De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aansluiting op de arbeidsmarkt. Werkagenda Jeugd Uitdaging 2016-2017 1.Realiseren van één aanspreekpunt voor kwetsbare jongeren (vanuit de rol als coördinator)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aansluiting op de arbeidsmarkt. Werkagenda Jeugd Uitdaging 2016-2017 1.Realiseren van één aanspreekpunt voor kwetsbare jongeren (vanuit de rol als coördinator)"— Transcript van de presentatie:

1 Aansluiting op de arbeidsmarkt

2 Werkagenda Jeugd Uitdaging 2016-2017 1.Realiseren van één aanspreekpunt voor kwetsbare jongeren (vanuit de rol als coördinator) 2.Jaarlijkse forecasting van jongeren die uitstromen naar (vervolg)onderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding 3.Eenduidige registratie en monitoring van de jongeren naar hun vervolgstap 4.Organiseren van regionaal netwerkoverleg onderwijs, arbeidsmarktpartners en gemeenten 5.Ophalen good practices in de regio (inspiratie) 6.Organiseren van kennisdeling tussen de professionals 7.Monitoren van de voortgang

3 Schakel-Makelpool Gezamenlijke aanpak Jeugdwerkloosheid in de Regio Zwolle Door intensieve samenwerking tussen partners van Werkbedrijf Regio Zwolle én het RMC (denk aan 14 gemeenten, scholen, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties) Met als doel: EEN SLUITEND VANGNET VOOR KWETSBARE JONGEREN specifiek vanuit praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en Entreeopleidingen Doorlooptijd 2016 – 2017 (pilotjaar)

4 Voor wie? Jongeren met een arbeidsbeperking en met verdiencapaciteit (voorheen Wajong) die ondersteuning nodig hebben wanneer zij vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt worden begeleid. Jongeren die vanwege een negatief bindend studieadvies de Entreeopleiding moeten verlaten. Jongeren die maximaal een Entreediploma halen en uitstromen op de arbeidsmarkt, zij hebben een kwetsbare positie.

5 Schakel-Makelpool

6

7 Hoe werkt de Schakel-Makelpool? Wie is de Schakel-Makelpool SMP 14 gemeente consulenten UWV arbeidsdeskundige Coördinator Doetank SMP Organisatie: Tea Hoevenberg – portefeuillehouder MT-RWB Daniël Meijerink – coördinator SMP Brechtje den Engelsen - arbeidsdeskundige

8 Hoe werkt de Schakel-Makelpool? 1 Praktisch Kwantitatieve Forecast Verwerken gegevens Kwantitatieve Forecast Kwalitatieve forecast (netwerkoverleg) Warme overdracht Monitoring Inventarisatie Uitstroommogelijk heden (forecast) Dossiervorming Overdracht Kwantitatieve Forecast Warme overdracht Registratie in Sonar Reintegratie Plaatsing Gemeente Schakel-Makelpool School

9 Hoe werkt de Schakel-Makelpool? 2

10 Hoe werkt de Schakel-Makelpool? 3

11 Hoe werkt de Schakel-Makelpool? 4 Wat is belangrijk? Scholen Schakel- Makelpool Gemeenten 1.Werk.nl. 2.Machtiging 3.Aanvragen Beoordeling Arbeidsvermogen/ Wajong etc. 4.Overdracht aan school 1.Deelname netwerkoverleg 2.Overdracht aan gemeente 3.Registratie JVS 4.Monitoring van plaatsing 1.Bepalen inzet middelen en instrumenten 2.Kennis van doelgroep verhogen 3.Registratie in Sonar/WBS 4.Realisering van plaatsing

12 En nu … Schakel-Makelpool actief! Werkmap (binnenkort digitaal beschikbaar) Meerdere (subregionale) bijeenkomsten gericht op: Casuïstiek Kennisverbreding doelgroep en mogelijkheden Kennisoverdracht van UWV Gemeente/netwerk bezoeken (wij komen graag naar u toe!)

13 Contactpersonen Brechtje den Engelsen Werk: 06-11267641 E-mail: brechtje.denengelsen-01@uwv.nll Daniël Meijerink Werk: 06-10985008 E-mail: d.meijerink@zwolle.nl

14 Jongeren & UWV

15 Beoordeling arbeidsvermogen Doelgroepregister UWV voert de Beoordeling Arbeidsvermogen uit: beoordeling mate van arbeidsvermogen en mogelijkheid tot wettelijk minimumloon te verdienen Zo nee, of hij een Indicatie banenafspraak kan krijgen. Met deze indicatie wordt iemand opgenomen in het doelgroepregister. Voor VSO-leerlingen geldt dat zij na de aanvraag zonder beoordeling worden opgenomen in het doelgroepenregister. Hoe? Iedereen kan van uwv.nl een Aanvraagformulier Beoordeling Arbeidsvermogen downloaden. Deze kan hij/zij samen met een ouder, begeleider, mentor of iemand van de gemeente invullen. http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-beoordeling-arbeidsvermogen.aspx

16 Beoordeling arbeidsvermogen De vijf uitkomsten Duurzaam geen arbeidsvermogen  Wajong 2015. Wel arbeidsvermogen en niet in staat het wettelijk minimumloon te verdienen  banenafspraak/doelgroepenregister Wel arbeidsvermogen en een hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van het werk nodig  Indicatie banenafspraak en wordt ingeschreven in het doelgroepregister. Tijdelijk geen arbeidsvermogen, maar situatie is niet duurzaam  Indicatie banenafspraak als hij minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen. Arbeidsvermogen en in staat het wettelijk minimumloon te verdienen. Valt hiermee niet onder de doelgroep van de banenafspraak.

17 Beoordeling arbeidsvermogen Rol van scholen bij de aanvraag Door leerlingen te volgen in het lesprogramma, praktijkopdrachten en stages kan de school antwoorden geven op vragen als: Kan de leerling zelfstandig werkzaamheden uitvoeren? Zo ja, in welke mate? Welk soort werk is passend? Waar ligt de interesse van de leerling en wat zijn sterke en minder sterke kanten? Heeft de leerling speciale aanpassingen of voorzieningen nodig om te kunnen werken? Zo ja, welke? Hoe is het werktempo van de leerling? Kan hij of zij meedoen op een werkplek?

18 Beoordeling arbeidsvermogen Rol van scholen bij de aanvraag Bij de aanvraag kunnen, naast het overdrachtsformulier, de volgende documenten worden toegevoegd: verslagen over het functioneren op school of tijdens een stage. Hieruit moet blijken wat goed gaat en wat minder goed. Denk hierbij aan taken en werkzaamheden, maar ook aan de omgang met leidinggevenden, collega’s of medeleerlingen; het ontwikkelingsperspectief met daarin het uitstroomprofiel en de ondersteuning die nodig is om dat te bereiken; een onderwijskundig eindrapport; een indicatie voor dagbesteding van het CIZ (WLZ).

19 Beoordeling arbeidsvermogen Terugkoppeling naar gemeenten Opname in het doelgroepregister is geen doel op zich, maar een middel om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Het is daarom van belang dat gemeenten ook de mensen die zichzelf melden bij UWV goed in beeld hebben. Daarom is afgesproken dat UWV gemeenten informeert over de uitkomsten van een beoordeling. UWV informeert de aanvrager dat ook de gemeente de uitkomst van de beoordeling ontvangt.

20 Participatiewet Beoordelingstaken UWV - wettelijk Wajong 2015 Indicatie baanafspraak Indicatie advies beschut werk Indicatie advies medische uren beperking Herindicatie Wsw (beschut werken resp. begeleid werken) Loonwaardevaststelling bij inzet van loondispensatie (Wajong) Herindelingsoperatie

21 Participatiewet Beoordelingstaken UWV - niet wettelijk Loonwaardebepaling bij inzet LKS door gemeente Studieregeling Sociaal medische beoordeling arbeidsvermogen Consult werkvoorziening/werkplekaanpassing Consult verzekeringsarts/consult arbeidsdeskundige Beoordeling scholingsbelemmeringen

22 Wajong 2015 Schattingsbesluit: betrokkene heeft geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie … indien zij/hij: a.geen taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie; of b.niet over basale werknemersvaardigheden beschikt; of c.niet aaneengesloten kan werken gedurende ten minste een periode van een uur; of d.niet ten minste vier uur per dag belastbaar is, tenzij hij ten minste twee uur per dag belastbaar is en in staat is per uur ten minste een bedrag te verdienen dat gelijk is aan het minimumloon per uur. Voorwaarden


Download ppt "Aansluiting op de arbeidsmarkt. Werkagenda Jeugd Uitdaging 2016-2017 1.Realiseren van één aanspreekpunt voor kwetsbare jongeren (vanuit de rol als coördinator)"

Verwante presentaties


Ads door Google