteit bij arbeidsongeschiktheid tijdens volledige LBO bij arbeidsongeschiktheid bij LBV wordt uitkering mutualiteit berekend op deeltijds loon Opbouw jaarlijkse vakantie (vakantieregeling publieke sector)? Naar keuze bestuur (art. 177 besluit); in vakantieregeling private sector telt het niet mee (KB 30.03.1967, art. 16, 18 en 36) Opbouw diverse anciënniteiten? JA (art. 99, laatste lid Herstelwet 22.01.1985) Te trancheren: samenloop zorg- en opleidingskrediet met afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid, met jaarlijkse vakantie of met andere ‘schorsings’grond Wellicht toepassing ‘decemberafrekening’ in vakantiestelsel private sector => op basis van deze screening blijkt het federale thematische verlof voordeliger te zijn (hoogte premie, pensioen, recht, ruimer contingent…) Opgelet, onder voorbehoud van definitieve teksten! Actua personeel19 -29/06/2016

20 VVSG - Deeltijds onbetaald verlof als alternatief voor eindeloopbaanregeling loopbaanonderbreking? (1) Deeltijds onbetaald verlof = zonder uitkering Verschil met bestaande onbetaalde verloven Verlof voor deeltijdse prestaties art. 200 tot en met 2003 Rechtspositiebesluit 7 december 2007 Onbetaald verlof: art. 210 van dat besluit: zowel 20 dagen/jaar als 2 jaar/ loopbaan Misschien recht volgens modaliteiten Vlaamse regering 1 jaar voltijds en 60 maanden deeltijds (vermindering met 1/5 of met ½) tijdens de loopbaan Vanaf 55 jaar: bijkomend 1 jaar voltijds Vanaf 60 jaar: bijkomend recht op deeltijds onbetaald verlof tot aan pensioen Recht op terugkeer in zelfde functie/ambt Geen ontslagbescherming Actua personeel29/06/201620 -

21 VVSG - Deeltijds onbetaald verlof als alternatief voor eindeloopbaanregeling loopbaanonderbreking? (2) PENSIOEN Meerekenbaarheid voor ambtenarenpensioen (toegang + berekening)? Ja, bij gelijkstelling met dienstactiviteit (art. 170 §3 en §5 genoemd RP-besluit + KB nr. 442); beperkt tot 20-25% loopbaan; hogere pensioenbijdragen te betalen! Werknemerspensioen wordt berekend op het loon => proratering; geen gelijkstelling! ARBEIDSONGESCHIKTHEID Meerekenbaarheid voor opbouw ziektekrediet statutairen? Ja bij gelijkstelling met dienstactiviteit (art. 187 §1 RP-besluit 7 december 2007) Uitkering mutualiteit? Men moet als voltijdse werknemer 120 dagen aantonen gedurende periode van 6 maanden; afwezigheid wegens deeltijds onbetaald verlof wordt niet gelijkgesteld met een gewerkte dag Referentie aantal dagen bij arbeidsongeschiktheid contractanten gebaseerd op voltijdse tewerkstelling => besturen sluiten retro-actief deeltijds arbeidscontract af Uitkering berekend op deeltijds loon OPBOUW VAKANTIE Vakantieregeling publieke sector: keuze bestuur (art. 177 RP-besluit 7 december 2007) Vakantieregeling private sector: deeltijds onbetaald verlof telt niet mee (KB 30.03.1967, art. 16, 18 en 36) Toepassing ‘decemberafrekening’ in vakantiestelsel private sector? RP-besluit op komst over onbetaald verlof; onderhandelingen starten in najaar Actua personeel29/06/201621 -

22 VVSG - 3. Samenwerking/integratie gemeente- OCMW Waar staan we vandaag? (1) Maandenlange discussie over: Vraag: wie is bevoegd om te bepalen of apart OCMW moet, kan of niet mag: federale overheid of gewesten? Te volgende (federaal) traject: Alles bij het oude laten OCMW’s overal (behalve zes randgemeenten, Voeren, Komen) integreren in gemeenten Vrije keuze laten (aan gemeenten? aan gewesten?) Gewone wet of bijzondere wet? Wallonië en Brussel geen vragende partij (meer) voor wetsaanpassing Actua personeel29/06/201622 -

23 VVSG - Waar staan we vandaag? (2) 26.2.2016: voorontwerp wet goedgekeurd door federale regering: ‘Behoudens een andersluidende beslissing van de toezichthoudende overheid, kunnen de gemeenten, in afwijking van het eerste en het tweede lid, rechtstreeks de opdrachten uitvoeren die werden toegewezen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. In dat geval nemen zij als rechtsopvolger de goederen, rechten, lasten en verplichtingen over van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.’ Advies Raad van State: OCMW is sluitstuk sociale zekerheid; voor afschaffing OCMW is wet met bijzondere meerderheid nodig Integratie vergt aanpassing van tientallen andere federale en Vlaamse wetten, decreten en besluiten Actua personeel29/06/201623 -

24 VVSG - Conceptnota Vlaamse regering integratie OCMW en gemeente 13.05.2016 1.Politiek (niet voor randgemeenten rond Brussel en Voeren) OCMW-raad = gemeenteraad Voorzitter GR = voorzitter OCMW-raad (geen uitvoerend mandaat) Vast bureau wordt verplicht en is gelijk aan CBS; CBS wordt aangesteld door GR-leden; OCMW-raad verkiest voorzitter vast bureau; indien voorzitter vast bureau (uitvoerend mandaat) geen schepen is wordt hij toegevoegd aan CBS Dus aantal schepenen gaat minstens -1 (als voorzitter VB deel uitmaakte van CBS dan aantal schepenen -2) Bijzonder comité voor sociale dienst (bevoegd voor individuele dienstverlening) wordt verplicht; voorzitter vast bureau zit voor; derden kunnen deel uitmaken 2.Ambtelijk (wel voor randgemeenten rond Brussel en Voeren) Eén algemeen directeur voor gemeente en OCMW tegen 2020 ten laatste; functie van gemeente- en OCMW- secretaris verdwijnt Eén financieel directeur (FD) voor gemeente en OCMW ten laatste tegen 2020 Keuze voor gezamenlijke algemeen directeur (resp. FD) wordt decretaal verder geregeld, met voorrangsregeling voor zittende titularissen en waarborgregeling (behoud rechten, passende functie) voor niet-aangestelde secretaris en financieel beheerder Eén organogram; één managementteam Rechtspositieregeling voor gemeenschappelijke betrekkingen geldt voor gemeente- en 'gewoon' OCMW-personeel; OCMW-raad stelt rechtspositieregeling vast voor de bijzondere diensten; voor de specifieke OCMW-functies geldt indien mogelijk de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel (= wijst op mogelijke inperking lokale autonomie tegenover nu) OCMW-personeel kan overgedragen worden naar gemeente, 'zonder afbreuk te doen aan de sociale dienst'. 3.Planning en rapportering Beleidsrapportering van OCMW is deel van beleidsrapportering gemeente; beleidsrapporten gemeenteraad worden van rechtswege beschouwd als beleidsrapport OCMW Contracten en verbintenissen OCMW en gemeente blijven nog gescheiden (twee aparte rechtspersonen) Actua personeel29/06/201624 -

25 VVSG - 4. Fusies gemeenten 1.Conceptnota Vlaamse regering van 17 juli 2015. Krijtlijnen: Stimuleringsmaatregelen Fusiebonus onder vorm van schuldovername ten belope van 500 euro schuld per inwoner voor gemeenten die fuseren op 1 januari 2019; uitbreiding waarborgregeling Gemeentefonds zodat nieuwe gemeente niet minder zal ontvangen dan som aandelen samen te voegen gemeenten; mogelijkheid voor fusiegemeente om tijdelijk in groter aantal schepenen te voorzien Vrijwilligheid (niet voor faciliteitengemeenten) Details over procedure, principes, randvoorwaarden, gevolgen voor personeel en financiële en fiscale situatie Ondersteuning Agentschap Binnenlands Bestuur 2.Voorontwerp van decreet houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten a)Eerste principiële goedkeuring Vlaamse Regering 18.12.2015 Vlaams comité C1 op 20.01.2016 en 17.02.2016; onderhandelingen afgesloten; drie vakbonden tekenden voor niet akkoord; VVSG ging akkoord mits opmerkingen b)Tweede principiële goedkeuring Vlaamse regering 11.03.2016 Advies Raad van State, o.m. ikv gelijkheidsbeginsel onvoldoende argumenten om zittende secretarissen (resp. FB) van fuserende gemeenten en OCMW’s voorrangsrecht te geven voor nieuwe functie van secretaris (resp. FB) c)Derde principiële goedkeuring Vlaamse regering 04.05.2016 4.Indiening ontwerp van decreet in het Vlaams parlement op 11 mei 2016: stuk nr. 765 (2015-2016) Bespreking en goedkeuring in Commissie Vlaams parlement 31.05.2016 Bespreking en goedkeuring in plenaire vergadering 15.06.2016 Afkondiging door Regering en publicatie in BS 29/06/2016Actua personeel25 -

26 VVSG - Decreet vrijwillige fusies gemeenten: personeelsmaatregelen (1) 1.Wie wordt secretaris/financieel beheerder van nieuwe gemeente (idem voor OCMW)? Cascaderegeling – raad beslist 1.Eerst ‘interne’ procedure Oproep naar huidige secretarissen; selectie (minstens) o.b.v. vergelijking titels en verdiensten Ofwel wachten tot nieuwe OCMW-raad OCMW-secretaris aangesteld heeft en hem als combisecretaris voor nieuwe gemeente aanstellen 2.Indien eerste stap geen resultaat oplevert: aanwerving of bevordering 2.Welke functie krijgt gewezen secretaris/financieel beheerder? Passende functie op A-niveau Met behoud salarisschaal Actua personeel29/06/201626 -

27 VVSG - Decreet vrijwillige fusies gemeenten: personeelsmaatregelen (2) 3.Welke rechtspositieregeling krijgt huidig personeel in nieuwe gemeente/OCMW? Overdracht met behoud aard dienstverband, graad, anciënniteit, prestatieregeling en salarisschaal Onderworpen aan huidige rechtspositieregeling tot inwerkingtreding nieuwe rechtspositieregeling 4.Welke rechtspositieregeling krijgt nieuw personeel in nieuwe gemeente/OCMW? Ontwerpdecreet: nieuwe gemeenteraad maakt binnen jaar nieuwe rechtspositieregeling op Maar: vanaf datum samenvoeging is al rechtspositieregeling nodig voor aanwervingen die niet uitgesteld kunnen worden => raad bepaalt tussentijdse rechtspositieregeling (ev. bestaande RPR uit een van de samengevoegde gemeenten) Actua personeel29/06/201627 -

28 VVSG - 5. Sociale Maribel Koninklijk besluit van 1 juni 2016 tot wijziging van het besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (in kader van de tax shift) 1.Wijziging referentiejaar Niet meer het jaar 2005 Wel vergelijking arbeidsvolume jaar (n-3 + n-2)/2 met arbeidsvolume jaar laatste toekenning, waarbij “n” gelijk is aan jaar van de laatste toekenning (omzendbrief op komst) Met ingang vanaf 1 januari 2016 2.Extra middelen voor 2016 (in kader van de tax shift) Oproep nieuwe plaatsen op basis van prioritaire criteria Sociale inschakeling van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden Gezinszorg en aanvullende thuiszorg Woonzorgcentra Actua personeel29/06/201628 -

29 VVSG - 6. Uitzendarbeid Conceptnota Vlaamse regering 29.01.2016, krachtlijnen: Uitzendarbeid bij lokale besturen is nu al mogelijk voor de tijdelijke vervanging contractant wiens arbeidsovereenkomst is geschorst Uitzendarbeid bij lokale besturen zou in de toekomst ook mogelijk worden voor: 1.tijdelijke vervanging statutair die zijn ambt niet of slechts deeltijds uitoefent 2.tijdelijke vervanging contractant met deeltijdse loopbaanonderbreking 3.artistieke prestaties 4.tijdelijke vervanging contractant wiens arbeidsovereenkomst is geëindigd 5.tijdelijke vermeerdering van werk 6.uitzonderlijk werk Voor laatste drie vormen zou reglementaire maximumtermijn bepaald worden Bevoegdheid uitvoerend orgaan of, bij delegatie, hoofd van personeel Toepassing wetgeving overheidsopdrachten (enkel erkende uitzendbureaus kunnen meedoen) Kennisgeving aan vakbonden van indienstnemingen via uitzendarbeid Interimkrachten zijn geen personeelsleden: in principe geen onderhandeling of overleg Specifieke toegangsvoorwaarden zoals taalkennis, afhankelijk van de aard van de functie, zullen moeten gegarandeerd worden door de uitzendkantoren 29/06/2016Actua personeel29 -

30 VVSG - 7. Pensioenhervorming: stand van zaken Voorontwerp van wet van 27 mei 2016 Vier nieuwe maatregelen; liggen nu ter onderhandeling voor 1.Misschien invoering gemengd pensioen publieke sector vanaf 1 juli 2017 Contractuele jaren tellen mee voor werknemerspensioen Statutaire jaren tellen mee voor ambtenarenpensioen Voor vaste benoemingen vanaf 9 oktober 2014 (datum in verleden) Niet van toepassing op tijdelijk statutair personeel (cf. onderwijs) Regularisatiebijdrage wellicht geschrapt (treedt normaal gezien in werking voor vaste benoemingen vanaf 2017 na 5 jaar contractuele dienst) 2.Misschien afschaffing loopbaanvoorwaarde van vijf jaar om overheidspensioen te genieten vanaf 1 januari 2017 Meer mensen bouwen loopbaan op in diverse pensioenstelsels: als zelfstandige, werknemer of ambtenaar Actua personeel29/06/201630 -

31 VVSG - Pensioenhervorming – voorontwerp (2) 3.Misschien invoering mechanisme om dubbel pensioen te vermijden vanaf 1 juli 2017 Geen samenloop overheidspensioen met tweede pensioenpijler Slaat op contractuele prestaties waarin tweedepensioenpijler werd opgebouwd en die bij vaste benoeming gevalideerd worden (werden – cf. 1 hierboven) voor het ambtenarenpensioen Maatregel slaat enkel op werkgeversbijdragen Niet zo relevant voor lokale besturen; begrenzing staat al in kaderpensioenreglement 4.Misschien wijziging individuele responsabilisering lokale besturen vanaf 2018 Aftrek op individuele responsabiliseringsbijdrage van de kosten voor tweede pensioenpijler Financiële incentive voor sommige lokale besturen om aanvullend pensioen in te voeren Regering denkt ook na om validatie verleden loopbaan te stimuleren Vanaf 2017 komt er tweede pensioenpijler bij federale overheid Ook wellicht (technische) aanpassingen WAP-wet Actua personeel29/06/201631 -

32 VVSG - Andere lopende hervormingen 1.Basisbijdragevoet pensioenen DIBISS a)Schematisch overzicht voor alle werkgevers (alle ex-pools): http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Personeel/Pensioen/Pages/ambt enarenpensioen.aspx http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Personeel/Pensioen/Pages/ambt enarenpensioen.aspx b)Detail voor werkgevers ex-pool 1 voor de jaren 2016 tot en met 2020: VASTGESTELDE BIJDRAGEVOETEN EX-POOL 1 (inclusief 7,5% werknemersbijdragen) (1) KB 24.10.2011, art. 18 (2) KB 19.12.2014, BS 13.01.2015, art. 1. (3) KB 26.10.2015, BS 03.11.2015. Actua personeel29/06/201632 -

33 VVSG - Andere lopende hervormingen (2) 2.Politiezones Ook operationeel politiepersoneel moet langer werken; preferentiële leeftijdsgrenzen werden afgeschaft met enkele overgangsbepalingen (cf. ook GwH 10 juli 2014): Wet 21 mei 2015 Eindeloopbaanregeling vanaf 58 jaar: aangepaste betrekking mogelijk (KB 9 november 2015) (overgangsbepaling) Non-activiteit voorafgaand aan pensionering van maximum 4 jaar vanaf 58 jaar mits 20 jaar anciënniteit publieke sector; periode telt me voor toegang tot pensioen (KB 9 november 2015 en Wet 18 december 2015) Wet tot financiering van de eindeloopbaanmaatregelen (betaald vanuit de solidariteit van alle lokale besturen; middelen DIBISS) werd aangenomen in het parlement op 26.05.2016 (document 54K1751) Actua personeel29/06/201633 -

34 VVSG - Andere hervormingsvoorstellen (3) 3.Wellicht harmonisering diplomabonificatie Reeds afgeschaft voor toegang tot pensioen; voor meerekenbaarheid in berekening pensioen zal persoonlijke bijdrage gevraagd worden Met respect voor verworven rechten Te onderhandelen in Comité A 4.Wellicht afschaffing preferentiële tantièmes Gekoppeld aan bespreking in Nationaal Pensioencomité over zware beroepen Nog geen concrete output/voorstellen 5.Wijziging ambtshalve ziektepensioenen vanaf 1 juli 2016 Wet 27 juni tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte, BS 30.06.2016. Voor statutair personeelslid dat 365 kalenderdagen ziek is vanaf 60 jaar: Vanaf 1 juli 2016 moet betrokkene minstens 62 jaar zijn Vanaf 2017: 62,5 jaar en vanaf 2018: 63 jaar Geactualiseerde brochure Federale Pensioendienst (april 2016) Actua personeel29/06/201634 -


Download ppt "Actuele ontwikkelingen in het personeelsbeleid VVSG-infosessie Brussel, 29 juni 2016 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel, VVSG."

Verwante presentaties


Ads door Google