De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom ouders! Oh là là ! – Wat is dat?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom ouders! Oh là là ! – Wat is dat?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom ouders! Oh là là ! – Wat is dat?
Wat is taalinitiatie en wat zijn de specifieke doelen? Hoe helpen Flonflon en de familie van Camille en Fiston je kind bij de taalinitiatie? Beste ouders we starten dit schooljaar met taalinitiatie Frans in onze school. Om ons daarbij te helpen, hebben we gekozen voor Oh là là ! een methode van Uitgeverij Van In. Eerst willen we met u even bekijken welke de doelen zijn die we met taalinitiatie willen bereiken. Daarna gaan we concreet in op hoe we dat met Oh là là ! gaan doen.

2 Wat is taalinitiatie? Wat zijn de doelen van taalinitiatie?
Waarom het muzische? Waarom Frans? Wat is taalinitiatie niet? Hoe veilig voelt je kind zich? Wat is taalinitiatie? We hebben 4 belangrijke basisdoelen, waarover straks meer: We lichten in deze presentatie toe waarom het muzische een uitstekende omgeving is om de taalinitiatie te voeden. Waarom we Frans kiezen, passeert eveneens de revue en we vertellen je vanavond ook graag wat taalinitiatie niet is. Eens we dat alles afgebakend hebben, ligt met ons pakket Oh là là ! de weg open voor een veilige initiatieomgeving voor de kinderen.

3 Wat is taalinitiatie? initiatie = inwijden
gaat aan het formele taalleren vooraf explorerend leren de vreemde taal komt er toevallig bij vanaf derde kleuterklas tot leerjaar 4 Wat is taalinitiatie? Initiatie in een taal betekent het inwijden in een taal die nadien formeel wordt aangeleerd. Initiatie is een vorm van explorerend leren. Kinderen worden nieuwsgierig gemaakt naar de andere taalomgeving en naar de andere taal van bv. leeftijdsgenoten. Als kinderen liedjes zingen, spelletjes spelen, knutselen … verwerven ze onbewust taal. Ze doen iets (zingen, spelen, …) en toevallig komt daar taal bij. Daar draait het bij taalinitiatie om. Kinderen pikken incidenteel iets mee van de gebruikte taal maar ze hebben niet de indruk dat er expliciet wordt geleerd. Explorerend leren gebeurt steeds in een rijke en krachtige leeromgeving. Men gebruikt goede materialen, moderne media, men haakt in op verschillende manieren van communiceren, vooral muzisch communiceren.

4 Wat zijn de doelen van taalinitiatie?
Oh là là … Frans is leuk … tof! De motivatie van elk kind vergroten Oh là là … ik kan het … het lukt me echt! Het zelfvertrouwen van elk kind verstevigen. Oh là là … als ik zoek … vind ik! Het taaldenken van elk kind activeren en aanscherpen. Oh là là … zo is het mooi … zo is het juist! Een attitude van correctheid meegeven aan elk kind. Taalinitiatie kunnen we ‘samenvatten’ in 4 basisdoelen: (vetgedrukte regels) 1 Frans is leuk! Ik heb er zin in! Die motivatie tot verwondering voor taal en cultuur Hoe doen we dat? We laten de kinderen aanvoelen dat er verschillende talen (culturen) bestaan en dat mensen dichtbij en veraf andere talen spreken. We laten de kinderen op speelse en muzische wijze met die talen experimenteren Een tweede basisdoel is: 2 Ik kan het = hiermee vergroten we het basisvertrouwen We laten kinderen aanvoelen dat je snel een andere taal kan weergeven en dat je met eenvoudige woorden met anderstaligen kunt communiceren (SUCCESERVARING) We laten kinderen aanvoelen dat andere talen leuk zijn en dat experimenteren echt spannend is. Op die manier bevorderen we de spreekdurf bij de kinderen en verlagen we de communicatiedrempel. Het derde basisdoel van taalinitiatie en dus ook van Oh là là ! is: 3 Ik zoek en vind: hiermee willen we het taaldenken stimuleren We leren kinderen zoeken naar betekenissen vanuit contexten, beelden, muziek ... We laten ze onbewust aanvoelen dat je door redeneren, afleiden uit context, afleiden uit andere taal ... de betekenis kunt vinden. En tenslotte ... 4 Het is juist = attitude van correct taalgebruik bijbrengen Het is de bedoeling dat kinderen ervaren dat de juiste uitspraak van een taal belangrijk is. Fouten zijn een natuurlijk onderdeel van elk verwervingsproces. Het is de kunst om op gepaste wijze te corrigeren en zo de kinderen de attitude van én vraag naar feedback aan te leren. Corrigeren doen we vanuit die taalinititatie. Als we een kind een fout hoort zeggen, bv. le chaise ipv la chaise, halen we de pop er even bij en ‘spelen’ dan het ‘juiste’. Deze 4 basisdoelen binnen Oh là là! bieden een enorme meerwaarde voor het formeel leren van Frans in de derde graad: ‘t is leuk, ik kan het, ik vind het en het is juist!

5 Meerwaarde voor elk kind
Lj 5 Lj 6 het is juist ik zoek en vind Aan de hand van deze 4 basisdoelen, wordt door Oh là là ! de drempel naar het formele vreemde talenonderwijs minder hoog. Is dat geen mooi cadeau voor de kinderen? ik kan het ik heb zin in Frans

6 Meerwaarde voor elk kind
Ik kom in het vijfde leerjaar. Dankzij de initiatie met Oh là là ! … vind ik nu al de Franse les leuk; weet ik dat ik het zal kunnen; geef ik niet op … zoek ik naar betekenis; hou ik van correctheid en streef dat na. Ik bezit dus vaardigheden en attitudes die het aanleren van een taal gemakkelijker maken. De drempel is niet meer zo hoog! Samengevat kunnen we deze meerwaarde samenvatten als [Lees hier de slide af.] Oh là là ! creëert dit effect maximaal door gericht te werken aan de motivatie, de omgeving, de context, de leute én door te vertrekken van specifiek ontwikkeld materiaal per leeftijdsgroep.

7 Meerwaarde voor elk kind
Alles wat kinderen naast die doelen toevallig oppikken, zoals extra woordenschat structuren omgangsvormen is een cadeau! Woorden en zinnetjes die incidenteel blijven hangen en die doelbewust verwerkt zijn in de muzische activiteit vormen een absolute meerwaarde. Bovendien worden ook taalstructuurtjes spontaan opgenomen door veelvuldig gebruik. Kinderen pikken op die manier erg veel mee

8 Waarom het muzische? De sterktes van het muzische welbevinden
betrokkenheid rijke communicatie consolidatie Waarom het muzische als omgeving? Kinderen gebruiken al hun zintuigen om een taal te leren: zien, horen, voelen, proeven, bewegen. Hoe meer zintuigen ingeschakeld worden, hoe rijker de ervaringswereld en meer kansen op impliciet leren. Daarom maken we kinderen op een muzische en multi-zintuigelijke manier gevoelig voor vreemde talen en brengen we zo ‘onbewust’ woordenschat en grammaticale structuren bij. Het muzische crëeert eveneens de uitgelezen omgeving voor welbevinden en betrokkenheid. In die omgeving kunnen kinderen zich leren uitleven en kiezen ze zelf bij welke uitlaatklep ze zich het best voelen: beeld, beweging, drama en/of, muziek. Deze domeinen bieden een rijk communicatiekanaal voor hetgeen innerlijk beleefd wordt, van hetgeen innerlijk leeft. Via het muzische krijgt het ‘consolideren’ of bestendigen, vastzetten alle kansen.

9 Waarom Frans? tweetalig land
Frans in leerjaar 5 en 6 is de verplichte eerste vreemde taal Waarom Frans? Wanneer een basisschool kiest voor vroege vreemdetaalverwerving dan moet volgens het decreet het Frans in het aanbod aanwezig zijn. Frans is sinds 1 september 2004 in ons Nederlandstalige basisonderwijs de verplichte eerste vreemde taal. Taalinitiatie heeft betrekking op inwijden in het Frans vooraleer in het vijfde jaar van het basisonderwijs (voor scholen in Vlaanderen en de randgemeenten) of in het derde jaar van het basisonderwijs (voor scholen in Brussel en de taalgrensgemeenten) met het ‘formele vreemdetalenonderwijs Frans ’ wordt begonnen. De keuze ligt dus voor de hand.

10 Wat is taalinitiatie niet?
woordenschatdril grammaticaonderricht leerplandoelen bereiken evaluatie / toetsen ‘extra’ lessen Bij initiatie Frans wordt niet geschreven of gelezen in de vreemde taal. Het is allemaal louter auditief en visueel. De teksten die worden meegegeven (liedjes, verhalen … ) gaan ter informatie naar de ouders. Als er ‘boeken’ zijn, zijn die voor de lesgever, niet voor de kinderen. Het indrillen van woorden en structuren, het vertalen van woorden en/of zinnen zijn niet aan de orde. Het is dus niet de bedoeling woorden, zinnen e.d. van buiten te laten leren of te leren schrijven of om grammaticaregels in te slijpen. Het accent ligt dus op het auditieve en visuele aanbod. Daar hebben we met Oh là là ! dan ook de prioriteiten en accenten gelegd. Er is geen leerplan voor taalinitiatie en dus zijn er ook geen leerplandoelen. Evenmin is er een formele evaluatie: er zijn m.a.w. geen toetsen voor te bereiden of af te nemen. Het gaat hier om pure initiatie, een muzische onderdompeling waarin even het Frans wordt ingeschoven. Taalinitiatie vraagt evenmin om extra lessen; het komt er niet nog eens bovenop. De taalinitiatie is verweven in de voorziene lestijd. We gebruiken in onze lessen van knutselen, muziek, luisteren, bewegingsopvoeding, drama ... de aangereikte activiteiten.

11 Je kind voelt zich veilig want ...
er zijn toffe Franse liedjes er is een verhaal in het Nederlands er zijn 6 mooie prenten bij elk verhaal er zijn doelwoordenkaarten met de illustraties van de doelwoorden er zijn muzische activiteiten er zijn gezelschapsspelen er zijn cd-romactiviteiten De liedjes zijn speciaal voor Oh là là ! door professionele muzikanten geschreven. Ze zijn zowel qua muziek als tekst op het niveau van de kinderen geschreven, maar tegelijk ook rijk van klank en melodie. Herhaling zorgt ervoor dat kinderen het snel oppikken. HIER KUNT U MISSCHIEN EEN LIEDJE LATEN HOREN (UIT HET KENNISMAKINGSPAKKET OF VAN DE WEBSITE We creëren de context door een Nederlands verhaal, dat voor de kinderen dus perfect te volgen is. Het Frans schuiven we in het verhaal aan de hand van Flonflon, de pop die enkel Frans spreekt. Zo worden er in elk thema een tiental ‘doelwoorden’ geïnitieerd. Het verhaal wordt ondersteund door 6 grote en duidelijke kleurenprenten. De Franse woorden waarrond het verhaal en het liedje draaien, worden geïllustreerd op de doelwoordenkaarten die in de klas kunnen opgehangen worden. Bij elk thema reiken we muzische activiteiten aan (beeld, drama, muziek, bewegen). In die activiteiten wordt de initiatie geconsolideerd, vastgezet. Daarnaast is er bij elk thema een gezelschapsspel dat gebaseerd is op de prenten en het verhaal. Er zijn ook cd-romactiviteiten voorzien die in hoekenwerk kunnen gedaan worden.

12 De cd-rom Voor elke doelgroep is er een aparte cd-rom. Deze bevat telkens 4 verschillende activiteiten.

13 Structuur van Oh là là ! Stap 1 sfeer opbouwen + verhaal
Stap 2 lied aanleren Stap 3 muzische activiteiten beeld muziek drama bewegen cd-romactiviteiten Hoe zit Oh là là ! nu in elkaar: in grote lijnen

14 Dit is een voorbeeldprent bij het verhaal uit het thema ‘La danse des princesses’ van het eerste leerjaar.

15 De leerkracht en Flonflon: een sterk team
de leerkracht kent de leerlingen met de leerkracht kan het op elk tijdstip (korte, veelvuldige voorkomende momenten van consolidatie zijn beter dan 1 lang apart moment)

16 De leerkracht en Flonflon: een sterk team
Rol van de pop Flonflon drempelverlagend motiverend vriend Flonflon is een knuffelschaap dat echt tot leven komt. De kinderen zullen haar geweldig vinden. Ze zingt heel mooi en wil graag zangeres worden. Ze houdt er ook van zich te verkleden en de kinderen kunnen daar hun fanatasie de vrije loop in laten: kerstballen als oorbellen staan haar beeldig. De pop haalt bij de kinderen ook de drempel weg om Frans te spreken. En voor je het weet zijn ze met zijn allen dikke vrienden.

17 Thema’s eerste leerjaar ‘Flonflon et sa famille’
Bonjour, Flonflon Un ours brun Une maison pour Nana Ma poupée est malade La musique La danse des princesses À table Voor elke klas zijn er 7 thema’s die elk een specifiek woordveld bespelen Bonjour, Filou Un ours brun - kleuren Une maison pour Nana – huisonderdelen (muur, deur, ...) Ma poupée est malade - lichaamsdelen La musique - instrumenten La danse des princesses - kleding À table – omgangsvormen en ‘bestek’

18 Materialen In de klaskoffer: de pop Flonflon
de prenten met de verhalen de doelwoordenkaarten de cd met de liedjes: gezongen en karaoke de cd-rom het gezelschapsspel de memorykaartjes de handleiding Daarnaast: speelleerschriftje extra cd-rom


Download ppt "Welkom ouders! Oh là là ! – Wat is dat?"

Verwante presentaties


Ads door Google