De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themanamiddag ‘grond en stenen’ voor lokale handhavers SITA Remediation-grondreinigingscentrum ABR-breker (puinrecyclagecentrum) 07/06/2016 Grimbergen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themanamiddag ‘grond en stenen’ voor lokale handhavers SITA Remediation-grondreinigingscentrum ABR-breker (puinrecyclagecentrum) 07/06/2016 Grimbergen."— Transcript van de presentatie:

1 Themanamiddag ‘grond en stenen’ voor lokale handhavers SITA Remediation-grondreinigingscentrum ABR-breker (puinrecyclagecentrum) 07/06/2016 Grimbergen

2 PROGRAMMA wanneerwat 12u30 - 13u00Ontvangst bij SITA Remediation, te Grimbergen 13u00 - 14u00 Toelichting thema ‘grond en stenen’ met aandachtspunten voor de handhavers (Mireille Verboven - FEBEM) 14u00 - 15u00 Toelichting en bedrijfsbezoek grondreinigingscentrum van SITA Remediation (gastheer Erik Sweevers) 15u00 - 16u00 Toelichting en bedrijfsbezoek puinrecyclagecentrum van ABR (gastheer Sven De Meuter)

3 Grondverzetregeling Verschil tussen afval (verontreinigde grond) en grond die als bodem of bouwkundig bodemgebruik geschikt is Verschil tussen afval (stenen van een afbraak) en gerecycleerde granulaten (= grondstoffen) Verschil tussen grond met stenen (VLAREBO) en stenen met grond (VLAREMA) Doelstelling: inzicht geven in

4 INHOUD 1.Voorstelling FEBEM 2.GROND 3.STENEN 4.Grond & stenen

5 1. Voorstelling FEBEM Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer vzw opgericht in 1991 Belgische werkgeversfederatie Meer dan 200 leden - (privé)bedrijven actief in de: Ophaling, sortering, recyclage, behandeling, nuttige toepassing en definitieve verwijdering van afvalstoffen (VLAREMA) Grondreiniging (VLAREBO) Secretariaat FEBEM+Coberec: 10 p. Samenwerking FEBEM, OVB, VEB en VMx 

6 1. Voorstelling FEBEM Economische gegevens van de sector – meer dan 2 miljard € omzetcijfer – meer dan 8000 werknemers – meer dan 1500 vrachtwagens Missie – Belangen van de sector verdedigen – Aanspreekpunt voor de sector – Aanwezigheid op verschillende fora – Informatie voor de leden (kenniscentrum) – Netwerking Meer info op: www.febem-fege.bewww.febem-fege.be

7 2. GROND Afvalstof (VLAREMA) of uitgegraven bodem (VLAREBO) ? VLAREM rubrieken 2 (afval) en 61 (TOP) VLAREBO Hoofdstuk XIII - traceerbaarheidsprocedure - verdachte grond of > 250m³

8 2. GROND Verdachte grond of >250 m³ Bouwheer zorgt voor technisch verslag én conformverklaring Grondbank/Grondwijzer Gebruiksmogelijkheden volgens 3-delige code Afnemer: Gebruik als bodem Bouwkundige toep. Studie ontvangende grond Grondverzettoelating (eindverklaring) Bodembeheerrapport Transportdocument eventueel Oké, geschikt

9 2. GROND 3-delige code xyz 2yz vrij gebruik als bodem toegestaan xy1 gebruik in bouwkundige toepassing (MB) x1z of x2z gebruik binnen (deel van) werf 999 te reinigen

10

11 2. GROND Verdachte grond of >250 m³ Melding afvoer naar TOP of CGR Ontvangstmelding TOP/CGR Transportdocument Niet geschikt Verontreinigd Geen afzet

12 2. GROND http://www.ovam.be/bodem/verplichtingen/grondverzetsregeling Vakinformatie: Leidraad voor het werken met uitgegraven bodem Standaardprocedure opmaak technisch verslag (o.a. bemonsteringsprocedure) Kwaliteitsreglement voor erkende TOP/CGR Code van goede praktijk voor TOP’s Code van goede praktijk voor CGR’s …

13 2. GROND Aandachtspunten handhaving: VLAREM vergunning (rubriek 2 of 61) Traceerbaarheidsdocumenten Organisatie van de inrichting (werkplan) - aanvoer (acceptatie, registratie) - bemonstering en analyse - opslag van de partijen (situatieplan) - evt. samenvoegen partijen, toevoegingen - afvoer Maximale opslagduur

14 2. GROND Wanneer afvalstof? : Cfr Materialendecreet artikel 38: Uitgegraven bodem wordt niet beschouwd als een afvalstof indien gebruikt overeenkomstig de voorwaarden voor het gebruik van uitgegraven bodem, vermeld in het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming en de uitvoeringsbesluiten ervan. Bodemdecreet > VLAREBO > Hoofdstuk XIII

15 Rubriek 61: Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem Dit zijn permanente inrichtingen (die langer dan 1 jaar in exploitatie zullen zijn) voor grondpartijen die er tijdelijk worden gestockeerd. Beperkte mechanische activiteiten, zoals het sorteren en/of zeven van uitgegraven bodem zijn begrepen in deze rubriek, en zijn niet vergunningsplichtig volgens rubriek 30. 2. GROND Werf-TOP ; Bedrijfsgebonden-TOP ; gecertificeerde TOP ; erkende TOP

16 Rubriek 2.1.3 : Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem Rubriek 2.2.3 g): Opslag en biologische behandeling NGA Rubriek 2.2.3. f): Opslag en biologische behandeling GA Rubriek 2.2.5. e): Opslag en fysico-chemische behandeling NGA Rubriek 2.2.5. f): Opslag en fysico-chemische behandeling GA 2. GROND

17 “GROND CONTROL” studie van grondverzetregeling: onze prioriteiten - CONTROLE EN HANDHAVING Te weinig terreincontrole ; hoofdzakelijk administratieve controle. Voorstel: betere afstemming/samenwerking verschillende controlerende instanties - ASBESTPROBLEMATIEK en AANSPRAKELIJKHEID van de eBSD Meer screening op asbest vereist. Norm voor asbest (100 mg/kg ds gewogen gemiddelde) verankeren in VLAREBO. - OPVOLGING MASSABALANS - INSCHATTING VOLUMES Begeleiding van de afgraving door een eBSD verplichten voor gronden met code999. Er zijn extra voorschriften nodig om de inschatting van de volumes te verbeteren. - OVERLAP VLAREMA-VLAREBO Er moet verder gewerkt worden aan de gelijkschakeling van grondachtige stromen. - Vergunde sites als TOP/CGR, die niet aangesloten zijn bij Grondbank/Grondwijzer!? Handhaving verscherpen ; in VLAREM voorwaarden opnemen

18 2. GROND Nog vragen over grond? OVAM Dirk Dedecker 015/284.558 www.ovam.be www.ovam.be Grondbank Kathleen Wielant 02/545 58 81 www.grondbank.be www.grondbank.be Grondwijzer Thomas De Vriese 03 /545 87 58 www.grondwijzer.be www.grondwijzer.be

19 3. STENEN VLAREM rubriek 2 VLAREMA hoofdstuk II (afbakening afvalfase) onderafdeling 2.3.2 (gebruik als bouwstof) Ketenbeheersysteem > Eenheidsreglement - Selectieve sloop ; sloopbeheersorganisatie - COPRO / CERTIPRO

20 > 90% recyclage Selectieve sloop Sorteren aan de bron Stoorstoffen uitsorteren Breekinstallatie met kwaliteitscontrole Grondstof met CE2+ label en certificaat 3. STENEN

21 Wanneer selectieve sloop? : Cfr VLAREMA artikel 4.3.3: Om gebouwen te slopen of te ontmantelen die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hadden waarvan het bouwvolume groter is dan 1000 m3, is een sloopinventaris afvalstoffen vereist. Verantwoordelijke: houder stedebouwkundige vergunning -Stelt architect of deskundige aan -Waakt over naleving sloopinventaris -Bewaart ID-formulieren en/of afgiftebewijzen (5j)

22 3. STENEN Sloopbeheerorganisatie (TRACIMAT): Cfr VLAREMA artikel 4.3.5: traceringsysteem B&S-afval 1° de opmaak van een sloopopvolgingsplan (volgens standaardprocedure) door een deskundige op basis van de sloopinventaris.; 2° het behalen van een conformiteitsverklaring (<30d), evt met advies over de hergebruiks- en verwerkingsmogelijkheden van de bouw- en sloopmaterialen; 3° de opmaak van een controleverslag door of onder toezicht van een deskundige, a) per materiaal een verklaring over de aan/afwezigheid van gevaarlijke afvalstoffen; b) per materiaal een verklaring over de aan/afwezigheid van stoorstoffen; c) een geactualiseerd sloopopvolgingsplan met de herkomst en de aard van de bouw- en sloopmaterialen die als afzonderlijke stroom worden afgevoerd; 4° het behalen van een verwerkingstoelating voor de afvoer en verwerking; 5° de verplichte vermelding van de verwerkingstoelating in het transportdocument; 6° het opsturen van een ontvangstbevestiging van de geleverde hoeveelheid door de bestemmeling van het materiaal naar de sloopbeheersorganisatie; 7° de uitspraak door de sloopbeheerorganisatie over de verlening van een sloopattest <30d na de ontvangst van de aanvraag.

23 3. STENEN Vroeger (voor 23/11/2011)Nu (vanaf 23/11/2011 in voege) Eenheidsreglement

24 Belangrijkste punten uit eenheidsreglement Mobiele én vaste installatie: GPS-systeem Aanvaardbaar puin vs aparte stromen per 1000 m³ Acceptatieprocedure Aanpassing proeven en proeffrequenties - vlottende verontr. ≤ 5 cm³/kg - niet-vlottende verontr. ≤ 1,0 massa% - PAK spraytest (gele verkleuring) - asbest ≤ 100 mg/kg DS gewogen gemiddelde - chemische verontreiniging (MO, zw.metalen, …) 3. STENEN

25 Toekomstig eenheidsreglement Zodra TRACIMAT 1 jaar erkend zal zijn Opsplitsing in laag- en hoog milieurisicoprofiel HMRP: batchgewijs verwerken, controle per 500m³ Grote gevolgen voor werkwijze breker! “early adaptor” benadeeld? Belangrijke rol voor handhaving!

26 3. STENEN Aandachtspunten handhaving: VLAREM vergunning Acceptatie: -Grond en stenen -Asbest -Weigeringsregister COPRO/CERTIPRO certificaten (EoW) Afleveringsbon met productinformatie Technische fiche (DoP)

27 3. STENEN Mobiele breker: Melding (klasse 3) volgens rubriek 2.2.2.h Voorwaarden: Afval van één werf >50% gebruik ter plaatse Maximaal 1 jaar Maximaal op 1000 m

28 3. STENEN Nog vragen over stenen? OVAM Koen De Prins 015/284.342 www.ovam.be www.ovam.be COPRO Johny De Nutte 02/ 481 95 39 www.copro.eu www.copro.eu CERTIPRO Corneel Zwijzen 014/ 33 50 81 www.certipro.be/quarea www.certipro.be/quarea

29 Grondgemengde stroomStenen 100%25 à 75% grond/stenen100% >75 % grond = VLAREBO via TOP/CGR >75 % stenen = VLAREMA via breker 4. GROND met STENEN VLAREMA, maar bodem die vrijkomt na afzeving valt onder VLAREBO !!

30 Beperkingen voor toepassing van uitgegraven bodem volgens VLAREBO: ToepassingStenen, niet van nature aanwezig Gehalte andere bodemvreemde materialen Metselwerkpuin, betonpuin, steenslag, … Steenachtig Asfaltpuin, slakken, assen, glas, tegels, kunstleien, cellenbeton, … Niet-steenachtig Plastic, gips, roofing, rubber, metaal, isolatiemateriaal, papier, textiel, … Als Bodem buiten KWZ “X” Max. 5 massa% Max. 50 mm Max. 1 massa% Max. 1 volume% Als Bodem binnen KWZ “Y” / /Max. 1 massa% Max. 1 volume% Als bouwkundig bodemgebruik “Z” / /Max. 1 massa% Max. 1 volume% 4. GROND met STENEN Geen beperkingen voor natuurlijke stenen: keien, zandsteen, grind, schelpen, kalksteen, leisteen, …

31 Grondverzetregeling Verschil tussen afval (verontreinigde grond) en grond die als bodem of bouwkundig gebruik geschikt is Verschil tussen afval (stenen van een afbraak) en gerecycleerde granulaten (=grondstoffen) Verschil tussen grond met stenen (VLAREBO) en stenen met grond (VLAREMA) Doelstelling: inzicht geven in

32 Controle van grond met stenen: Hoe aanpakken? Opslag van grond, buren klagen: Hoe aanpakken?

33 Bedrijfsbezoek Grondreinigingscentrum SITA Remediation Puinrecyclagecentrum ABR FEBEM 02/757.91.70 Mireille Verboven


Download ppt "Themanamiddag ‘grond en stenen’ voor lokale handhavers SITA Remediation-grondreinigingscentrum ABR-breker (puinrecyclagecentrum) 07/06/2016 Grimbergen."

Verwante presentaties


Ads door Google